Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 22 oktober 2019 - Strasbourg

2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från parlamentets utskott:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Younous Omarjee (A9-0020/2019).

Senaste uppdatering: 25 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy