Indekss 
Protokols
XML 130kPDF 244kWORD 75k
Otrdiena, 2019. gada 22. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Eiropadomes 2019. gada 17. un 18. oktobra sanāksmes secinājumi (debates)
 4.Sēdes atsākšana
 5.Ž. K. Junkera vadītās Komisijas darba pārskats (debates)
 6.Sēdes atsākšana
 7.Sarunas pirms Padomes pirmā lasījuma (Reglamenta 72. pants)
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (2014-2020) ***I (balsošana)
  
8.2.Savienības kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos ***I (balsošana)
  
8.3.ES vispārējā budžeta izpilde un finansēšana 2020. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES *** (balsošana)
  
8.4.Regulas (ES) 2019/501 un Regulas (ES) 2019/502 piemērošanas periodi ***I (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Sēdes atsākšana
 12.Komiteju un delegāciju sastāvs
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (debates)
 15.Kļūdu labojumi (Reglamenta 241. pants) (turpmākie pasākumi)
 16.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (debates)
 17.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (debates)
 18.Virzības panākšana attiecībā uz horizontālo diskriminācijas novēršanas direktīvu (debates)
 19.Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles: publisku pārskatu sniegšana par katru valsti (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.10.


2. Dokumentu iesniegšana

Parlamenta komitejas bija iesniegušas šādu dokumentu:

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002 groza, lai dalībvalstīm sniegtu finansiālu palīdzību, kas atvieglotu nopietnu finansiālo slogu, kuru tām rada Apvienotās Karalistes bezlīguma izstāšanās no Savienības (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)) - REGI komiteja - Referents: Younous Omarjee (A9-0020/2019).


3. Eiropadomes 2019. gada 17. un 18. oktobra sanāksmes secinājumi (debates)

Eiropadomes un Komisijas paziņojums: Eiropadomes 2019. gada 17. un 18. oktobra sanāksmes secinājumi (2019/2721(RSP)).

Donald Tusk (Eiropadomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş Renew grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Nicolas Bay ID grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā un Márton Gyöngyösi, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Guy Verhofstadt, Alyn Smith, Jörg Meuthen, Derk Jan Eppink, Martina Anderson, Lucy Elizabeth Harris, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Maria Grapini un Caroline Voaden, Enikő Győri, Heléne Fritzon, Luisa Porritt, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ben Habib, un atteicās no zilās kartītes jautājuma, kuru uzdeva Lance Forman, Marco Campomenosi, Peter Lundgren, Matt Carthy, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Richard Corbett, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Martin Edward Daubney, Billy Kelleher, Terry Reintke, Jaak Madison, Daniel Hannan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alyn Smith, Nigel Farage, Antonio Tajani, Margarida Marques, Fabienne Keller, Molly Scott Cato, Alessandro Panza, Ivan Vilibor Sinčić, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomislav Sokol, Tomas Tobé, Brando Benifei, Dita Charanzová, Jordan Bardella, Diane Dodds, Luděk Niedermayer, Andreas Schieder, Ilhan Kyuchyuk, Lefteris Christoforou, Tonino Picula, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georgios Kyrtsos, Julie Ward, Andrus Ansip, Ellie Chowns, James Wells, Franc Bogovič un Juan Fernando López Aguilar.

SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

Uzstājās Michel Barnier (galvenais sarunu vadītājs) un Donald Tusk.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.28.)


4. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 11.33.


5. Ž. K. Junkera vadītās Komisijas darba pārskats (debates)

Komisijas priekšsēdētāja paziņojums: Ž. K. Junkera vadītās Komisijas darba pārskats (2019/2831(RSP)).

Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş grupas “Renew” vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zanni ID grupas vārdā, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā, Manon Aubry GUE/NGL grupas vārdā un Eleonora Evi, pie grupām nepiederoša deputāte.

Uzstājās Jean-Claude Juncker un priekšsēdētājs, kurš Eiropas Parlamenta vārdā pateicās Jean-Claude Juncker un visai komisāru kolēģijai par darbu iepriekšējos piecos gados.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Nicola BEER
Priekšsēdētāja vietniece


6. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.32.


7. Sarunas pirms Padomes pirmā lasījuma (Reglamenta 72. pants)

Priekšsēdētājs saskaņā ar Reglamenta 72. pantu paziņoja par ECON komitejas un ENVI komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas:

—   Eiropas Parlamenta 2019. gada 28. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par regulējumu izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)) – nostāja pirmajā lasījumā P8_TA-PROV(2019)0325.

Šī Eiropas Parlamenta nostāja pirmajā lasījumā, kas ir attiecīgo sarunu mandāts, ir pieejama Parlamenta tīmekļa vietnē.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


8.1. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (2014-2020) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014-2020) [2019/0180(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. pielikums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2019)0034).


8.2. Savienības kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Savienības kuģu zvejas atļaujām Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbībām Savienības ūdeņos groza Regulu (ES) 2017/2403 [2019/0187(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Chris Davies (A9-0014/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. pielikums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2019)0035).


8.3. ES vispārējā budžeta izpilde un finansēšana 2020. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES *** (balsošana)

Ieteikums attiecībā uz projektu Padomes regulai par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2019. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības [12412/2019 - C9-0139/2019 - 2019/0186(APP)] – Budžeta komiteja. Referents: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PADOMES REGULAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2019)0036).

Parlaments sniedza piekrišanu Padomes regulas projektam.


8.4. Regulas (ES) 2019/501 un Regulas (ES) 2019/502 piemērošanas periodi ***I (balsošana)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2019/501 un Regulu (ES) 2019/502 attiecībā uz to piemērošanas periodiem [COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)] – Transporta un tūrisma komiteja.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P9_TA(2019)0037).


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Plenārsēde”\ “Plenārsēdes”\ Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.35.)


SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētāja vietniece

11. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.05.


12. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis turpmāk minēto S&D grupas lēmumu, ar ko groza komiteju un delegāciju sastāvu.

Delegācija attiecībām ar Palestīnu: César Luena.

Šis lēmums stājas spēkā šajā dienā.


13. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


14. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (debates)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD)] - Budžeta komiteja. Referentes: Monika Hohlmeier un Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019).

Eider Gardiazabal Rubial (referente) un Monika Hohlmeier (referente) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Kimmo Tiilikainen (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Kathleen Van Brempt (INTA komitejas atzinuma sagatavotāja), Corina Crețu (CONT komitejas atzinuma sagatavotāja), Siegfried Mureşan (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Lucia Ďuriš Nicholsonová (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Pascal Canfin (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Adina-Ioana Vălean (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Svenja Hahn (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Daniel Freund (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Paolo De Castro (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Cláudia Monteiro de Aguiar (PECH komitejas atzinuma sagatavotāja), Petra Kammerevert (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Gwendoline Delbos-Corfield (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Antonio Tajani (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Frances Fitzgerald (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), José Manuel Fernandes PPE grupas vārdā, Pierre Larrouturou S&D grupas vārdā, Clotilde Armand grupas “Renew” vārdā, Rasmus Andresen Verts/ALE grupas vārdā, Hélène Laporte ID grupas vārdā, Bogdan Rzońca ECR grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Rupert Lowe, pie grupām nepiederošs deputāts, Jan Olbrycht, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel, Alexandra Geese, Ivan David, Johan Van Overtveldt, João Ferreira, Milan Uhrík, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Valérie Hayer un Monika Vana.

SĒDI VADA: Klára DOBREV
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Marc Botenga, Annunziata Mary Rees-Mogg, Niclas Herbst, Robert Biedroń, Nils Torvalds, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Annunziata Mary Rees-Mogg, Gianantonio Da Re, Evžen Tošenovský, Jonathan Bullock, Karlo Ressler, John Howarth, Elsi Katainen, Maximilian Krah, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Claudia Gamon, Joachim Stanisław Brudziński, Mario Furore, Lefteris Christoforou, Claudia Gamon, Ryszard Czarnecki, Martin Edward Daubney, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Luis Garicano, Henrik Overgaard Nielsen, Tomáš Zdechovský, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomislav Sokol, Tamás Deutsch, Georgios Kyrtsos, Adam Jarubas, Mircea-Gheorghe Hava un Maria Spyraki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace, Tomislav Sokol, Costas Mavrides un Billy Kelleher.

Uzstājās Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen, Monika Hohlmeier un Eider Gardiazabal Rubial.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.1. punkts un 23.10.2019. protokola 11.2. punkts.


15. Kļūdu labojumi (Reglamenta 241. pants) (turpmākie pasākumi)

Par kļūdu labojumiem P8_TA-PROV(2019)0382(COR01), P8_TA-PROV(2019)0415(COR01) un P8_TA-PROV(2019)0429(COR01) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (21.10.2019. protokola 9. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 241. panta 4. punktu nav pieprasījuši par tiem balsot, šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem.


16. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (debates)

Otrais ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšan [COM(2018)0521 – C8-0359/2018 – 2018/2208(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019).

Petri Sarvamaa iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Lara Wolters S&D grupas vārdā un Ramona Strugariu grupas “Renew” vārdā.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE grupas vārdā, Joachim Kuhs ID grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Ioannis Lagos, pie grupām nepiederošs deputāts, Juan Fernando López Aguilar, Bernhard Zimniok un Joachim Stanisław Brudziński.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Julie Ward, Tudor Ciuhodaru un Clare Daly.

Uzstājās Günther Oettinger un Petri Sarvamaa.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.10.2019. protokola 11.3. punkts.


17. ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (debates)

Otrais ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019).

Isabel García Muñoz iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja).

Uzstājās Angelika Winzig PPE grupas vārdā, Lara Wolters S&D grupas vārdā, Mikuláš Peksa Verts/ALE grupas vārdā, Joachim Kuhs ID grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Michael Heaver, pie grupām nepiederošs deputāts, un Tomáš Zdechovský.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tudor Ciuhodaru un Matthew Patten.

Uzstājās Tytti Tuppurainen un Isabel García Muñoz.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.10.2019. protokola 11.4. punkts.


18. Virzības panākšana attiecībā uz horizontālo diskriminācijas novēršanas direktīvu (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Virzības panākšana attiecībā uz horizontālo diskriminācijas novēršanas direktīvu (2019/2877(RSP)).

Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Maria Walsh PPE grupas vārdā, Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā, Maite Pagazaurtundúa grupas “Renew” vārdā, Magid Magid Verts/ALE grupas vārdā, Nicolaus Fest ID grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara, pie grupām nepiederoša deputāte, Jiří Pospíšil, Claude Moraes, Michal Šimečka, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, Eugenia Rodríguez Palop, Rosa Estaràs Ferragut, Heléne Fritzon, Sylvie Brunet, Pierrette Herzberger-Fofana, Christine Anderson, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar, Karin Karlsbro un Evelyn Regner.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Agnes Jongerius, Sylwia Spurek, Miriam Dalli un Vilija Blinkevičiūtė.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sirpa Pietikäinen, Tudor Ciuhodaru un Matthew Patten.

Uzstājās Věra Jourová un Tytti Tuppurainen.

Debates tika slēgtas.


19. Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles: publisku pārskatu sniegšana par katru valsti (debates)

Padomes paziņojums: Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles: publisku pārskatu sniegšana par katru valsti (2019/2882(RSP)).

Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Sirpa Pietikäinen PPE grupas vārdā, Evelyn Regner S&D grupas vārdā, Stéphane Séjourné grupas “Renew” vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Gunnar Beck ID grupas vārdā, Jorge Buxadé Villalba ECR grupas vārdā, Manon Aubry GUE/NGL grupas vārdā, Jiří Pospíšil, Ibán García Del Blanco, Luis Garicano, Heidi Hautala, Markus Ferber, Tiemo Wölken, Ondřej Kovařík, Sven Giegold, Othmar Karas, Jonás Fernández, Karin Karlsbro un Marie Toussaint.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marek Belka.

Uzstājās Tytti Tuppurainen.

Par rezolūcijas priekšlikumu, kas iesniedzams saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.10.2019. protokola 8.7. punkts.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 642.179/OJME).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 20.34.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Attaisnoti nepiedalās:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 19. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika