Indeks 
Protokół
PDF 249kWORD 75k
Wtorek, 22 października 2019 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 października 2019 r. (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Podsumowanie prac Komisji pod przewodnictwem J.-C. Junckera (debata)
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)
 8.Głosowanie
  8.1.Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) ***I (głosowanie)
  8.2.Upoważnienia dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacje połowowe prowadzone przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii ***I (głosowanie)
  8.3.Wykonanie i finansowanie budżetu ogólnego Unii w 2020 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE *** (głosowanie)
  8.4.Okresy stosowania rozporządzenia (UE) 2019/501 i rozporządzenia (UE) 2019/502 ***I (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Skład komisji i delegacji
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje (debata)
 15.Sprostowania (art. 241 Regulaminu) (dalsze postępowanie)
 16.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (debata)
 17.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (debata)
 18.Postępy w pracach nad horyzontalną dyrektywą dotyczącą przeciwdziałania dyskryminacji (debata)
 19.Obecna sytuacja w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.10.


2. Składanie dokumentów

Następujący dokument został złożony przez komisje parlamentarne:

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Younous Omarjee (A9-0020/2019).


3. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 października 2019 r. (debata)

Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 października 2019 r. (2019/2721(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Nicolas Bay w imieniu grupy ID, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL i Márton Gyöngyösi niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Guy Verhofstadt, Alyn Smith, Jörg Meuthen, Derk Jan Eppink, Martina Anderson, Lucy Elizabeth Harris, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini i Caroline Voaden, Enikő Győri, Heléne Fritzon, Luisa Porritt, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bena Habiba i nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lance'a Formana, Marco Campomenosi, Peter Lundgren, Matt Carthy, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Richard Corbett, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Martina Edwarda Daubneya, Billy Kelleher, Terry Reintke, Jaak Madison, Daniel Hannan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alyna Smitha, Nigel Farage, Antonio Tajani, Margarida Marques, Fabienne Keller, Molly Scott Cato, Alessandro Panza, Ivan Vilibor Sinčić, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomislava Sokola, Tomas Tobé, Brando Benifei, Dita Charanzová, Jordan Bardella, Diane Dodds, Luděk Niedermayer, Andreas Schieder, Ilhan Kyuchyuk, Lefteris Christoforou, Tonino Picula, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Georgios Kyrtsos, Julie Ward, Andrus Ansip, Ellie Chowns, James Wells, Franc Bogovič i Juan Fernando López Aguilar.

PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

Głos zabrali Michel Barnier (główny negocjator) i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.28.)


4. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 11.33.


5. Podsumowanie prac Komisji pod przewodnictwem J.-C. Junckera (debata)

Oświadczenie przewodniczącego Komisji: Podsumowanie prac Komisji pod przewodnictwem J.-C. Junckera (2019/2831(RSP))

Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy ID, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Manon Aubry w imieniu grupy GUE/NGL i Eleonora Evi niezrzeszona.

Głos zabrali Jean-Claude Juncker i Przewodniczący, który w imieniu Parlamentu Europejskiego podziękował Jean-Claude'owi Junckerowi oraz całemu kolegium komisarzy za współpracę przez tych pięć minionych lat.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Nicola BEER
Wiceprzewodnicząca


6. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.32.


7. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)

Zgodnie z art. 72 Regulaminu Przewodniczący ogłosił decyzję komisji ECON i ENVI o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych:

—   rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA-PROV(2019)0325

To stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu, stanowiące mandat negocjacyjny, jest dostępne na stronie internetowej Parlamentu.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


8.1. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1309/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) [2019/0180(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2019)0034)


8.2. Upoważnienia dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacje połowowe prowadzone przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/2403 w odniesieniu do upoważnień dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz w odniesieniu do operacji połowowych prowadzonych przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii [2019/0187(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Chris Davies (A9-0014/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2019)0035)


8.3. Wykonanie i finansowanie budżetu ogólnego Unii w 2020 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2020 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii [12412/2019 - C9-0139/2019- 2019/0186(APP)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2019)0036)

Parlament wyraził zgodę na projekt rozporządzenia Rady.


8.4. Okresy stosowania rozporządzenia (UE) 2019/501 i rozporządzenia (UE) 2019/502 ***I (głosowanie)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/501 i rozporządzenie (UE) 2019/502 w odniesieniu do okresów ich stosowania [COM(2019)0396 - C9-0108/2019- 2019/0179(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P9_TA(2019)0037)


9. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.


10. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Parlamentu – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie internetowej Parlamentu będzie regularnie aktualizowana przez maksimum dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.35.)


PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca

11. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.05.


12. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy S&D następującą decyzję o zmianie składu komisji i delegacji:

Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną: César Luena

Decyzja ta wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.


13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


14. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje (debata)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczynie: Monika Hohlmeier i Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Eider Gardiazabal Rubial (sprawozdawczyni) i Monika Hohlmeier (sprawozdawczyni) przedstawiły sprawozdanie.

Głos zabrali Kimmo Tiilikainen (urzędujący przewodniczący Rady) i Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Kathleen Van Brempt (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Corina Crețu (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT), Siegfried Mureşan (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Lucia Ďuriš Nicholsonová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Pascal Canfin (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Adina-Ioana Vălean (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Svenja Hahn (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Daniel Freund (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Paolo De Castro (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Cláudia Monteiro de Aguiar (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PECH), Petra Kammerevert (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Gwendoline Delbos-Corfield (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Antonio Tajani (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Frances Fitzgerald (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE, Pierre Larrouturou w imieniu grupy S&D, Clotilde Armand w imieniu grupy Renew, Rasmus Andresen w imieniu grupy Verts/ALE, Hélène Laporte w imieniu grupy ID, Bogdan Rzońca w imieniu grupy ECR, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Rupert Lowe niezrzeszony, Jan Olbrycht, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel, Alexandra Geese, Ivan David, Johan Van Overtveldt, João Ferreira, Milan Uhrík, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Valérie Hayer i Monika Vana.

PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Marc Botenga, Annunziata Mary Rees-Mogg, Niclas Herbst, Robert Biedroń, Nils Torvalds, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annunziatę Mary Rees-Mogg, Gianantonio Da Re, Evžen Tošenovský, Jonathan Bullock, Karlo Ressler, John Howarth, Elsi Katainen, Maximilian Krah, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Claudię Gamon, Joachim Stanisław Brudziński, Mario Furore, Lefteris Christoforou, Claudia Gamon, Ryszard Czarnecki, Martin Edward Daubney, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovskego, Petri Sarvamaa, Luis Garicano, Henrik Overgaard Nielsen, Tomáš Zdechovský, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomislava Sokola, Tamás Deutsch, Georgios Kyrtsos, Adam Jarubas, Mircea-Gheorghe Hava i Maria Spyraki.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace, Tomislav Sokol, Costas Mavrides i Billy Kelleher.

Głos zabrali: Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen, Monika Hohlmeier i Eider Gardiazabal Rubial.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.1 i pkt 11.2 protokołu z dnia 23.10.2019.


15. Sprostowania (art. 241 Regulaminu) (dalsze postępowanie)

Sprostowania P8_TA-PROV(2019)0382(COR01), P8_TA-PROV(2019)0415(COR01) i P8_TA-PROV(2019)0429(COR01) zostały ogłoszone na wczorajszym posiedzeniu plenarnym (pkt 9 protokołu z dnia 21.10.2019).

Ponieważ żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie złożyli wniosku o poddanie sprostowań pod głosowanie zgodnie z art. 241 ust. 4 Regulaminu, sprostowania te uważa się za zatwierdzone.


16. Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (debata)

Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Petri Sarvamaa przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Lara Wolters w imieniu grupy S&D i Ramona Strugariu w imieniu grupy Renew.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Viola Von Cramon-Taubadel w imieniu grupy Verts/ALE, Joachim Kuhs w imieniu grupy ID, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Ioannis Lagos niezrzeszony, Juan Fernando López Aguilar, Bernhard Zimniok i Joachim Stanisław Brudziński.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Julie Ward, Tudor Ciuhodaru i Clare Daly.

Głos zabrali Günther Oettinger i Petri Sarvamaa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.3 protokołu z dnia 23.10.2019.


17. Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (debata)

Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Isabel García Muñoz przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady).

Głos zabrali: Angelika Winzig w imieniu grupy PPE, Lara Wolters w imieniu grupy S&D, Mikuláš Peksa w imieniu grupy Verts/ALE, Joachim Kuhs w imieniu grupy ID, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Michael Heaver niezrzeszony i Tomáš Zdechovský.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali Tudor Ciuhodaru i Matthew Patten.

Głos zabrały Tytti Tuppurainen i Isabel García Muñoz.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.4 protokołu z dnia 23.10.2019.


18. Postępy w pracach nad horyzontalną dyrektywą dotyczącą przeciwdziałania dyskryminacji (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Postępy w pracach nad horyzontalną dyrektywą dotyczącą przeciwdziałania dyskryminacji (2019/2877(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Maria Walsh w imieniu grupy PPE, Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, Maite Pagazaurtundúa w imieniu grupy Renew, Magid Magid w imieniu grupy Verts/ALE, Nicolaus Fest w imieniu grupy ID, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara niezrzeszona, Jiří Pospíšil, Claude Moraes, Michal Šimečka, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, Eugenia Rodríguez Palop, Rosa Estaràs Ferragut, Heléne Fritzon, Sylvie Brunet, Pierrette Herzberger-Fofana, Christine Anderson, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar, Karin Karlsbro i Evelyn Regner.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Agnes Jongerius, Sylwia Spurek, Miriam Dalli i Vilija Blinkevičiūtė.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Sirpa Pietikäinen, Tudor Ciuhodaru i Matthew Patten.

Głos zabrały Věra Jourová i Tytti Tuppurainen.

Debata została zamknięta.


19. Obecna sytuacja w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje (debata)

Oświadczenie Rady: Obecna sytuacja w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje (2019/2882(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Sirpa Pietikäinen w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Stéphane Séjourné w imieniu grupy Renew, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Gunnar Beck w imieniu grupy ID, Jorge Buxadé Villalba w imieniu grupy ECR, Manon Aubry w imieniu grupy GUE/NGL, Jiří Pospíšil, Ibán García Del Blanco, Luis Garicano, Heidi Hautala, Markus Ferber, Tiemo Wölken, Ondřej Kovařík, Sven Giegold, Othmar Karas, Jonás Fernández, Karin Karlsbro i Marie Toussaint.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Marek Belka.

Głos zabrała Tytti Tuppurainen.

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 24.10.2019.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 642.179/OJME).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 20.34.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Nieobecność usprawiedliwiona:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności