Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 10k
Streda, 23. októbra 2019 - Štrasburg

3. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá pre úradné kontroly zásielok zvierat a tovaru v tranzite, zásielok určených na prekládku alebo na ďalšiu prepravu cez Úniu a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EÚ) č. 206/2010, (EÚ) č. 605/2010, (EÚ) č. 142/2011, (EÚ) č. 28/2012, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/759 a rozhodnutie Komisie 2007/777/ES (C(2019)07003 - 2019/2867(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sa môžu vykonávať identifikačné a fyzické kontroly určitého tovaru na kontrolných miestach, ako aj dokladové kontroly vo vzdialenosti od hraničnej kontrolnej stanice (C(2019)07004 - 2019/2864(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o určité kategórie zvierat a tovaru oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, špecifické kontroly osobnej batožiny cestujúcich a malých zásielok tovaru, ktorý nie je určený na uvedenie na trh, poslaných fyzickým osobám, aktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011 (C(2019)07006 - 2019/2863(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2017/625 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o pravidlá pre špecifické úradné kontroly v prípade určitých kategórií zvierat a tovaru, opatrenia, ktoré sa majú prijať po vykonaní takýchto kontrol, a o určité kategórie zvierat a tovaru oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach (C(2019)07007 - 2019/2868(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá na vykonávanie špecifických úradných kontrol dreveného obalového materiálu, oznamovanie určitých zásielok a opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade nedodržania pravidiel (C(2019)07251 - 2019/2865(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1076 scieľom zahrnúť Komorský zväz do prílohy I (C(2019)07276 - 2019/2871(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/833, ktorým sa ustanovujú ochranné a vynucovacie opatrenia uplatni teľné v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (C(2019)07290 - 2019/2872(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2019/1197, pokiaľ ide o lehoty, v ktorých by Spojené kráľovstvo muselo splniť podmienky oprávnenosti na financovanie z prostriedkov Únie po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie (C(2019)07296 - 2019/2866(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 10. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: BUDG

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o dátum uplatňovania určitých ustanovení smerníc 91/496/EHS, 97/78/ES a 2000/29/ES (C(2019)07297 - 2019/2869(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek sdvojakým použitím (C(2019)07313 - 2019/2890(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 17. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc avíz (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú informácie a údaje o sekuritizácii, ktoré má sprístupňovať originátor, sponzor a účelový subjekt zaoberajúci sa sekuritizáciou (C(2019)07334 - 2019/2889(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov venušiek rodu Venus (Venus spp.) v talianskych pobrežných vodách (C(2019)06197 – 2019/2798(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 28. augusta 2019

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/86, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Stredozemnom mori (C(2019)06204 – 2019/2799(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. augusta 2019

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace

predložené gestorskému výboru: PECH

Posledná úprava: 20. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia