Index 
Protokoll
XML 133kPDF 242kWORD 74k
Tisdagen den 22 oktober 2019 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2019 (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Utvärdering av Junckerkommissionen (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen)
 8.Omröstning
  
8.1.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) ***I (omröstning)
  
8.2.Fisketillstånd för unionsfartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten ***I (omröstning)
  
8.3.Genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen *** (omröstning)
  
8.4.Tillämpningsperioder för förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 ***I (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt (debatt)
 15.Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen) (uppföljning)
 16.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (debatt)
 17.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (debatt)
 18.Nya tag i arbetet med det övergripande direktivet mot diskriminering (debatt)
 19.Läget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig rapportering land för land (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.10.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från parlamentets utskott:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Younous Omarjee (A9-0020/2019).


3. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2019 (debatt)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2019 (2019/2721(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Nicolas Bay för ID-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, och Márton Gyöngyösi, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Guy Verhofstadt, Alyn Smith, Jörg Meuthen, Derk Jan Eppink, Martina Anderson, Lucy Elizabeth Harris, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Maria Grapini och Caroline Voaden, Enikő Győri, Heléne Fritzon, Luisa Porritt, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ben Habib och avböjde att besvara en fråga (”blått kort”) från Lance Forman, Marco Campomenosi, Peter Lundgren, Matt Carthy, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Richard Corbett, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Martin Edward Daubney, Billy Kelleher, Terry Reintke, Jaak Madison, Daniel Hannan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alyn Smith, Nigel Farage, Antonio Tajani, Margarida Marques, Fabienne Keller, Molly Scott Cato, Alessandro Panza, Ivan Vilibor Sinčić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomislav Sokol, Tomas Tobé, Brando Benifei, Dita Charanzová, Jordan Bardella, Diane Dodds, Luděk Niedermayer, Andreas Schieder, Ilhan Kyuchyuk, Lefteris Christoforou, Tonino Picula, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Kyrtsos, Julie Ward, Andrus Ansip, Ellie Chowns, James Wells, Franc Bogovič och Juan Fernando López Aguilar.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

Talare: Michel Barnier (huvudförhandlare) och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.28.)


4. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 11.33.


5. Utvärdering av Junckerkommissionen (debatt)

Uttalande av kommissionens ordförande: Utvärdering av Junckerkommissionen (2019/2831(RSP))

Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för ID-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen, och Eleonora Evi, grupplös.

Talare: Jean-Claude Juncker och Talmannen, som på Europaparlamentets vägnar tackade Jean-Claude Juncker och hela kommissionskollegiet för deras arbete under de senaste fem åren.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman


6. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.32.


7. Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att utskotten ECON och ENVI beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 72 i arbetsordningen:

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av enram för att underlätta hållbara investeringar (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA-PROV(2019)0325

Denna ståndpunkt från parlamentet vid första behandlingen, som utgör förhandlingsmandatet, finns tillgänglig på parlamentets webbplats.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


8.1. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1309/2013 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) [2019/0180(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2019)0034)


8.2. Fisketillstånd för unionsfartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten [2019/0187(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Chris Davies (A9-0014/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2019)0035)


8.3. Genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen *** (omröstning)

Rekommandation om utkastet till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenadekungarikets utträde ur unionen [12412/2019 - C9-0139/2019- 2019/0186(APP)] - Budgetutskottet. Föredragande: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

UTKAST TILL RÅDETS FÖRORDNING

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2019)0036)

Parlamentet godkände utkastet till rådets förordning.


8.4. Tillämpningsperioder för förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 ***I (omröstning)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 vad gäller deras tillämpningsperiode [COM(2019)0396 - C9-0108/2019- 2019/0179(COD)] – Utskottet för transport och turism.

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P9_TA(2019)0037)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.


10. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Plenarsammanträden”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.35.)


ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

11. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.05.


12. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-gruppen hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

Delegationen för förbindelserna med Palestina: César Luena

Detta beslut trädde i kraft innevarande dag.


13. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


14. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt (debatt)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier och Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Eider Gardiazabal Rubial (föredragande) och Monika Hohlmeier (föredragande) redogjorde för betänkandet.

Talare: Kimmo Tiilikainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Kathleen Van Brempt (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Corina Crețu (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Siegfried Mureşan (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Lucia Ďuriš Nicholsonová (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Pascal Canfin (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Adina-Ioana Vălean (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Svenja Hahn (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Daniel Freund (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Paolo De Castro (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Cláudia Monteiro de Aguiar (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Petra Kammerevert (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Gwendoline Delbos-Corfield (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Antonio Tajani (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Frances Fitzgerald (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Pierre Larrouturou för S&D-gruppen, Clotilde Armand för Renew-gruppen, Rasmus Andresen för Verts/ALE-gruppen, Hélène Laporte för ID-gruppen, Bogdan Rzońca för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Rupert Lowe, grupplös, Jan Olbrycht, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel, Alexandra Geese, Ivan David, Johan Van Overtveldt, João Ferreira, Milan Uhrík, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Valérie Hayer och Monika Vana.

ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

Talare: Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Marc Botenga, Annunziata Mary Rees-Mogg, Niclas Herbst, Robert Biedroń, Nils Torvalds, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Annunziata Mary Rees-Mogg, Gianantonio Da Re, Evžen Tošenovský, Jonathan Bullock, Karlo Ressler, John Howarth, Elsi Katainen, Maximilian Krah som även besvarade en fråga ("blått kort") från Claudia Gamon, Joachim Stanisław Brudziński, Mario Furore, Lefteris Christoforou, Claudia Gamon, Ryszard Czarnecki, Martin Edward Daubney, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Luis Garicano, Henrik Overgaard Nielsen, Tomáš Zdechovský, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomislav Sokol, Tamás Deutsch, Georgios Kyrtsos, Adam Jarubas, Mircea-Gheorghe Hava och Maria Spyraki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace, Tomislav Sokol, Costas Mavrides och Billy Kelleher.

Talare: Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen, Monika Hohlmeier och Eider Gardiazabal Rubial.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.1 och punkt 11.2 i protokollet av den 23.10.2019.


15. Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen) (uppföljning)

Rättelserna P8_TA-PROV(2019)0382(COR01), P8_TA-PROV(2019)0415(COR01) och P8_TA-PROV(2019)0429(COR01) hade tillkännagetts i kammaren under föregående dags sammanträde (punkt 9 i protokollet av den 21.10.2019).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 241.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att dessa rättelser skulle bli föremål för omröstning, ansågs de ha godkänts.


16. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (debatt)

Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Petri Sarvamaa redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Lara Wolters för S&D-gruppen, och Ramona Strugariu för Renew-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Viola Von Cramon-Taubadel för Verts/ALE-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Ioannis Lagos, grupplös, Juan Fernando López Aguilar, Bernhard Zimniok och Joachim Stanisław Brudziński.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Tudor Ciuhodaru och Clare Daly.

Talare: Günther Oettinger och Petri Sarvamaa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.3 i protokollet av den 23.10.2019.


17. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (debatt)

Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Isabel García Muñoz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Angelika Winzig för PPE-gruppen, Lara Wolters för S&D-gruppen, Mikuláš Peksa för Verts/ALE-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Michael Heaver, grupplös, och Tomáš Zdechovský.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tudor Ciuhodaru och Matthew Patten.

Talare: Tytti Tuppurainen och Isabel García Muñoz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.4 i protokollet av den 23.10.2019.


18. Nya tag i arbetet med det övergripande direktivet mot diskriminering (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Nya tag i arbetet med det övergripande direktivet mot diskriminering (2019/2877(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Maria Walsh för PPE-gruppen, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, Maite Pagazaurtundúa för Renew-gruppen, Magid Magid för Verts/ALE-gruppen, Nicolaus Fest för ID-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara, grupplös, Jiří Pospíšil, Claude Moraes, Michal Šimečka, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, Eugenia Rodríguez Palop, Rosa Estaràs Ferragut, Heléne Fritzon, Sylvie Brunet, Pierrette Herzberger-Fofana, Christine Anderson, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar, Karin Karlsbro och Evelyn Regner.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Agnes Jongerius, Sylwia Spurek, Miriam Dalli och Vilija Blinkevičiūtė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sirpa Pietikäinen, Tudor Ciuhodaru och Matthew Patten.

Talare: Věra Jourová och Tytti Tuppurainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Läget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig rapportering land för land (debatt)

Uttalande av rådet: Läget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig rapportering land för land (2019/2882(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Sirpa Pietikäinen för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Stéphane Séjourné för Renew-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Gunnar Beck för ID-gruppen, Jorge Buxadé Villalba för ECR-gruppen, Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen, Jiří Pospíšil, Ibán García Del Blanco, Luis Garicano, Heidi Hautala, Markus Ferber, Tiemo Wölken, Ondřej Kovařík, Sven Giegold, Othmar Karas, Jonás Fernández, Karin Karlsbro och Marie Toussaint.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marek Belka.

Talare: Tytti Tuppurainen.

Resolutionsförslaget (artikel 132.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 24.10.2019.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 642.179/OJME).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 20.34.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Befriade från närvaro:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Senaste uppdatering: 19 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy