Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 262kWORD 80k
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2019 (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Απολογισμός της Επιτροπής Juncker (συζήτηση)
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (άρθρο 72 του Κανονισμού)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) ***I (ψηφοφορία)
  8.2.Άδειες αλιείας για τα σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα ***I (ψηφοφορία)
  8.3.Εκτέλεση και χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ *** (ψηφοφορία)
  8.4.Περίοδοι εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/501 και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/502 ***I (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)
 15.Διορθωτικά (άρθρο 241 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 16.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (συζήτηση)
 17.Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (συζήτηση)
 18.Προώθηση της οριζόντιας οδηγίας κατά των διακρίσεων (συζήτηση)
 19.Κατάσταση προόδου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα - δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.10.


2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκε το εξής έγγραφο από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές:

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Younous Omarjee (A9-0020/2019).


3. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2019 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2019 (2019/2721(RSP))

Οι Donald Tusk (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Márton Gyöngyösi, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Guy Verhofstadt, Alyn Smith, Jörg Meuthen, Derk Jan Eppink, Martina Anderson, Lucy Elizabeth Harris, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Maria Grapini και Caroline Voaden, Enikő Győri, Heléne Fritzon, Luisa Porritt, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, η οποία απαντά σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ben Habib και αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση του Lance Forman, Marco Campomenosi, Peter Lundgren, Matt Carthy, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Esteban González Pons, Richard Corbett, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Martin Edward Daubney, Billy Kelleher, Terry Reintke, Jaak Madison, Daniel Hannan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alyn Smith, Nigel Farage, Antonio Tajani, Margarida Marques, Fabienne Keller, Molly Scott Cato, Alessandro Panza, Ivan Vilibor Sinčić, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomislav Sokol, Tomas Tobé, Brando Benifei, Dita Charanzová, Jordan Bardella, Diane Dodds, Luděk Niedermayer, Andreas Schieder, Ilhan Kyuchyuk, Λευτέρης Χριστοφόρου, Tonino Picula, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Γεώργιος Κύρτσος, Julie Ward, Andrus Ansip, Ellie Chowns, James Wells, Franc Bogovič και Juan Fernando López Aguilar.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier (επικεφαλής των διαπραγματεύσεων ) και Donald Tusk.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.28.)


4. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 11.33.


5. Απολογισμός της Επιτροπής Juncker (συζήτηση)

Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής: Απολογισμός της Επιτροπής Juncker (2019/2831(RSP))

Ο Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Eleonora Evi, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Juncker και ο Πρόεδρος, ο οποίος, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευχαριστεί τον Jean-Claude Juncker και ολόκληρο το Σώμα των Επιτρόπων για το έργο τους τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Nicola BEER
Αντιπρόεδρος


6. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.32.


7. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (άρθρο 72 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κανονισμού, την απόφαση των επιτροπών ECON και ENVI να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις:

—   νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)) – θέση σε πρώτη ανάγνωση P8_TA-PROV(2019)0325

Αυτή η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση που αποτελεί την εντολή για τις διαπραγματεύσεις διατίθεται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


8.1. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) [2019/0180(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2019)0034)


8.2. Άδειες αλιείας για τα σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα ***I (ψηφοφορία)

'Eκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403 όσον αφορά τις άδειες αλιείας για τα σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και τις αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα [2019/0187(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Chris Davies (A9-0014/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2019)0035)


8.3. Εκτέλεση και χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2020 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση [12412/2019 - C9-0139/2019- 2019/0186(APP)] – Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2019)0036)

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου.


8.4. Περίοδοι εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/501 και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/502 ***I (ψηφοφορία)

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2019/501 και (ΕΕ) 2019/502 όσον αφορά τις περιόδους εφαρμογής τους [COM(2019)0396 - C9-0108/2019- 2019/0179(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού .

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0037)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, «Ολομέλεια», «Ψηφοφορίες», «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.35.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

11. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.05.


12. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα S&D την ακόλουθη απόφαση για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη: César Luena

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από σήμερα.


13. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


14. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Monika Hohlmeier και Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Οι Eider Gardiazabal Rubial (εισηγήτρια) και Monika Hohlmeier (εισηγήτρια) παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Kimmo Tiilikainen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Kathleen Van Brempt (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Corina Crețu (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Siegfried Mureşan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Lucia Ďuriš Nicholsonová (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Pascal Canfin (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Adina-Ioana Vălean (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Svenja Hahn (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Daniel Freund (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Paolo De Castro (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Cláudia Monteiro de Aguiar (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Petra Kammerevert (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Gwendoline Delbos-Corfield (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Antonio Tajani (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Frances Fitzgerald (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pierre Larrouturou, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Clotilde Armand, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Rasmus Andresen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Hélène Laporte, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Bogdan Rzońca, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rupert Lowe, μη εγγεγραμμένος, Jan Olbrycht, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel, Alexandra Geese, Ivan David, Johan Van Overtveldt, João Ferreira, Milan Uhrík, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Valerie Hayer και Monika Vana.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Klára DOBREV
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Marc Botenga, Annunziata Mary Rees-Mogg, Niclas Herbst, Robert Biedroń, Nils Torvalds, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Annunziata Mary Rees-Mogg, Gianantonio Da Re, Evžen Tošenovský, Jonathan Bullock, Karlo Ressler, John Howarth, Elsi Katainen, Maximilian Krah ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Claudia Gamon, Joachim Stanisław Brudziński, Mario Furore, Λευτέρης Χριστοφόρου, Claudia Gamon, Ryszard Czarnecki, Martin Edward Daubney, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Luis Garicano, Henrik Overgaard Nielsen, Tomáš Zdechovský, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomislav Sokol, Tamás Deutsch, Γεώργιος Κύρτσος, Adam Jarubas, Mircea-Gheorghe Hava και Μαρία Σπυράκη.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace, Tomislav Sokol, Κώστας Μαυρίδης και Billy Kelleher.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen, Monika Hohlmeier και Eider Gardiazabal Rubial.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.1 και σημείο 11.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2019.


15. Διορθωτικά (άρθρο 241 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Τα διορθωτικά (P8_TA-PROV(2019)0382(COR01), P8_TA-PROV(2019)0415(COR01) και P8_TA-PROV(2019)0429(COR01)) ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια χθες (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2019).

Τα εν λόγω διορθωτικά λογίζονται εγκριθέντα, σύμφωνα με το άρθρο 241 παράγραφος 4 του Κανονισμού, δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε από πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο αίτημα για να τεθούν σε ψηφοφορία.


16. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (συζήτηση)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Ο Petri Sarvamaa παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lara Wolters, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Viola Von Cramon-Taubadel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joachim Kuhs, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ιωάννης Λαγός, μη εγγεγραμμένος, Juan Fernando López Aguilar, Bernhard Zimniok και Joachim Stanisław Brudziński.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Julie Ward, Tudor Ciuhodaru και Clare Daly.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Petri Sarvamaa.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2019.


17. Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (συζήτηση)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Η Isabel García Muñoz παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Angelika Winzig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lara Wolters, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mikuláš Peksa, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joachim Kuhs, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Michael Heaver, μη εγγεγραμμένος, και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Tudor Ciuhodaru και Matthew Patten.

Παρεμβαίνουν οι Tytti Tuppurainen και Isabel García Muñoz.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2019.


18. Προώθηση της οριζόντιας οδηγίας κατά των διακρίσεων (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προώθηση της οριζόντιας οδηγίας κατά των διακρίσεων (2019/2877(RSP))

Οι Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Maria Walsh, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Maite Pagazaurtundúa, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Magid Magid, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nicolaus Fest, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, μη εγγεγραμμένη, Jiří Pospíšil, Claude Moraes, Michal Šimečka, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, Eugenia Rodríguez Palop, Rosa Estaràs Ferragut, Heléne Fritzon, Sylvie Brunet, Pierrette Herzberger-Fofana, Christine Anderson, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar, Karin Karlsbro και Evelyn Regner.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Agnes Jongerius, Sylwia Spurek, Miriam Dalli και Vilija Blinkevičiūtė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Sirpa Pietikäinen, Tudor Ciuhodaru και Matthew Patten.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Tytti Tuppurainen.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Κατάσταση προόδου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα - δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (συζήτηση)

Δήλωση του Συμβουλίου: Κατάσταση προόδου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα - δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (2019/2882(RSP))

Η Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Sirpa Pietikäinen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stéphane Séjourné, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gunnar Beck, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Jorge Buxadé Villalba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jiří Pospíšil, Ibán García Del Blanco, Luis Garicano, Heidi Hautala, Markus Ferber, Tiemo Wölken, Ondřej Kovařík, Sven Giegold, Othmar Karas, Jonás Fernández, Karin Karlsbro και Marie Toussaint.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Marek Belka.

Παρεμβαίνει ο Tytti Tuppurainen.

Η πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2019.


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 642.179/OJME).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 20.34.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Ανδρουλάκης Νίκος, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Αρβανίτης Κωνσταντίνος, Ασημακοπούλου Άννα-Μισέλ, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Φουρλάς Λουκάς, Fox Claire, Φράγκος Εμμανουήλ, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Γεωργίου Γιώργος, Γεωργούλης Αλέξης, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Καϊλή Εύα, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Κόκκαλης Πέτρος, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Κούλογλου Στέλιος, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Κυμπουρόπουλος Στέλιος, Κύρτσος Γεώργιος, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Μαυρίδης Κώστας, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Μεϊμαράκης Βαγγέλης, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Νικολάου-Αλαβάνος Λευτέρης, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κώστας, Παπαδημούλης Δημήτριος, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη Ελισσάβετ, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Δικαιολογημένα απόντες:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Ζαγοράκης Θεόδωρος

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου