Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 10k
Sreda, 23. oktober 2019 - Strasbourg

3. Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o uradnem nadzoru pošiljk živali in blaga, ki so v tranzitu, se prenašajo ali nadalje prevažajo skozi Unijo, ter o spremembi uredb Komisije (ES) št. 798/2008, (ES) št. 1251/2008, (ES) št. 119/2009, (EU) št. 206/2010, (EU) št. 605/2010, (EU) št. 142/2011 in (EU) št. 28/2012, Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/759 ter Odločbe Komisije 2007/777/ES (C(2019)07003 - 2019/2867(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 10. oktobra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, AGRI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil v zvezi s tem, v katerih primerih in pod katerimi pogoji se identifikacijski in fizični pregledi nekaterega blaga lahko izvajajo na kontrolnih točkah, dokumentacijski pregledi pa v oddaljenosti od mejnih kontrolnih točk (C(2019)07004 - 2019/2864(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 10. oktobra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, AGRI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih kategorij živali in blaga, izvzetih iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, posebnega nadzora osebne prtljage potnikov ter blaga v majhnih pošiljkah, ki se pošlje fizičnim osebam in ni namenjeno dajanju na trg, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 (C(2019)07006 - 2019/2863(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 10. oktobra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, AGRI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za posebni nadzor za nekatere kategorije živali in blaga, ukrepov, ki se sprejmejo po izvedbi takšnega nadzora, in nekaterih kategorij živali in blaga, ki so izvzete iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah (C(2019)07007 - 2019/2868(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 10. oktobra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, AGRI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil v zvezi z izvajanjem posebnega uradnega nadzora nad lesenim pakirnim materialom, obveščanjem o nekaterih pošiljkah in ukrepi, ki jih je treba sprejeti v primerih neskladnosti (C(2019)07251 - 2019/2865(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 10. oktobra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, AGRI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2016/1076 Evropskega parlamenta in Sveta, da se v Prilogo I vključi Zveza Komori (C(2019)07276 - 2019/2871(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. oktobra 2019

posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/833 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (C(2019)07290 - 2019/2872(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. oktobra 2019

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2019/1197 glede rokov, v katerih bi moralo Združeno kraljestvo po izstopu iz Unije izpolniti pogoje za upravičenost do financiranja Unije (C(2019)07296 - 2019/2866(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 10. oktobra 2019

posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede datuma uporabe nekaterih določb direktiv 91/496/EGS, 97/78/ES in 2000/29/ES (C(2019)07297 - 2019/2869(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 10. oktobra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, AGRI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (C(2019)07313 - 2019/2890(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. oktobra 2019

posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. oktobra 2019

posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. oktobra 2019

posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije (EU) o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij in podrobnosti o listinjenju, ki jih morajo zagotoviti originator, sponzor in subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (C(2019)07334 - 2019/2889(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseca od datuma prejetja dne 16. oktobra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o načrtu za zavržke za venernice (Venus spp.) v nekaterih italijanskih teritorialnih vodah (C(2019)06197 – 2019/2798(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. avgust 2019

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/86 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v Sredozemskem morju (C(2019)06204 – 2019/2799(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 29. avgust 2019

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca

posredovano pristojnemu odboru: PECH

Zadnja posodobitev: 24. februar 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov