Rodyklė 
Protokolas
XML 131kPDF 245kWORD 75k
Antradienis, 2019 m. spalio 22 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Spalio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.J.-C. Junckerio Komisijos vertinimas (diskusijos)
 6.Posėdžio atnaujinimas
 7.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Taryboje (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (2014–2020 m.) ***I (balsavimas)
  
8.2.Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos ***I (balsavimas)
  
8.3.Sąjungos 2020 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonės, susijusios su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos *** (balsavimas)
  
8.4.Reglamento (ES) 2019/501 ir Reglamento (ES) 2019/502 taikymo laikotarpiai ***I (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (diskusijos)
 15.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnis) (tolesni veiksmai)
 16.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (diskusijos)
 17.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (diskusijos)
 18.Horizontaliosios kovos su diskriminacija direktyvos plėtojimas (diskusijos)
 19.Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo dabartinė padėtis. Viešųjų ataskaitų pagal šalis teikimas (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.10 val.


2. Gauti dokumentai

Gautas šis Parlamento komitetų dokumentas:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, kad būtų galima valstybėms narėms teikti finansinę paramą sumažinti didelei finansinei naštai, joms tenkančiai Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Younous Omarjee (A9-0020/2019).


3. Spalio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: Spalio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2019/2721(RSP))

Donald Tusk (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş Renew frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Nicolas Bay ID frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu ir Márton Gyöngyösi, nepriklausomas Parlamento narys.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Guy Verhofstadt, Alyn Smith, Jörg Meuthen, Derk Jan Eppink, Martina Anderson, Lucy Elizabeth Harris (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Maria Grapini ir Caroline Voaden), Enikő Győri, Heléne Fritzon, Luisa Porritt, Alexandra Louise Rosenfield Phillips (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ben Habib ir nesutiko, kad Lance Forman pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Marco Campomenosi, Peter Lundgren, Matt Carthy, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Richard Corbett (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Martin Edward Daubney), Billy Kelleher, Terry Reintke, Jaak Madison, Daniel Hannan (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alyn Smith), Nigel Farage, Antonio Tajani, Margarida Marques, Fabienne Keller, Molly Scott Cato, Alessandro Panza, Ivan Vilibor Sinčić (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomislav Sokol), Tomas Tobé, Brando Benifei, Dita Charanzová, Jordan Bardella, Diane Dodds, Luděk Niedermayer, Andreas Schieder, Ilhan Kyuchyuk, Lefteris Christoforou, Tonino Picula, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georgios Kyrtsos, Julie Ward, Andrus Ansip, Ellie Chowns, James Wells, Franc Bogovič ir Juan Fernando López Aguilar.

PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

Kalbėjo Michel Barnier (vyriausiasis derybininkas) ir Donald Tusk.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 11.28 val.)


4. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 11.33 val.


5. J.-C. Junckerio Komisijos vertinimas (diskusijos)

Komisijos pirmininko pareiškimas: J.-C. Junckerio Komisijos vertinimas (2019/2831(RSP))

Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş Renew frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zanni ID frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, Manon Aubry GUE/NGL frakcijos vardu ir Eleonora Evi, nepriklausoma Parlamento narė.

Kalbėjo Jean-Claude Juncker ir Pirmininkas, jis Europos Parlamento vardu išreiškė padėką Jeanui-Claude'ui Juncker'iui ir visiems Komisijos nariams už jos darbą pastaraisiais penkeriais metais.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis trumpam sustabdytas.)

PIRMININKAVO: Nicola BEER
Pirmininko pavaduotoja


6. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.32 val.


7. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Taryboje (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie ECON ir ENVI komitetų sprendimą pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį:

—   2019 m. kovo 28 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)) – pozicija per pirmąjį svarstymą P8_TA-PROV(2019)0325

Šią Parlamento poziciją per pirmąjį svarstymą, kuria suteikiami šių derybų įgaliojimai, galima rasti Parlamento interneto svetainėje.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


8.1. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (2014–2020 m.) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.) [2019/0180(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2019)0034)


8.2. Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams skirtų žvejybos leidimų ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomų žvejybos operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2403 [2019/0187(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Chris Davies (A9-0014/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2019)0035)


8.3. Sąjungos 2020 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonės, susijusios su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos reglamento dėl Sąjungos 2020 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonių, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, projekto [12412/2019 - C9-0139/2019- 2019/0186(APP)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS REGLAMENTO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2019)0036)

Parlamentas pritarė Tarybos reglamento projektui.


8.4. Reglamento (ES) 2019/501 ir Reglamento (ES) 2019/502 taikymo laikotarpiai ***I (balsavimas)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2019/501 ir Reglamento (ES) 2019/502 nuostatos dėl jų taikymo laikotarpių [COM(2019)0396 - C9-0108/2019- 2019/0179(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas.

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta (P9_TA(2019)0037)


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami Parlamento interneto svetainėje > Plenarinis posėdis > Balsavimai > Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 12.35 val.)


PIRMININKAVO: Katarina BARLEY
Pirmininko pavaduotoja

11. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.05 val.


12. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šį S&D frakcijos sprendimą dėl komitetų ir delegacijų sudėties pakeitimo:

Delegacija ryšiams su Palestina: César Luena

Šis sprendimas įsigalioja šiandien.


13. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


14. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (diskusijos)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų biudžeto projekto [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Monika Hohlmeier ir Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Eider Gardiazabal Rubial (pranešėja) ir Monika Hohlmeier (pranešėja) pristatė pranešimą.

Kalbėjo Kimmo Tiilikainen (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo Kathleen Van Brempt (INTA komiteto nuomonės referentė), Corina Crețu (CONT komiteto nuomonės referentė), Siegfried Mureşan (ECON komiteto nuomonės referentas), Lucia Ďuriš Nicholsonová (EMPL komiteto nuomonės referentė), Pascal Canfin (ENVI komiteto nuomonės referentas), Adina-Ioana Vălean (ITRE komiteto nuomonės referentė), Svenja Hahn (IMCO komiteto nuomonės referentė), Daniel Freund (TRAN komiteto nuomonės referentas), Paolo De Castro (AGRI komiteto nuomonės referentas), Cláudia Monteiro de Aguiar (PECH komiteto nuomonės referentė), Petra Kammerevert (CULT komiteto nuomonės referentė), Gwendoline Delbos-Corfield (LIBE komiteto nuomonės referentė), Antonio Tajani (AFCO komiteto nuomonės referentas), Frances Fitzgerald (FEMM komiteto nuomonės referentė), José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu, Pierre Larrouturou S&D frakcijos vardu, Clotilde Armand Renew frakcijos vardu, Rasmus Andresen Verts/ALE frakcijos vardu, Hélène Laporte ID frakcijos vardu, Bogdan Rzońca ECR frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Rupert Lowe, nepriklausomas Parlamento narys, Jan Olbrycht, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel, Alexandra Geese, Ivan David, Johan Van Overtveldt, João Ferreira, Milan Uhrík, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Valérie Hayer ir Monika Vana.

PIRMININKAVO: Klára DOBREV
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Marc Botenga, Annunziata Mary Rees-Mogg, Niclas Herbst, Robert Biedroń, Nils Torvalds (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Annunziata Mary Rees-Mogg), Gianantonio Da Re, Evžen Tošenovský, Jonathan Bullock, Karlo Ressler, John Howarth, Elsi Katainen, Maximilian Krah (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Claudia Gamon), Joachim Stanisław Brudziński, Mario Furore, Lefteris Christoforou, Claudia Gamon, Ryszard Czarnecki, Martin Edward Daubney (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Petri Sarvamaa, Luis Garicano, Henrik Overgaard Nielsen, Tomáš Zdechovský (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomislav Sokol), Tamás Deutsch, Georgios Kyrtsos, Adam Jarubas, Mircea-Gheorghe Hava ir Maria Spyraki.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace, Tomislav Sokol, Costas Mavrides ir Billy Kelleher.

Kalbėjo Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen, Monika Hohlmeier ir Eider Gardiazabal Rubial.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 11.1 punktas ir 2019 10 23 protokolo 11.2 punktas


15. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnis) (tolesni veiksmai)

Klaidų ištaisymai P8_TA-PROV(2019)0382(COR01), P8_TA-PROV(2019)0415(COR01) ir P8_TA-PROV(2019)0429(COR01) paskelbti per vakar vykusį plenarinį posėdį (2019 10 21 protokolo 9 punktas).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnio 4 dalį šie klaidų ištaisymai laikomi patvirtintais, kadangi nei frakcija, nei ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepateikė prašymų dėl jų balsuoti.


16. 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (diskusijos)

Antrasis pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Petri Sarvamaa pristatė pranešimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Lara Wolters S&D frakcijos vardu ir Ramona Strugariu Renew frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE frakcijos vardu, Joachim Kuhs ID frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, Ioannis Lagos, nepriklausomas Parlamento narys, Juan Fernando López Aguilar, Bernhard Zimniok ir Joachim Stanisław Brudziński.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Julie Ward, Tudor Ciuhodaru ir Clare Daly.

Kalbėjo Günther Oettinger ir Petri Sarvamaa.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 10 23 protokolo 11.3 punktas


17. 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (diskusijos)

Antrasis pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Isabel García Muñoz pristatė pranešimą.

Kalbėjo Tytti Tuppurainen (einanti Tarybos pirmininko pareigas).

Kalbėjo Angelika Winzig PPE frakcijos vardu, Lara Wolters S&D frakcijos vardu, Mikuláš Peksa Verts/ALE frakcijos vardu, Joachim Kuhs ID frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Michael Heaver, nepriklausomas Parlamento narys, ir Tomáš Zdechovský.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tudor Ciuhodaru ir Matthew Patten.

Kalbėjo Tytti Tuppurainen ir Isabel García Muñoz.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 10 23 protokolo 11.4 punktas


18. Horizontaliosios kovos su diskriminacija direktyvos plėtojimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Horizontaliosios kovos su diskriminacija direktyvos plėtojimas (2019/2877(RSP))

Tytti Tuppurainen (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Maria Walsh PPE frakcijos vardu, Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu, Maite Pagazaurtundúa Renew frakcijos vardu, Magid Magid Verts/ALE frakcijos vardu, Nicolaus Fest ID frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara, nepriklausoma Parlamento narė, Jiří Pospíšil, Claude Moraes, Michal Šimečka, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, Eugenia Rodríguez Palop, Rosa Estaràs Ferragut, Heléne Fritzon, Sylvie Brunet, Pierrette Herzberger-Fofana, Christine Anderson, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar, Karin Karlsbro ir Evelyn Regner.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Agnes Jongerius, Sylwia Spurek, Miriam Dalli ir Vilija Blinkevičiūtė.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sirpa Pietikäinen, Tudor Ciuhodaru ir Matthew Patten.

Kalbėjo Věra Jourová ir Tytti Tuppurainen.

Diskusijos baigtos.


19. Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo dabartinė padėtis. Viešųjų ataskaitų pagal šalis teikimas (diskusijos)

Tarybos pareiškimas: Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo dabartinė padėtis. Viešųjų ataskaitų pagal šalis teikimas (2019/2882(RSP))

Tytti Tuppurainen (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Sirpa Pietikäinen PPE frakcijos vardu, Evelyn Regner S&D frakcijos vardu, Stéphane Séjourné Renew frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Gunnar Beck ID frakcijos vardu, Jorge Buxadé Villalba ECR frakcijos vardu, Manon Aubry GUE/NGL frakcijos vardu, Jiří Pospíšil, Ibán García Del Blanco, Luis Garicano, Heidi Hautala, Markus Ferber, Tiemo Wölken, Ondřej Kovařík, Sven Giegold, Othmar Karas, Jonás Fernández, Karin Karlsbro ir Marie Toussaint.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marek Belka.

Kalbėjo Tytti Tuppurainen.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, teikiamas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį, bus skelbiamas vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 10 24 protokolo 8.7 punktas


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 642.179/OJME).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 20.34 val.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Leista nedalyvauti:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Atnaujinta: 2021 m. sausio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika