Kazalo 
Zapisnik
XML 130kPDF 238kWORD 74k
Torek, 22. oktober 2019 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Sklepi seje Evropskega sveta z dne 17. in 18. oktobra 2019 (razprava)
 4.Nadaljevanje seje
 5.Pregled Junckerjeve Komisije (razprava)
 6.Nadaljevanje seje
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Svetu (člen 72 Poslovnika)
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) ***I (glasovanje)
  
8.2.Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovne operacije ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije ***I (glasovanje)
  
8.3.Izvrševanje in financiranje splošnega proračuna EU za leto 2020 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz EU *** (glasovanje)
  
8.4.Obdobji uporabe Uredbe (EU) 2019/501 in Uredbe (EU) 2019/502 ***I (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sestava odborov in delegacij
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 - vsi oddelki (razprava)
 15.Popravki (člen 241 Poslovnika) (spremljanje)
 16.Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO) (razprava)
 17.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (razprava)
 18.Napredek horizontalne protidiskriminacijske direktive (razprava)
 19.Stanje glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic – javno poročanje po posameznih državah (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.10.


2. Predložitev dokumentov

Parlamentarni odbori so predložili naslednji dokument:

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002, da se zagotovi finančna pomoč državam članicam za kritje velikega finančnega bremena zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU brez dogovora (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)) - odbor REGI - Poročevalec: Younous Omarjee (A9-0020/2019)


3. Sklepi seje Evropskega sveta z dne 17. in 18. oktobra 2019 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Sklepi seje Evropskega sveta z dne 17. in 18. oktobra 2019 (2019/2721(RSP))

Donald Tusk (predsednik Evropskega sveta) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Dacian Cioloş v imenu skupine Renew, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Nicolas Bay v imenu skupine ID, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, in Márton Gyöngyösi samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Guy Verhofstadt, Alyn Smith, Jörg Meuthen, Derk Jan Eppink, Martina Anderson, Lucy Elizabeth Harris, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavili Maria Grapini in Caroline Voaden, Enikő Győri, Heléne Fritzon, Luisa Porritt, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ben Habib, in ni želela odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lance Forman, Marco Campomenosi, Peter Lundgren, Matt Carthy, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Richard Corbett, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Martin Edward Daubney, Billy Kelleher, Terry Reintke, Jaak Madison, Daniel Hannan, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alyn Smith, Nigel Farage, Antonio Tajani, Margarida Marques, Fabienne Keller, Molly Scott Cato, Alessandro Panza, Ivan Vilibor Sinčić, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomislav Sokol, Tomas Tobé, Brando Benifei, Dita Charanzová, Jordan Bardella, Diane Dodds, Luděk Niedermayer, Andreas Schieder, Ilhan Kyuchyuk, Lefteris Christoforou, Tonino Picula, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez in Seán Kelly.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Georgios Kyrtsos, Julie Ward, Andrus Ansip, Ellie Chowns, James Wells, Franc Bogovič in Juan Fernando López Aguilar.

PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
predsednik

Govorila sta so Michel Barnier (glavni pogajalec) in Donald Tusk.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 11.28.)


4. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 11.33.


5. Pregled Junckerjeve Komisije (razprava)

Izjava predsednika Komisije: Pregled Junckerjeve Komisije (2019/2831(RSP))

Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Dacian Cioloş v imenu skupine Renew, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Marco Zanni v imenu skupine ID, Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR, Manon Aubry v imenu skupine GUE/NGL, in Eleonora Evi samostojna poslanka.

Govorila sta Jean-Claude Juncker in predsednik, ki se je v imenu Evropskega parlamenta Jean-Claudu Junckerju zahvalil za njegovo delo v zadnjih petih letih..

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Nicola BEER
podpredsednica


6. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.32.


7. Pogajanja pred prvo obravnavo v Svetu (člen 72 Poslovnika)

Predsednik je razglasil odločitev odborov ECON in ENVI o začetku pogajanj z drugimi institucijami v skladu s členom 72 Poslovnika:

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA-PROV(2019)0325

To stališče Parlamenta v prvi obravnavi predstavlja mandat za ta pogajanja in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


8.1. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1309/2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) [2019/0180(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2019)0034)


8.2. Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovne operacije ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2403 glede dovoljenj za ribolov za plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije [2019/0187(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Chris Davies (A9-0014/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2019)0035)


8.3. Izvrševanje in financiranje splošnega proračuna EU za leto 2020 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz EU *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku uredbe Sveta o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Unije za leto 2020 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije [12412/2019 - C9-0139/2019- 2019/0186(APP)] – Odbor za proračun. Poročevalec: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK UREDBE SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2019)0036)

Parlament je odobril osnutek uredbe Sveta.


8.4. Obdobji uporabe Uredbe (EU) 2019/501 in Uredbe (EU) 2019/502 ***I (glasovanje)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/501 in Uredbe (EU) 2019/502 glede obdobij njune uporabe [COM(2019)0396 - C9-0108/2019- 2019/0179(COD)] - Odbor za promet in turizem.

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P9_TA(2019)0037)


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.


10. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Parlamenta (Zasedanje) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 12.35.)


PREDSEDSTVO: Katarina BARLEY
podpredsednica

11. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.05.


12. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine S&D prejel naslednjo odločitev, ki spreminja sestavo odborov in delegacij:

Delegacija za odnose s Palestino: César Luena

Ta odločitev začne veljati na današnji dan.


13. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


14. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 - vsi oddelki (razprava)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalki: Monika Hohlmeier in Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Soporočevalki Eider Gardiazabal Rubial in Monika Hohlmeier sta predstavili poročilo.

Govorila sta Kimmo Tiilikainen (predsedujoči Svetu) in Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Kathleen Van Brempt (pripravljavka mnenja odbora INTA), Corina Crețu (pripravljavka mnenja odbora CONT), Siegfried Mureşan (pripravljavec mnenja odbora ECON), Lucia Ďuriš Nicholsonová (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Pascal Canfin (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Adina-Ioana Vălean (pripravljavka mnenja odbora ITRE), Svenja Hahn (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Daniel Freund (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Paolo De Castro (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Cláudia Monteiro de Aguiar (pripravljavka mnenja odbora PECH), Petra Kammerevert (pripravljavka mnenja odbora CULT), Gwendoline Delbos-Corfield (pripravljavka mnenja odbora LIBE), Antonio Tajani (pripravljavec mnenja odbora AFCO), Frances Fitzgerald (pripravljavka mnenja odbora FEMM), José Manuel Fernandes v imenu skupine PPE, Pierre Larrouturou v imenu skupine S&D, Clotilde Armand v imenu skupine Renew, Rasmus Andresen v imenu skupine Verts/ALE, Hélène Laporte v imenu skupine ID, Bogdan Rzońca v imenu skupine ECR, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Rupert Lowe samostojni poslanec, Jan Olbrycht, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel, Alexandra Geese, Ivan David, Johan Van Overtveldt, João Ferreira, Milan Uhrík, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Valerie Hayer in Monika Vana.

PREDSEDSTVO: Klára DOBREV
podpredsednica

Govorili so Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Marc Botenga, Annunziata Mary Rees-Mogg, Niclas Herbst, Robert Biedroń, Nils Torvalds, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Annunziata Mary Rees-Mogg, Gianantonio Da Re, Evžen Tošenovský, Jonathan Bullock, Karlo Ressler, John Howarth, Elsi Katainen, Maximilian Krah, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Claudia Gamon, Joachim Stanisław Brudziński, Mario Furore, Lefteris Christoforou, Claudia Gamon, Ryszard Czarnecki, Martin Edward Daubney, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Luis Garicano, Henrik Overgaard Nielsen, Tomáš Zdechovský, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomislav Sokol, Tamás Deutsch, Georgios Kyrtsos, Adam Jarubas, Mircea-Gheorghe Hava in Maria Spyraki.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace, Tomislav Sokol, Costas Mavrides in Billy Kelleher.

Govorili so Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen, Monika Hohlmeier in Eider Gardiazabal Rubial.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.1 in točka 11.2 zapisnika z dne 23.10.2019.


15. Popravki (člen 241 Poslovnika) (spremljanje)

Popravki P8_TA-PROV(2019)0382(COR01), P8_TA-PROV(2019)0415(COR01) in P8_TA-PROV(2019)0429(COR01) so bili objavljeni med včerajšnjo plenarno sejo (točka 9 zapisnika z dne 21.10.2019).

Če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, ne zahteva glasovanja o popravkih v skladu s členom 241(4) Poslovnika, se šteje, da so sprejeti.


16. Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO) (razprava)

Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Petri Sarvamaa je predstavil poročilo.

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE, Lara Wolters v imenu skupine S&D, in Ramona Strugariu v imenu skupine Renew.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Viola Von Cramon-Taubadel v imenu skupine Verts/ALE, Joachim Kuhs v imenu skupine ID, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL, Ioannis Lagos samostojni poslanec, Juan Fernando López Aguilar, Bernhard Zimniok in Joachim Stanisław Brudziński.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Julie Ward, Tudor Ciuhodaru in Clare Daly.

Govorila sta Günther Oettinger in Petri Sarvamaa.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.3 zapisnika z dne 23.10.2019.


17. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (razprava)

Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Isabel García Muñoz je predstavila poročilo.

Govorila je Tytti Tuppurainen (predsedujoča Svetu).

Govorili so Angelika Winzig v imenu skupine PPE, Lara Wolters v imenu skupine S&D, Mikuláš Peksa v imenu skupine Verts/ALE, Joachim Kuhs v imenu skupine ID, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Michael Heaver samostojni poslanec, in Tomáš Zdechovský.

Po postopku pritegnitve pozornosti sta govorila Tudor Ciuhodaru in Matthew Patten.

Govorili sta Tytti Tuppurainen in Isabel García Muñoz.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.4 zapisnika z dne 23.10.2019.


18. Napredek horizontalne protidiskriminacijske direktive (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Napredek horizontalne protidiskriminacijske direktive (2019/2877(RSP))

Tytti Tuppurainen (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije) sta podali izjavi.

Govorili so Maria Walsh v imenu skupine PPE, Sylvie Guillaume v imenu skupine S&D, Maite Pagazaurtundúa v imenu skupine Renew, Magid Magid v imenu skupine Verts/ALE, Nicolaus Fest v imenu skupine ID, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Laura Ferrara samostojna poslanka, Jiří Pospíšil, Claude Moraes, Michal Šimečka, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, Eugenia Rodríguez Palop, Rosa Estaràs Ferragut, Heléne Fritzon, Sylvie Brunet, Pierrette Herzberger-Fofana, Christine Anderson, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar, Karin Karlsbro in Evelyn Regner.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Agnes Jongerius, Sylwia Spurek, Miriam Dalli in Vilija Blinkevičiūtė.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Sirpa Pietikäinen, Tudor Ciuhodaru in Matthew Patten.

Govorili sta Věra Jourová in Tytti Tuppurainen.

Razprava se je zaključila.


19. Stanje glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic – javno poročanje po posameznih državah (razprava)

Izjava Sveta: Stanje glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic – javno poročanje po posameznih državah (2019/2882(RSP))

Tytti Tuppurainen (predsedujoča Svetu) je podala izjavo.

Govorili so Sirpa Pietikäinen v imenu skupine PPE, Evelyn Regner v imenu skupine S&D, Stéphane Séjourné v imenu skupine Renew, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Gunnar Beck v imenu skupine ID, Jorge Buxadé Villalba v imenu skupine ECR, Manon Aubry v imenu skupine GUE/NGL, Jiří Pospíšil, Ibán García Del Blanco, Luis Garicano, Heidi Hautala, Markus Ferber, Tiemo Wölken, Ondřej Kovařík, Sven Giegold, Othmar Karas, Jonás Fernández, Karin Karlsbro in Marie Toussaint.

Po postopku pritegnitve pozornosti je govoril Marek Belka.

Govorila je Tytti Tuppurainen.

Predlog resolucije, ki ga je treba vložiti v skladu s členom 132(2) Poslovnika, bo objavljen naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika z dne 24.10.2019.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 642.179/OJME).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 20.34.

Klaus Welle

Dita Charanzová

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Opravičeni:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Zadnja posodobitev: 25. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov