Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 247kWORD 69k
Neljapäev, 10. oktoober 2019 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: on aeg täita kodanike ootused (arutelu)
 3.Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika (arutelu)
 4.Esitatud dokumendid
 5.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 6.Istungi jätkamine
 7.Presidentuuri avaldus
 8.Hääletused
  8.1.Kiireloomulise menetluse taotlus: määruse (EL) 2019/501 ja (EL) 2019/502 kohaldamisajad ***I (hääletus) (kodukorra artikkel 163)
  8.2.Eurojusti ja Serbia koostööleping* (hääletus)
  8.3.Paranduseelarve projekt nr 4/2019: kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine vastavalt ajakohastatud kuluvajadustele ja tuludele (omavahendid)) (hääletus)
  8.4.Rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks 2019. aastal kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamine (hääletus)
  8.5.Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas flumioksasiin (hääletus)
  8.6.Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas klorotoluroon (hääletus)
  8.7.Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (hääletus)
  8.8.Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (hääletus)
  8.9.Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ning geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks, kolm või neli MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 ühekordset transformatsiooni (hääletus)
  8.10.Välisriikide sekkumine valimistesse ja desinformatsioon riiklikes ja üleeuroopalistes demokraatlikes protsessides (hääletus)
  8.11.Mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: on aeg täita kodanike ootused (hääletus)
  8.12.Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 12.Järgmiste istungite ajakava
 13.Istungi lõpp
 14.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: on aeg täita kodanike ootused (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: „Mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: on aeg täita kodanike ootused“ (2019/2833(RSP))

Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Jérôme Rivière ja Thierry Mariani töökorda puudutavates küsimustes (president andis selgitusi).

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Jan Olbrycht fraktsiooni PPE nimel, Margarida Marques fraktsiooni S&D nimel, Valerie Hayer fraktsiooni Renew nimel, Rasmus Andresen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni ID nimel, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Richard Tice (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Moritz Körner, David Cormand, Hélène Laporte, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Mislav Kolakušić, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Nils Torvalds, Joachim Kuhs, Henrik Overgaard Nielsen ja Monika Hohlmeier.

ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

Sõna võtsid Pierre Larrouturou, Martin Hojsík, Herbert Dorfmann, Olivier Chastel ja Othmar Karas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cláudia Monteiro de Aguiar, Tudor Ciuhodaru, Valter Flego, Ruža Tomašić, João Ferreira, Jörgen Warborn ja Pedro Marques.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Tytti Tuppurainen.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   José Manuel Fernandes ja Jan Olbrycht fraktsiooni PPE nimel, Eider Gardiazabal Rubial ja Margarida Marques fraktsiooni S&D nimel, Valerie Hayer ja Moritz Körner fraktsiooni Renew nimel, Rasmus Andresen ja David Cormand fraktsiooni Verts/ALE nimel, 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja omavahendite kohta: aeg täita kodanike ootused (2019/2833(RSP)) (B9-0110/2019);

—   Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant ja Joachim Kuhs fraktsiooni ID nimel, 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja omavahendite kohta: aeg täita kodanike ootused (2019/2833(RSP)) (B9-0112/2019);

—   Dimitrios Papadimoulis ja Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja omavahendite kohta: aeg täita kodanike ootused (2019/2833(RSP)) (B9-0113/2019).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.10.2019 protokollipunkt 8.11.


3. Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika (arutelu)

Raport euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kohta [2019/2111(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Yana Toom (A9-0016/2019)

Yana Toom tutvustas raportit.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Maria Walsh fraktsiooni PPE nimel, Agnes Jongerius fraktsiooni S&D nimel, Sylvie Brunet fraktsiooni Renew nimel, Kira Marie Peter-Hansen fraktsiooni Verts/ALE nimel, France Jamet fraktsiooni ID nimel, Anna Zalewska fraktsiooni ECR nimel, Sandra Pereira fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Tomáš Zdechovský, Chiara Gemma (fraktsioonilise kuuluvuseta), Dennis Radtke, Elisabetta Gualmini, Katrin Langensiepen, Guido Reil, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Sara Skyttedal, Alex Agius Saliba, Lucia Ďuriš Nicholsonová ja Tomáš Zdechovský.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Radan Kanev, Mick Wallace, Julie Ward, Ruža Tomašić, Clare Daly ja Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Yana Toom.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.10.2019 protokollipunkt 8.12.


4. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 16/2019 – III jagu – Komisjon (N9-0026/2019 - C9-0123/2019 - 2019/2113(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 1/2019 – Euroopa välisteenistus (N9-0027/2019 - C9-0128/2019 - 2019/2115(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-13/C/19 – Euroopa Kontrollikoda (N9-0028/2019 - C9-0129/2019 - 2019/2116(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-14/C/19 – Euroopa Kontrollikoda (N9-0029/2019 - C9-0130/2019 - 2019/2117(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-15/C/19 – Euroopa Kontrollikoda (N9-0030/2019 - C9-0131/2019 - 2019/2118(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-16/C/19 – Euroopa Kontrollikoda (N9-0031/2019 - C9-0132/2019 - 2019/2119(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 18/2019 – III jagu – Komisjon (N9-0032/2019 - C9-0133/2019 - 2019/2120(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INFO 01/2019 - III eelarveosa - Komisjon (N9-0033/2019 - C9-0135/2019 - 2019/2121(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 17/2019 - III eelarveosa - Komisjon (N9-0034/2019 - C9-0136/2019 - 2019/2122(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendiliikmed

- Richard Corbett ja Anthea McIntyre. Resolutsiooni ettepanek Kashmiri kohta (B9-0101/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET


5. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 29 mitte esitada vastuväiteid assigneeringute ümberpaigutamisele nr 5/2019 – Euroopa Ombudsman.

(Istung katkestati kell 11.19.)


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

6. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 11:34.


7. Presidentuuri avaldus

President tegi Euroopa ja ülemaailmse surmanuhtlusevastase päeva puhul avalduse.


ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


8.1. Kiireloomulise menetluse taotlus: määruse (EL) 2019/501 ja (EL) 2019/502 kohaldamisajad ***I (hääletus) (kodukorra artikkel 163)

Kiireloomulise menetluse taotlus (9.10.2019 protokollipunkt 13): ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EL) 2019/501 ja (EL) 2019/502 seoses nende kohaldamisajaga (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Karima Delli

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

KIIRELOOMULISE MENETLUSE TAOTLUS

Kiireloomulise menetluse taotlus kiideti heaks.


8.2. Eurojusti ja Serbia koostööleping* (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Serbia vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt [10334/2019 - C9-0041/2019- 2019/0807(CNS)] - kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2019)0023)


8.3. Paranduseelarve projekt nr 4/2019: kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine vastavalt ajakohastatud kuluvajadustele ja tuludele (omavahendid)) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2019 kohta: Kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine kooskõlas ajakohastatud kuluvajaduste ja ajakohastatud tuludega (omavahendid) [11733/2019 - C9-0114/2019- 2019/2037(BUD)] - eelarvekomisjon. Raportöör: John Howarth (A9-0012/2019)

(Muudatusettepanekute vastuvõtmiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus.)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2019)0024)

Sõnavõtud

Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja) võttis teadmiseks parlamendi ja nõukogu seisukohtade vahelised erinevused ning märkis, et on nõus ELi toimimise lepingu artikli 314 lõike 4 punkti c kohase lepituskomitee kokkukutsumisega (president kinnitas lepituskomitee kokkukutsumist).


8.4. Rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks 2019. aastal kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamine (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2019/276 seoses 2019. aastal rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamisega [COM(2019)0600 - C9-0029/2019- 2019/2039(BUD)] - eelarvekomisjon. Raportöör: John Howarth (A9-0013/2019)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud (P9_TA(2019)0025)


8.5. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas flumioksasiin (hääletus)

ENVI-komisjoni poolt kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel esitatud resolutsiooni ettepanek komisjoni 7. mai 2019. aasta rakendusmääruse (EL) 2019/707 kohta, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete α-tsüpermetriini, beflubutamiidi, benalaksüüli, bentiavalikarbi, bifenasaadi, boskaliidi, bromoksüniili, kaptaani, tsüasofamiidi, desmedifaami, dimetoaadi, dimetomorfi, diurooni, etefooni, etoksasooli, famoksadooni, fenamifossi, flumioksasiini, fluoksastrobiini, folpeedi, foraamsulfurooni, formetanaadi, metalaksüül-M-i, metiokarbi, metribusiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus'e tüve 251, fenmedifaami, fosmeedi, metüülpirimifossi, propamokarbi, protiokonasooli, S-metolakloori ja tebukonasooli heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (2019/2825(RSP)) (B9-0103/2019) - vastutav parlamendiliige: Anja Hazekamp

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2019)0026)


8.6. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas klorotoluroon (hääletus)

ENVI-komisjoni poolt kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel esitatud resolutsiooni ettepanek komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete amidosulfurooni, beeta-tsüflutriini, bifenoksi, klorotolurooni, klofentesiini, klomasooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dikamba, difenokonasooli, diflubensurooni, diflufenikaani, fenoksaprop-P, fenpropidiini, fludioksoniili, flufenatseedi, fostiasaadi, indoksakarbi, lenatsiili, MCPA, MCPB, nikosulfurooni, pikloraami, prosulfokarbi, püriproksüfeeni, metüültiofanaadi, triflusulfurooni ja tritosulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (D062951/02 ; 2019/2826(RSP)) (B9-0104/2019) - vastutav parlamendiliige: Anja Hazekamp

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2019)0027)


8.7. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (hääletus)

ENVI-komisjoni poolt kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel esitatud resolutsiooni ettepanek komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud maisi MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D061869/04 ; 2019/2830(RSP)) (B9-0107/2019) - vastutavad parlamendiliikmed: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Nicolae Ştefănuță

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2019)0028)


8.8. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (hääletus)

ENVI-komisjoni poolt kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel esitatud resolutsiooni ettepanek komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud sojauba A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmise loa kehtivust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D062417/04 ; 2019/2828(RSP)) (B9-0105/2019) - vastutavad parlamendiliikmed: Anja Hazekamp, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ja Sirpa Pietikäinen

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2019)0029)


8.9. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ning geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks, kolm või neli MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 ühekordset transformatsiooni (hääletus)

ENVI-komisjoni poolt kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel esitatud resolutsiooni ettepanek komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud maisi MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid ja geneetiliselt muundatud maisi, milles on kombineeritud kaks, kolm või neli MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 ühekordset transformatsiooni, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D062827/02 ; 2019/2829(RSP)) (B9-0106/2019) - vastutavad parlamendiliikmed: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Nicolae Ştefănuță

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2019)0030)


8.10. Välisriikide sekkumine valimistesse ja desinformatsioon riiklikes ja üleeuroopalistes demokraatlikes protsessides (hääletus)

Arutelu toimus 17. septembril 2019 (17.9.2019 protokollipunkt 11).

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Roberta Metsola, Tomas Tobé, Danuta Maria Hübner, Vladimír Bilčík ja Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez, Kati Piri ja Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, Sophia in ’t Veld ja Pascal Durand fraktsiooni Renew nimel, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett ja Alexandra Geese fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki ja Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel, välisriikide sekkumise kohta valimistesse ja desinformatsiooni kohta riiklikes ja üleeuroopalistes demokraatlikes protsessides (2019/2810(RSP)) (B9-0108/2019);

—   Christine Anderson, Nicolaus Fest ja Lars Patrick Berg fraktsiooni ID nimel, välisriikide sekkumise kohta valimistesse ja desinformatsiooni kohta riiklikes ja üleeuroopalistes demokraatlikes protsessides (2019/2810(RSP)) (B9-0111/2019).

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0108/2019

Vastu võetud (P9_TA(2019)0031)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0111/2019 muutus kehtetuks.)


8.11. Mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: on aeg täita kodanike ootused (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0110/2019, B9-0112/2019 ja B9-0113/2019

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0110/2019

Vastu võetud (P9_TA(2019)0032)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0112/2019 ja B9-0113/2019 muutusid kehtetuks.)


8.12. Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika (hääletus)

Raport euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kohta [2019/2111(INI)] - tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Yana Toom (A9-0016/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja: fraktsioon ID)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (EMPL-komisjon)

Vastu võetud (P9_TA(2019)0033)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) - B9-0107/2019
Stanislav Polčák

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) - B9-0105/2019
Mazaly Aguilar ja Stanislav Polčák

Välisriikide sekkumine valimistesse ja desinformatsioon riiklikes ja üleeuroopalistes demokraatlikes protsessides - B9-0108/2019
Ramona Strugariu, Dace Melbārde, Mick Wallace, Thierry Mariani, Antony Hook, Catherine Rowett, Claude Moraes, Christian Allard, Michaela Šojdrová, Claire Fox, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák ja Petras Auštrevičius

Mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: on aeg täita kodanike ootused - B9-0110/2019
Ramona Strugariu, Jeroen Lenaers, Leszek Miller, Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová ja Angel Dzhambazki

Raport: Yana Toom - A9-0016/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Claire Fox ja Angel Dzhambazki.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Euroopa Parlamendi veebisaidil (Täiskogu – Täiskogu istungid – Hääletused – Hääletustulemused (Nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


11. Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 202 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi ja eelmise päeva istungi protokollid parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi heakskiidul edastatakse käesoleva osaistungjärgu jooksul vastu võetud tekstid nüüd adressaatidele.


12. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 21. oktoobrist 2019 kuni 24. oktoobrini 2019.


13. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 12.33.


14. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Martina, Androuët, Androulakis, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Baldassarre, Balt, Bardella, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Bruna, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Castaldo, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Freund, Fritzon, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Karas, Karleskind, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Kelly, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias, Matić, Maurel, Maydell, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pineda, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Poręba, Pugh, Radačovský, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Simon, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Weimers, Wells, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wölken, Wolters, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zorrinho, Zovko, Zullo

Vabandataval põhjusel puudujad:

Andrieu, Annemans, Ceccardi, Lizzi, Maldeikienė, Maxová, Ochojska, Patriciello, Procaccini

Viimane päevakajastamine: 21. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika