Index 
Jegyzőkönyv
XML 133kPDF 247kWORD 74k
2019. október 22., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Az Európai Tanács október 17–18-i ülésének következtetései (vita)
 4.Az ülés folytatása
 5.A Jean-Claude Juncker vezette Bizottság munkájának áttekintése (vita)
 6.Az ülés folytatása
 7.Tárgyalások a Tanács első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 72. cikke)
 8.Szavazások órája
  
8.1.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (2014–2020) ***I (szavazás)
  
8.2.Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek ***I (szavazás)
  
8.3.Az EU általános költségvetésének 2020. évi végrehajtása és finanszírozása az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével összefüggésben *** (szavazás)
  
8.4.Az (EU) 2019/501 rendelet és az (EU) 2019/502 rendelet alkalmazási időszaka ***I (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az ülés folytatása
 12.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.Az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz (vita)
 15.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 241. cikke) (további intézkedések)
 16.2017. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (vita)
 17.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (vita)
 18.A megkülönböztetés tilalmáról szóló horizontális irányelv előmozdítása (vita)
 19.A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzétételének jelenlegi állása – országonkénti nyilvános jelentéstétel (vita)
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.10-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

A parlamenti bizottságok az alábbi dokumentumot nyújtották be:

- ***I Jelentés a 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyságnak az Unióból való, megállapodás nélküli kilépésével járó, a tagállamokra háruló súlyos pénzügyi terhek fedezése érdekében a tagállamoknak nyújtandó pénzügyi támogatás biztosítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Younous Omarjee (A9-0020/2019).


3. Az Európai Tanács október 17–18-i ülésének következtetései (vita)

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács október 17–18-i ülésének következtetései (2019/2721(RSP))

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Gyöngyösi Márton, független.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Guy Verhofstadt, Alyn Smith, Jörg Meuthen, Derk Jan Eppink, Martina Anderson, Lucy Elizabeth Harris, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini és Caroline Voaden, Győri Enikő, Heléne Fritzon, Luisa Porritt, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ben Habib és nem válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére: Lance Forman, Marco Campomenosi, Peter Lundgren, Matt Carthy, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Richard Corbett, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Martin Edward Daubney, Billy Kelleher, Terry Reintke, Jaak Madison, Daniel Hannan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alyn Smith, Nigel Farage, Antonio Tajani, Margarida Marques, Fabienne Keller, Molly Scott Cato, Alessandro Panza, Ivan Vilibor Sinčić, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomislav Sokol, Tomas Tobé, Brando Benifei, Dita Charanzová, Jordan Bardella, Diane Dodds, Luděk Niedermayer, Andreas Schieder, Ilhan Kyuchyuk, Lefteris Christoforou, Tonino Picula, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Georgios Kyrtsos, Julie Ward, Andrus Ansip, Ellie Chowns, James Wells, Franc Bogovič és Juan Fernando López Aguilar.

ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

Felszólal Michel Barnier (a tárgyalócsoport vezetője) és Donald Tusk.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 11.28-kor felfüggesztik.)


4. Az ülés folytatása

Az ülés 11.33-kor folytatódik.


5. A Jean-Claude Juncker vezette Bizottság munkájának áttekintése (vita)

A Bizottság elnökének nyilatkozata: A Jean-Claude Juncker vezette Bizottság munkájának áttekintése (2019/2831(RSP))

Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manon Aubry, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Eleonora Evi, független.

Felszólal Jean-Claude Juncker és az elnök, aki a Parlament nevében köszönetet mond Jean-Claude Junckernek és az egész biztosi testületnek az elmúlt öt évben végzett tevékenységükért.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Nicola BEER alelnök


6. Az ülés folytatása

Az ülés 12.32-kor folytatódik.


7. Tárgyalások a Tanács első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 72. cikke)

Az elnök az eljárási szabályzat 72. cikkének megfelelően bejelenti a(z) ECON és a(z) ENVI bizottság intézményközi tárgyalások megkezdéséről szóló határozatait:

—   Az Európai Parlament 2019. március 28-i jogalkotási állásfoglalása a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA-PROV(2019)0325

A Parlament első olvasatban kialakított álláspontja, amely egyben a tárgyalási megbízatást is képezi, elérhető a Parlament internetes oldalán.


8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


8.1. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (2014–2020) ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) szóló 1309/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlementi és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2019/0180(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2019)0034)


8.2. Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek ***I (szavazás)

Jelentés az (EU) 2017/2403 rendeletnek az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós hajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2019/0187(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Chris Davies (A9-0014/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2019)0035)


8.3. Az EU általános költségvetésének 2020. évi végrehajtása és finanszírozása az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével összefüggésben *** (szavazás)

Ajánlás az Unió általános költségvetésének 2020. évi végrehajtására és finanszírozására vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő intézkedésekről szóló tanácsi rendelet tervezetéről [12412/2019 - C9-0139/2019- 2019/0186(APP)] – Költségvetési Bizottság. Előadó: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

TANÁCSI RENDELET TERVEZETE

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2019)0036)

A Parlament egyetért a tanácsi rendelet tervezetével.


8.4. Az (EU) 2019/501 rendelet és az (EU) 2019/502 rendelet alkalmazási időszaka ***I (szavazás)

Javaslat az (EU) 2019/501 rendelet és az (EU) 2019/502 rendelet alkalmazási időszak tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre [COM(2019)0396 - C9-0108/2019- 2019/0179(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság.

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva. (P9_TA(2019)0037)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán találhatók: „Plenáris ülés”, „Plenáris ülések”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az elektronikus változat a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 12.35-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

11. Az ülés folytatása

Az ülés 15.05-kor folytatódik.


12. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A(z) S&D képviselőcsoport a bizottságok és küldöttségek összetételét módosító alábbi határozatot juttatta el az elnöknek:

A Palesztinával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: César Luena

A határozat a mai naptól hatályos.


13. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


14. Az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz (vita)

Jelentés az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Monika Hohlmeier és Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Eider Gardiazabal Rubial (előadó) és Monika Hohlmeier (előadó) előterjeszti a jelentést.

Felszólal Kimmo Tiilikainen (a Tanács soros elnöke) és Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal Kathleen Van Brempt (az INTA bizottság véleményének előadója), Corina Crețu (a CONT bizottság véleményének előadója), Siegfried Mureşan (az ECON bizottság véleményének előadója), Lucia Ďuriš Nicholsonová (a(z) XXX bizottság véleményének előadója EMPL), Pascal Canfin (az ENVI bizottság véleményének előadója), Adina-Ioana Vălean (az ITRE bizottság véleményének előadója), Svenja Hahn (az IMCO bizottság véleményének előadója), Daniel Freund (a TRAN bizottság véleményének előadója), Paolo De Castro (az AGRI bizottság véleményének előadója), Cláudia Monteiro de Aguiar (a PECH bizottság véleményének előadója), Petra Kammerevert (a CULT bizottság véleményének előadója), Gwendoline Delbos-Corfield (a LIBE bizottság véleményének előadója), Antonio Tajani (az AFCO bizottság véleményének előadója), Frances Fitzgerald (a FEMM bizottság véleményének előadója), José Manuel Fernandes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pierre Larrouturou, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Clotilde Armand, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Rasmus Andresen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Hélène Laporte, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Bogdan Rzońca, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rupert Lowe, független, Jan Olbrycht, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel, Alexandra Geese, Ivan David, Johan Van Overtveldt, João Ferreira, Milan Uhrík, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Valerie Hayer és Monika Vana.

ELNÖKÖL:
DOBREV Klára alelnök

Felszólal Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Marc Botenga, Annunziata Mary Rees-Mogg, Niclas Herbst, Robert Biedroń, Nils Torvalds, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Annunziata Mary Rees-Mogg, Gianantonio Da Re, Evžen Tošenovský, Jonathan Bullock, Karlo Ressler, John Howarth, Elsi Katainen, Maximilian Krah aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Claudia Gamon, Joachim Stanisław Brudziński, Mario Furore, Lefteris Christoforou, Claudia Gamon, Ryszard Czarnecki, Martin Edward Daubney, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Luis Garicano, Henrik Overgaard Nielsen, Tomáš Zdechovský, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomislav Sokol, Deutsch Tamás, Georgios Kyrtsos, Adam Jarubas, Mircea-Gheorghe Hava és Maria Spyraki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace, Tomislav Sokol, Costas Mavrides és Billy Kelleher.

Felszólal Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen, Monika Hohlmeier és Eider Gardiazabal Rubial.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 11.1. pont és 2019.10.23-i jegyzőkönyv, 11.2. pont .


15. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 241. cikke) (további intézkedések)

A P8_TA-PROV(2019)0382(COR01), P8_TA-PROV(2019)0415(COR01) és P8_TA-PROV(2019)0429(COR01) helyesbítéseket a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2019.10.21-i jegyzőkönyv, 9. pont ).

Mivel sem valamelyik képviselőcsoport, sem az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújtott be szavazásra bocsátásukra irányuló kérelmet az eljárási szabályzat 241. cikke (4) bekezdésének megfelelően, ezeket a helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni.


16. 2017. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (vita)

Második jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Petri Sarvamaa előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal Tomáš Zdechovský, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Lara Wolters, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Ramona Strugariu, a(z) Renew képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal Viola Von Cramon-Taubadel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Joachim Kuhs, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ioannis Lagos, független, Juan Fernando López Aguilar, Bernhard Zimniok és Joachim Stanisław Brudziński.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Julie Ward, Tudor Ciuhodaru és Clare Daly.

Felszólal Günther Oettinger és Petri Sarvamaa.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.10.23-i jegyzőkönyv, 11.3. pont .


17. 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (vita)

Második jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Isabel García Muñoz előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Tytti Tuppurainen (a Tanács soros elnöke).

Felszólal Angelika Winzig, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Lara Wolters, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mikuláš Peksa, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Joachim Kuhs, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Michael Heaver, független, és Tomáš Zdechovský.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tudor Ciuhodaru és Matthew Patten.

Felszólal Tytti Tuppurainen és Isabel García Muñoz.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.10.23-i jegyzőkönyv, 11.4. pont .


18. A megkülönböztetés tilalmáról szóló horizontális irányelv előmozdítása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A megkülönböztetés tilalmáról szóló horizontális irányelv előmozdítása (2019/2877(RSP))

Tytti Tuppurainen (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Maria Walsh, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvie Guillaume, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Maite Pagazaurtundúa, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Magid Magid, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nicolaus Fest, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, független, Jiří Pospíšil, Claude Moraes, Michal Šimečka, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, Eugenia Rodríguez Palop, Rosa Estaràs Ferragut, Heléne Fritzon, Sylvie Brunet, Pierrette Herzberger-Fofana, Christine Anderson, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar, Karin Karlsbro és Evelyn Regner.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal Agnes Jongerius, Sylwia Spurek, Miriam Dalli és Vilija Blinkevičiūtė.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sirpa Pietikäinen, Tudor Ciuhodaru és Matthew Patten.

Felszólal Věra Jourová és Tytti Tuppurainen.

A vitát berekesztik.


19. A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzétételének jelenlegi állása – országonkénti nyilvános jelentéstétel (vita)

A Tanács nyilatkozata: A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzétételének jelenlegi állása – országonkénti nyilvános jelentéstétel (2019/2882(RSP))

Tytti Tuppurainen (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Sirpa Pietikäinen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyn Regner, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stéphane Séjourné, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gunnar Beck, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Jorge Buxadé Villalba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manon Aubry, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jiří Pospíšil, Ibán García Del Blanco, Luis Garicano, Heidi Hautala, Markus Ferber, Tiemo Wölken, Ondřej Kovařík, Sven Giegold, Othmar Karas, Jonás Fernández, Karin Karlsbro és Marie Toussaint.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marek Belka.

Felszólal: Tytti Tuppurainen.

Az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítvány később kerül kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.10.24-i jegyzőkönyv, 8.7. pont .


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 642.179/OJME).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 20.34-kor berekesztik.

Klaus Welle

Dita Charanzová

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Igazoltan távol lévők:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Utolsó frissítés: 2020. február 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat