Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 11k
Kolmapäev, 23. oktoober 2019 - Strasbourg

3. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 looma- ja kaubasaadetiste ametliku kontrolli eeskirjadega, mida kohaldatakse läbi liidu toimuva transiidi, ümberlaadimise ja edasiveo korral, ning millega muudetakse komisjoni määruseid (EÜ) nr 798/2008, (EÜ) nr 1251/2008, (EÜ) nr 119/2009, (EL) nr 206/2010, (EL) nr 605/2010, (EL) nr 142/2011, (EL) nr 28/2012, komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/759 ja komisjoni otsust 2007/777/EÜ (C(2019)07003 - 2019/2867(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 10. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 selles osas, millistel juhtudel ja tingimustel võib teatavate kaupade identsus- ja füüsilist kontrolli teha kontrollipunktis ning dokumentide kontrolli mujal kui piiripunktis (C(2019)07004 - 2019/2864(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 10. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses piiripunktides ametlikust kontrollist vabastatud teatavate looma- ja kaubakategooriatega, reisijate isikliku pagasi ja selliste kaupade erikontrolliga, mis saadetakse väikeste saadetistena füüsilistele isikutele ja mis ei ole ette nähtud turule laskmiseks, ning millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 (C(2019)07006 - 2019/2863(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 10. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses eeskirjadega, mis käsitlevad teatavate looma- ja kaubakategooriate ametlikku erikontrolli ja sellise kontrolli järel võetavaid meetmeid ning teatavate looma- ja kaubakategooriate vabastamist ametlikust kontrollist piiripunktides (C(2019)07007 - 2019/2868(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 10. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 puidust pakkematerjalile ametliku erikontrolli tegemise eeskirjade, teatavatest saadetistest teatamise ning nõuete rikkumise korral võetavate meetmete osas (C(2019)07251 - 2019/2865(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 10. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1076, et lisada I lisasse Komoori Liit (C(2019)07276 - 2019/2871(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/833, millega kehtestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja rakendusmeetmed (C(2019)07290 - 2019/2872(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 15. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EL, Euratom) 2019/1197 seoses tähtaegadega, mille jooksul Ühendkuningriik peab täitma tingimused, mille kohaselt säilib Ühendkuningriigil pärast liidust väljaastumist õigus saada vahendeid liidu eelarvest (C(2019)07296 - 2019/2866(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 10. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses direktiivide 91/496/EMÜ, 97/78/EÜ ja 2000/29/EÜ teatavate sätete kohaldamiskuupäevaga (C(2019)07297 - 2019/2869(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 10. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (C(2019)07313 - 2019/2890(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 515/2014 (millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja viisade rahastamisvahend) II lisa (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 15. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 516/2014 (millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond) II lisa (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 15. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave ja väärtpaberistamise üksikasjad, mille väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor ja väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad esitama (C(2019)07334 - 2019/2889(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava perekonda Venus spp. kuuluvate karpide kohta teatavates Itaalia territoriaalvetes (C(2019)06197 - 2019/2798(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 28. august 2019

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/86, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate põhjalähedaste liikide püügiga Vahemeres (C(2019)06204 – 2019/2799(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29. august 2019

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

Viimane päevakajastamine: 24. veebruar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika