Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 272kWORD 75k
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (συζήτηση)
 3.Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (συζήτηση)
 4.Κατάθεση εγγράφων
 5.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Δήλωση της Προεδρίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Αίτημα για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος: Περίοδοι εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/501 και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/502 ***I (ψηφοφορία) (άρθρο 163 του Κανονισμού)
  8.2.Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Eurojust και Σερβίας* (ψηφοφορία)
  8.3.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2019: Μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και την επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι) (ψηφοφορία)
  8.4.Προσαρμογές των ποσών που κινητοποιήθηκαν από τον μηχανισμό ευελιξίας για το 2019 για τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας (ψηφοφορία)
  8.5.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της flumioxazine (ψηφοφορία)
  8.6.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του chlorotoluron (ψηφοφορία)
  8.7.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (ψηφοφορία)
  8.8.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (ψηφοφορία)
  8.9.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 και DAS-40278-9 (ψηφοφορία)
  8.10.Ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες (ψηφοφορία)
  8.11.Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (ψηφοφορία)
  8.12.Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 12.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 13.Λήξη της συνεδρίασης
 14.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (2019/2833(RSP))

Η Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jérôme Rivière και Thierry Mariani για τις ενστάσεις (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jan Olbrycht, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Margarida Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Valerie Hayer, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Rasmus Andresen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Richard Tice, μη εγγεγραμμένος, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Moritz Körner, David Cormand, Hélène Laporte, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Mislav Kolakušić, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Nils Torvalds, Joachim Kuhs, Henrik Overgaard Nielsen και Monika Hohlmeier.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Nicola BEER
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pierre Larrouturou, Martin Hojsík, Herbert Dorfmann, Olivier Chastel και Othmar Karas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Cláudia Monteiro de Aguiar, Tudor Ciuhodaru, Valter Flego, Ruža Tomašić, João Ferreira, Jörgen Warborn και Pedro Marques.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Tytti Tuppurainen.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   José Manuel Fernandes και Jan Olbrycht, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazabal Rubial και Margarida Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Valerie Hayer και Moritz Körner, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Rasmus Andresen και David Cormand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: Ωρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (2019/2833(RSP)) (B9-0110/2019

—   Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant και Joachim Kuhs, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (2019/2833(RSP)) (B9-0112/2019)·

—   Δημήτριος Παπαδημούλης και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (2019/2833(RSP)) (B9-0113/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.10.2019.


3. Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ [2019/2111(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Yana Toom (A9-0016/2019)

Η Yana Toom παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maria Walsh, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Brunet, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Kira Marie Peter-Hansen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Zalewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sandra Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Chiara Gemma, μη εγγεγραμμένη, Dennis Radtke, Elisabetta Gualmini, Katrin Langensiepen, Guido Reil, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Sara Skyttedal, Alex Agius Saliba, Lucia Ďuriš Nicholsonová και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Radan Kanev, Mick Wallace, Julie Ward, Ruža Tomašić, Clare Daly και Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Yana Toom.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.10.2019.


4. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 16/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0026/2019 - C9-0123/2019 - 2019/2113(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 1/2019 - ΕΥΕΔ (N9-0027/2019 - C9-0128/2019 - 2019/2115(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-13/C/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N9-0028/2019 - C9-0129/2019 - 2019/2116(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-14/C/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N9-0029/2019 - C9-0130/2019 - 2019/2117(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-15/C/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N9-0030/2019 - C9-0131/2019 - 2019/2118(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-16/C/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N9-0031/2019 - C9-0132/2019 - 2019/2119(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 18/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0032/2019 - C9-0133/2019 - 2019/2120(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INFO 01/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0033/2019 - C9-0135/2019 - 2019/2121(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 17/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0034/2019 - C9-0136/2019 - 2019/2122(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τους βουλευτές

- Richard Corbett και Anthea McIntyre. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Κασμίρ (B9-0101/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET


5. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων αριθ. 5/2019 – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11:19.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

6. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 11:34.


7. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση επ’ ευκαιρία της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας ημέρας κατά της θανατικής ποινής.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


8.1. Αίτημα για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος: Περίοδοι εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/501 και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/502 ***I (ψηφοφορία) (άρθρο 163 του Κανονισμού)

Αίτημα για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.10.2019): Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/501 και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/502 όσον αφορά τις περιόδους εφαρμογής τους (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Karima Delli

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

Το κατεπείγον εγκρίνεται.


8.2. Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Eurojust και Σερβίας* (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Σερβίας [10334/2019 - C9-0041/2019- 2019/0807(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2019)0023)


8.3. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2019: Μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και την επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019: Μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και την επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι) [11733/2019 - C9-0114/2019- 2019/2037(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: John Howarth (A9-0012/2019)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση των τροπολογιών)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0024)

Παρεμβάσεις

Η Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) επισημαίνει τις διαφορές μεταξύ της θέσης του Κοινοβουλίου και της θέσης του Συμβουλίου και συμφωνεί όσον αφορά τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η Πρόεδρος επιβεβαιώνει τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής).


8.4. Προσαρμογές των ποσών που κινητοποιήθηκαν από τον μηχανισμό ευελιξίας για το 2019 για τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2019/276 όσον αφορά προσαρμογές των ποσών που κινητοποιήθηκαν από τον μηχανισμό ευελιξίας για το 2019 για τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας [COM(2019)0600 - C9-0029/2019- 2019/2039(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: John Howarth (A9-0013/2019)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται (P9_TA(2019)0025)


8.5. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της flumioxazine (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, σχετικά με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/707 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών α-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazate, boscalid, bromoxynil, καπτάν, cyazofamid, desmedipham, dimethoate, dimethomorph, diuron, ethephon, etoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobin, φολπέτ, foramsulfuron, φορμετανάτη, metalaxyl-m, μεθειοκάρβη, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus στέλεχος 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor και tebuconazole (2019/2825(RSP)) (B9-0103/2019) - Αρμόδια βουλεύτρια: Anja Hazekamp

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0026)


8.6. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του chlorotoluron (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών amidosulfuron, beta-cyfluthrin, bifenox, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, pyriproxyfen, thiophanate-methyl, triflusulfuron και tritosulfuron (2019/2826(RSP)) (B9-0104/2019) - Αρμόδια βουλεύτρια: Anja Hazekamp

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0027)


8.7. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D061869/04 ; 2019/2830(RSP)) (B9-0107/2019) - Αρμόδιοι βουλευτές: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen και Nicolae Ştefănuță

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0028)


8.8. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D062417/04 ; 2019/2828(RSP)) (B9-0105/2019) - Αρμόδιοι βουλευτές: Anja Hazekamp, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi και Sirpa Pietikäinen

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0029)


8.9. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 και DAS-40278-9 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 και DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D062827/02 ; 2019/2829(RSP)) (B9-0106/2019) - Αρμόδιοι βουλευτές: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen και Nicolae Ştefănuță

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0030)


8.10. Ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις17 Σεπτεμβρίου 2019 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Roberta Metsola, Tomas Tobé, Danuta Maria Hübner, Vladimír Bilčík και Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, Kati Piri και Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in ’t Veld και Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett και Alexandra Geese, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και την παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες (2019/2810(RSP)) (B9-0108/2019

—   Christine Anderson, Nicolaus Fest και Lars Patrick Berg, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και την παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες (2019/2810(RSP)) (B9-0111/2019).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0108/2019

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0031)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0111/2019 καταπίπτει.)


8.11. Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0110/2019, B9-0112/2019 και B9-0113/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0110/2019

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0032)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0112/2019 και B9-0113/2019 καταπίπτουν.)


8.12. Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ [2019/2111(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Yana Toom (A9-0016/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την Ομάδα ID)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (επιτροπή EMPL)

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0033)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) - B9-0107/2019
Stanislav Polčák

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
Mazaly Aguilar και Stanislav Polčák

Ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες - B9-0108/2019
Ramona Strugariu, Dace Melbārde, Mick Wallace, Thierry Mariani, Antony Hook, Catherine Rowett, Claude Moraes, Christian Allard, Michaela Šojdrová, Claire Fox, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák και Petras Auštrevičius

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών - B9-0110/2019
Ramona Strugariu, Jeroen Lenaers, Leszek Miller, Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová και Angel Dzhambazki

Έκθεση Yana Toom - A9-0016/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Claire Fox και Angel Dzhambazki.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου (Europarl), «Ολομέλεια», «Ψηφοφορίες», «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν

Σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης και τα Συνοπτικά Πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο ολομέλειας θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


12. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 21 Οκτωβρίου 2019 έως τις 24 Οκτωβρίου 2019.


13. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.33.


14. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Martina, Androuët, Ανδρουλάκης, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Αρβανίτης, Ασημακοπούλου, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Baldassarre, Balt, Bardella, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Bruna, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Castaldo, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Χριστοφόρου, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fox, Φράγκος, Frankowski, Franssen, Freund, Fritzon, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Γεωργίου, Γεωργούλης, Geuking, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Karas, Karleskind, Katainen, Κεφαλογιάννης, Kelleher, Kelly, Kirton-Darling, Κιζιλγιουρέκ, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Κωνσταντίνου, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Κούλογλου, Κουντουρά, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias, Matić, Maurel, Maydell, Mazurek, Mažylis, Μεϊμαράκης, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Niinistö, Νικολάου-Αλαβάνος, Noichl, Novak, Novakov, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Patten, Paulus, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pineda, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Poręba, Pugh, Radačovský, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Simon, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Σπυράκη, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Weimers, Wells, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wölken, Wolters, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Ζαγοράκης, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zorrinho, Zovko, Zullo

Δικαιολογημένα απόντες:

Andrieu, Annemans, Ceccardi, Lizzi, Maldeikienė, Maxová, Ochojska, Patriciello, Procaccini

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου