Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 10k
Trešdiena, 2019. gada 23. oktobris - Strasbūra

3. Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz noteikumiem par tādu dzīvnieku un preču sūtījumu oficiālajām kontrolēm, kas ir tranzītā, pārkrauti un tālākā transportēšanā caur Savienību, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 798/2008, (EK) Nr. 1251/2008, (EK) Nr. 119/2009, (ES) Nr. 206/2010, (ES) Nr. 605/2010, (ES) Nr. 142/2011, (ES) Nr. 28/2012, Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/759 un Komisijas Lēmumu 2007/777/EK (C(2019)07003 - 2019/2867(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 10. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz noteikumiem par to, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem identitātes un fiziskās kontrolpārbaudes noteiktām precēm var veikt kontrolpunktos un dokumentu kontrolpārbaudes — attālināti no robežkontroles punktiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (C(2019)07004 - 2019/2864(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 10. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz atbrīvojumu no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos noteiktu kategoriju dzīvniekiem un precēm, konkrētām kontrolēm pasažieru personīgajai bagāžai un nelieliem tādu preču sūtījumiem fiziskām personām, kurus nav paredzēts laist tirgū, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625, kā arī groza Regulu (ES) Nr. 142/2011 (C(2019)07006 - 2019/2863(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 10. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina attiecībā uz noteikumiem par konkrētām oficiālajām kontrolēm, ko veic noteiktu kategoriju dzīvniekiem un precēm, par pasākumiem, kas jāveic pēc šādām kontrolēm, un par noteiktu kategoriju dzīvniekiem un precēm, ko atbrīvo no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos (C(2019)07007 - 2019/2868(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 10. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz noteikumiem, kas reglamentē konkrētu oficiālo kontroļu veikšanu koksnes iepakojamam materiālam, konkrētu sūtījumu paziņošanu un pasākumiem, kas jāveic neatbilstību gadījumā, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (C(2019)07251 - 2019/2865(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 10. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1076, lai Ipielikumā iekļautu Komoru Salu Savienību (C(2019)07276 - 2019/2871(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 14. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/833, ar kuru nosaka saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumus, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā (C(2019)07290 - 2019/2872(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 15. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz termiņiem, kādos Apvienotajai Karalistei būtu jāizpilda atbilstības nosacījumi Savienības finansējuma saņemšanai pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības, groza Padomes Regulu (ES, Euratom) 2019/1197 (C(2019)07296 - 2019/2866(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 10. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz konkrētu Direktīvas 91/496/EEK, Direktīvas 97/78/EK un Direktīvas 2000/29/EK noteikumu piemērošanas datumu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (C(2019)07297 - 2019/2869(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 10. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (C(2019)07313 - 2019/2890(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 17. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 515/2014, ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 15. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 516/2014, ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 15. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija un dati, kas iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kura veic vērtspapīrošanu, ir jādara pieejami par vērtspapīrošanas darījumu (C(2019)07334 - 2019/2889(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 16. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

Deleģēto aktu projekti, kuriem ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula, ar ko izveido izmetumu plānu gliemeņu Venus spp. zvejniecībām konkrētos Itālijas teritoriālajos ūdeņos (C(2019)06197 – 2019/2798(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 28. augustu.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2017/86, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūrā (C(2019)06204 – 2019/2799(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 29. augustu.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 11. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika