Seznam 
Zápis
PDF 242kWORD 75k
Úterý, 22. října 2019 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. října 2019 (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Hodnocení Junckerovy Komise (rozprava)
 6.Pokračování denního zasedání
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)
 8.Hlasování
  8.1.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) ***I (hlasování)
  8.2.Oprávnění k rybolovu pro plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie ***I (hlasování)
  8.3.Opatření týkající se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie *** (hlasování)
  8.4.Doby použitelnosti nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502 ***I (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Členství ve výborech a v delegacích
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly (rozprava)
 15.Opravy (článek 241 jednacího řádu) (další postup)
 16.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (rozprava)
 17.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (rozprava)
 18.Pokrok v souvislosti s horizontální antidiskriminační směrnicí (rozprava)
 19.Aktuální stav zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček – veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:10.


2. Předložení dokumentů

Parlamentní výbory předložily tento dokument:

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)) - výbor REGI - Zpravodaj: Younous Omarjee (A9-0020/2019).


3. Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. října 2019 (rozprava)

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. října 2019 (2019/2721(RSP))

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Nicolas Bay za skupinu ID, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, a Márton Gyöngyösi – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Guy Verhofstadt, Alyn Smith, Jörg Meuthen, Derk Jan Eppink, Martina Anderson, Lucy Elizabeth Harris, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Maria Grapini a Caroline Voaden, Enikő Győri, Heléne Fritzon, Luisa Porritt, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ben Habib, a odmítla odpovědět na otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Lance Forman, Marco Campomenosi, Peter Lundgren, Matt Carthy, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Richard Corbett, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Martin Edward Daubney, Billy Kelleher, Terry Reintke, Jaak Madison, Daniel Hannan, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alyn Smith, Nigel Farage, Antonio Tajani, Margarida Marques, Fabienne Keller, Molly Scott Cato, Alessandro Panza, Ivan Vilibor Sinčić, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomislav Sokol, Tomas Tobé, Brando Benifei, Dita Charanzová, Jordan Bardella, Diane Dodds, Luděk Niedermayer, Andreas Schieder, Ilhan Kyuchyuk, Lefteris Christoforou, Tonino Picula, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Georgios Kyrtsos, Julie Ward, Andrus Ansip, Ellie Chowns, James Wells, Franc Bogovič a Juan Fernando López Aguilar.

PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

Vystoupili: Michel Barnier (hlavní vyjednavač) a Donald Tusk.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:28.)


4. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 11:33.


5. Hodnocení Junckerovy Komise (rozprava)

Prohlášení předsedy Komise: Hodnocení Junckerovy Komise (2019/2831(RSP))

Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Marco Zanni za skupinu ID, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Manon Aubry za skupinu GUE/NGL, a Eleonora Evi – nezařazená poslankyně.

Vystoupili: Jean-Claude Juncker a předseda, který jménem Parlamentu poděkoval Jeanu-Claudovi Junckerovi a celému sboru komisařů za práci, kterou za posledních pět let odvedli.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Nicola BEER
místopředsedkyně


6. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:32.


7. Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)

Předseda oznámil v souladu s článkem 72 jednacího řádu rozhodnutí výborů ECON a ENVI zahájit interinstitucionální jednání:

—   legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0325

Tento postoj Parlamentu v prvním čtení, který představuje mandát pro tato jednání, je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


8.1. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) [2019/0180(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2019)0034)


8.2. Oprávnění k rybolovu pro plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie [2019/0187(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Chris Davies (A9-0014/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2019)0035)


8.3. Opatření týkající se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie *** (hlasování)

Doporučení k návrhu nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie [12412/2019 - C9-0139/2019- 2019/0186(APP)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH NAŘÍZENÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2019)0036)

Parlament schválil návrh nařízení Rady.


8.4. Doby použitelnosti nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502 ***I (hlasování)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502, pokud jde o jejich doby použitelnosti [COM(2019)0396 - C9-0108/2019- 2019/0179(COD)] – Výbor pro dopravu a cestovní ruch.

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE

schválen (P9_TA(2019)0037)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:35.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně

11. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:05.


12. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupiny S&D toto rozhodnutí, kterým se mění členství ve výborech a delegacích:

delegace pro vztahy s Palestinou: César Luena

Toto rozhodnutí nabývá účinnost dnešním dnem.


13. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


14. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly (rozprava)

Zpráva o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajky: Monika Hohlmeier a Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Eider Gardiazabal Rubial (zpravodajka) a Monika Hohlmeier (zpravodajka) uvedly zprávu.

Vystoupili: Kimmo Tiilikainen (úřadující předseda Rady) a Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Kathleen Van Brempt (zpravodajka výboru INTA), Corina Crețu (zpravodajka výboru CONT), Siegfried Mureşan (zpravodaj výboru ECON), Lucia Ďuriš Nicholsonová (zpravodajka výboru EMPL), Pascal Canfin (zpravodaj výboru ENVI), Adina-Ioana Vălean (zpravodajka výboru ITRE), Svenja Hahn (zpravodajka výboru IMCO), Daniel Freund (zpravodaj výboru TRAN), Paolo De Castro (zpravodaj výboru AGRI), Cláudia Monteiro de Aguiar (zpravodajka výboru PECH), Petra Kammerevert (zpravodajka výboru CULT), Gwendoline Delbos-Corfield (zpravodajka výboru LIBE), Antonio Tajani (zpravodaj výboru AFCO), Frances Fitzgerald (zpravodajka výboru FEMM), José Manuel Fernandes za skupinu PPE, Pierre Larrouturou za skupinu S&D, Clotilde Armand za skupinu Renew, Rasmus Andresen za skupinu Verts/ALE, Hélène Laporte za skupinu ID, Bogdan Rzońca za skupinu ECR, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Rupert Lowe – nezařazený poslanec, Jan Olbrycht, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel, Alexandra Geese, Ivan David, Johan Van Overtveldt, João Ferreira, Milan Uhrík, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Valerie Hayer a Monika Vana.

PŘEDSEDNICTVÍ: Klára DOBREV
místopředsedkyně

Vystoupili: Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Marc Botenga, Annunziata Mary Rees-Mogg, Niclas Herbst, Robert Biedroń, Nils Torvalds, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Annunziata Mary Rees-Mogg, Gianantonio Da Re, Evžen Tošenovský, Jonathan Bullock, Karlo Ressler, John Howarth, Elsi Katainen, Maximilian Krah který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Claudia Gamon, Joachim Stanisław Brudziński, Mario Furore, Lefteris Christoforou, Claudia Gamon, Ryszard Czarnecki, Martin Edward Daubney, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Luis Garicano, Henrik Overgaard Nielsen, Tomáš Zdechovský, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomislav Sokol, Tamás Deutsch, Georgios Kyrtsos, Adam Jarubas, Mircea-Gheorghe Hava a Maria Spyraki.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace, Tomislav Sokol, Costas Mavrides a Billy Kelleher.

Vystoupili: Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen, Monika Hohlmeier a Eider Gardiazabal Rubial.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.1 a bod 11.2 zápisu ze dne 23.10.2019.


15. Opravy (článek 241 jednacího řádu) (další postup)

Opravy P8_TA-PROV(2019)0382(COR01), P8_TA-PROV(2019)0415(COR01) a P8_TA-PROV(2019)0429(COR01) byly oznámeny na včerejším plenárním zasedání (bod 9 zápisu ze dne 21.10.2019).

Opravy se podle čl. 241 odst. 4 jednacího řádu považují za schválené, neboť ani politická skupina, ani poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádali, aby se o nich hlasovalo.


16. Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (rozprava)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Petri Sarvamaa uvedl zprávu.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Lara Wolters za skupinu S&D, a Ramona Strugariu za skupinu Renew.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili :Viola Von Cramon-Taubadel za skupinu Verts/ALE, Joachim Kuhs za skupinu ID, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Ioannis Lagos – nezařazený poslanec, Juan Fernando López Aguilar, Bernhard Zimniok a Joachim Stanisław Brudziński.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Julie Ward, Tudor Ciuhodaru a Clare Daly.

Vystoupili: Günther Oettinger a Petri Sarvamaa.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.3 zápisu ze dne 23.10.2019.


17. Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (rozprava)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Isabel García Muñoz uvedla zprávu.

Vystoupila Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady).

Vystoupili: Angelika Winzig za skupinu PPE, Lara Wolters za skupinu S&D, Mikuláš Peksa za skupinu Verts/ALE, Joachim Kuhs za skupinu ID, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Michael Heaver – nezařazený poslanec, a Tomáš Zdechovský.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tudor Ciuhodaru a Matthew Patten.

Vystoupily: Tytti Tuppurainen a Isabel García Muñoz.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.4 zápisu ze dne 23.10.2019.


18. Pokrok v souvislosti s horizontální antidiskriminační směrnicí (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Pokrok v souvislosti s horizontální antidiskriminační směrnicí (2019/2877(RSP))

Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (členka Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Maria Walsh za skupinu PPE, Sylvie Guillaume za skupinu S&D, Maite Pagazaurtundúa za skupinu Renew, Magid Magid za skupinu Verts/ALE, Nicolaus Fest za skupinu ID, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara – nezařazená poslankyně, Jiří Pospíšil, Claude Moraes, Michal Šimečka, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, Eugenia Rodríguez Palop, Rosa Estaràs Ferragut, Heléne Fritzon, Sylvie Brunet, Pierrette Herzberger-Fofana, Christine Anderson, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar, Karin Karlsbro a Evelyn Regner.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupily: Agnes Jongerius, Sylwia Spurek, Miriam Dalli a Vilija Blinkevičiūtė.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sirpa Pietikäinen, Tudor Ciuhodaru a Matthew Patten.

Vystoupily: Věra Jourová a Tytti Tuppurainen.

Rozprava skončila.


19. Aktuální stav zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček – veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí (rozprava)

Prohlášení Rady: Aktuální stav zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček – veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí (2019/2882(RSP))

Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení.

Vystoupili: Sirpa Pietikäinen za skupinu PPE, Evelyn Regner za skupinu S&D, Stéphane Séjourné za skupinu Renew, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Gunnar Beck za skupinu ID, Jorge Buxadé Villalba za skupinu ECR, Manon Aubry za skupinu GUE/NGL, Jiří Pospíšil, Ibán García Del Blanco, Luis Garicano, Heidi Hautala, Markus Ferber, Tiemo Wölken, Ondřej Kovařík, Sven Giegold, Othmar Karas, Jonás Fernández, Karin Karlsbro a Marie Toussaint.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Marek Belka.

Vystoupila Tytti Tuppurainen.

Návrh usnesení, který bude předložen podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, bude oznámen později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 24.10.2019.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 642.179/OJME).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 20:34.

Klaus Welle

Dita Charanzová

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Omluven/a:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Poslední aktualizace: 25. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí