Indeks 
Protokol
XML 131kPDF 244kWORD 74k
Tirsdag den 22. oktober 2019 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 17.og 18. oktober 2019 (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Status over Juncker-Kommissionen (forhandling)
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72)
 8.Afstemningstid
  
8.1.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) ***I (afstemning)
  
8.2.Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande ***I (afstemning)
  
8.3.Gennemførelse og finansiering af EU's almindelige budget for 2020 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU *** (afstemning)
  
8.4.Anvendelsesperiode for forordning (EU) 2019/501 og forordning (EU) 2019/502 ***I (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner (forhandling)
 15.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 241) (opfølgning)
 16.Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (forhandling)
 17.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (forhandling)
 18.Videreudvikling af det horisontale direktiv om ikkeforskelsbehandling (forhandling)
 19.Status for offentliggørelsen af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer - offentlig landeopdelt rapportering (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.10.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokument fra udvalgene:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 med henblik på at yde finansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)) - REGI - Ordfører: Younous Omarjee (A9-0020/2019)


3. Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 17.og 18. oktober 2019 (forhandling)

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen: Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 17.og 18. oktober 2019 (2019/2721(RSP))

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Nicolas Bay for ID-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, og Márton Gyöngyösi, løsgænger.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Guy Verhofstadt, Alyn Smith, Jörg Meuthen, Derk Jan Eppink, Martina Anderson, Lucy Elizabeth Harris, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini og Caroline Voaden, Enikő Győri, Heléne Fritzon, Luisa Porritt, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ben Habib og afviste et blåt kort-spørgsmål fra Lance Forman, Marco Campomenosi, Peter Lundgren, Matt Carthy, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Richard Corbett, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Martin Edward Daubney, Billy Kelleher, Terry Reintke, Jaak Madison, Daniel Hannan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alyn Smith, Nigel Farage, Antonio Tajani, Margarida Marques, Fabienne Keller, Molly Scott Cato, Alessandro Panza, Ivan Vilibor Sinčić, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomislav Sokol, Tomas Tobé, Brando Benifei, Dita Charanzová, Jordan Bardella, Diane Dodds, Luděk Niedermayer, Andreas Schieder, Ilhan Kyuchyuk, Lefteris Christoforou, Tonino Picula, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Kyrtsos, Julie Ward, Andrus Ansip, Ellie Chowns, James Wells, Franc Bogovič og Juan Fernando López Aguilar.

FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

Talere: Michel Barnier (chefforhandler) og Donald Tusk.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet afbrudt kl. 11.28)


4. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 11.33.


5. Status over Juncker-Kommissionen (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionens formand: Status over Juncker-Kommissionen (2019/2831(RSP))

Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zanni for ID-Gruppen, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen, Manon Aubry for GUE/NGL-Gruppen og Eleonora Evi, løsgænger.

Talere: Jean-Claude Juncker og formanden, der på Parlamentets vegne takkede Jean-Claude Juncker og det samlede kommissærkollegium for deres virksomhed de seneste fem år.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Nicola BEER
næstformand


6. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.32.


7. Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72)

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 72 gav formanden meddelelse om afgørelsen fra ECON og ENVI om at indlede interinstitutionelle forhandlinger:

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA-PROV(2019)0325

Parlamentets holdning ved førstebehandling, som udgør mandatet for disse forhandlinger, foreligger på Parlamentets websted.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


8.1. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1309/2013 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) [2019/0180(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2019)0034)


8.2. Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/2403 for så vidt angår fiskeritilladelser til EU-fartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande [2019/0187(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Chris Davies (A9-0014/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2019)0035)


8.3. Gennemførelse og finansiering af EU's almindelige budget for 2020 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2020 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen [12412/2019 - C9-0139/2019- 2019/0186(APP)] - Budgetudvalget. Ordfører: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

RÅDETS FORSLAG TIL FORORDNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2019)0036)

Parlamentet godkendte Rådets forslag til forordning.


8.4. Anvendelsesperiode for forordning (EU) 2019/501 og forordning (EU) 2019/502 ***I (afstemning)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2019/501 og forordning (EU) 2019/502 for så vidt angår deres anvendelsesperiode [COM(2019)0396 - C9-0108/2019- 2019/0179(COD)] - Transport- og Turismeudvalget.

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P9_TA(2019)0037)


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.


10. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Parlamentets hjemmeside under ”Plenarmøder”, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 12.35.)


FORSÆDE: Katarina BARLEY
næstformand

11. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.05.


12. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen modtaget følgende afgørelse om ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning:

Delegationen for Forbindelserne med Palæstina: César Luena

Afgørelsen finder anvendelse fra dags dato.


13. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


14. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner (forhandling)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Monika Hohlmeier og Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Eider Gardiazabal Rubial (ordfører) og Monika Hohlmeier (ordfører) forelagde betænkningen.

Talere: Kimmo Tiilikainen (formand for Rådet) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Kathleen Van Brempt (ordfører for udtalelse fra INTA), Corina Crețu (ordfører for udtalelse fra CONT), Siegfried Mureşan (ordfører for udtalelse fra ECON), Lucia Ďuriš Nicholsonová (ordfører for udtalelse fra EMPL), Pascal Canfin (ordfører for udtalelse fra ENVI), Adina-Ioana Vălean (ordfører for udtalelse fra ITRE), Svenja Hahn (ordfører for udtalelse fra IMCO), Daniel Freund (ordfører for udtalelse fra TRAN), Paolo De Castro (ordfører for udtalelse fra AGRI), Cláudia Monteiro de Aguiar (ordfører for udtalelse fra PECH), Petra Kammerevert (ordfører for udtalelse fra CULT), Gwendoline Delbos-Corfield (ordfører for udtalelse fra LIBE), Antonio Tajani (ordfører for udtalelse fra AFCO), Frances Fitzgerald (ordfører for udtalelse fra FEMM), José Manuel Fernandes for PPE-Gruppen, Pierre Larrouturou for S&D-Gruppen, Clotilde Armand for Renew-Gruppen, Rasmus Andresen for Verts/ALE-Gruppen, Hélène Laporte for ID-Gruppen, Bogdan Rzońca for ECR-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Rupert Lowe, løsgænger, Jan Olbrycht, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel, Alexandra Geese, Ivan David, Johan Van Overtveldt, João Ferreira, Milan Uhrík, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Valérie Hayer og Monika Vana.

FORSÆDE: Klára DOBREV
næstformand

Talere: Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Marc Botenga, Annunziata Mary Rees-Mogg, Niclas Herbst, Robert Biedroń, Nils Torvalds, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Annunziata Mary Rees-Mogg, Gianantonio Da Re, Evžen Tošenovský, Jonathan Bullock, Karlo Ressler, John Howarth, Elsi Katainen, Maximilian Krah som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Claudia Gamon, Joachim Stanisław Brudziński, Mario Furore, Lefteris Christoforou, Claudia Gamon, Ryszard Czarnecki, Martin Edward Daubney, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Luis Garicano, Henrik Overgaard Nielsen, Tomáš Zdechovský, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomislav Sokol, Tamás Deutsch, Georgios Kyrtsos, Adam Jarubas, Mircea-Gheorghe Hava og Maria Spyraki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace, Tomislav Sokol, Costas Mavrides og Billy Kelleher.

Talere: Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen, Monika Hohlmeier og Eider Gardiazabal Rubial.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.1 og punkt 11.2 i protokollen af 23.10.2019.


15. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 241) (opfølgning)

Berigtigelserne P8_TA-PROV(2019)0382(COR01), P8_TA-PROV(2019)0415(COR01) og P8_TA-PROV(2019)0429(COR01) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 9 i protokollen af 21.10.2019).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst nåede op på den lave tærskel, var blevet anmodet om, at disse berigtigelser blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 241, stk. 4, ansås de for vedtaget.


16. Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (forhandling)

Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Petri Sarvamaa forelagde betænkningen.

Taler: Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Lara Wolters for S&D-Gruppen og Ramona Strugariu for Renew-Gruppen.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Viola Von Cramon-Taubadel for Verts/ALE-Gruppen, Joachim Kuhs for ID-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, Ioannis Lagos, løsgænger, Juan Fernando López Aguilar, Bernhard Zimniok og Joachim Stanisław Brudziński.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward, Tudor Ciuhodaru og Clare Daly.

Talere: Günther Oettinger og Petri Sarvamaa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.3 i protokollen af 23.10.2019.


17. Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (forhandling)

Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Isabel García Muñoz forelagde betænkningen.

Taler: Tytti Tuppurainen (formand for Rådet).

Talere: Angelika Winzig for PPE-Gruppen, Lara Wolters for S&D-Gruppen, Mikuláš Peksa for Verts/ALE-Gruppen, Joachim Kuhs for ID-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Michael Heaver, løsgænger, og Tomáš Zdechovský.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tudor Ciuhodaru og Matthew Patten.

Talere: Tytti Tuppurainen og Isabel García Muñoz.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.4 i protokollen af 23.10.2019.


18. Videreudvikling af det horisontale direktiv om ikkeforskelsbehandling (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Videreudvikling af det horisontale direktiv om ikkeforskelsbehandling (2019/2877(RSP))

Tytti Tuppurainen (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Maria Walsh for PPE-Gruppen, Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa for Renew-Gruppen, Magid Magid for Verts/ALE-Gruppen, Nicolaus Fest for ID-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara, løsgænger, Jiří Pospíšil, Claude Moraes, Michal Šimečka, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, Eugenia Rodríguez Palop, Rosa Estaràs Ferragut, Heléne Fritzon, Sylvie Brunet, Pierrette Herzberger-Fofana, Christine Anderson, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar, Karin Karlsbro og Evelyn Regner.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Agnes Jongerius, Sylwia Spurek, Miriam Dalli og Vilija Blinkevičiūtė.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sirpa Pietikäinen, Tudor Ciuhodaru og Matthew Patten.

Talere: Věra Jourová og Tytti Tuppurainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Status for offentliggørelsen af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer - offentlig landeopdelt rapportering (forhandling)

Redegørelse ved Rådet: Status for offentliggørelsen af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer - offentlig landeopdelt rapportering (2019/2882(RSP))

Tytti Tuppurainen (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

Talere: Sirpa Pietikäinen for PPE-Gruppen, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, Stéphane Séjourné for Renew-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Gunnar Beck for ID-Gruppen, Jorge Buxadé Villalba for ECR-Gruppen, Manon Aubry for GUE/NGL-Gruppen, Jiří Pospíšil, Ibán García Del Blanco, Luis Garicano, Heidi Hautala, Markus Ferber, Tiemo Wölken, Ondřej Kovařík, Sven Giegold, Othmar Karas, Jonás Fernández, Karin Karlsbro og Marie Toussaint.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Marek Belka.

Taler: Tytti Tuppurainen.

Der ville senere blive givet meddelelse om det beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 24.10.2019.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 642.179/OJME).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 20.34.

Klaus Welle

Dita Charanzová

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Fritaget:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Seneste opdatering: 19. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik