Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 240kWORD 74k
Teisipäev, 22. oktoober 2019 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Euroopa Ülemkogu 2019. aasta 17.—18. oktoobri kohtumise järeldused (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Junckeri komisjoni tegevuse kokkuvõte (arutelu)
 6.Istungi jätkamine
 7.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 72)
 8.Hääletused
  8.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (2014–2020) ***I (hääletus)
  8.2.Liidu kalalaevadele kalapüügilubade andmine püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingud liidu vetes ***I (hääletus)
  8.3.Liidu üldeelarve täitmine ja rahastamine 2020. aastal seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega *** (hääletus)
  8.4.Määruse (EL) 2019/501 ja (EL) 2019/502 kohaldamistähtajad ***I (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Istungi jätkamine
 12.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod (arutelu)
 15.Parandused (kodukorra artikkel 241) (järelmeetmed)
 16.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (arutelu)
 17.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (arutelu)
 18.Horisontaalse diskrimineerimisvastase võitluse direktiiviga edasi liikumine (arutelu)
 19.Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt – hetkeseis – avalik aruandlus riikide lõikes (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.10.


2. Esitatud dokumendid

Parlamendikomisjonid esitasid järgmise dokumendi:

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002, et anda liikmesriikidele rahalist toetust, mis aitaks neil kanda pärast Ühendkuningriigi liidust lepinguta väljaastumist tekkinud suurt rahalist koormust (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)) – REGI-komisjon - Raportöör: Younous Omarjee (A9-0020/2019).


3. Euroopa Ülemkogu 2019. aasta 17.—18. oktoobri kohtumise järeldused (arutelu)

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 2019. aasta 17.—18. oktoobri kohtumise järeldused (2019/2721(RSP))

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ID nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Márton Gyöngyösi (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Guy Verhofstadt, Alyn Smith, Jörg Meuthen, Derk Jan Eppink, Martina Anderson, Lucy Elizabeth Harris, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Maria Grapini ja Caroline Voaden, Enikő Győri, Heléne Fritzon, Luisa Porritt, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ben Habib, ja keeldus vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lance Forman, Marco Campomenosi, Peter Lundgren, Matt Carthy, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Richard Corbett, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Martin Edward Daubney, Billy Kelleher, Terry Reintke, Jaak Madison, Daniel Hannan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alyn Smith, Nigel Farage, Antonio Tajani, Margarida Marques, Fabienne Keller, Molly Scott Cato, Alessandro Panza, Ivan Vilibor Sinčić, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomislav Sokol, Tomas Tobé, Brando Benifei, Dita Charanzová, Jordan Bardella, Diane Dodds, Luděk Niedermayer, Andreas Schieder, Ilhan Kyuchyuk, Lefteris Christoforou, Tonino Picula, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Georgios Kyrtsos, Julie Ward, Andrus Ansip, Ellie Chowns, James Wells, Franc Bogovič ja Juan Fernando López Aguilar.

ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

Sõna võtsid Michel Barnier (pealäbirääkija) ja Donald Tusk.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 11.28.)


4. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 11.33.


5. Junckeri komisjoni tegevuse kokkuvõte (arutelu)

Komisjoni presidendi avaldus: Junckeri komisjoni tegevuse kokkuvõte (2019/2831(RSP))

Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni ID nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Manon Aubry fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Eleonora Evi (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Jean-Claude Juncker ja president, kes tänas Euroopa Parlamendi nimel Jean-Claude Junckerit ja volinike kolleegiumi viimasel viiel aastal tehtud töö eest.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident


6. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.32.


7. Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 72)

President tegi teatavaks ECON-komisjoni ja ENVI-komisjoni otsused alustada kooskõlas kodukorra artikliga 72 institutsioonidevahelisi läbirääkimisi:

—   Euroopa Parlamendi 28. märtsi 2019 aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse jätkusuutlike investeeringute soodustamise raamistik (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)) – esimese lugemise seisukoht P8_TA-PROV(2019)0325

Parlamendi esimese lugemise seisukohaga anti läbirääkimisvolitused. Tekst on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


8.1. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (2014–2020) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) [2019/0180(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2019)0034)


8.2. Liidu kalalaevadele kalapüügilubade andmine püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingud liidu vetes ***I (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2403 seoses liidu kalalaevadele kalapüügilubade andmisega püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingutega liidu vetes [2019/0187(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Chris Davies (A9-0014/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2019)0035)


8.3. Liidu üldeelarve täitmine ja rahastamine 2020. aastal seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb 2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmeid seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega [12412/2019 - C9-0139/2019- 2019/0186(APP)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU MÄÄRUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2019)0036)

Parlament kiitis nõukogu määruse eelnõu heaks.


8.4. Määruse (EL) 2019/501 ja (EL) 2019/502 kohaldamistähtajad ***I (hääletus)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EL) 2019/501 ja (EL) 2019/502 seoses nende kohaldamisajaga [COM(2019)0396 - C9-0108/2019- 2019/0179(COD)] – Transpordi- ja turismikomisjon.

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2019)0037)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Euroopa Parlamendi veebisaidil (Täiskogu – Täiskogu istungid – Hääletused – Hääletustulemused (Nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 12.35.)


ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

11. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.05.


12. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President sai fraktsioonilt S&D järgmise otsuse, millega muudetakse komisjonide ja delegatsioonide koosseisu:

delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks: César Luena

Otsus jõustus samal päeval.


13. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


14. Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod (arutelu)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Monika Hohlmeier ja Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Eider Gardiazabal Rubial (raportöör) ja Monika Hohlmeier (raportöör) tutvustasid raportit.

Sõna võtsid Kimmo Tiilikainen (nõukogu eesistuja) ja Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Kathleen Van Brempt (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Corina Crețu (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Siegfried Mureşan (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), Lucia Ďuriš Nicholsonová (EMPL -komisjoni arvamuse koostaja), Pascal Canfin (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Adina-Ioana Vălean (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Svenja Hahn (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Daniel Freund (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Paolo De Castro (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Cláudia Monteiro de Aguiar (PECH-komisjoni arvamuse koostaja), Petra Kammerevert (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Gwendoline Delbos-Corfield (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Antonio Tajani (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Frances Fitzgerald (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), José Manuel Fernandes fraktsiooni PPE nimel, Pierre Larrouturou fraktsiooni S&D nimel, Clotilde Armand fraktsiooni Renew nimel, Rasmus Andresen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Hélène Laporte fraktsiooni ID nimel, Bogdan Rzońca fraktsiooni ECR nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rupert Lowe (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jan Olbrycht, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel, Alexandra Geese, Ivan David, Johan Van Overtveldt, João Ferreira, Milan Uhrík, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Valerie Hayer ja Monika Vana.

ISTUNGI JUHATAJA: Klára DOBREV
asepresident

Sõna võtsid Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Marc Botenga, Annunziata Mary Rees-Mogg, Niclas Herbst, Robert Biedroń, Nils Torvalds, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Annunziata Mary Rees-Mogg, Gianantonio Da Re, Evžen Tošenovský, Jonathan Bullock, Karlo Ressler, John Howarth, Elsi Katainen, Maximilian Krah kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Claudia Gamon, Joachim Stanisław Brudziński, Mario Furore, Lefteris Christoforou, Claudia Gamon, Ryszard Czarnecki, Martin Edward Daubney, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Luis Garicano, Henrik Overgaard Nielsen, Tomáš Zdechovský, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomislav Sokol, Tamás Deutsch, Georgios Kyrtsos, Adam Jarubas, Mircea-Gheorghe Hava ja Maria Spyraki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace, Tomislav Sokol, Costas Mavrides ja Billy Kelleher.

Sõna võtsid Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen, Monika Hohlmeier ja Eider Gardiazabal Rubial.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 11.1 ja 23.10.2019 protokollipunkt 11.2.


15. Parandused (kodukorra artikkel 241) (järelmeetmed)

Parandused P8_TA-PROV(2019)0382(COR01), P8_TA-PROV(2019)0415(COR01) ja P8_TA-PROV(2019)0429(COR01) tehti teatavaks eelmise päeva täiskogu istungil (21.10.2019 protokollipunkt 9).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei esitanud kodukorra artikli 241 lõike 4 kohaselt taotlust paranduste hääletusele panemiseks, loeti parandused heakskiidetuks.


16. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (arutelu)

Teine raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Petri Sarvamaa tutvustas raportit.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Lara Wolters fraktsiooni S&D nimel ja Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Viola Von Cramon-Taubadel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joachim Kuhs fraktsiooni ID nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ioannis Lagos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Juan Fernando López Aguilar, Bernhard Zimniok ja Joachim Stanisław Brudziński.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Julie Ward, Tudor Ciuhodaru ja Clare Daly.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Petri Sarvamaa.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.10.2019 protokollipunkt 11.3.


17. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (arutelu)

Teine raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Isabel García Muñoz tutvustas raportit.

Sõna võttis Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid Angelika Winzig fraktsiooni PPE nimel, Lara Wolters fraktsiooni S&D nimel, Mikuláš Peksa fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joachim Kuhs fraktsiooni ID nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Michael Heaver (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Tomáš Zdechovský.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tudor Ciuhodaru ja Matthew Patten.

Sõna võtsid Tytti Tuppurainen ja Isabel García Muñoz.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.10.2019 protokollipunkt 11.4.


18. Horisontaalse diskrimineerimisvastase võitluse direktiiviga edasi liikumine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Horisontaalse diskrimineerimisvastase võitluse direktiiviga edasi liikumine (2019/2877(RSP))

Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Maria Walsh fraktsiooni PPE nimel, Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel, Maite Pagazaurtundúa fraktsiooni Renew nimel, Magid Magid fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nicolaus Fest fraktsiooni ID nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jiří Pospíšil, Claude Moraes, Michal Šimečka, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, Eugenia Rodríguez Palop, Rosa Estaràs Ferragut, Heléne Fritzon, Sylvie Brunet, Pierrette Herzberger-Fofana, Christine Anderson, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar, Karin Karlsbro ja Evelyn Regner.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Agnes Jongerius, Sylwia Spurek, Miriam Dalli ja Vilija Blinkevičiūtė.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sirpa Pietikäinen, Tudor Ciuhodaru ja Matthew Patten.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Tytti Tuppurainen.

Arutelu lõpetati.


19. Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt – hetkeseis – avalik aruandlus riikide lõikes (arutelu)

Nõukogu avaldus: Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt – hetkeseis – avalik aruandlus riikide lõikes (2019/2882(RSP))

Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Sirpa Pietikäinen fraktsiooni PPE nimel, Evelyn Regner fraktsiooni S&D nimel, Stéphane Séjourné fraktsiooni Renew nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gunnar Beck fraktsiooni ID nimel, Jorge Buxadé Villalba fraktsiooni ECR nimel, Manon Aubry fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jiří Pospíšil, Ibán García Del Blanco, Luis Garicano, Heidi Hautala, Markus Ferber, Tiemo Wölken, Ondřej Kovařík, Sven Giegold, Othmar Karas, Jonás Fernández, Karin Karlsbro ja Marie Toussaint.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Marek Belka.

Sõna võttis Tytti Tuppurainen.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatav resolutsiooni ettepanek tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2019 protokollipunkt 8.7.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 642.179/OJME).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 20.34.

Klaus Welle

Dita Charanzová

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Vabandataval põhjusel puudujad:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Viimane päevakajastamine: 25. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika