Zoznam 
Zápisnica
XML 132kPDF 258kWORD 73k
Štvrtok, 10. októbra 2019 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje: čas splniť očakávania občanov (rozprava)
 3.Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne (rozprava)
 4.Predloženie dokumentov
 5.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Vyhlásenie Predsedníctva
 8.Hlasovanie
  
8.1.Žiadosť o uplatnenie naliehavého postupu: Obdobia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2019/501 a nariadenia (EÚ) 2019/502 ***I (hlasovanie) (článok 163 rokovacieho poriadku)
  
8.2.Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Srbskom* (hlasovanie)
  
8.3.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019: Zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami v prípade výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje) (hlasovanie)
  
8.4.Úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2019 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (hlasovanie)
  
8.5.Námietka podľa článku 112: účinné látky vrátane flumioxazínu (hlasovanie)
  
8.6.Účinné látky vrátane chlorotolurónu (hlasovanie)
  
8.7.Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná kukurica MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2 (hlasovanie)
  
8.8.Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná sója A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (hlasovanie)
  
8.9.Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch, troch alebo štyroch genetických modifikácií MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 a DAS-40278-9 (hlasovanie)
  
8.10.Zahraničné zasahovanie do volieb a demokratických procesov v členských štátoch a Európe a šírenie dezinformácií v rámci nich (hlasovanie)
  
8.11.Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje: čas splniť očakávania občanov (hlasovanie)
  
8.12.Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 12.Termíny nasledujúcich rokovaní
 13.Skončenie rokovania
 14.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje: čas splniť očakávania občanov (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje: čas splniť očakávania občanov (2019/2833(RSP))

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jérôme Rivière a Thierry Mariani s procedurálnymi námietkami (predsedajúci poskytol spresnenia).

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jan Olbrycht v mene skupiny PPE, Margarida Marques v mene skupiny S&D, Valérie Hayer v mene skupiny Renew, Rasmus Andresen v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny ID, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Richard Tice – nezaradený poslanec, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Moritz Körner, David Cormand, Hélène Laporte, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Mislav Kolakušić, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Nils Torvalds, Joachim Kuhs, Henrik Overgaard Nielsen a Monika Hohlmeier.

PREDSEDNÍCTVO: Nicola BEER
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Pierre Larrouturou, Martin Hojsík, Herbert Dorfmann, Olivier Chastel a Othmar Karas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cláudia Monteiro de Aguiar, Tudor Ciuhodaru, Valter Flego, Ruža Tomašić, João Ferreira, Jörgen Warborn a Pedro Marques.

Vystúpili: Johannes Hahn a Tytti Tuppurainen.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   José Manuel Fernandes a Jan Olbrycht, v mene skupiny PPE, Eider Gardiazabal Rubial a Margarida Marques, v mene skupiny S&D, Valerie Hayer a Moritz Körner, v mene skupiny Renew, Rasmus Andresen a David Cormand, v mene skupiny Verts/ALE, o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch: je načase splniť očakávania občanov (2019/2833(RSP)) (B9-0110/2019);

—   Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant a Joachim Kuhs, v mene skupiny ID, o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch: je načase splniť očakávania občanov (2019/2833(RSP)) (B9-0112/2019);

—   Dimitrios Papadimoulis a Younous Omarjee, v mene skupiny GUE/NGL, o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch: je načase splniť očakávania občanov (2019/2833(RSP)) (B9-0113/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 10.10.2019.


3. Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne (rozprava)

Správa o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne [2019/2111(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Yana Toom (A9-0016/2019)

Yana Toom uviedla správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Maria Walsh v mene skupiny PPE, Agnes Jongerius v mene skupiny S&D, Sylvie Brunet v mene skupiny Renew, Kira Marie Peter-Hansen v mene skupiny Verts/ALE, France Jamet v mene skupiny ID, Anna Zalewska v mene skupiny ECR, Sandra Pereira v mene skupiny GUE/NGL, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Chiara Gemma – nezaradená poslankyňa, Dennis Radtke, Elisabetta Gualmini, Katrin Langensiepen, Guido Reil, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Sara Skyttedal, Alex Agius Saliba, Lucia Ďuriš Nicholsonová a Tomáš Zdechovský.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Radan Kanev, Mick Wallace, Julie Ward, Ruža Tomašić, Clare Daly a Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Yana Toom.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 10.10.2019.


4. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 16/2019 - Oddiel III - Komisia (N9-0026/2019 - C9-0123/2019 - 2019/2113(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. 1/2019 – ESVČ (N9-0027/2019 - C9-0128/2019 - 2019/2115(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-13/C/19 – Európsky dvor audítorov (N9-0028/2019 - C9-0129/2019 - 2019/2116(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-14/C/19 – Európsky dvor audítorov (N9-0029/2019 - C9-0130/2019 - 2019/2117(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-15/C/19 – Európsky dvor audítorov (N9-0030/2019 - C9-0131/2019 - 2019/2118(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-16/C/19 – Európsky dvor audítorov (N9-0031/2019 - C9-0132/2019 - 2019/2119(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 18/2019 - Oddiel III - Komisia (N9-0032/2019 - C9-0133/2019 - 2019/2120(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov INFO 01/2019 - Oddiel III - Komisia (N9-0033/2019 - C9-0135/2019 - 2019/2121(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 17/2019 - Oddiel III - Komisia (N9-0034/2019 - C9-0136/2019 - 2019/2122(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) poslancov

- Richard Corbett a Anthea McIntyre. Návrh uznesenia o Kašmíre (B9-0101/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET


5. Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia

V súlade s článkom 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku voči presunu rozpočtových prostriedkov č°5/2019 – európsky ombudsman.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.19 h.)


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

6. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 11:34 h.


7. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením pri príležitosti Európskeho a svetového dňa proti trestu smrti.


PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


8.1. Žiadosť o uplatnenie naliehavého postupu: Obdobia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2019/501 a nariadenia (EÚ) 2019/502 ***I (hlasovanie) (článok 163 rokovacieho poriadku)

Žiadosť o uplatnenie naliehavého postupu (bod 13 zápisnice zo dňa 9.10.2019): Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/501 a nariadenie (EÚ) 2019/502, pokiaľ ide o ich obdobia uplatňovania (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Karima Delli

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

ŽIADOSŤ O UPLATNENIE NALIEHAVÉHO POSTUPU

Parlament schválil žiadosť o naliehavý postup.


8.2. Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Srbskom* (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Srbskom zo strany Eurojustu [10334/2019 - C9-0041/2019- 2019/0807(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2019)0023)


8.3. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019: Zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami v prípade výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2019 na rozpočtový rok 2019: Zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami v prípade výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje) [11733/2019 - C9-0114/2019- 2019/2037(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: John Howarth (A9-0012/2019)

(potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu na prijatie pozmeňujúcich návrhov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0024)

Vystúpenia:

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) vzala na vedomie rozdiely medzi stanoviskom Parlamentu a stanoviskom Rady a udelila súhlas so zvolaním Zmierovacieho výboru podľa článku 314 ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (predsedajúca potvrdila zvolanie Zmierovacieho výboru).


8.4. Úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2019 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/276, pokiaľ ide o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2019 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb [COM(2019)0600 - C9-0029/2019- 2019/2039(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: John Howarth (A9-0013/2019)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý (P9_TA(2019)0025)


8.5. Námietka podľa článku 112: účinné látky vrátane flumioxazínu (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/707 zo 7. mája 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok alfa-cypermetrín, beflubutamid, benalaxyl, bentiavalicarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptán, cyazofamid, desmedifám, dimetoát, dimetomorf, diurón, etefón, etoxazol, famoxadón, fenamifos, flumioxazín, fluoxastrobín, folpet, foramsulfurón, formetanát, metalaxyl-M, metiokarb, metribuzín, milbemektín, Paecilomyces lilacinus kmeň 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, S-metolachlór a tebukonazol (2019/2825(RSP)) (B9-0103/2019) - zodpovedná poslankyňa: Anja Hazekamp

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0026))


8.6. Účinné látky vrátane chlorotolurónu (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti schválenia účinných látok amidosulfurón, beta-cyflutrín, bifenox, chlorotolurón, klofentezín, klomazón, cypermetrín, daminozid, deltametrín, dikamba, difenokonazol, diflubenzurón, diflufenikán, fenoxaprop-P, fénpropidín, fludioxonyl, flufenacet, fostiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfurón, pikloram, prosulfokarb, pyriproxyfén, tiofanát-metyl, triflusulfurón a tritosulfurón (D062951/02 ; 2019/2826(RSP)) (B9-0104/2019) - zodpovedná poslankyňa: Anja Hazekamp

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0027)


8.7. Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná kukurica MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2 (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (D061869/04 ; 2019/2830(RSP)) (B9-0107/2019) - zodpovední poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Nicolae Ştefănuță

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0028)


8.8. Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná sója A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sú z nej zložené alebo vyrobené (D062417/04 ; 2019/2828(RSP)) (B9-0105/2019) - zodpovední poslanci: Anja Hazekamp, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi a Sirpa Pietikäinen

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0029)


8.9. Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch, troch alebo štyroch genetických modifikácií MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 a DAS-40278-9 (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 a geneticky modifikovanú kukuricu obsahujúcu kombináciu dvoch, troch alebo štyroch genetických modifikácií MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 a DAS-40278-9, sú z nich zložené alebo vyrobené, podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D062827-03) (D062827/02 ; 2019/2829(RSP)) (B9-0106/2019) - zodpovední poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Nicolae Ştefănuță

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0030)


8.10. Zahraničné zasahovanie do volieb a demokratických procesov v členských štátoch a Európe a šírenie dezinformácií v rámci nich (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 17. septembra 2019 (bod 11 zápisnice zo dňa 17.9.2019).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Roberta Metsola, Tomas Tobé, Danuta Maria Hübner, Vladimír Bilčík a Michael Gahler, v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez, Kati Piri a Claude Moraes, v mene skupiny S&D, Sophia in ’t Veld a Pascal Durand, v mene skupiny Renew, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett a Alexandra Geese, v mene skupiny Verts/ALE, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki a Roberts Zīle, v mene skupiny ECR, o zahraničnom zasahovaní do volieb a dezinformáciách vo vnútroštátnych a európskych demokratických procesoch (2019/2810(RSP)) (B9-0108/2019);

—   Christine Anderson, Nicolaus Fest a Lars Patrick Berg, v mene skupiny ID, o zahraničnom zasahovaní do volieb a dezinformáciách vo vnútroštátnych a európskych demokratických procesoch (2019/2810(RSP)) (B9-0111/2019).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA B9-0108/2019

Prijatý (P9_TA(2019)0031)

(Návrh uznesenia B9-0111/2019 sa stal bezpredmetným.)


8.11. Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje: čas splniť očakávania občanov (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0110/2019, B9-0112/2019 a B9-0113/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA B9-0110/2019

Prijatý (P9_TA(2019)0032)

(Návrhy uznesenia B9-0112/2019 a B9-0113/2019 sa stali bezpredmetnými.)


8.12. Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne (hlasovanie)

Správa o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne [2019/2111(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Yana Toom (A9-0016/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ID)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (výbor EMPL)

Prijatý (P9_TA(2019)0033)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná kukurica MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) - B9-0107/2019
Stanislav Polčák

Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná sója A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
Mazaly Aguilar a Stanislav Polčák

Zahraničné zasahovanie do volieb a demokratických procesov v členských štátoch a Európe a šírenie dezinformácií v rámci nich - B9-0108/2019
Ramona Strugariu, Dace Melbārde, Mick Wallace, Thierry Mariani, Antony Hook, Catherine Rowett, Claude Moraes, Christian Allard, Michaela Šojdrová, Claire Fox, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák a Petras Auštrevičius

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje: čas splniť očakávania občanov - B9-0110/2019
Ramona Strugariu, Jeroen Lenaers, Leszek Miller, Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová a Angel Dzhambazki

Správa: Yana Toom - A9-0016/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Claire Fox a Angel Dzhambazki.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sa nachádzajú na stránke Parlamentu „Plenárne zasadnutie“, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


11. Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov

V súlade s článkom 202 ods. 3 rokovacieho poriadku budú zápisnice z dnešného a včerajšieho rokovania predložené Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.


12. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 21. októbra 2019 do 24. októbra 2019.


13. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 12.33 h.


14. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Brophy Jane, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Weimers Charlie, Wells James, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco

Ospravedlnení:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Ceccardi Susanna, Lizzi Elena, Maldeikienė Aušra, Maxová Radka, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Procaccini Nicola

Posledná úprava: 17. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia