Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2019. gada 23. oktobris - Strasbūra

11. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


11.1. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (grozījumu projekti) (balsošana)

— Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta III iedaļas apropriāciju grozījumu projekti attiecībā uz Komisiju;

— Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX un X iedaļas apropriāciju grozījumu projekti attiecībā uz Eiropas Parlamentu, Padomi, Tiesu, Eiropas Revīzijas palātu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Reģionu komiteju, Eiropas ombudu, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un Eiropas Ārējās darbības dienestu.

Saskaņā ar Līgumu noteikumiem, lai grozījumu projektus pieņemtu, tiem ir jāsaņem Eiropas Parlamenta deputātu balsu vairākums.

(Pieņemto grozījumu projekti atrodami pielikumā “Pieņemtie teksti”.)

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

Uzstāšanās

Kimmo Tiilikainen (Padomes priekšsēdētājs) atzīmēja, ka Parlamentam un Padomei ir atšķirīgas nostājas, un piekrita tam, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 4. punkta c) apakšpunktu tiek sasaukta Samierināšanas komitejas sēde.


11.2. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Budžeta komiteja. Referentes: Monika Hohlmeier un Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0038).

Uzstāšanās

Nikolaj Villumsen ir ierosinājis mutisku grozījumu grozījumā Nr. 40/rev. Parlaments nolēma par šo mutisko grozījumu nebalsot, jo pret to iebilda vairāk nekā 40 deputātu.


11.3. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (balsošana)

Otrais ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2019)0039).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2019)0039).

Budžeta izpilde netika apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu).


11.4. ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (balsošana)

Otrais ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2019)0040).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2019)0040).

Budžeta izpilde netika apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu).


11.5. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: novērtējums par augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz medus bitēm (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu, kā arī 4. punkta c) apakšpunktu iesniegusi ENVI komiteja, par projektu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz novērtējumu par augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz medus bitēm groza Regulu (ES) Nr. 546/2011 (D045385/06 - 2019/2776(RPS)) (B9-0149/2019) - Atbildīgie deputāti: Bas Eickhout, Eric Andrieu, Martin Hojsík un Anja Hazekamp.

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0041).

Uzstāšanās

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) – pēc balsošanas.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 25. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika