Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 133kPDF 239kWORD 74k
Tiistai 22. lokakuuta 2019 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Eurooppa-neuvoston 17. ja 18. lokakuuta 2019 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Junckerin komission arviointi (keskustelu)
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 72 artikla)
 8.Äänestykset
  
8.1.Euroopan globalisaatiorahasto (2014–2020) ***I (äänestys)
  
8.2.Unionin aluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä ***I (äänestys)
  
8.3.Unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2020 liittyvät toimenpiteet ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista *** (äänestys)
  
8.4.Asetuksen (EU) 2019/501 ja asetuksen (EU) 2019/502 soveltamisajat ***I (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat (keskustelu)
 15.Oikaisut (työjärjestyksen 241 artikla) (toteutetut toimet)
 16.Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (keskustelu)
 17.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (keskustelu)
 18.Syrjinnän vastaisen laaja-alaisen direktiivin edistäminen (keskustelu)
 19.Tilannekatsaus tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamiseen ja julkiseen maakohtaiseen raportointiin (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.10.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava asiakirja on vastaanotettu parlamentin valiokunnilta:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Younous Omarjee (A9-0020/2019).


3. Eurooppa-neuvoston 17. ja 18. lokakuuta 2019 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 17. ja 18. lokakuuta 2019 pidetyn kokouksen päätelmät (2019/2721(RSP))

Donald Tusk (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ID-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Márton Gyöngyösi.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Guy Verhofstadt, Alyn Smith, Jörg Meuthen, Derk Jan Eppink, Martina Anderson, Lucy Elizabeth Harris, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Maria Grapini ja Caroline Voaden, Enikő Győri, Heléne Fritzon, Luisa Porritt, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ben Habib, ja joka kieltäytyi vastaamasta Lance Formanin sinisen kortin kysymykseen, Marco Campomenosi, Peter Lundgren, Matt Carthy, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Richard Corbett, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Martin Edward Daubney, Billy Kelleher, Terry Reintke, Jaak Madison, Daniel Hannan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alyn Smith, Nigel Farage, Antonio Tajani, Margarida Marques, Fabienne Keller, Molly Scott Cato, Alessandro Panza, Ivan Vilibor Sinčić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomislav Sokol, Tomas Tobé, Brando Benifei, Dita Charanzová, Jordan Bardella, Diane Dodds, Luděk Niedermayer, Andreas Schieder, Ilhan Kyuchyuk, Lefteris Christoforou, Tonino Picula, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez ja Seán Kelly.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Georgios Kyrtsos, Julie Ward, Andrus Ansip, Ellie Chowns, James Wells, Franc Bogovič ja Juan Fernando López Aguilar.

Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Michel Barnier (pääneuvottelija) ja Donald Tusk.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.28.)


4. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 11.33.


5. Junckerin komission arviointi (keskustelu)

Komission puheenjohtajan julkilausuma: Junckerin komission arviointi (2019/2831(RSP))

Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni ID-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Manon Aubry GUE/NGL-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Eleonora Evi.

Puheenvuorot: Jean-Claude Juncker ja puhemies, joka kiitti parlamentin puolesta Jean-Claude Junckeria ja kaikkia komission jäseniä näiden toiminnasta viiden viimeisen vuoden aikana.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
varapuhemies Nicola BEER


6. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.32.


7. Neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 72 artikla)

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 72 artiklan mukaisesti seuraavasta ECON- ja ENVI-valiokuntien päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut:

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 28. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta P8_TA-PROV(2019)0325.

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta, joka muodostaa valtuutuksen näihin neuvotteluihin, on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin verkkosivustolla.


8.1. Euroopan globalisaatiorahasto (2014–2020) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) annetun asetuksen (EU) N:o 1309/2013 muuttamisesta [2019/0180(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0034)


8.2. Unionin aluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/2403 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin aluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävistä kalastusluvista ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimista unionin vesillä [2019/0187(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Chris Davies (A9-0014/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0035)


8.3. Unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2020 liittyvät toimenpiteet ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2020 liittyvistä toimenpiteistä ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista [12412/2019 - C9-0139/2019- 2019/0186(APP)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

ESITYS NEUVOSTON ASETUKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0036)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä esitykselle neuvoston asetukseksi.


8.4. Asetuksen (EU) 2019/501 ja asetuksen (EU) 2019/502 soveltamisajat ***I (äänestys)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2019/501 ja asetuksen (EU) 2019/502 muuttamisesta niiden soveltamisaikojen osalta [COM(2019)0396 - C9-0108/2019- 2019/0179(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta.

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0037)


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä parlamentin ”Täysistunto”-verkkosivustolla kohdassa ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset” (Saatavilla olevat nimenhuutoäänestysten tulokset).

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 12.35.)


Puhetta johti
varapuhemies Katarina BARLEY

11. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.05.


12. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D-ryhmältä seuraavan päätöksen valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta: César Luena.

Päätös tulee voimaan tänään.


13. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


14. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat (keskustelu)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Monika Hohlmeier ja Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Eider Gardiazabal Rubial (esittelijä) ja Monika Hohlmeier (esittelijä) esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Kimmo Tiilikainen (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen).

Puheenvuorot: Kathleen Van Brempt (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Corina Crețu (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Siegfried Mureşan (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lucia Ďuriš Nicholsonová (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pascal Canfin (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Adina-Ioana Vălean (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Svenja Hahn (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Daniel Freund (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Paolo De Castro (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cláudia Monteiro de Aguiar (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Petra Kammerevert (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gwendoline Delbos-Corfield (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Antonio Tajani (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Frances Fitzgerald (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), José Manuel Fernandes PPE-ryhmän puolesta, Pierre Larrouturou S&D-ryhmän puolesta, Clotilde Armand Renew-ryhmän puolesta, Rasmus Andresen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Hélène Laporte ID-ryhmän puolesta, Bogdan Rzońca ECR-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Rupert Lowe, Jan Olbrycht, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel, Alexandra Geese, Ivan David, Johan Van Overtveldt, João Ferreira, Milan Uhrík, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Valerie Hayer ja Monika Vana.

Puhetta johti
varapuhemies Klára DOBREV

Puheenvuorot: Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Marc Botenga, Annunziata Mary Rees-Mogg, Niclas Herbst, Robert Biedroń, Nils Torvalds, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Annunziata Mary Rees-Mogg, Gianantonio Da Re, Evžen Tošenovský, Jonathan Bullock, Karlo Ressler, John Howarth, Elsi Katainen, Maximilian Krah joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Claudia Gamon, Joachim Stanisław Brudziński, Mario Furore, Lefteris Christoforou, Claudia Gamon, Ryszard Czarnecki, Martin Edward Daubney, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Luis Garicano, Henrik Overgaard Nielsen, Tomáš Zdechovský, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomislav Sokol, Tamás Deutsch, Georgios Kyrtsos, Adam Jarubas, Mircea-Gheorghe Hava ja Maria Spyraki.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace, Tomislav Sokol, Costas Mavrides ja Billy Kelleher.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen, Monika Hohlmeier ja Eider Gardiazabal Rubial.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 11.1 ja istunnon pöytäkirja 23.10.2019, kohta 11.2.


15. Oikaisut (työjärjestyksen 241 artikla) (toteutetut toimet)

Oikaisuista P8_TA-PROV(2019)0382(COR01), P8_TA-PROV(2019)0415(COR01) ja P8_TA-PROV(2019)0429(COR01) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 21.10.2019, kohta 9).

Poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään, joten työjärjestyksen 241 artiklan 4 kohdan mukaisesti nämä oikaisut katsotaan hyväksytyiksi.


16. Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (keskustelu)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Petri Sarvamaa esitteli mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Lara Wolters S&D-ryhmän puolesta ja Ramona Strugariu Renew-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joachim Kuhs ID-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ioannis Lagos, Juan Fernando López Aguilar, Bernhard Zimniok ja Joachim Stanisław Brudziński.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Julie Ward, Tudor Ciuhodaru ja Clare Daly.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Petri Sarvamaa.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.10.2019, kohta 11.3.


17. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (keskustelu)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Isabel García Muñoz esitteli mietinnön.

Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Angelika Winzig PPE-ryhmän puolesta, Lara Wolters S&D-ryhmän puolesta, Mikuláš Peksa Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joachim Kuhs ID-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Michael Heaver ja Tomáš Zdechovský.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Tudor Ciuhodaru ja Matthew Patten.

Puheenvuorot: Tytti Tuppurainen ja Isabel García Muñoz.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.10.2019, kohta 11.4.


18. Syrjinnän vastaisen laaja-alaisen direktiivin edistäminen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Syrjinnän vastaisen laaja-alaisen direktiivin edistäminen (2019/2877(RSP))

Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Maria Walsh PPE-ryhmän puolesta, Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Renew-ryhmän puolesta, Magid Magid Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nicolaus Fest ID-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Laura Ferrara, Jiří Pospíšil, Claude Moraes, Michal Šimečka, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, Eugenia Rodríguez Palop, Rosa Estaràs Ferragut, Heléne Fritzon, Sylvie Brunet, Pierrette Herzberger-Fofana, Christine Anderson, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar, Karin Karlsbro ja Evelyn Regner.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Agnes Jongerius, Sylwia Spurek, Miriam Dalli ja Vilija Blinkevičiūtė.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Sirpa Pietikäinen, Tudor Ciuhodaru ja Matthew Patten.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Tytti Tuppurainen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Tilannekatsaus tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamiseen ja julkiseen maakohtaiseen raportointiin (keskustelu)

Neuvoston julkilausuma: Tilannekatsaus tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamiseen ja julkiseen maakohtaiseen raportointiin (2019/2882(RSP))

Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Sirpa Pietikäinen PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Stéphane Séjourné Renew-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gunnar Beck ID-ryhmän puolesta, Jorge Buxadé Villalba ECR-ryhmän puolesta, Manon Aubry GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jiří Pospíšil, Ibán García Del Blanco, Luis Garicano, Heidi Hautala, Markus Ferber, Tiemo Wölken, Ondřej Kovařík, Sven Giegold, Othmar Karas, Jonás Fernández, Karin Karlsbro ja Marie Toussaint.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Marek Belka.

Tytti Tuppurainen käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävästä päätöslauselmaesityksestä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2019, kohta 8.7.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 642.179/OJME).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 20.34.

Klaus Welle

Dita Charanzová

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Estyneet:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Päivitetty viimeksi: 25. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö