Indekss 
Protokols
PDF 323kWORD 89k
Pirmdiena, 2019. gada 21. oktobris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 4.Kļūdu labojumi (Reglamenta 241. pants) (turpmākie pasākumi)
 5.Sēdes vadītāja paziņojums
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Neizskatītu jautājumu turpmāka izskatīšana (Reglamenta 240. pants)
 8.Eiropas galvenā prokurora iecelšana
 9.Kļūdu labojumi (Reglamenta 241. pants)
 10.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)
 11.Sēdes vadītāja paziņojums
 12.Dokumentu iesniegšana
 13.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 14.Darba kārtība
 15."Thomas Cook Group" bankrota sekas (debates)
 16.Vardarbīga labējā ekstrēmisma draudi (ņemot vērā nesenos notikumus Hallē, Vācijā) (debates)
 17.Seksuālās izglītības kriminalizācija Polijā (debates)
 18.Vētras Eiropā, jo īpaši spēcīgās lietusgāzes Spānijā un viesuļvētra Azoru salās (Portugāle) (debates)
 19.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Neizskatīti jautājumi (Reglamenta 240. pants)


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta ceturtdien, 2019. gada 10. oktobrī, pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.07.


3. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2019. gada 9. oktobra un 2019. gada 10. oktobra sēžu protokoli tika apstiprināti.


4. Kļūdu labojumi (Reglamenta 241. pants) (turpmākie pasākumi)

Kļūdu labojumi P9_TA(2019)0237(COR01), P9_TA(2019)0377(COR01), P9_TA(2019)0378(COR01), P9_TA(2019)0391(COR01), P9_TA(2019)0399(COR01), P9_TA(2019)0438(COR01), P9_TA(2019)0431(COR01), P9_TA(2019)0432(COR01), P9_TA(2019)0439(COR01) un P9_TA(2019)0435 tika izsludināti trešdienas, 2019. gada 9. oktobra, sēdē (9.10.2019. protokola 9. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 241. panta 4. punktu nav pieprasījuši par tiem balsot, šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem.


5. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs paziņoja, ka pret trešdienas, 2019. gada 9. oktobra, sēdē (9.10.2019. protokola 8. punkts) izsludināto AFET komitejas un BUDG komitejas kopējo nostāju par darbības pagarinājumu attiecībā uz ES Reģionālo trasta fondu reaģēšanai uz krīzi Sīrijā 24 stundu laikā netika saņemts neviens iebildums.

Līdz ar to šī kopējā nostāja tika oficiāli iesniegta Komisijai.


6. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis turpmāk minētos S&D un ID grupas un pie politiskajām grupām nepiederošo deputātu sekretariāta lēmumus, ar kuriem groza komiteju un delegāciju sastāvu.

Delegācija ES un Moldovas parlamentārās sadarbības komitejā: Mislav Kolakušić vietā – Miroslav Radačovský.

Delegācija attiecībām ar Irāku: Antonio Maria Rinaldi vietā – Marco Campomenosi.

Delegācija attiecībām ar Korejas pussalu: Marco Campomenosi vietā – Antonio Maria Rinaldi.

Delegācija Cariforum valstu un ES parlamentārajā komitejā: John Longworth vietā – James Wells.

Delegācija dalībai Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā: Nicolas Schmit vietā – David Maria Sassoli.

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.


7. Neizskatītu jautājumu turpmāka izskatīšana (Reglamenta 240. pants)

Saskaņā ar Reglamenta 240. panta otro daļu Priekšsēdētāju konference 2019. gada 16. oktobrī pieņēma lēmumu par pieprasījumiem attiecībā uz 1. pielikumā uzskaitīto procedūru atsākšanu vai turpināšanu (21.10.2019. protokola 1. pielikums ).


8. Eiropas galvenā prokurora iecelšana

Priekšsēdētājs paziņoja, ka Priekšsēdētāju konference pēc apspriešanās ar LIBE komiteju un CONT komiteju savā 2019. gada 16. oktobra sanāksmē, pamatojoties uz Parlamenta un Padomes savstarpēju vienošanos, ir apstiprinājusi Laura Codruţa Kövesi iecelšanu Eiropas galvenā prokurora amatā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka viņam ir uzticēts parakstīt Parlamenta un Padomes kopīgo lēmumu par Laura Codruţa Kövesi iecelšanu.


9. Kļūdu labojumi (Reglamenta 241. pants)

Atbildīgās komitejas ir iesniegušas turpmāk minētos kļūdu labojumus Eiropas Parlamenta pieņemtos tekstos:

—   kļūdu labojums P8_TA-PROV(2019)0382(COR01) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā, P8_TA-PROV(2019)0382 (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)) - ITRE komiteja;

—   kļūdu labojums P8_TA-PROV(2019)0415(COR01) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 17. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/1624, P8_TA-PROV(2019)0415 (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD)) - LIBE komiteja;

—   kļūdu labojums P8_TA-PROV(2019)0429(COR01) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 18. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/..., ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu, P8_TA-PROV(2019)0429 (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)) - JURI komiteja.

Saskaņā ar Reglamenta 241. panta 4. punktu šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem, ja 24 stundu laikā kāda no politiskajām grupām vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nav pieprasījuši par tiem balsot.

Kļūdu labojumi ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē.


10. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2019. gada 23. oktobrī, parakstīs četrus tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Turklāt priekšsēdētājs paziņoja, ka kopā ar Padomes priekšsēdētāju ceturtdien, 2019. gada 24. oktobrī, parakstīs trīs tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Attiecīgo tiesību aktu nosaukumi tiks publicēti ceturtdienas, 2019. gada 24. oktobra, protokolā.


11. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs darīja zināmu, ka jauno Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes valdības sarunu noslēgumā un pēc tam, kad Eiropadome iepriekšējā nedēļā apstiprināja modificēto izstāšanās nolīgumu, Padome iepriekšējā dienā grozīja savu projektu lēmumam par minētā nolīguma noslēgšanu. Šīs dienas agrā pēcpusdienā tā minēto projektu kopā ar atjaunināto nolīguma tekstu nosūtīja Eiropas Parlamentam.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Priekšsēdētāju konference sanāks kopā šajā dienā plkst. 18.00, lai apspriestu nākamos procedūras posmus, tostarp vēršanos pie atbildīgajām Parlamenta komitejām.


12. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Beļģijas pieteikumu – EGF/2019/001BE/Carrefour (COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)).
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG
atzinums: EMPL

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu statusa nolīgumu starp Eiropas Savienību un Melnkalni par darbībām, ko Melnkalnē veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (06847/2019 - C9-0138/2019 - 2019/0043(NLE)).
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: AFET

- Priekšlikums Padomes regulai par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2020. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (12412/2019 - C9-0139/2019 - 2019/0186(APP)).
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)).
nodots atbildīgajai komitejai: AFCO
atzinums: AFET, INTA, EMPL, ENVI, TRAN, JURI, LIBE

2. Parlamenta komitejas

- Otrais ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019).

- Otrais ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Savienības kuģu zvejas atļaujām Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbībām Savienības ūdeņos groza Regulu (ES) 2017/2403 (COM(2019)0398 - C9-0110/2019 - 2019/0187(COD)) - PECH komiteja - Referents: Chris Davies (A9-0014/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014-2020) (COM(2019)0397 - C9-0109/2019 - 2019/0180(COD)) - EMPL komiteja - Referente: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)) - BUDG komiteja - Referentes: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019).

- Ieteikums par projektu Padomes regulai par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2020. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (12412/2019 - C9-0139/2019 - 2019/0186(APP)) - BUDG komiteja - Referents: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019).


13. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Darba kārtībā tika iekļauti šādi jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates (Reglamenta 136. pants):

—   O-000024/2019, kuru uzdeva Juan Fernando López Aguilar LIBE komitejas vārdā Padomei: meklēšana un glābšana Vidusjūrā (B9-0052/2019);

—   O-000025/2019, kuru uzdeva Juan Fernando López Aguilar LIBE komitejas vārdā Komisijai: meklēšana un glābšana Vidusjūrā (B9-0053/2019);

—   O-000031/2019, kuru uzdeva Paul Tang un José Manuel Fernandes S&D grupas vārdā un Sven Giegold Komisijai: EBI izpilddirektora A. Farkas iecelšana par AFME izpilddirektoru (B9-0054/2019).


14. Darba kārtība

Bija izdalīts oktobra II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 642.179/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 158. pants).

Pirmdiena

S&D grupas pieprasījums pirms punkta “Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem” kā pēdējo darba kārtības punktu iekļaut Komisijas paziņojumu par seksuālās izglītības kriminalizāciju Polijā. Debašu noslēgumā tiktu iesniegti rezolūciju priekšlikumi, par kuriem balsošana notiktu novembra I sesijā.

Uzstājās Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā – lai pamatotu pieprasījumu, un Kosma Złotowski – lai iebilstu pret to.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (339 par, 86 pret, 9 atturas).

PPE grupas pieprasījums darba kārtībā pirms punkta “Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem” kā pēdējo punktu iekļaut Komisijas paziņojumu par vētrām Eiropā, jo īpaši par spēcīgajām lietusgāzēm Spānijā un viesuļvētru Azoru salās (Portugāle).

Uzstājās Isabel Benjumea Benjumea PPE grupas vārdā – lai pamatotu pieprasījumu, un Philippe Lamberts.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (424 par, 9 pret, 4 atturas).

GUE/NGL grupas pieprasījums darba kārtībā kā pēcpusdienā izskatāmo trešo punktu iekļaut Komisijas paziņojumu par Čīles valdības veikto sabiedrības mobilizācijas pret taupības pasākumiem apspiešanu un Čīles armijas lomu tajā.

Uzstājās Marc Botenga GUE/NGL grupas vārdā – lai pamatotu pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (106 par, 293 pret, 38 atturas).

Vienojoties ar politiskajām grupām, sēdes vadītājs ierosināja sēdi pagarināt līdz plkst. 23.00. Parlaments pauda savu piekrišanu.

Otrdiena

Verts/ALE grupas pieprasījums darba kārtībā kā pēcpusdienā izskatāmo ceturto punktu iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumu par stāvokli Katalonijā pēc Katalonijas politisko un sociālo vadītāju notiesāšanas.

Uzstājās Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā – lai pamatotu pieprasījumu, un Javier Moreno Sánchez – lai iebilstu pret to.

Uzstājās Matt Carthy – lai pieprasītu elektronisku pārbaudi (sēdes vadītājs apstiprināja šo pieprasījumu).

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (118 par, 299 pret, 21 atturas).

GUE/NGL grupas pieprasījums darba kārtībā pēc Padomes un Komisijas paziņojumiem par pašreizējo stāvokli attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles: publisku pārskatu sniegšana par katru valsti (GDKP 36. punkts), kā sesto punktu iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus par migrantu stāvokli Bosnijā, it īpaši Bihačā.

Uzstājās Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā – lai pamatotu pieprasījumu, un Tineke Strik – lai iebilstu pret to.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (109 par, 301 pret, 21 atturas).

Trešdiena

Verts/ALE grupas pieprasījums debašu par pievienošanās sarunu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju sākšanu (GDKP 43. punkts) noslēgumā iesniegt rezolūciju priekšlikumus, par kuriem balsošana notiktu ceturtdien.

Uzstājās Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā – lai pamatotu pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

GUE/NGL grupas pieprasījums debašu par Padomes un Komisijas paziņojumiem par ANO augsta līmeņa politisko deklarāciju par vispārēju veselības aprūpi (GDKP 31. punkts) noslēgumā iesniegt rezolūciju priekšlikumus, par kuriem balsošana notiktu novembra I sesijā.

Uzstājās João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā – lai pamatotu pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

ID grupas pieprasījums pirms Padomes un Komisijas paziņojuma par pievienošanās sarunu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju sākšanu (GDKP 43. punkts) iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumu par kristiešu vajāšanu Alžīrijā.

Uzstājās Jérôme Rivière ID grupas vārdā – lai pamatotu pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (205 par, 222 pret, 14 atturas).

Ceturtdiena

PPE grupas pieprasījums no darba kārtības svītrot debates par Ugandu, it īpaši likumprojektu, kura mērķis ir piespriest nāvessodu par homoseksuālām darbībām (GDKP 37. punkts).

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā – lai pamatotu pieprasījumu, un Kati Piri – lai iebilstu pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (163 par, 235 pret, 41 atturas).

Uzstājās Kati Piri S&D grupas vārdā – lai pieprasītu debašu temata nosaukumu mainīt uz “LGBTI personu stāvoklis Ugandā”.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Grupas “Renew” pieprasījums pārcelt uz trešdienu balsošanu par diviem iebildumiem, kas izteikti saskaņā ar 112. pantu (GDKP 34. un 29. punkts).

Uzstājās Martin Hojsík grupas “Renew” vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, ierosinot uz trešdienas balsošanas laiku pārcelt tikai iebildumu attiecībā uz medus bitēm, jo tam ir nepieciešams Parlamenta locekļu balsu vairākums, Peter Liese un Nils Torvalds.

Parlaments apstiprināja grozīto pieprasījumu.

Deputātu, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, un ECR grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut mutiski atbildamu jautājumu par iekšējā tirgus darbību.

Uzstājās Kosma Złotowski ECR grupas vārdā – lai pamatotu pieprasījumu, un Johan Danielsson – lai iebilstu pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (173 par, 238 pret, 25 atturas).

°
° ° °

Uzstājās Alessandro Panza.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

15. "Thomas Cook Group" bankrota sekas (debates)

Komisijas paziņojums: "Thomas Cook Group" bankrota sekas (2019/2854(RSP)).

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Rosa Estaràs Ferragut PPE grupas vārdā, Christel Schaldemose S&D grupas vārdā, José Ramón Bauzá Díaz Renew grupas vārdā, Catherine Rowett Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Robert Rowland, Markus Buchheit ID grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Elena Kountoura GUE/NGL grupas vārdā, Mislav Kolakušić, pie grupām nepiederošs deputāts, Cláudia Monteiro de Aguiar, Johan Danielsson, Dita Charanzová, Roman Haider, Tomáš Zdechovský – par debašu vadīšanu (sēdes vadītāja sniedza precizējumus), Johan Van Overtveldt, Kostas Papadakis, Pablo Arias Echeverría, Adriana Maldonado López, Izaskun Bilbao Barandica un Julie Lechanteux.

SĒDI VADA: Klára DOBREV
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bogdan Rzońca, David Bull, Benoît Lutgen, Alicia Homs Ginel, Dominique Riquet, John David Edward Tennant, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Jörgen Warborn, István Ujhelyi, Caroline Nagtegaal, Tomáš Zdechovský, Maria Grapini, Caroline Voaden, Radan Kanev, Marianne Vind, Maria da Graça Carvalho, Jude Kirton-Darling, Sara Skyttedal, Isabel García Muñoz, Sven Schulze, Magdalena Adamowicz un Maria Spyraki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Julie Ward un João Ferreira.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Par rezolūciju priekšlikumiem, kas iesniedzami saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.10.2019. protokola 8.6. punkts.


16. Vardarbīga labējā ekstrēmisma draudi (ņemot vērā nesenos notikumus Hallē, Vācijā) (debates)

Komisijas paziņojums: Vardarbīga labējā ekstrēmisma draudi (ņemot vērā nesenos notikumus Hallē, Vācijā) (2019/2885(RSP)).

Julian King (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Karoline Edtstadler PPE grupas vārdā, Dietmar Köster S&D grupas vārdā, Nicola Beer Renew grupas vārdā, Anna Cavazzini Verts/ALE grupas vārdā, Jörg Meuthen ID grupas vārdā un Jorge Buxadé Villalba ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Nicola BEER
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Martina Michels GUE/NGL grupas vārdā, Ioannis Lagos, pie grupām nepiederošs deputāts, Angelika Niebler, Evin Incir, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, Zdzisław Krasnodębski, Miguel Urbán Crespo, Claire Fox, Javier Zarzalejos, Robert Biedroń, Laurence Farreng, Sergey Lagodinsky, Jérôme Rivière, Bert-Jan Ruissen, Sira Rego, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Louis Stedman-Bryce, Nicolaus Fest – par Sira Rego uzstāšanos (sēdes vadītāja sniedza precizējumus), Lance Forman, Peter van Dalen, Julie Ward, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Lance Forman, Izaskun Bilbao Barandica, Magid Magid, Susanna Ceccardi, Ruža Tomašić, Niyazi Kizilyürek, Miroslav Radačovský, Sven Schulze, Samira Rafaela, Romeo Franz, Nicolaus Fest, Leila Chaibi, Lena Düpont, Patrick Breyer un Silvia Sardone, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Stanislav Polčák.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Magdalena Adamowicz, Mónica Silvana González, João Ferreira, Milan Uhrík, Stanislav Polčák un Matthew Patten.

Uzstājās Julian King.

Debates tika slēgtas.


17. Seksuālās izglītības kriminalizācija Polijā (debates)

Komisijas paziņojums: Seksuālās izglītības kriminalizācija Polijā (2019/2891(RSP)).

Julian King (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE grupas vārdā, Robert Biedroń S&D grupas vārdā un Michal Šimečka grupas “Renew” vārdā.

SĒDI VADA: Marcel KOLAJA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Rasmus Andresen Verts/ALE grupas vārdā, Christine Anderson ID grupas vārdā, Anna Zalewska ECR grupas vārdā, Eugenia Rodríguez Palop GUE/NGL grupas vārdā, Frances Fitzgerald, Evelyn Regner, Izaskun Bilbao Barandica, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Anna Zalewska, Patryk Jaki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anna Zalewska, Tudor Ciuhodaru, Karin Karlsbro, Beata Kempa, kas atteicās atbildēt uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Robert Biedroń un Magdalena Adamowicz, Jackie Jones, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Patryk Jaki, Radka Maxová, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Robert Biedroń, un Evin Incir, kas atteicās atbildēt uz trim zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Anna Zalewska, Zdzisław Krasnodębski un Patryk Jaki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Zdzisław Krasnodębski, Tomislav Sokol un Stanislav Polčák.

Par rezolūciju priekšlikumiem, kas iesniedzami saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums:: nākamajā sesijā.


18. Vētras Eiropā, jo īpaši spēcīgās lietusgāzes Spānijā un viesuļvētra Azoru salās (Portugāle) (debates)

Komisijas paziņojums: Vētras Eiropā, jo īpaši spēcīgās lietusgāzes Spānijā un viesuļvētra Azoru salās (Portugāle) (2019/2892(RSP)).

Julian King (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Isabel Benjumea Benjumea PPE grupas vārdā, Inma Rodríguez-Piñero S&D grupas vārdā, Susana Solís Pérez Renew grupas vārdā, Marco Dreosto ID grupas vārdā, Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL grupas vārdā, José Manuel Fernandes, Isabel Carvalhais, Mathilde Androuët, João Ferreira, Andrey Novakov, Sara Cerdas, Álvaro Amaro, Adriana Maldonado López un Manuel Pizarro.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová un Tudor Ciuhodaru.

Debates tika slēgtas.


19. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 172. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Loránt Vincze, César Luena, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Cavazzini, Isabella Tovaglieri, Leila Chaibi, Karlo Ressler, Domènec Ruiz Devesa, Michal Šimečka, Magid Magid, Jordan Bardella, Martina Anderson, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Costas Mavrides, Chris Davies, Tatjana Ždanoka, Susanna Ceccardi, Peter Pollák, Manuel Pizarro, Nicolae Ştefănuță, Tomislav Sokol, Ivo Hristov un Michaela Šojdrová.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 642.179/OJMA).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.47.

Klaus Welle

Katarina Barley

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Attaisnoti nepiedalās:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros


1. pielikums. Neizskatīti jautājumi (Reglamenta 240. pants)

Resumption of Business

Files under ordinary legislative procedure (COD)

A. EP 1st reading not yet adopted - unfinished business (rule 240)

1. Files on which work should resume

Committee AGRI

Common agricultural policy (CAP) 2021–2027

2018/0218(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee AGRI

Common agricultural policy (CAP): financing, management and monitoring 2021–2027

2018/0217(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee AGRI

Support for strategic plans to be drawn up by Member States under the common agricultural policy (CAP strategic plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) 2021–2027

2018/0216(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee ECON

Credit servicers, credit purchasers and the recovery of collateral*

2018/0063(COD) Directive

Committee ECON

European deposit insurance scheme (EDIS)*

2015/0270(COD) Regulation

Committee ECON

Statistics for the macroeconomic imbalances procedure

2013/0181(COD) Regulation

Committee EMPL

Coordination of social security systems: benefits*

2016/0397(COD) Regulation

Committee ENVI

Union Civil Protection Mechanism

2019/0070(COD) Decision

Committee ENVI

Carbon dioxide emissions from maritime transport: global data collection system for ship fuel oil consumption data (MRV shipping)

2019/0017(COD) Regulation

Committee IMCO

Motor Insurance Directive: compensation of victims of motor vehicle accidents, insurance conditions and cover, combatting uninsured driving

2018/0168(COD) Directive

Committee IMCO

Services in the internal market: notification procedure for authorisation schemes and requirements related to services

2016/0398(COD) Directive

Committee INTA

Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

2016/0295(COD) Regulation

Committee INTA

Public procurement: access of third-country goods and services to the Union’s internal market and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the markets of third countries

2012/0060(COD) Regulation

Committee INTA

Protecting against the effects of the extra-territorial application of legislation adopted by a third country and actions based thereon or resulting therefrom. Recast

2015/0027(COD) Regulation

Committee INTA

Trade between the northern part of Cyprus and the Community Customs Territory: special conditions2004/0148(COD) Regulation

Committee JURI

Mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers: implementing acts at appeal committee level

2017/0035(COD) Regulation

Committee LIBE

Asylum: Eurodac system for the comparison of fingerprints of applicants for international protection and for identifying illegally staying third-country nationals or stateless persons; requests for the comparison with Eurodac data. Recast*

2016/0132(COD) Regulation

Committee LIBE

Criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person. Recast* (Asylum: Dublin III Regulation)

2016/0133(COD) Regulation

Committee LIBE

Conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly skilled

employment* (Blue card Directive)

2016/0176(COD) Directive

Committee LIBE

Reception of applicants for international protection. Recast*

2016/0222(COD) Directive

Committee LIBE

Asylum: Qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection and content of the protection granted*

2016/0223(COD) Regulation

Committee LIBE

Union resettlement framework*

2016/0225(COD) Regulation

Committee LIBE

European Union Agency for Asylum*

2016/0131(COD) Regulation

Committee LIBE

Common procedure for international protection in the Union* (Asylum Procedures Directive)

2016/0224(COD) Regulation

Committee LIBE

Respect for private life and the protection of personal data in electronic communications (E-privacy)*

2017/0003(COD) Regulation

Committee LIBE

European Border and Coast Guard: false and authentic documents online (FADO) system

2018/0330(COD)B Regulation

Committee LIBE

Appointment of legal representatives for the purpose of gathering evidence in criminal proceedings*

2018/0107(COD) Directive

Committee LIBE

European production and preservation orders for electronic evidence in criminal matters*

2018/0108(COD) Regulation

Committee LIBE

Common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals. Recast (Returns Directive

2018/0329(COD) Directive

Committee LIBE

Establishing the conditions for accessing the other EU information systems

2019/0001(COD) Regulation

Committee LIBE

Establishing the conditions for accessing other EU information systems for ETIAS purposes

2019/0002(COD) Regulation

Committee LIBE

Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data of third country nationals

2013/0057(COD) Regulation

Committee LIBE

Registered Traveller Programme (RTP)

2013/0059(COD) Regulation

Committee LIBE

Schengen Borders Code: use of the Entry/Exit System (EES) and the Registered Traveller Programme (RTP)

2013/0060(COD) Regulation

2. Files on which work should restart from the beginning

Committee PECH

Fisheries control

2018/0193(COD) Regulation

Committee BUDG / Committee ECON

European Investment Stabilisation Function 2021–2027

2018/0212(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee BUDG / Committee ECON

Reform support programme 2021–2027

2018/0213(COD) Regulation

(MFF related file)

B. EP 1st reading position adopted by plenary

Committee AFET

Instrument for pre-accession assistance (IPA III) 2021–2027

2018/0247(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee CONT

EU anti-fraud programme 2021–2027

2018/0211(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee CONT

Investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF): cooperation with the European Public Prosecutor's Office and the effectiveness of OLAF investigations

2018/0170(COD) Regulation

Committee CULT

Creative Europe programme 2021–2027

2018/0190(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee CULT

Erasmus programme for education, training, youth and sport 2021–2027

2018/0191(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee CULT

European solidarity corps programme 2021–2027

2018/0230(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee ECON

Markets in financial instruments: crowdfunding service providers

2018/0047(COD) Directive

Committee ECON

European crowdfunding service providers (ECSP) for business

2018/0048(COD) Regulation

Committee ECON

Framework for the recovery and resolution of central counterparties*

2016/0365(COD) Regulation

Committee ECON

Fiscalis programme for cooperation in the field of taxation 2021–2027

2018/0233(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee ECON

Sovereign bond-backed securities

2018/0171(COD) Regulation

Committee EMPL

European Social Fund Plus (ESF+) 2021–2027

2018/0206(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee EMPL

European Globalisation Adjustment Fund (EGF) 2021–2027

2018/0202(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee ENVI

Quality of water intended for human consumption. Recast

2017/0332(COD) Directive

Committee ENVI

Health technology assessment

2018/0018(COD) Regulation

Committee ENVI

Programme for the environment and climate action (LIFE) 2021–2027

2018/0209(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee ENVI

Minimum requirements for water reuse

2018/0169(COD) Regulation

Committee ENVI

Protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein (CITES). Recast

2012/0196(COD) Regulation

Committee IMCO

Programme for single market, competitiveness of enterprises, including small and medium-sized enterprises, and European statistics 2021–2027

2018/0231(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee IMCO

Customs programme for cooperation in the field of customs 2021–2027

2018/0232(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee IMCO

Integrated Border Management Fund: instrument for financial support for customs control equipment 2021–2027

2018/0258(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee IMCO

Market surveillance of products

2013/0048(COD) Regulation

Committee IMCO

Consumer product safety

2013/0049(COD) Regulation

Committee IMCO

Union legal framework for customs infringements and sanctions

2013/0432(COD) Directive

Committee ITRE

Specific programme implementing Horizon Europe framework programme for research and innovation 2021–2027

2018/0225(COD) Decision

(MFF related file)

Committee ITRE

Horizon Europe framework programme for research and innovation 2021–2027

2018/0224(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee ITRE

Digital Europe Programme 2021–2027

2018/0227(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee ITRE

Space programme 2021–2027 and European Union Agency for the Space Programme

2018/0236(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee ITRE

European Defence Fund 2021–2027

2018/0254(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee ITRE

Labelling of tyres: fuel efficiency and other essential parameters

2018/0148(COD) Regulation

Committee ITRE

European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre and Network of National Coordination Centres

2018/0328(COD) Regulation

Committee JURI

Adapting a number of legal acts in the area of justice to Article 290 TFEU (Commission delegated acts)

2016/0399(COD) Regulation

Committee JURI

Adapting a number of legal acts to Articles 290 and 291 TFEU (Commission delegated and implementing acts)

2016/0400B(COD) Regulation

Committee JURI

Law applicable to the third-party effects of assignments of claims

2018/0044(COD) Regulation

Committee JURI

Representative actions for the protection of the collective interests of consumers

2018/0089(COD) Directive

Committee JURI

Cooperation between the courts: taking of evidence in civil or commercial matters

2018/0203(COD) Regulation

Committee JURI

Service of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents)

2018/0204(COD) Regulation

Committee LIBE

Third countries whose nationals are subject to or exempt from a visa requirement: Kosovo

2016/0139(COD) Regulation

Committee LIBE

Community statistics on migration and international protection

2018/0154(COD) Regulation

Committee LIBE

Temporary reintroduction of border control at internal borders

2017/0245(COD) Regulation

Committee LIBE

Rights and values programme 2021–2027

2018/0207(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee LIBE

Pericles IV exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting 2021–2027

2018/0194(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee LIBE

Visa Information System (VIS): visa processing

2018/0152(COD) Regulation

Committee LIBE

Asylum and Migration Fund 2021–2027

2018/0248(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee LIBE

Integrated Border Management Fund: instrument for financial support for border management and visa 2021–2027

2018/0249(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee LIBE

Internal Security Fund 2021–2027

2018/0250(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee LIBE

Preventing the dissemination of terrorist content online

2018/0331(COD) Regulation

Committee LIBE

Public access to European Parliament, Council and Commission documents

2008/0090(COD) Regulation

Committee PECH

European Maritime and Fisheries Fund 2021–2027

2018/0210(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee PECH

Multi-annual plan for small pelagic stocks in the Adriatic Sea and the fisheries exploiting those stocks

2017/0043(COD) Regulation

Committee PECH

Fish stock conservation: multiannual plan for the Baltic salmon stock

2011/0206(COD) Regulation

Committee PECH

Sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea: alignment of the Regulation with the TFEU (Commission delegated powers)

2011/0218(COD) Regulation

Committee PECH

Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (IUU alignement)

2012/0162(COD) Regulation

Committee PECH

Fishery resources: recovery of the European eel stock (Eel alignment)

2012/0201(COD) Regulation

Committee PECH

Conservation of fishery resources through technical measures (Technical measures alignment)

2012/0208(COD) Regulation

Committee REGI

Mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context

2018/0198(COD) Regulation

Committee REGI

Specific provisions for European territorial cooperation goal (Interreg) supported by European Regional Development Fund (ERDF) and external financing instruments 2021–2027

2018/0199(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee REGI

Common provisions on European Regional Development Fund, European Social Fund Plus, Cohesion Fund, and European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for Asylum and Migration Fund, Internal Security Fund and Border Management and Visa Instrument 2021–2027

2018/0196(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee REGI

European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund 2021–2027

2018/0197(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee REGI

European Structural and Investment Funds: adjustment of annual pre-financing for the years 2021 to

2023

2018/0322(COD) Regulation

Committee TRAN

Combined transport of goods between Member States*

2017/0290(COD) Directive

Committee TRAN

Access to the international market by coach and bus services: further opening of national markets*

2017/0288(COD) Regulation

Committee TRAN

Trans-European transport network: streamlining measures for advancing the realisation

2018/0138(COD) Regulation

Committee TRAN

Electronic freight transport information

2018/0140(COD) Regulation

Committee TRAN

Seasonal changes of time

2018/0332(COD) Directive

Committee TRAN

Posting drivers in the road transport sector

2017/0121(COD) Directive

Committee TRAN

Minimum requirements on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods; positioning by means of tachographs

2017/0122(COD) Regulation

Committee TRAN

Pursuing the occupation of road transport operator and access to the international road haulage market (cabotage)*

2017/0123(COD) Regulation

Committee TRAN

Use of vehicles hired without drivers for the carriage of goods by road*

2017/0113(COD) Directive

Committee TRAN

Rail passengers’ rights and obligations. Recast

2017/0237(COD) Regulation

Committee TRAN

Charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures (Eurovignette)*

2017/0114(COD) Directive

Committee TRAN

Allocation of slots at EU airports: common rules. Recast

2011/0391(COD) Regulation

Committee TRAN

Air transport: enforcement of passenger rights; air carrier liability limits

2013/0072(COD) Regulation

Committee TRAN

Implementation of the Single European Sky. Recast

2013/0186(COD) Regulation

Committee AFET / Committee DEVE

Neighbourhood, development and international cooperation instrument 2021–2027

2018/0243(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee BUDG / Committee CONT

Protection of the Union's budget in case of generalised deficiencies as regards the rule of law in the Member States

2018/0136(COD) Regulation

Committee BUDG / Committee ECON

InvestEU programme 2021–2027

2018/0229(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee ECON / Committee ENVI

Framework to facilitate sustainable investment

2018/0178(COD) Regulation

Committee ECON / Committee JURI

Disclosure of income tax information by certain undertakings and branches (Country-by-country reporting)

2016/0107(COD) Directive

Committee ENVI / Committee AGRI

Cloning of animals of the bovine, porcine, ovine, caprine and equine species kept and reproduced for farming purposes

013/0433(COD) Directive

Committee ITRE / Committee TRAN

Connecting Europe facility 2021–2027

2018/0228(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee JURI / Committee FEMM

Gender balance among non-executive directors of companies listed on stock exchanges

2012/0299(COD) Directive

Committee JURI / Committee LIBE

Justice programme 2021–2027

2018/0208(COD) Regulation

(MFF related file)

Other legislative procedures: NLE

commission AFCO

Conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

NLE 2018/0427 (AP PE)

Committee AFET

Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tajikistan, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the EU

NLE 2016/0055 (AP PE)

Committee AFET

Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Indonesia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the EU

NLE 2014/0220 (AP PE)

Committee AFET

Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and its Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the EU

NLE 2014/0270 (AP PE)

Committee AFET

Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the EU

NLE 2016/0253 (AP PE)

Committee AFET

Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the EU and the Government of Malaysia

NLE 2016/0243 (AP PE)

Committee AFET

Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union

NLE 2018/0310 (AP PE)

Committee AFET

Annex to the Proposal for a Council Decision on the conclusion on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part and the Republic of Iraq, of the other part to take account of the Accession of the Republic of Croatia to the European Union

NLE 2017/0033 (AP PE)

Committee AFET

Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Turkmenistan, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Croatia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, Romania, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the EU

NLE 2016/0041 (AP PE)

Committee AFET

Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Andean Community and its Member Countries (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela), of the other part

NLE 2016/0025 (AP PE)

Committee AFET

Conclusion of a Partnership and Cooperation Agreement with Turkmenistan

NLE 1998/0031 (AP PE)

Committee BUDG

Proposal for a Council Regulation on the methods and procedure for making available the Own Resources based on the Common Consolidated Corporate Tax Base, on the European Union Emissions Trading System and on Plastic packaging waste that is not recycled, and on the measures to meet cash requirements

NLE 2018/0131 (CN PE)

Committee BUDG

Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC, Euratom) No 1553/89 on the definitive uniform arrangements for the collection of own resources accruing from value added tax

NLE 2018/0133 (CN PE)

Committee CULT

Council of Europe Convention on the manipulation of sports competitions with regard to matters not related to substantive criminal law and judicial cooperation in criminal matters

NLE 2017/0166 (AP PE)

Committee ECON

Agreement between the European Union and the Government of Canada regarding the application of their competition laws

NLE 2016/0195 (AP PE)

Committee INTA

Protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products, processed agricultural products, fish and fishery products and amending the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part

NLE 2015/0203 (AP PE)

Committee INTA

Conclusion of the Economic Partnership Agreement (EPA) between the East African Community (EAC) Partner States, of the one part, and the EU and its Member States, of the other part

NLE 2016/0038 (AP PE)

Committee INTA

Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part

NLE 2018/0358 (AP PE)

Committee INTA

Accession of Solomon Islands to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part

NLE 2019/0099 (AP PE)

Committee INTA

Economic Partnership Agreement (EPA) between the West African States, ECOWAS and the UEMOA, of the one part, and the EU and its Member States, of the other part

NLE 2014/0267 (AP PE)

Committee INTA

Conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

NLE 2018/0356 (AP PE)

Committee INTA

Conclusion, on behalf of the European Union, of the United Nations Convention on transparency in treaty-based investor-State arbitration

NLE 2015/0012 (AP PE)

Committee INTA

Agreements between the EU and Australia, Brazil, Canada, Hong Kong, India and Japan pursuant to Article XXI of the General Agreement on Trade in Services (GATS) 1994, relating to the modifications of the commitments in the schedules of the Republic of Bulgaria and Romania in the course of their accession to the EU

NLE 2013/0329 (AP PE)

Committee INTA

Conclusion of negotiations with the United States of America on the necessary compensatory adjustments resulting from the US intended withdrawal of specific commitments on gambling and betting services pursuant to Article XXI of the General Agreement on Trade in Services (GATS)

NLE 2008/0113 (AP PE)

Committee INTA

Agreement on Cooperation and Customs Union between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of San Marino, of the other part, regarding the participation, as a contracting party, of the Republic of Croatia, following its accession to the EU

NLE 2013/0273 (AP PE)

Committee ITRE

EU-Switzerland Cooperation Agreement on the European Satellite Navigation Programmes

NLE 2012/0231 (AP PE)

Committee ITRE

Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia and Romania to the European Union

NLE 2018/0429 (AP PE)

Committee LIBE

Arrangement with the Republic of Iceland on the modalities of its participation in the European Asylum Support Office

NLE 2013/0425 (AP PE)

Committee LIBE

Conclusion, on behalf of the European Union, of the Council of Europe Convention on the manipulation of sports competitions with regard to matters related to substantive criminal law and judicial cooperation in criminal matters

NLE 2017/0165 (AP PE)

Committee LIBE

Conclusion of the Agreement between the European Union and Federative Republic of Brazil amending the Agreement between the European Union and the Federative Republic of Brazil on a short-stay visa waiver for holders of diplomatic, service or official passports

NLE 2018/0086 (AP PE)

Committee LIBE

Conclusion of the Agreement between the European Union and Federative Republic of Brazil amending the Agreement between the European Union and the Federative Republic of Brazil on a short-stay visa waiver for holders of ordinary passports

NLE 2018/0084 (AP PE)

Committee LIBE

Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the former Yugoslav Republic of Macedonia

NLE 2018/0318 (AP PE)

Committee LIBE

Conclusion of the status agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia

NLE 2018/0409 (AP PE)

Committee LIBE

Conclusion of a Protocol between the European Union, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland regarding the access to Eurodac for law enforcement purposes

NLE 2018/0418 (AP PE)

Committee LIBE

Agreement between the European Union and the Principality of Liechtenstein on the application of certain provisions of Council Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, of Council Decision 2008/616/JHA on the implementation of Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, and the Annex thereto, and of Council Framework Decision 2009/905/JHA on accreditation of forensic service providers carrying out laboratory activities

NLE 2019/0012 (AP PE)

Committee LIBE

Agreement between the European Union and Bosnia and Herzegovina on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Bosnia and Herzegovina

NLE 2019/0060 (AP PE)

Committee LIBE

Determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law

NLE 2017/0360 (AP PE)

Committee LIBE

Conclusion of the status agreement between the European Union and Montenegro on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro

NLE 2019/0043 (AP PE)

Committee LIBE

Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the application of certain provisions of Council Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, of Council Decision 2008/616/JHA on the implementation of Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, and the Annex thereto, and of Council Framework Decision 2009/905/JHA on accreditation of forensic service providers carrying out laboratory activities

NLE 2019/0013 (AP PE)

Committee LIBE

Conclusion of a Protocol between the European Union, the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway to the Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway regarding the access to Eurodac for law enforcement purposes

NLE 2018/0419 (AP PE)

Committee LIBE

Agreement between Canada and the European Union on the transfer and processing of Passenger Name Record data

NLE 2013/0250 (AP PE)

Committees LIBE - FEMM

The EU accession to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence

NLE 2016/0062 (AP PE)

Committee TRAN

Agreement on certain aspects of air services between the EU and Peru

NLE 2010/0142 (AP PE)

Committee TRAN

Protocol amending the Common Aviation Area Agreement between the EU and Moldova to take account of the accession to the EU of Croatia

NLE 2015/0035 (AP PE)

Committee TRAN

Agreement between the European Union and the Government of the People's Republic of China on civil aviation safety

NLE 2018/0155 (AP PE)

Committee TRAN

Agreement between the European Union and the Republic of Korea on certain aspects of air services

NLE 2019/0044 (AP PE)

Committee TRAN

EU-Turkey agreement on certain aspects of air services

NLE 2010/0225 (AP PE)

Committee TRAN

Agreement between the EU and the Government of the Republic of Peru on certain aspects of air services

NLE 2013/0197 (AP PE)

Committee TRAN   Common Aviation Area Agreement between the EU and its Member States and Ukraine

NLE 2014/0007 (AP PE)

Committee TRAN

Agreement between the European Union and the Government of the People's Republic of China on certain aspects of air services

NLE 2018/0147 (AP PE)

Committee TRAN

Conclusion of an agreement between the European Union and the government of the People's Republic of Bangladesh on certain aspects of air services

NLE 2015/0188 (AP PE)

Committee TRAN

EU-Brazil Agreement on Air Transport

NLE 2011/0109 (AP PE)

Committee TRAN

Agreement on certain aspects of air services between the EU and Saudi Arabia

NLE 2010/0388 (AP PE)

Committee TRAN

Air Transport Agreement and Ancillary Agreement on the application of the Air Transport Agreement, between the United States of America, the EU and its Member States, Iceland and Norway

NLE 2011/0102 (AP PE)

Committee TRAN

Conclusion of the Common Aviation Area Agreement between the EU and the Republic of Moldova

NLE 2012/0006 (AP PE)

Committee TRAN

Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the EU and Israel

NLE 2012/0324 (AP PE)

Other legislative procedures: CNS   

Committee BUDG   

Proposal for a Council decision on the system of own resources of the European Union

CNS 2018/0135

Committee ECON   

Distance sales of goods and certain domestic supplies of goods

CNS 2018/0415    

Committee ECON   

Measures to strengthen administrative cooperation in order to combat VAT fraud

CNS 2018/0413   

Committee ECON   

Proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax and Directive 2008/118/EC concerning the general arrangements for excise duty as regards defence effort within the Union framework

CNS 2019/0096    

Committee ECON   

Requirements for payment service providers

CNS 2018/0412   

Committee LIBE   

Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to vehicle registration data in Ireland

CNS 2019/0806   

Committee LIBE   

Equal treatment Directive (Council Directive on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation)

CNS 2008/0140   

Comments: Following the entry into force of the Lisbon Treaty, the proposal now falls under Article 19 TFEU: unanimity in Council, following the consent of the European Parliament. The Treaty also provides for a possibility to move towards the ordinary legislative procedure through a ‘passerelle’ clause (Art. 48(7) TEU or 153(2)TFEU).

Other legislative procedures: APP

Committe AFCO   

Draft regulation of the European Parliament laying down the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman’s duties (Statute of the European Ombudsman) and repealing Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom

APP 2019/0900

Committe AGRI – Committee ENVI   

Placing on the market of food from animal clones

APP 2013/0434

Committe BUDG   

Council regulation laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027

APP 2018/0166

Committe BUDG   

Proposal for a Council Regulation laying down implementing measures for the system of Own Resources of the European Union

APP 2018/0132

Committe ECON   

Establishment of the European Monetary Fund

APP 2017/0333

Committe ECON   

Establishing a facility for providing financial assistance for Member States whose currency is not the euro

APP 2012/0164

Committe LIBE   

Regulation extending to the non-participating Member States the application of Regulation (EU) No …/2018 establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting for the period 2021-2027 (the ‘Pericles IV’ programme)

Other legislative procedures: INL procedure pursuant to art. 226 TFEU on which work should resume

Committee AFCO

Proposal for a Regulation of the European Parliament on the detailed provisions governing the exercise of the European Parliament's right of inquiry replacing the Decision of the European Parliament, the Council and the Commission of 19 April 1995 (95/167/EC, Euratom, ECSC)

INL 2009/2212 (Legislative initiative)

Files APP 2018/2019 that Parliament should request the Commission to withdraw

Committee CONT

Investigations by the European Anti-Fraud Offfice (OLAF): controller of procedural guarantees

2014/0173(COD) Regulation

Committee ENVI

Reduction of pollutant emissions from road vehicles

2014/0012(COD) Regulation

Committee ENVI

The possibility for the Member States to restrict or prohibit the use of genetically modified food and feed on their territory

2015/0093(COD) Regulation

Committee IMCO

Conditions and procedure by which the Commission may request undertakings to provide information in relation to the internal market

2017/0087(COD) Regulation

Committee IMCO

Legal and operational framework of the European services e-card

2016/0402(COD) Directive

Committee IMCO

European services e-card and related administrative facilities

2016/0403(COD) Regulation

Committee JURI

Common European Sales Law (CESL)

2011/0284(COD) Regulation

Committee LIBE

Public access to European Parliament, Council and Commission documents

2011/0073(COD) Regulation

Committee PECH

Prohibition on driftnet fisheries

2014/0138(COD) Regulation

Committee REGI

European Regional Development Fund, European Social Fund, Cohesion Fund, European Agricultural Fund for Rural Development and European Maritime and Fisheries Fund: support to structural reforms in Member States*

2017/0336(COD) Regulation

Committee INTA

Uniform provisions concerning the approval of motor cycles with regard to noise

NLE 2013/0159 (AP PE)

Committee PECH

Agreement between the EU and Chile on the conservation of swordfish stocks in the South-Eastern Pacific Ocean

NLE 2010/0084 (AP PE)

*Joint Declaration on the EU’s legislative priorities for 2018-2019

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 25. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika