Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 11k
Trečiadienis, 2019 m. spalio 23 d. - Strasbūras

3. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas taisyklėmis, kuriomis reglamentuojama tranzitu vežamų, perkraunamų ir toliau per Sąjungą vežamų gyvūnų ir prekių siuntų oficialioji kontrolė, iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 798/2008, (EB) Nr. 1251/2008, (EB) Nr. 119/2009, (ES) Nr. 206/2010, (ES) Nr. 605/2010, (ES) Nr. 142/2011, (ES) Nr. 28/2012, Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/759 ir Komisijos sprendimas 2007/777/EB (C(2019)07003 - 2019/2867(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 10 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas atvejų, kuriais tam tikrų prekių tapatumo ir fiziniai patikrinimai gali būti atliekami kontrolės punktuose, o dokumentų patikrinimai – toliau nuo pasienio kontrolės postų esančiose vietose, ir sąlygų, kuriomis jie gali būti atliekami, taisyklėmis (C(2019)07004 - 2019/2864(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 10 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas nuostatomis dėl tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių, kuriems netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, keleivių asmeninio bagažo ir nedidelių fiziniams asmenims siunčiamų prekių siuntų, kurios nėra skirtos pateikti rinkai, konkrečios kontrolės ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 142/2011 (C(2019)07006 - 2019/2863(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 10 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas taisyklėmis, kuriomis reglamentuojama tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių konkreti oficialioji kontrolė ir priemonės, kurių turi būti imamasi atlikus tokią kontrolę, taip pat nuostatomis dėl tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių, kuriems netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose (C(2019)07007 - 2019/2868(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 10 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas konkrečios oficialiosios medinių pakavimo medžiagų kontrolės vykdymo, pranešimo apie tam tikras siuntas ir priemonių, kurių reikia imtis neatitikties atvejais, taisyklėmis (C(2019)07251 - 2019/2865(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 10 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Komorų Sąjungos įtraukimo į I priedą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1076 (C(2019)07276 - 2019/2871(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/833, kuriuo nustatomos išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone (C(2019)07290 - 2019/2872(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 15 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl terminų, iki kurių Jungtinė Karalystė, išstojusi iš Sąjungos, turėtų įvykdyti atitikties Sąjungos finansavimo reikalavimams sąlygas, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2019/1197 (C(2019)07296 - 2019/2866(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 10 d.

Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų direktyvų 91/496/EEB, 97/78/EB ir 2000/29/EB nuostatų taikymo datos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2017/625 (C(2019)07297 - 2019/2869(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 10 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (C(2019)07313 - 2019/2890(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 17 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė, II priedas (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 15 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, II priedas (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 15 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktina pakeitimo vertybiniais popieriais informacija ir duomenys (C(2019)07334 - 2019/2889(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas tam tikruose Italijos teritoriniuose vandenyse žvejojamų venerų (Venus spp.) išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2019)06197 – 2019/2798(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 28 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/86, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai Viduržemio jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2019)06204 – 2019/2799(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 29 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai

Perduota atsakingam komitetui: PECH

Atnaujinta: 2021 m. sausio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika