Показалец 
Протокол
XML 144kPDF 275kWORD 73k
Четвъртък, 10 октомври 2019 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (разискване)
 3.Политики за заетост и социални политики за еврозоната (разискване)
 4.Внесени документи
 5.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Изявление на председателството
 8.Време за гласуване
  
8.1.Искане за прилагане на неотложната процедура: Периоди на прилагане на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502 ***I (гласуване) (член 163 от Правилника за дейността)
  
8.2.Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Сърбия* (гласуване)
  
8.3.Проект на коригиращ бюджет № 4 на общия бюджет за 2019 г.: Намаляване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в съответствие с актуализираните потребности от разходи и актуализираните приходи (собствени ресурси) (гласуване)
  
8.4.Корекции на сумите, мобилизирани по линия на Инструмента за гъвкавост за 2019 г., които ще се използват за миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (гласуване)
  
8.5.Активни вещества, включително флумиоксазин (гласуване)
  
8.6.Активни вещества, включително хлоротолурон (гласуване)
  
8.7.Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (гласуване)
  
8.8.Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (гласуване)
  
8.9.Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 и DAS-40278-9 (гласуване)
  
8.10.Чуждестранна намеса в избори и дезинформация в националните и европейските демократични процеси (гласуване)
  
8.11.Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (гласуване)
  
8.12.Политики за заетост и социални политики за еврозоната (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 12.График на следващите заседания
 13.Закриване на заседанието
 14.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (2019/2833(RSP))

Tytti Tuppurainen (действащ председател на Съвета) направи изявление.

Изказаха се Jérôme Rivière и Thierry Mariani процедурни въпроси (Председателят направи уточнения).

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Jan Olbrycht, от името на групата PPE, Margarida Marques, от името на групата S&D, Valerie Hayer, от името на групата Renew, Rasmus Andresen, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата ID, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Richard Tice, независим член на ЕП, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Moritz Körner, David Cormand, Hélène Laporte, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Mislav Kolakušić, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Nils Torvalds, Joachim Kuhs, Henrik Overgaard Nielsen и Monika Hohlmeier.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Nicola BEER
Заместник-председател

Изказаха се Pierre Larrouturou, Martin Hojsík, Herbert Dorfmann, Olivier Chastel и Othmar Karas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cláudia Monteiro de Aguiar, Tudor Ciuhodaru, Valter Flego, Ruža Tomašić, João Ferreira, Jörgen Warborn и Pedro Marques.

Изказаха се Johannes Hahn и Tytti Tuppurainen.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   José Manuel Fernandes и Jan Olbrycht, от името на групата PPE, Eider Gardiazabal Rubial и Margarida Marques, от името на групата S&D, Valerie Hayer и Moritz Körner, от името на групата Renew, Rasmus Andresen и David Cormand, от името на групата Verts/ALE, относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (2019/2833(RSP)) (B9-0110/2019);

—   Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant и Joachim Kuhs, от името на групата ID, относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (2019/2833(RSP)) (B9-0112/2019);

—   Dimitrios Papadimoulis и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (2019/2833(RSP)) (B9-0113/2019).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 10.10.2019 г.


3. Политики за заетост и социални политики за еврозоната (разискване)

Доклад относно политиките за заетост и социалните политики за еврозоната [2019/2111(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Yana Toom (A9-0016/2019)

Yana Toom представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се Maria Walsh, от името на групата PPE, Agnes Jongerius, от името на групата S&D, Sylvie Brunet, от името на групата Renew, Kira Marie Peter-Hansen, от името на групата Verts/ALE, France Jamet, от името на групата ID, Anna Zalewska, от името на групата ECR, Sandra Pereira, от името на групата GUE/NGL, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Chiara Gemma, независим член на ЕП, Dennis Radtke, Elisabetta Gualmini, Katrin Langensiepen, Guido Reil, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Sara Skyttedal, Alex Agius Saliba, Lucia Ďuriš Nicholsonová и Tomáš Zdechovský.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Радан Кънев, Mick Wallace, Julie Ward, Ruža Tomašić, Clare Daly и Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Изказаха се Marianne Thyssen и Yana Toom.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 10.10.2019 г.


4. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от други институции

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 16/2019 - Раздел III - Комисия (N9-0026/2019 - C9-0123/2019 - 2019/2113(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 1/2019 - ЕСВД (N9-0027/2019 - C9-0128/2019 - 2019/2115(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-13/C/19 - Европейска сметна палата (N9-0028/2019 - C9-0129/2019 - 2019/2116(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-14/C/19 - Европейска сметна палата (N9-0029/2019 - C9-0130/2019 - 2019/2117(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-15/C/19 - Европейска сметна палата (N9-0030/2019 - C9-0131/2019 - 2019/2118(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-16/C/19 - Европейска сметна палата (N9-0031/2019 - C9-0132/2019 - 2019/2119(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 18/2019 - Раздел III - Комисия (N9-0032/2019 - C9-0133/2019 - 2019/2120(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INFO 01/2019 - Раздел III - Комисия (N9-0033/2019 - C9-0135/2019 - 2019/2121(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 17/2019 - Раздел III - Комисия (N9-0034/2019 - C9-0136/2019 - 2019/2122(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от членове на Парламента

- Richard Corbett и Anthea McIntyre. Предложение за резолюция относно Кашмир (B9-0101/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET


5. Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета

В съответствие с член 29 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити № 5/2019 - Европейски омбудсман.

(Заседанието беше прекъснато в 11.19 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

6. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 11:34.


7. Изявление на председателството

Председателят направи изявление относно Европейския и Световния ден за борба срещу смъртното наказание.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


8.1. Искане за прилагане на неотложната процедура: Периоди на прилагане на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502 ***I (гласуване) (член 163 от Правилника за дейността)

Искане за прилагане на неотложната процедура (точка 13 от протокола от 9.10.2019 г): Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502 по отношение на периодите на прилагане (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Karima Delli

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ИСКАНЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НЕОТЛОЖНАТА ПРОЦЕДУРА

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.


8.2. Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Сърбия* (гласуване)

Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Сърбия [10334/2019 - C9-0041/2019- 2019/0807(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2019)0023)


8.3. Проект на коригиращ бюджет № 4 на общия бюджет за 2019 г.: Намаляване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в съответствие с актуализираните потребности от разходи и актуализираните приходи (собствени ресурси) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2019 на Европейския съюз за финансовата 2019 година: Намаляване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в съответствие с актуализираните потребности от разходи и актуализираните приходи (собствени ресурси) [11733/2019 - C9-0114/2019- 2019/2037(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: John Howarth (A9-0012/2019)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на измененията)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0024)

Изказвания

Tytti Tuppurainen (действащ председател на Съвета) отбеляза разликите между позицията на Парламента и тази на Съвета и изрази съгласие относно свикването на помирителния комитет в съответствие с член 314, параграф 4, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз (председателят потвърди свикването на помирителния комитет).


8.4. Корекции на сумите, мобилизирани по линия на Инструмента за гъвкавост за 2019 г., които ще се използват за миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2019/276 по отношение на корекции на сумите, мобилизирани по линия на Инструмента за гъвкавост за 2019 г., които ще се използват за миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността [COM(2019)0600 - C9-0029/2019- 2019/2039(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: John Howarth (A9-0013/2019)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се (P9_TA(2019)0025)


8.5. Активни вещества, включително флумиоксазин (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисия ENVI съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/707 на Комисията от 7 май 2019 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока за одобренията на активните вещества алфа-циперметрин, бефлубутамид, беналаксил, бентиаваликарб, бифеназат, боскалид, бромоксинил, каптан, циазофамид, десмедифам, диметоат, диметоморф, диурон, етефон, етоксазол, фамоксадон, фенамифос, флумиоксазин, флуоксастробин, фолпет, форамсулфурон, форметанат, металаксил-m, метиокарб, метрибузин, милбемектин, Paecilomyces lilacinus, щам 251, фенмедифам, фосмет, пиримифос-метил, пропамокарб, протиоконазол, s-метолахлор и тебуконазол (2019/2825(RSP)) (B9-0103/2019) - Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: Anja Hazekamp

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0026)


8.6. Активни вещества, включително хлоротолурон (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисия ENVI съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на сроковете на одобрение на активните вещества амидосулфурон, бета-цифлутрин, бифенокс, хлоротолурон, клофентезин, кломазон, циперметрин, даминозид, делтаметрин, дикамба, дифеноконазол, дифлубензурон, дифлуфеникан, феноксапроп-Р, фенпропидин, флудиоксонил, флуфенацет, фостиазат, индоксакарб, ленацил, MCPA, MCPB, никосулфурон, пиклорам, просулфокарб, пирипроксифен, тиофанат-метил, трифлусулфурон и тритосулфурон (D062951/02 ; 2019/2826(RSP)) (B9-0104/2019) - Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: Anja Hazekamp

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0027)


8.7. Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисия ENVI съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D061869/04 ; 2019/2830(RSP)) (B9-0107/2019) - Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen и Nicolae Ştefănuță

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0028)


8.8. Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисия ENVI съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D062417/04 ; 2019/2828(RSP)) (B9-0105/2019) - Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта: Anja Hazekamp, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi и Sirpa Pietikäinen

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0029)


8.9. Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 и DAS-40278-9 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисия ENVI съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 и DAS-40278-9, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D062827/02 ; 2019/2829(RSP)) (B9-0106/2019) - Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen и Nicolae Ştefănuță

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0030)


8.10. Чуждестранна намеса в избори и дезинформация в националните и европейските демократични процеси (гласуване)

Разискването се състоя на 17 септември 2019 г. (точка 11 от протокола от 17.9.2019 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Roberta Metsola, Tomas Tobé, Danuta Maria Hübner, Vladimír Bilčík и Michael Gahler, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, Kati Piri и Claude Moraes, от името на групата S&D, Sophia in ’t Veld и Pascal Durand, от името на групата Renew, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett и Alexandra Geese, от името на групата Verts/ALE, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki и Roberts Zīle, от името на групата ECR, относно чуждестранната намеса в избори и дезинформацията в националните и европейските демократични процеси (2019/2810(RSP)) (B9-0108/2019);

—   Christine Anderson, Nicolaus Fest и Lars Patrick Berg, от името на групата ID, относно чуждестранната намеса в избори и дезинформацията в националните и европейските демократични процеси (2019/2810(RSP)) (B9-0111/2019).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B9-0108/2019

Приема се (P9_TA(2019)0031)

(Предложението за резолюция B9-0111/2019 отпада.)


8.11. Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (гласуване)

Предложения за резолюция B9-0110/2019, B9-0112/2019 и B9-0113/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B9-0110/2019

Приема се (P9_TA(2019)0032)

(Предложенията за резолюции B9-0112/2019 и B9-0113/2019 отпадат.)


8.12. Политики за заетост и социални политики за еврозоната (гласуване)

Доклад относно политиките за заетост и социалните политики за еврозоната [2019/2111(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Yana Toom (A9-0016/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ID)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (комисия EMPL)

Приема се (P9_TA(2019)0033)


9. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) - B9-0107/2019
Stanislav Polčák

Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) - B9-0105/2019
Mazaly Aguilar и Stanislav Polčák

Чуждестранна намеса в избори и дезинформация в националните и европейските демократични процеси - B9-0108/2019
Ramona Strugariu, Dace Melbārde, Mick Wallace, Thierry Mariani, Antony Hook, Catherine Rowett, Claude Moraes, Christian Allard, Michaela Šojdrová, Claire Fox, Tatjana Ždanoka, Ангел Джамбазки, Stanislav Polčák и Petras Auštrevičius

Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите - B9-0110/2019
Ramona Strugariu, Jeroen Lenaers, Leszek Miller, Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová и Ангел Джамбазки

Доклад Yana Toom - A9-0016/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Claire Fox и Ангел Джамбазки.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на Парламента - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


11. Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

В съответствие с член 202, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание и протоколът от заседанието снощи ще бъдат представени за одобрението на Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат предадени на получателите им.


12. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 21 октомври 2019 г. до 24 октомври 2019 г.


13. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 12.33 ч.


14. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Александров Йорданов, Alfonsi, Алиева-Вели, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Martina, Androuët, Androulakis, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Baldassarre, Balt, Bardella, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Bruna, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Castaldo, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Джамбазки, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Freund, Fritzon, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Кънев, Karas, Karleskind, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Kelly, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Ковачев, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Кючюк, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias, Matić, Maurel, Майдел, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Михайлова, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Новаков, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Пенкова, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pineda, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Poręba, Pugh, Radačovský, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Simon, Sippel, Skyttedal, Слабаков , Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Витанов, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Weimers, Wells, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wölken, Wolters, Yon-Courtin, Йончева, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zorrinho, Zovko, Zullo

Извинени:

Andrieu, Annemans, Ceccardi, Lizzi, Maldeikienė, Maxová, Ochojska, Patriciello, Procaccini

Последно осъвременяване: 21 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност