Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 11k
Woensdag 23 oktober 2019 - Straatsburg

3. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor officiële controles van zendingen van dieren en goederen bij doorvoer, overlading en verder vervoer door de Unie, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 798/2008, (EG) nr. 1251/2008, (EG) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011 en (EU) nr. 28/2012 van de Commissie, Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 van de Commissie, en Beschikking 2007/777/EG van de Commissie (C(2019)07003 - 2019/2867(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 10 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, AGRI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de regels voor de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder op controlepunten overeenstemmingscontroles en materiële controles op bepaalde goederen kunnen worden uitgevoerd, en voor de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder documentencontroles op afstand van de grenscontroleposten kunnen worden uitgevoerd (C(2019)07004 - 2019/2864(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 10 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, AGRI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde categorieën dieren en goederen die van officiële controles aan grenscontroleposten zijn vrijgesteld, en specifieke controles van de persoonlijke bagage van passagiers en van kleine zendingen goederen die aan natuurlijke personen worden gezonden en niet bestemd zijn om in de handel te worden gebracht en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 (C(2019)07006 - 2019/2863(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 10 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, AGRI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor specifieke officiële controles van bepaalde categorieën dieren en goederen, maatregelen die na de uitvoering van die controles moeten worden genomen, en bepaalde categorieën dieren en goederen die vrijgesteld zijn van officiële controles aan grenscontroleposten (C(2019)07007 - 2019/2868(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 10 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, AGRI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor de uitvoering van specifieke officiële controles van houten verpakkingsmateriaal, de kennisgeving van bepaalde zendingen en de te nemen maatregelen in geval van niet-naleving (C(2019)07251 - 2019/2865(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 10 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, AGRI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1076 van het Europees Parlement en de Raad teneinde de Unie der Comoren op te nemen in bijlageI (C(2019)07276 - 2019/2871(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/833 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (C(2019)07290 - 2019/2872(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) 2019/1197 wat betreft de termijnen waarbinnen het Verenigd Koninkrijk zou moeten voldoen aan de voorwaarden om voor financiering door de Unie in aanmerking te komen na zijn terugtrekking uit de Unie (C(2019)07296 - 2019/2866(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 10 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de datum van toepassing van sommige bepalingen van de Richtlijnen 91/496/EEG, 97/78/EG en 2000/29/EG (C(2019)07297 - 2019/2869(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 10 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, AGRI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (C(2019)07313 - 2019/2890(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen ter specificatie van de door de initiator, de sponsor en de SSPE beschikbaar te stellen informatie over een securitisatie (C(2019)07334 - 2019/2889(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor venusschelpen (venus spp.) in bepaalde Italiaanse territoriale wateren (C(2019)06197 – 2019/2798(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 augustus 2019

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/86 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de Middellandse Zee (C(2019)06204 – 2019/2799(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 augustus 2019

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid