Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2028(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0017/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0017/2019

Συζήτηση :

PV 22/10/2019 - 14
CRE 22/10/2019 - 14

Ψηφοφορία :

CRE 23/10/2019 - 11.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0038

Συνοπτικά πρακτικά
XML 10k
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο

14. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Monika Hohlmeier και Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Οι Eider Gardiazabal Rubial (εισηγήτρια) και Monika Hohlmeier (εισηγήτρια) παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Kimmo Tiilikainen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Kathleen Van Brempt (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Corina Crețu (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Siegfried Mureşan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Lucia Ďuriš Nicholsonová (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Pascal Canfin (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Adina-Ioana Vălean (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Svenja Hahn (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Daniel Freund (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Paolo De Castro (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Cláudia Monteiro de Aguiar (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Petra Kammerevert (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Gwendoline Delbos-Corfield (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Antonio Tajani (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Frances Fitzgerald (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pierre Larrouturou, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Clotilde Armand, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Rasmus Andresen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Hélène Laporte, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Bogdan Rzońca, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rupert Lowe, μη εγγεγραμμένος, Jan Olbrycht, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel, Alexandra Geese, Ivan David, Johan Van Overtveldt, João Ferreira, Milan Uhrík, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Valerie Hayer και Monika Vana.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Klára DOBREV
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Marc Botenga, Annunziata Mary Rees-Mogg, Niclas Herbst, Robert Biedroń, Nils Torvalds, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Annunziata Mary Rees-Mogg, Gianantonio Da Re, Evžen Tošenovský, Jonathan Bullock, Karlo Ressler, John Howarth, Elsi Katainen, Maximilian Krah ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Claudia Gamon, Joachim Stanisław Brudziński, Mario Furore, Λευτέρης Χριστοφόρου, Claudia Gamon, Ryszard Czarnecki, Martin Edward Daubney, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Luis Garicano, Henrik Overgaard Nielsen, Tomáš Zdechovský, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomislav Sokol, Tamás Deutsch, Γεώργιος Κύρτσος, Adam Jarubas, Mircea-Gheorghe Hava και Μαρία Σπυράκη.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace, Tomislav Sokol, Κώστας Μαυρίδης και Billy Kelleher.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen, Monika Hohlmeier και Eider Gardiazabal Rubial.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.1 και σημείο 11.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου