Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο

23. Πολιτική δήλωση υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την καθολική υγειονομική κάλυψη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πολιτική δήλωση υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την καθολική υγειονομική κάλυψη (2019/2861(RSP))

Η Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Neven Mimica (μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Dolors Montserrat, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Heléne Fritzon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Véronique Trillet-Lenoir, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Petra De Sutter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Simona Baldassarre, εξ ονόματος της Ομάδας ID, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Cindy Franssen, Sara Cerdas, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomislav Sokol, Katalin Cseh, Kateřina Konečná, Tomislav Sokol, Tudor Ciuhodaru, Pierfrancesco Majorino, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomislav Sokol, και Nicolás González Casares, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Dolors Montserrat.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» η Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Tytti Tuppurainen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου