Indekss 
Protokols
PDF 254kWORD 70k
Ceturtdiena, 2019. gada 10. oktobris - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi: laiks attaisnot pilsoņu cerības (debates)
 3.Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes (debates)
 4.Dokumentu iesniegšana
 5.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 6.Sēdes atsākšana
 7.Priekšsēdētāja paziņojums
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru: Regulas (ES) 2019/501 un Regulas (ES) 2019/502 piemērošanas periodi ***I (balsošana) (Reglamenta 163. pants)
  8.2.Nolīgums par sadarbību starp Eurojust un Serbiju* (balsošana)
  8.3.2019. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 4 projekts: saistību un maksājumu apropriāciju samazinājums saskaņā ar izdevumu vajadzību atjauninājumu un ieņēmumu (pašu resursi) atjauninājumu (balsošana)
  8.4.To summu pielāgojumi no elastības instrumenta 2019. gadam, kuras jāizmanto migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu gadījumā (balsošana)
  8.5.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: darbīgās vielas, tostarp flumioksazīns (balsošana)
  8.6.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: darbīgās vielas, tostarp hlortolurons (balsošana)
  8.7.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (balsošana)
  8.8.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (balsošana)
  8.9.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā apvienotas divas, trīs vai četras atsevišķas modifikācijas MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 un DAS-40278-9 (balsošana)
  8.10.Ārvalstu iejaukšanās vēlēšanu norisē un dezinformācija dalībvalstu un Eiropas demokrātiskajos procesos (balsošana)
  8.11.Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi: laiks attaisnot pilsoņu cerības (balsošana)
  8.12.Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Šīs sesijas protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana
 12.Nākamo sēžu datumi
 13.Sēdes slēgšana
 14.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi: laiks attaisnot pilsoņu cerības (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi: laiks attaisnot pilsoņu cerības (2019/2833(RSP)).

Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Jérôme Rivière un Thierry Mariani par Reglamenta neievērošanu (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Jan Olbrycht PPE grupas vārdā, Margarida Marques S&D grupas vārdā, Valerie Hayer Renew grupas vārdā, Rasmus Andresen Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zanni ID grupas vārdā, Roberts Zīle ECR grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Richard Tice, pie grupām nepiederošs deputāts, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Moritz Körner, David Cormand, Hélène Laporte, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Mislav Kolakušić, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Nils Torvalds, Joachim Kuhs, Henrik Overgaard Nielsen un Monika Hohlmeier.

SĒDI VADA: Nicola BEER
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Pierre Larrouturou, Martin Hojsík, Herbert Dorfmann, Olivier Chastel un Othmar Karas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cláudia Monteiro de Aguiar, Tudor Ciuhodaru, Valter Flego, Ruža Tomašić, João Ferreira, Jörgen Warborn un Pedro Marques.

Uzstājās Johannes Hahn un Tytti Tuppurainen.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   José Manuel Fernandes un Jan Olbrycht PPE grupas vārdā, Eider Gardiazabal Rubial un Margarida Marques S&D grupas vārdā, Valerie Hayer un Moritz Körner grupas “Renew” vārdā, Rasmus Andresen un David Cormand Verts/ALE grupas vārdā - par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem: laiks attaisnot pilsoņu cerības (2019/2833(RSP)) (B9-0110/2019);

—   Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant un Joachim Kuhs ID grupas vārdā - par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem: laiks attaisnot pilsoņu cerības (2019/2833(RSP)) (B9-0112/2019);

—   Dimitrios Papadimoulis un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā - par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem: laiks attaisnot pilsoņu cerības (2019/2833(RSP)) (B9-0113/2019).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.10.2019. protokola 8.11. punkts.


3. Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes (debates)

Ziņojums par eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnēm [2019/2111(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Yana Toom (A9-0016/2019)

Yana Toom iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Maria Walsh PPE grupas vārdā, Agnes Jongerius S&D grupas vārdā, Sylvie Brunet Renew grupas vārdā, Kira Marie Peter-Hansen Verts/ALE grupas vārdā, France Jamet ID grupas vārdā, Anna Zalewska ECR grupas vārdā, Sandra Pereira GUE/NGL grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Tomáš Zdechovský, Chiara Gemma, pie grupām nepiederoša deputāte, Dennis Radtke, Elisabetta Gualmini, Katrin Langensiepen, Guido Reil, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Sara Skyttedal, Alex Agius Saliba, Lucia Ďuriš Nicholsonová un Tomáš Zdechovský.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Radan Kanev, Mick Wallace, Julie Ward, Ruža Tomašić, Clare Daly un Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Uzstājās Marianne Thyssen un Yana Toom.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.10.2019. protokola 8.12. punkts.


4. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 16/2019, III iedaļa – Komisija (N9-0026/2019 - C9-0123/2019 – 2019/2113(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 1/2019 — EĀDD (N9-0027/2019 - C9-0128/2019 – 2019/2115(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-13/C/19 — Eiropas Revīzijas palāta (N9-0028/2019 - C9-0129/2019 – 2019/2116(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-14/C/19 — Eiropas Revīzijas palāta (N9-0029/2019 - C9-0130/2019 – 2019/2117(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-15/C/19 — Eiropas Revīzijas palāta (N9-0030/2019 - C9-0131/2019 – 2019/2118(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-16/C/19 — Eiropas Revīzijas palāta (N9-0031/2019 - C9-0132/2019 – 2019/2119(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 18/2019, III iedaļa — Komisija (N9-0032/2019 - C9-0133/2019 – 2019/2120(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. INFO 01/2019 - III iedaļa - Komisija (N9-0033/2019 - C9-0135/2019 – 2019/2121(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 17/2019 - III iedaļa - Komisija (N9-0034/2019 - C9-0136/2019 – 2019/2122(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Deputāti

- Richard Corbett un Anthea McIntyre. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Kašmīru (B9-0101/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET


5. Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu

Saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu Nr. 5/2019 - Eiropas Ombuds.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.19.)


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

6. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 11:34.


7. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs nāca klajā ar paziņojumu saistībā ar Eiropas un Pasaules dienu pret nāvessodu.


SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētāja vietniece

8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


8.1. Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru: Regulas (ES) 2019/501 un Regulas (ES) 2019/502 piemērošanas periodi ***I (balsošana) (Reglamenta 163. pants)

Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (9.10.2019. protokola 13. punkts): Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2019/501 un Regulu (ES) 2019/502 attiecībā uz to piemērošanas periodiem (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Karima Delli.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

PIEPRASĪJUMS PIEMĒROT STEIDZAMĪBAS PROCEDŪRU

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.


8.2. Nolīgums par sadarbību starp Eurojust un Serbiju* (balsošana)

Ziņojums par Padomes Īstenošanas lēmumu, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Serbiju [10334/2019 - C9-0041/2019- 2019/0807(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2019)0023).


8.3. 2019. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 4 projekts: saistību un maksājumu apropriāciju samazinājums saskaņā ar izdevumu vajadzību atjauninājumu un ieņēmumu (pašu resursi) atjauninājumu (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju par 2019. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 4 projektu: saistību un maksājumu apropriāciju samazinājums saskaņā ar izdevumu vajadzību atjauninājumu un ieņēmumu (pašu resursi) atjauninājumu [11733/2019 - C9-0114/2019- 2019/2037(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: John Howarth (A9-0012/2019).

(Grozījumu pieņemšanai vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0024).

Uzstāšanās

Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) pieņēma zināšanai atšķirības Parlamenta un Padomes nostājās un piekrita Samierināšanas komitejas sasaukšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 4. punkta c) apakšpunktu (sēdes vadītāja apstiprināja Samierināšanas komitejas sasaukšanu).


8.4. To summu pielāgojumi no elastības instrumenta 2019. gadam, kuras jāizmanto migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu gadījumā (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/276 attiecībā uz to summu pielāgojumiem no elastības instrumenta 2019. gadam, kas jāizmanto migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu gadījumā [COM(2019)0600 - C9-0029/2019- 2019/2039(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: John Howarth (A9-0013/2019).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts (P9_TA(2019)0025).


8.5. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: darbīgās vielas, tostarp flumioksazīns (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedza ENVI komiteja saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu, par Komisijas 2019. gada 7. maija Īstenošanas regulu (ES) 2019/707, ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām alfa-cipermetrīnam, beflubutamīdam, benalaksilam, bentiavalikarbam, bifenazātam, boskalīdam, bromoksinilam, kaptānam, ciazofamīdam, desmedifamam, dimetoātam, dimetomorfam, diuronam, etefonam, etoksazolam, famoksadonam, fenamifosam, flumioksazīnam, fluoksastrobīnam, folpetam, foramsulfuronam, formetanātam, metalaksilam-M, metiokarbam, metribuzīnam, milbemektīnam, Paecilomyces lilacinus celmam 251, fenmedifāmam, fosmetam, pirimifosmetilam, propamokarbam, protiokonazolam, s-metolahloram un tebukonazolam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (2019/2825(RSP)) (B9-0103/2019) - Atbildīgā deputāte: Anja Hazekamp.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0026).


8.6. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: darbīgās vielas, tostarp hlortolurons (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedza ENVI komiteja saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu, par projektu Komisijas īstenošanas regulai, ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām amidosulfuronam, beta-ciflutrīnam, bifenoksam, hlortoluronam, klofentezīnam, klomazonam, cipermetrīnam, daminozīdam, deltametrīnam, dikambam, difenokonazolam, diflubenzuronam, diflufenikānam, fenoksapropam-P, fenpropidīnam, fludioksonilam, flufenacetam, fostiazātam, indoksakarbam, lenacilam, MCPA, MCPB, nikosulfuronam, piklorāmam, prosulfokarbam, piriproksifēnam, tiofanātmetilam, triflusulfuronam un tritosulfuronam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (D062951/02 ; 2019/2826(RSP)) (B9-0104/2019) - Atbildīgā deputāte: Anja Hazekamp.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0027).


8.7. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedza ENVI komiteja saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), no tās sastāv vai ir no tās ražoti (D061869/04 ; 2019/2830(RSP)) (B9-0107/2019) - Atbildīgie deputāti: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen un Nicolae Ştefănuță.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0028).


8.8. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedza ENVI komiteja saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sastāv vai ir ražoti no tām (D062417/04 ; 2019/2828(RSP)) (B9-0105/2019) - Atbildīgie deputāti: Anja Hazekamp, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi un Sirpa Pietikäinen.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0029).


8.9. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā apvienotas divas, trīs vai četras atsevišķas modifikācijas MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 un DAS-40278-9 (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedza ENVI komiteja saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 vai kas sastāv vai ir ražoti no tās, un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā apvienotas divas, trīs vai četras atsevišķas modifikācijas MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 un DAS-40278-9 vai kas sastāv vai ir ražoti no tās (D062827/02 ; 2019/2829(RSP)) (B9-0106/2019) - Atbildīgie deputāti: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen un Nicolae Ştefănuță.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0030).


8.10. Ārvalstu iejaukšanās vēlēšanu norisē un dezinformācija dalībvalstu un Eiropas demokrātiskajos procesos (balsošana)

Debates notika 2019. gada 17. septembrī (17.9.2019. protokola 11. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Roberta Metsola, Tomas Tobé, Danuta Maria Hübner, Vladimír Bilčík un Michael Gahler PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez, Kati Piri un Claude Moraes S&D grupas vārdā, Sophia in ’t Veld un Pascal Durand grupas “Renew” vārdā, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett un Alexandra Geese Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki un Roberts Zīle ECR grupas vārdā - par ārvalstu iejaukšanos dalībvalstu un Eiropas demokrātiskajos procesos (2019/2810(RSP)) (B9-0108/2019);

—   Christine Anderson, Nicolaus Fest un Lars Patrick Berg ID grupas vārdā - par ārvalstu iejaukšanos vēlēšanu procesā un dezinformāciju valstu un Eiropas demokrātijas procesos (2019/2810(RSP)) (B9-0111/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B9-0108/2019

Pieņemts (P9_TA(2019)0031).

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0111/2019 vairs nav spēkā.)


8.11. Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi: laiks attaisnot pilsoņu cerības (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B9-0110/2019, B9-0112/2019 un B9-0113/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B9-0110/2019

Pieņemts (P9_TA(2019)0032).

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0112/2019 un B9-0113/2019 vairs nav spēkā.)


8.12. Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes (balsošana)

Ziņojums par eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnēm [2019/2111(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Yana Toom (A9-0016/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniedza ID grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (EMPL komiteja)

Pieņemts (P9_TA(2019)0033).


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) - B9-0107/2019
Stanislav Polčák

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
Mazaly Aguilar un Stanislav Polčák

Ārvalstu iejaukšanās vēlēšanu norisē un dezinformācija dalībvalstu un Eiropas demokrātiskajos procesos - B9-0108/2019
Ramona Strugariu, Dace Melbārde, Mick Wallace, Thierry Mariani, Antony Hook, Catherine Rowett, Claude Moraes, Christian Allard, Michaela Šojdrová, Claire Fox, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák un Petras Auštrevičius

Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi: laiks attaisnot pilsoņu cerības - B9-0110/2019
Ramona Strugariu, Jeroen Lenaers, Leszek Miller, Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová un Angel Dzhambazki

Yana Toom ziņojums - A9-0016/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Claire Fox un Angel Dzhambazki.


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Plenārsēde”\ “Plenārsēdes”\ Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


11. Šīs sesijas protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 202. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu un iepriekšējās dienas sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka šajā sesijā pieņemtos tekstus no šī brīža nosūtīs tajos minētajiem adresātiem.


12. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2019. gada 21. oktobra līdz 2019. gada 24. oktobrim.


13. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 12.33.


14. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Martina, Androuët, Androulakis, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Baldassarre, Balt, Bardella, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Bruna, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Castaldo, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Freund, Fritzon, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Karas, Karleskind, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Kelly, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias, Matić, Maurel, Maydell, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pineda, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Poręba, Pugh, Radačovský, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Simon, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Weimers, Wells, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wölken, Wolters, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zorrinho, Zovko, Zullo

Attaisnoti nepiedalās:

Andrieu, Annemans, Ceccardi, Lizzi, Maldeikienė, Maxová, Ochojska, Patriciello, Procaccini

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 21. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika