Index 
Proces-verbal
PDF 248kWORD 75k
Marţi, 22 octombrie 2019 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Depunere de documente
 3.Concluziile reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie (dezbatere)
 4.Reluarea ședinței
 5.Bilanțul Comisiei Juncker (dezbatere)
 6.Reluarea ședinței
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Consiliului (articolul 72 din Regulamentul de procedură)
 8.Votare
  8.1.Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) ***I (vot)
  8.2.Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii ***I (vot)
  8.3.Execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune *** (vot)
  8.4.Perioadele de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 2019/502 ***I (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Reluarea ședinței
 12.Componența comisiilor și delegațiilor
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile (dezbatere)
 15.Rectificări (articolul 241 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)
 16.Descărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (dezbatere)
 17.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (dezbatere)
 18.Realizarea de progrese în ceea ce privește Directiva orizontală de combatere a discriminării (dezbatere)
 19.Situația actuală privind comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit - raportarea publică pentru fiecare țară în parte (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.10.


2. Depunere de documente

A fost depus următoarul document de comisiile parlamentare:

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului pentru a oferi asistență financiară statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)) - REGI - Raportor: Younous Omarjee (A9-0020/2019).


3. Concluziile reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie (dezbatere)

Declarația Consiliului European și a Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie 2019 (2019/2721(RSP))

Donald Tusk (Președintele Consiliului European) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Nicolas Bay, în numele Grupului ID, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, și Márton Gyöngyösi, neafiliat.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Guy Verhofstadt, Alyn Smith, Jörg Meuthen, Derk Jan Eppink, Martina Anderson, Lucy Elizabeth Harris, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini și Caroline Voaden, Enikő Győri, Heléne Fritzon, Luisa Porritt, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ben Habib și a refuzat să răspundă la o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lance Forman, Marco Campomenosi, Peter Lundgren, Matt Carthy, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Richard Corbett, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Martin Edward Daubney, Billy Kelleher, Terry Reintke, Jaak Madison, Daniel Hannan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Alyn Smith, Nigel Farage, Antonio Tajani, Margarida Marques, Fabienne Keller, Molly Scott Cato, Alessandro Panza, Ivan Vilibor Sinčić, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomislav Sokol, Tomas Tobé, Brando Benifei, Dita Charanzová, Jordan Bardella, Diane Dodds, Luděk Niedermayer, Andreas Schieder, Ilhan Kyuchyuk, Lefteris Christoforou, Tonino Picula, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgios Kyrtsos, Julie Ward, Andrus Ansip, Ellie Chowns, James Wells, Franc Bogovič și Juan Fernando López Aguilar.

A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

Au intervenit Michel Barnier (negociator șef) și Donald Tusk.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 11.28.)


4. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 11.33.


5. Bilanțul Comisiei Juncker (dezbatere)

Declarația Președintelui Comisiei: Bilanțul Comisiei Juncker (2019/2831(RSP))

Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zanni, în numele Grupului ID, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, Manon Aubry, în numele Grupului GUE/NGL, și Eleonora Evi, neafiliată.

Au intervenit Jean-Claude Juncker și Președintele, care, în numele Parlamentului European, i-a mulțumit lui Jean-Claude Juncker și colegiului comisarilor în ansamblu pentru activitatea lor din ultimii cinci ani.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

A PREZIDAT: Nicola BEER
Vicepreședintă


6. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.32.


7. Negocieri înaintea primei lecturi a Consiliului (articolul 72 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat decizia comisiilor ECON și ENVI de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 72 din Regulamentul de procedură:

—   Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)) – poziție în prima lectură P8_TA-PROV(2019)0325

Această poziție a Parlamentului în primă lectură, care constituie mandatul negocierilor respective, este disponibilă pe site-ul Parlamentului.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


8.1. Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) [2019/0180(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0034)


8.2. Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2403 în ceea ce privește autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii [2019/0187(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Chris Davies (A9-0014/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0035)


8.3. Execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune [12412/2019 - C9-0139/2019- 2019/0186(APP)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REGULAMENT AL CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0036)

Parlamentul a aprobat proiectul de regulament al Consiliului.


8.4. Perioadele de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 2019/502 ***I (vot)

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 2019/502 în ceea ce privește perioadele lor de aplicare [COM(2019)0396 - C9-0108/2019- 2019/0179(COD)] - Comisia pentru transport și turism.

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P9_TA(2019)0037)


9. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul web al Parlamentului.


10. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 12.35.)


A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

11. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.05.


12. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului S&D următoarea decizie de modificare a componenței comisiilor și a delegațiilor:

Delegația pentru relațiile cu Palestina: César Luena

Această decizie produce efecte începând de astăzi.


13. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


14. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile (dezbatere)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Monika Hohlmeier și Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Eider Gardiazabal Rubial (raportoare) și Monika Hohlmeier (raportoare) și-au prezentat raportul.

Au intervenit Kimmo Tiilikainen (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit Kathleen Van Brempt (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), Corina Crețu (raportoarea pentru aviz a Comisiei CONT), Siegfried Mureşan (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Lucia Ďuriš Nicholsonová (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Pascal Canfin (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Adina-Ioana Vălean (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Svenja Hahn (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Daniel Freund (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Paolo De Castro (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Cláudia Monteiro de Aguiar (raportoarea pentru aviz a Comisiei PECH), Petra Kammerevert (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Gwendoline Delbos-Corfield (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Antonio Tajani (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Frances Fitzgerald (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, Pierre Larrouturou, în numele Grupului S&D, Clotilde Armand, în numele Grupului Renew, Rasmus Andresen, în numele Grupului Verts/ALE, Hélène Laporte, în numele Grupului ID, Bogdan Rzońca, în numele Grupului ECR, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Rupert Lowe, neafiliat, Jan Olbrycht, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel, Alexandra Geese, Ivan David, Johan Van Overtveldt, João Ferreira, Milan Uhrík, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Valerie Hayer și Monika Vana.

A PREZIDAT: Klára DOBREV
Vicepreședintă

Au intervenit Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Marc Botenga, Annunziata Mary Rees-Mogg, Niclas Herbst, Robert Biedroń, Nils Torvalds, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Annunziata Mary Rees-Mogg, Gianantonio Da Re, Evžen Tošenovský, Jonathan Bullock, Karlo Ressler, John Howarth, Elsi Katainen, Maximilian Krah care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Claudia Gamon, Joachim Stanisław Brudziński, Mario Furore, Lefteris Christoforou, Claudia Gamon, Ryszard Czarnecki, Martin Edward Daubney, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Luis Garicano, Henrik Overgaard Nielsen, Tomáš Zdechovský, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomislav Sokol, Tamás Deutsch, Georgios Kyrtsos, Adam Jarubas, Mircea-Gheorghe Hava și Maria Spyraki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace, Tomislav Sokol, Costas Mavrides și Billy Kelleher.

Au intervenit Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen, Monika Hohlmeier și Eider Gardiazabal Rubial.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.1 și punctul 11.2 al PV din 23.10.2019.


15. Rectificări (articolul 241 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)

Rectificările P8_TA-PROV(2019)0382(COR01), P8_TA-PROV(2019)0415(COR01) și P8_TA-PROV(2019)0429(COR01) au fost anunțate în plen ieri (punctul 9 al PV din 21.10.2019).

Întrucât nu a fost prezentată o cerere de supunere la vot din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, în conformitate cu articolul 241 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, rectificările se consideră aprobate.


16. Descărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (dezbatere)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Petri Sarvamaa și-a prezentat raportul.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Lara Wolters, în numele Grupului S&D, și Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

Au intervenit Viola Von Cramon-Taubadel, în numele Grupului Verts/ALE, Joachim Kuhs, în numele Grupului ID, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Ioannis Lagos, neafiliat, Juan Fernando López Aguilar, Bernhard Zimniok și Joachim Stanisław Brudziński.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Julie Ward, Tudor Ciuhodaru și Clare Daly.

Au intervenit Günther Oettinger și Petri Sarvamaa.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.3 al PV din 23.10.2019.


17. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (dezbatere)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Isabel García Muñoz și-a prezentat raportul.

A intervenit Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului).

Au intervenit Angelika Winzig, în numele Grupului PPE, Lara Wolters, în numele Grupului S&D, Mikuláš Peksa, în numele Grupului Verts/ALE, Joachim Kuhs, în numele Grupului ID, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Michael Heaver, neafiliat, și Tomáš Zdechovský.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tudor Ciuhodaru și Matthew Patten.

Au intervenit Tytti Tuppurainen și Isabel García Muñoz.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.4 al PV din 23.10.2019.


18. Realizarea de progrese în ceea ce privește Directiva orizontală de combatere a discriminării (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Realizarea de progrese în ceea ce privește Directiva orizontală de combatere a discriminării (2019/2877(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Maria Walsh, în numele Grupului PPE, Sylvie Guillaume, în numele Grupului S&D, Maite Pagazaurtundúa, în numele Grupului Renew, Magid Magid, în numele Grupului Verts/ALE, Nicolaus Fest, în numele Grupului ID, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, neafiliată, Jiří Pospíšil, Claude Moraes, Michal Šimečka, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, Eugenia Rodríguez Palop, Rosa Estaràs Ferragut, Heléne Fritzon, Sylvie Brunet, Pierrette Herzberger-Fofana, Christine Anderson, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar, Karin Karlsbro și Evelyn Regner.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit Agnes Jongerius, Sylwia Spurek, Miriam Dalli și Vilija Blinkevičiūtė.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sirpa Pietikäinen, Tudor Ciuhodaru și Matthew Patten.

Au intervenit Věra Jourová și Tytti Tuppurainen.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Situația actuală privind comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit - raportarea publică pentru fiecare țară în parte (dezbatere)

Declarație a Consiliului: Situația actuală privind comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit - raportarea publică pentru fiecare țară în parte (2019/2882(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația.

Au intervenit Sirpa Pietikäinen, în numele Grupului PPE, Evelyn Regner, în numele Grupului S&D, Stéphane Séjourné, în numele Grupului Renew, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Gunnar Beck, în numele Grupului ID, Jorge Buxadé Villalba, în numele Grupului ECR, Manon Aubry, în numele Grupului GUE/NGL, Jiří Pospíšil, Ibán García Del Blanco, Luis Garicano, Heidi Hautala, Markus Ferber, Tiemo Wölken, Ondřej Kovařík, Sven Giegold, Othmar Karas, Jonás Fernández, Karin Karlsbro și Marie Toussaint.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Marek Belka.

A intervenit Tytti Tuppurainen.

Propunerea de rezoluție ce urmează a fi depusă în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură va fi anunțată ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.7 al PV din 24.10.2019.


20. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 642.179/OJME).


21. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 20.34.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Absenți motivat

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Ultima actualizare: 25 februarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate