Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 23 октомври 2019 г. - Страсбург

11.1. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели (проекти на изменения) (гласуване)
CRE

— Проекти на изменения на бюджетните кредити в раздел III от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година по отношение на Комисията;

— Проекти на изменения на бюджетните кредити в раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година по отношение на Европейския парламент, Съвета, Съда на ЕС, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Омбудсмана, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност.

Съгласно разпоредбите на договорите, за да бъдат приети, проектите на изменения трябва да получат гласовете на мнозинството от членовете, които съставляват Европейския парламент.

(Приетите проекти на изменения се намират в приложението към „Приети текстове“.)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

Изказвания

Kimmo Tiilikainen (действащ председател на Съвета) отбеляза разликите между позицията на Парламента и тази на Съвета и се съгласи със свикването на помирителния комитет в съответствие с член 314, параграф 4, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Последно осъвременяване: 25 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност