Zoznam 
Zápisnica
PDF 254kWORD 70k
Štvrtok, 10. októbra 2019 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje: čas splniť očakávania občanov (rozprava)
 3.Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne (rozprava)
 4.Predloženie dokumentov
 5.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Vyhlásenie Predsedníctva
 8.Hlasovanie
  8.1.Žiadosť o uplatnenie naliehavého postupu: Obdobia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2019/501 a nariadenia (EÚ) 2019/502 ***I (hlasovanie) (článok 163 rokovacieho poriadku)
  8.2.Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Srbskom* (hlasovanie)
  8.3.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019: Zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami v prípade výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje) (hlasovanie)
  8.4.Úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2019 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (hlasovanie)
  8.5.Účinné látky vrátane flumioxazínu (hlasovanie)
  8.6.Účinné látky vrátane chlorotolurónu (hlasovanie)
  8.7.Geneticky modifikovaná kukurica MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (hlasovanie)
  8.8.Geneticky modifikovaná sója A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (hlasovanie)
  8.9.Geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch, troch alebo štyroch genetických modifikácií MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 a DAS-40278-9 (hlasovanie)
  8.10.Zahraničné zasahovanie do volieb a demokratických procesov v členských štátoch a Európe a šírenie dezinformácií v rámci nich (hlasovanie)
  8.11.Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje: čas splniť očakávania občanov (hlasovanie)
  8.12.Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 12.Termíny nasledujúcich rokovaní
 13.Skončenie rokovania
 14.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje: čas splniť očakávania občanov (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje: čas splniť očakávania občanov (2019/2833(RSP))

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jérôme Rivière a Thierry Mariani s procedurálnymi námietkami (predsedajúci poskytol spresnenia).

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jan Olbrycht v mene skupiny PPE, Margarida Marques v mene skupiny S&D, Valerie Hayer v mene skupiny Renew, Rasmus Andresen v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny ID, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Richard Tice – nezaradený poslanec, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Moritz Körner, David Cormand, Hélène Laporte, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Mislav Kolakušić, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Nils Torvalds, Joachim Kuhs, Henrik Overgaard Nielsen a Monika Hohlmeier.

PREDSEDNÍCTVO: Nicola BEER
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Pierre Larrouturou, Martin Hojsík, Herbert Dorfmann, Olivier Chastel a Othmar Karas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cláudia Monteiro de Aguiar, Tudor Ciuhodaru, Valter Flego, Ruža Tomašić, João Ferreira, Jörgen Warborn a Pedro Marques.

Vystúpili: Johannes Hahn a Tytti Tuppurainen.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   José Manuel Fernandes a Jan Olbrycht, v mene skupiny PPE, Eider Gardiazabal Rubial a Margarida Marques, v mene skupiny S&D, Valerie Hayer a Moritz Körner, v mene skupiny Renew, Rasmus Andresen a David Cormand, v mene skupiny Verts/ALE, o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch: je načase splniť očakávania občanov (2019/2833(RSP)) (B9-0110/2019);

—   Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant a Joachim Kuhs, v mene skupiny ID, o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch: je načase splniť očakávania občanov (2019/2833(RSP)) (B9-0112/2019);

—   Dimitrios Papadimoulis a Younous Omarjee, v mene skupiny GUE/NGL, o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch: je načase splniť očakávania občanov (2019/2833(RSP)) (B9-0113/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 10.10.2019.


3. Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne (rozprava)

Správa o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne [2019/2111(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Yana Toom (A9-0016/2019)

Yana Toom uviedla správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Maria Walsh v mene skupiny PPE, Agnes Jongerius v mene skupiny S&D, Sylvie Brunet v mene skupiny Renew, Kira Marie Peter-Hansen v mene skupiny Verts/ALE, France Jamet v mene skupiny ID, Anna Zalewska v mene skupiny ECR, Sandra Pereira v mene skupiny GUE/NGL, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Chiara Gemma – nezaradená poslankyňa, Dennis Radtke, Elisabetta Gualmini, Katrin Langensiepen, Guido Reil, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Sara Skyttedal, Alex Agius Saliba, Lucia Ďuriš Nicholsonová a Tomáš Zdechovský.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Radan Kanev, Mick Wallace, Julie Ward, Ruža Tomašić, Clare Daly a Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Yana Toom.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 10.10.2019.


4. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 16/2019 - Oddiel III - Komisia (N9-0026/2019 - C9-0123/2019 - 2019/2113(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. 1/2019 – ESVČ (N9-0027/2019 - C9-0128/2019 - 2019/2115(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-13/C/19 – Európsky dvor audítorov (N9-0028/2019 - C9-0129/2019 - 2019/2116(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-14/C/19 – Európsky dvor audítorov (N9-0029/2019 - C9-0130/2019 - 2019/2117(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-15/C/19 – Európsky dvor audítorov (N9-0030/2019 - C9-0131/2019 - 2019/2118(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-16/C/19 – Európsky dvor audítorov (N9-0031/2019 - C9-0132/2019 - 2019/2119(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 18/2019 - Oddiel III - Komisia (N9-0032/2019 - C9-0133/2019 - 2019/2120(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov INFO 01/2019 - Oddiel III - Komisia (N9-0033/2019 - C9-0135/2019 - 2019/2121(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 17/2019 - Oddiel III - Komisia (N9-0034/2019 - C9-0136/2019 - 2019/2122(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) poslancov

- Richard Corbett a Anthea McIntyre. Návrh uznesenia o Kašmíre (B9-0101/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET


5. Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia

V súlade s článkom 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku voči presunu rozpočtových prostriedkov č°5/2019 – európsky ombudsman.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.19 h.)


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

6. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 11:34 h.


7. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením pri príležitosti Európskeho a svetového dňa proti trestu smrti.


PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


8.1. Žiadosť o uplatnenie naliehavého postupu: Obdobia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2019/501 a nariadenia (EÚ) 2019/502 ***I (hlasovanie) (článok 163 rokovacieho poriadku)

Žiadosť o uplatnenie naliehavého postupu (bod 13 zápisnice zo dňa 9.10.2019): Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/501 a nariadenie (EÚ) 2019/502, pokiaľ ide o ich obdobia uplatňovania (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Karima Delli

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

ŽIADOSŤ O UPLATNENIE NALIEHAVÉHO POSTUPU

Parlament schválil žiadosť o naliehavý postup.


8.2. Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Srbskom* (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Srbskom zo strany Eurojustu [10334/2019 - C9-0041/2019- 2019/0807(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2019)0023)


8.3. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019: Zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami v prípade výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2019 na rozpočtový rok 2019: Zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami v prípade výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje) [11733/2019 - C9-0114/2019- 2019/2037(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: John Howarth (A9-0012/2019)

(potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu na prijatie pozmeňujúcich návrhov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0024)

Vystúpenia:

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) vzala na vedomie rozdiely medzi stanoviskom Parlamentu a stanoviskom Rady a udelila súhlas so zvolaním Zmierovacieho výboru podľa článku 314 ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (predsedajúca potvrdila zvolanie Zmierovacieho výboru).


8.4. Úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2019 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/276, pokiaľ ide o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2019 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb [COM(2019)0600 - C9-0029/2019- 2019/2039(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: John Howarth (A9-0013/2019)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý (P9_TA(2019)0025)


8.5. Účinné látky vrátane flumioxazínu (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/707 zo 7. mája 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok alfa-cypermetrín, beflubutamid, benalaxyl, bentiavalicarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptán, cyazofamid, desmedifám, dimetoát, dimetomorf, diurón, etefón, etoxazol, famoxadón, fenamifos, flumioxazín, fluoxastrobín, folpet, foramsulfurón, formetanát, metalaxyl-M, metiokarb, metribuzín, milbemektín, Paecilomyces lilacinus kmeň 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, S-metolachlór a tebukonazol (2019/2825(RSP)) (B9-0103/2019) - zodpovedná poslankyňa: Anja Hazekamp

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0026))


8.6. Účinné látky vrátane chlorotolurónu (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti schválenia účinných látok amidosulfurón, beta-cyflutrín, bifenox, chlorotolurón, klofentezín, klomazón, cypermetrín, daminozid, deltametrín, dikamba, difenokonazol, diflubenzurón, diflufenikán, fenoxaprop-P, fénpropidín, fludioxonyl, flufenacet, fostiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfurón, pikloram, prosulfokarb, pyriproxyfén, tiofanát-metyl, triflusulfurón a tritosulfurón (D062951/02 ; 2019/2826(RSP)) (B9-0104/2019) - zodpovedná poslankyňa: Anja Hazekamp

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0027)


8.7. Geneticky modifikovaná kukurica MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (D061869/04 ; 2019/2830(RSP)) (B9-0107/2019) - zodpovední poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Nicolae Ştefănuță

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0028)


8.8. Geneticky modifikovaná sója A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sú z nej zložené alebo vyrobené (D062417/04 ; 2019/2828(RSP)) (B9-0105/2019) - zodpovední poslanci: Anja Hazekamp, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi a Sirpa Pietikäinen

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0029)


8.9. Geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch, troch alebo štyroch genetických modifikácií MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 a DAS-40278-9 (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 a geneticky modifikovanú kukuricu obsahujúcu kombináciu dvoch, troch alebo štyroch genetických modifikácií MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 a DAS-40278-9, sú z nich zložené alebo vyrobené, podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D062827-03) (D062827/02 ; 2019/2829(RSP)) (B9-0106/2019) - zodpovední poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Nicolae Ştefănuță

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0030)


8.10. Zahraničné zasahovanie do volieb a demokratických procesov v členských štátoch a Európe a šírenie dezinformácií v rámci nich (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 17. septembra 2019 (bod 11 zápisnice zo dňa 17.9.2019).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Roberta Metsola, Tomas Tobé, Danuta Maria Hübner, Vladimír Bilčík a Michael Gahler, v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez, Kati Piri a Claude Moraes, v mene skupiny S&D, Sophia in ’t Veld a Pascal Durand, v mene skupiny Renew, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett a Alexandra Geese, v mene skupiny Verts/ALE, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki a Roberts Zīle, v mene skupiny ECR, o zahraničnom zasahovaní do volieb a dezinformáciách vo vnútroštátnych a európskych demokratických procesoch (2019/2810(RSP)) (B9-0108/2019);

—   Christine Anderson, Nicolaus Fest a Lars Patrick Berg, v mene skupiny ID, o zahraničnom zasahovaní do volieb a dezinformáciách vo vnútroštátnych a európskych demokratických procesoch (2019/2810(RSP)) (B9-0111/2019).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA B9-0108/2019

Prijatý (P9_TA(2019)0031)

(Návrh uznesenia B9-0111/2019 sa stal bezpredmetným.)


8.11. Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje: čas splniť očakávania občanov (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0110/2019, B9-0112/2019 a B9-0113/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA B9-0110/2019

Prijatý (P9_TA(2019)0032)

(Návrhy uznesenia B9-0112/2019 a B9-0113/2019 sa stali bezpredmetnými.)


8.12. Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne (hlasovanie)

Správa o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne [2019/2111(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Yana Toom (A9-0016/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ID)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (výbor EMPL)

Prijatý (P9_TA(2019)0033)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná kukurica MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) - B9-0107/2019
Stanislav Polčák

Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná sója A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
Mazaly Aguilar a Stanislav Polčák

Zahraničné zasahovanie do volieb a demokratických procesov v členských štátoch a Európe a šírenie dezinformácií v rámci nich - B9-0108/2019
Ramona Strugariu, Dace Melbārde, Mick Wallace, Thierry Mariani, Antony Hook, Catherine Rowett, Claude Moraes, Christian Allard, Michaela Šojdrová, Claire Fox, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák a Petras Auštrevičius

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje: čas splniť očakávania občanov - B9-0110/2019
Ramona Strugariu, Jeroen Lenaers, Leszek Miller, Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová a Angel Dzhambazki

Správa: Yana Toom - A9-0016/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Claire Fox a Angel Dzhambazki.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sa nachádzajú na stránke Parlamentu „Plenárne zasadnutie“, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


11. Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov

V súlade s článkom 202 ods. 3 rokovacieho poriadku budú zápisnice z dnešného a včerajšieho rokovania predložené Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.


12. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 21. októbra 2019 do 24. októbra 2019.


13. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 12.33 h.


14. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Martina, Androuët, Androulakis, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Baldassarre, Balt, Bardella, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Bruna, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Castaldo, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Freund, Fritzon, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Karas, Karleskind, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Kelly, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias, Matić, Maurel, Maydell, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pineda, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Poręba, Pugh, Radačovský, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Simon, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Weimers, Wells, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wölken, Wolters, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zorrinho, Zovko, Zullo

Ospravedlnení:

Andrieu, Annemans, Ceccardi, Lizzi, Maldeikienė, Maxová, Ochojska, Patriciello, Procaccini

Posledná úprava: 21. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia