Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 15k
Сряда, 23 октомври 2019 г. - Страсбург

3. Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за официалния контрол на пратки животни и стоки в режим на транзит, претоварване и по-нататъшно транспортиране през Съюза и за изменение на регламенти (ЕО) № 798/2008, (ЕО) № 1251/2008, (ЕО) № 119/2009, (ЕС) № 206/2010, (ЕС) № 605/2010, (ЕС) № 142/2011, (ЕС) № 28/2012 на Комисията, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 на Комисията и Решение 2007/777/ЕО на Комисията (C(2019)07003 - 2019/2867(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 10 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, AGRI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на случаите и условията, при които проверките за идентичност и физическите проверки на някои стоки може да се извършват на контролни пунктове, а проверките на документи може да се извършват на разстояние от граничните контролни пунктове (C(2019)07004 - 2019/2864(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 10 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, AGRI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои категории животни и стоки, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове, по отношение на специалния контрол на личния багаж на пътниците и на малките пратки от стоки, изпратени до физически лица, които не са предназначени за пускане на пазара, и за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 (C(2019)07006 - 2019/2863(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 10 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, AGRI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за извършване на специален официален контрол на някои категории животни и стоки, по отношение на мерките, които да се предприемат след извършването на този контрол, и по отношение на някои категории животни и стоки, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове (C(2019)07007 - 2019/2868(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 10 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, AGRI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за извършването на специален официален контрол на дървения опаковъчен материал, по отношение на уведомяването за определени пратки и по отношение на мерките, които да се предприемат в случай на несъответствие (C(2019)07251 - 2019/2865(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 10 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, AGRI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1076 на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на Съюза на Коморските острови в приложение І (C(2019)07276 - 2019/2871(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/833 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан (C(2019)07290 - 2019/2872(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2019/1197 на Съвета по отношение на сроковете, в които Обединеното кралство ще трябва да изпълни условията за допустимост за финансиране от Съюза след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (C(2019)07296 - 2019/2866(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 10 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на датата на прилагане на някои разпоредби на директиви 91/496/ЕИО, 97/78/ЕО и 2000/29/ЕО (C(2019)07297 - 2019/2869(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 10 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, AGRI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (C(2019)07313 - 2019/2890(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС (C(2019)07334 - 2019/2889(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 16 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за средиземноморски миди (Venus spp.) в част от териториалните води на Италия (C(2019)06197 - 2019/2798(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 28 август 2019 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/86 за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов на някои дънни видове в Средиземно море (C(2019)06204 - 2019/2799(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 29 август 2019 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

Последно осъвременяване: 24 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност