Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 23 oktober 2019 - Strasbourg

11.1. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt (ändringsförslag) (omröstning)
CRE

— Förslag till ändringar av anslagen i avsnitt III i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 avseende kommissionen.

— Förslag till ändringar av anslagen i avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX och X i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 avseende Europaparlamentet, rådet, domstolen, Revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten.

Enligt fördragen måste en majoritet av Europaparlamentets samtliga ledamöter rösta för ett förslag till ändring för att det ska antas.

(De antagna förslagen till ändringar anges i bilagan ”Antagna texter”.)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Inlägg:

Kimmo Tiilikainen (rådets tjänstgörande ordförande) konstaterade att parlamentets och rådets respektive ståndpunkter skilde sig åt och uttryckte sitt stöd för sammankallandet av förlikningskommittén i enlighet med artikel 314.4 c i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Senaste uppdatering: 25 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy