Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 11k
Středa, 23. října 2019 - Štrasburk

3. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010, (EU) č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 a rozhodnutí Komise 2007/777/ES (C(2019)07003 - 2019/2867(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 10. října 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly u určitého zboží prováděny na kontrolních místech a ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly dokladů prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly (C(2019)07004 - 2019/2864(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 10. října 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zvířat a zboží osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, zvláštní kontroly osobních zavazadel cestujících a malých zásilek zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílaných fyzickým osobám, a kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011 (C(2019)07006 - 2019/2863(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 10. října 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly u některých kategorií zvířat a zboží, opatření, která mají být přijata po provedení těchto kontrol, a některé kategorie zvířat a zboží osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly (C(2019)07007 - 2019/2868(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 10. října 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se provádění zvláštních úředních kontrol u dřevěného obalového materiálu, oznamování určitých zásilek a opatření, jež mají být přijata v případech nesouladu (C(2019)07251 - 2019/2865(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 10. října 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 za účelem zařazení Komorského svazu do přílohy I (C(2019)07276 - 2019/2871(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. října 2019

předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (C(2019)07290 - 2019/2872(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 15. října 2019

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (EU, Euratom) 2019/1197, pokud jde o lhůty, v nichž Spojené království musí splňovat podmínky způsobilosti k financování z prostředků Unie po vystoupení Spojeného království z Unie (C(2019)07296 - 2019/2866(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 10. října 2019

předáno příslušnému výboru: BUDG

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o datum použitelnosti některých ustanovení směrnic 91/496/EHS, 97/78/ES a 2000/29/ES (C(2019)07297 - 2019/2869(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 10. října 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (C(2019)07313 - 2019/2890(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 17. října 2019

předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 15. října 2019

předáno příslušnému výboru: LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 15. října 2019

předáno příslušnému výboru: LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace a podrobnosti o sekuritizaci, které má poskytnout původce, sponzor a sekuritizační jednotka (C(2019)07334 - 2019/2889(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 16. října 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví plán výmětů pro měkkýše druhu Venus (Venus spp.) v některých italských teritoriálních vodách (C(2019)06197 – 2019/2798(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 28. srpna 2019

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři (C(2019)06204 – 2019/2799(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 29. srpna 2019

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce

předáno příslušnému výboru: PECH

Poslední aktualizace: 24. února 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí