Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 322kWORD 91k
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 5.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 6.Κατάθεση εγγράφων
 7.Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και οι επιπτώσεις τους (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή – υποψηφιότητες που ελήφθησαν
 10.Υποδοχή
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα (σχέδια τροπολογιών) (ψηφοφορία)
  11.2.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
  11.3.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (ψηφοφορία)
  11.4.Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  11.5.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: εκτίμηση των επιπτώσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις μελιφόρους μέλισσες (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Κλιματική και οικολογική έκτακτη ανάγκη (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 17.Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2018 (συζήτηση)
 18.Έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο (συζήτηση)
 19.Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (συζήτηση)
 20.Υποδοχή
 21.Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (συνέχεια της συζήτησης)
 22.Η κατάσταση στο Ιράκ και συγκεκριμένα η βίαιη καταστολή των διαμαρτυριών των νέων και των φοιτητών (συζήτηση)
 23.Πολιτική δήλωση υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την καθολική υγειονομική κάλυψη (συζήτηση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.01.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι παρακάτω βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υπέβαλαν το αίτημα να διοργανωθεί μια τέτοια συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα (2019/2879(RSP))

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann, Alice Kuhnke, Henrike Hahn, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Marie Toussaint, Gwendoline Delbos Corfield, Grace O'Sullivan, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Sergey Lagodinsky, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, David Cormand, Gina Dowding, Yannick Jadot, Michèle Rivasi και Ciarán Cuffe, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Laura Ferrara και Ignazio Corrao, με θέμα την Ουγκάντα και συγκεκριμένα το νομοσχέδιο για την επιβολή της θανατικής ποινής για ομοφυλοφιλικές πράξεις (B9-0134/2019

—   Marisa Matias, Helmut Scholz, Στέλιος Κούλογλου, Pernando Barrena Arza, Δημήτριος Παπαδημούλης, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Mick Wallace, Clare Daly, Αλέξης Γεωργούλης, Emmanuel Maurel, Anne Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry, Κωνσταντίνος Αρβανίτης και Πέτρος Κόκκαλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα (B9-0135/2019

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Liesje Schreinemacher, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans και Marie Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα (B9-0137/2019

—   Kati Piri και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα (B9-0140/2019

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, David Lega, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Arba Kokalari, Roberta Metsola και Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα (B9-0142/2019).

II.   Αίγυπτος (2019/2880(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Αίγυπτο (B9-0136/2019

—   Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Grace O'Sullivan, Heidi Hautala, Michael Bloss, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon Taubadel, François Alfonsi, Damien Carême, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Karima Delli, Tineke Strik, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Gina Dowding, Catherine Rowett, David Cormand και Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Αίγυπτο (B9-0138/2019

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi και Manuel Bompard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Αίγυπτο (B9-0139/2019

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans και Marie Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την Αίγυπτο (B9-0141/2019

—   Kati Piri και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Αίγυπτο (B9-0143/2019

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Andrius Kubilius, David Lega, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Sandra Kalniete, Inese Vaidere και Antonio López Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Αίγυπτο (B9-0144/2019).

III.   Ο προτεινόμενος νέος ποινικός κώδικας της Ινδονησίας (2019/2881(RSP))

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Michael Bloss, Alice Kuhnke, Yannick Jadot, Catherine Rowett, David Cormand, Michèle Rivasi και Ciarán Cuffe, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με τον προτεινόμενο νέο ποινικό κώδικα της Ινδονησίας (B9-0145/2019

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Charlie Weimers, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Bert Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τον προτεινόμενο νέο ποινικό κώδικα της Ινδονησίας (B9-0146/2019

—   Lars Patrick Berg και Jörg Meuthen, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με τον προτεινόμενο νέο ποινικό κώδικα της Ινδονησίας (B9-0147/2019

—   Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Niyazi Kizilyürek, Γιώργος Γεωργίου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Miguel Urbán Crespo, Inma Rodríguez Piñero, Αλέξης Γεωργούλης, Στέλιος Κούλογλου, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Πέτρος Κόκκαλης και Κωνσταντίνος Αρβανίτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τον προτεινόμενο νέο ποινικό κώδικα της Ινδονησίας (B9-0148/2019

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans και Marie Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τον προτεινόμενο νέο ποινικό κώδικα της Ινδονησίας (B9-0150/2019

—   Kati Piri και Marianne Vind, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τον προτεινόμενο νέο ποινικό κώδικα της Ινδονησίας (B9-0152/2019

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φούρλας, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, David Lega, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Sandra Kalniete, Inese Vaidere και Antonio López Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τον προτεινόμενο νέο ποινικό κώδικα της Ινδονησίας (B9-0153/2019).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 171 του Κανονισμού.


3. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για τους επίσημους ελέγχους φορτίων ζώων και αγαθών υπό διαμετακόμιση, μεταφόρτωση και περαιτέρω μεταφορά μέσω της Ένωσης και για την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 798/2008, (ΕΚ) αριθ. 1251/2008, (ΕΚ) αριθ. 119/2009, (ΕΕ) αριθ. 206/2010, (ΕΕ) αριθ. 605/2010, (ΕΕ) αριθ. 142/2011, (ΕΕ) αριθ. 28/2012, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/759 της Επιτροπής και της απόφασης 2007/777/ΕΚ της Επιτροπής (C(2019)07003 - 2019/2867(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 10 Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, AGRI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για τις περιπτώσεις στις οποίες και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να διενεργούνται έλεγχοι ταυτότητας και φυσικοί έλεγχοι σε ορισμένα αγαθά στα σημεία ελέγχου καθώς και έλεγχοι εγγράφων σε απόσταση από συνοριακούς σταθμούς ελέγχου (C(2019)07004 - 2019/2864(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 10 Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, AGRI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες κατηγορίες ζώων και αγαθών που εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και τους ειδικούς ελέγχους στις προσωπικές αποσκευές επιβατών και σε μικρά φορτία εμπορευμάτων που αποστέλλονται σε φυσικά πρόσωπα και δεν προορίζονται να διατεθούν στην αγορά, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 (C(2019)07006 - 2019/2863(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 10 Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, AGRI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες που ισχύουν για ειδικούς επίσημους ελέγχους για ορισμένες κατηγορίες ζώων και αγαθών, τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται μετά τη διενέργεια αυτών των ελέγχων και ορισμένες κατηγορίες ζώων και αγαθών που εξαιρούνται από επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου (C(2019)07007 - 2019/2868(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 10 Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, AGRI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες διεξαγωγής ειδικών επίσημων ελέγχων στα ξύλινα μέσα συσκευασίας, την κοινοποίηση ορισμένων φορτίων και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης (C(2019)07251 - 2019/2865(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 10 Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, AGRI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με σκοπό την προσθήκη της Ένωσης των Κομορών στο παράρτημα I (C(2019)07276 - 2019/2871(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: INTA

- Kατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/833 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (C(2019)07290 - 2019/2872(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 15 Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2019/1197 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προθεσμίες εντός των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για ενωσιακή χρηματοδότηση μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (C(2019)07296 - 2019/2866(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 10 Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής ορισμένων διατάξεων των οδηγιών 91/496/ΕΟΚ, 97/78/ΕΚ και 2000/29/ΕΚ (C(2019)07297 - 2019/2869(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 10 Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, AGRI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (C(2019)07313 - 2019/2890(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 17 Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: INTA

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 15 Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 15 Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών και των λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης που πρέπει να διατίθενται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ (C(2019)07334 - 2019/2889(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τις οποίες έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων των αχιβάδων (Venus spp.) σε ορισμένα ιταλικά χωρικά ύδατα (C(2019)06197 – 2019/2798(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 28 Αυγούστου 2019

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/86 για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στη Μεσόγειο Θάλασσα (C(2019)06204 – 2019/2799(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 29 Αυγούστου 2019

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες

αναπομπή επί της ουσίας: PECH


4. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ποσοστό των φακέλων καταχώρισης που πρέπει να επιλέγονται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης (D063677/02 - 2019/2862(RPS) - προθεσμία: 25 Δεκεμβρίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 57 του Κανονισμού)


5. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 16/2019, DEC 17/2019, DEC 19/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 1, του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στις μεταφορές πιστώσεων V/AB-13/C/19, V/AB-14/C/19, V/AB-15/C/19, V/AB-16/C/19 - Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφοι 1α και 1β, του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στην μεταφορά πιστώσεων INF 1/2019 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.


6. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 19/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0035/2019 - C9-0137/2019 - 2019/2123(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 20/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0036/2019 - C9-0145/2019 - 2019/2138(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 21/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0037/2019 - C9-0146/2019 - 2019/2139(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 22/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0038/2019 - C9-0147/2019 - 2019/2140(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-17/C/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N9-0039/2019 - C9-0150/2019 - 2019/2141(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG


7. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και οι επιπτώσεις τους (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και οι επιπτώσεις τους (2019/2886(RSP))

Οι Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Malik Azmani, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Tineke Strik, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lars Patrick Berg, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Özlem Demirel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Miroslav Radačovský, μη εγγεγραμμένος, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Sergey Lagodinsky, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen και Αθανάσιος Κωνσταντίνου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι David McAllister, Nacho Sánchez Amor, Irina Von Wiese, Saskia Bricmont, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Γιώργος Γεωργίου, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Isabel Santos, Nathalie Loiseau, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, John David Edward Tennant, Francisco José Millán Mon, Evin Incir, Petras Auštrevičius, François Alfonsi, Jaak Madison, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Martin Sonneborn, Jeroen Lenaers, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Angelo Ciocca (Η Πρόεδρος χαρακτηρίζει ανάρμοστη τη συμπεριφορά του Angelo Ciocca), Andrey Slabakov, Emmanuel Maurel, Laura Ferrara, Željana Zovko, Dietmar Köster, Dragoş Tudorache, Margrete Auken, Jérôme Rivière, Nicola Procaccini, Κώστας Παπαδάκης, Andrey Kovatchev, Andreas Schieder, Phil Bennion, Susanna Ceccardi, Helmut Geuking, Márton Gyöngyösi, François-Xavier Bellamy, Δημήτρης Παπαδάκης, Frédérique Ries, Peter Kofod, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Alexandra Lesley Phillips, Paulo Rangel, Giuliano Pisapia, Antony Hook, Elena Lizzi, Λευτέρης Χριστοφόρου, Tanja Fajon, Maite Pagazaurtundúa, Alexander Alexandrov Yordanov, Eero Heinäluoma, Christophe Grudler, David Lega, Attila Ara-Kovács, Klemen Grošelj, Lukas Mandl, Νίκος Ανδρουλάκης, Peter van Dalen, Katarina Barley, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javi López, Vladimír Bilčík, Pierfrancesco Majorino, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Margarida Marques, Seán Kelly, Kris Peeters, Λουκάς Φουρλάς και Hildegard Bentele.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Κώστας Μαυρίδης, Izaskun Bilbao Barandica, Beata Kempa, Δημήτριος Παπαδημούλης, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Irena Joveva, Sandra Pereira, Caterina Chinnici, Mick Wallace και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει η Tytti Tuppurainen.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Tineke Strik, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Hannah Neumann, Markéta Gregorová, Gina Dowding, Alice Kuhnke, Bronis Ropė, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Heidi Hautala, Michael Bloss, Anna Cavazzini, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Sergey Lagodinsky, Karima Delli, Viola Von Cramon Taubadel, Damien Carême, Gwendoline Delbos Corfield, François Alfonsi, Saskia Bricmont, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Catherine Rowett και David Cormand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και τις επιπτώσεις τους (2019/2886(RSP)) (B9-0123/2019)·

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez και Marie Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και τις επιπτώσεις τους (2019/2886(RSP)) (B9-0125/2019

—   Lars Patrick Berg, Jörg Meuthen και Bernhard Zimniok, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και τις επιπτώσεις τους (2019/2886(RSP)) (B9-0126/2019

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Paulo Rangel, Michal Wiezik, Peter Pollák και Ivan Štefanec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και τις επιπτώσεις τους (2019/2886(RSP)) (B9-0127/2019

—   Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Πέτρος Κόκκαλης και Γιώργος Γεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και τις επιπτώσεις τους (2019/2886(RSP)) (B9-0128/2019

—   Kati Piri και Nacho Sánchez Amor, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και τις επιπτώσεις τους (2019/2886(RSP)) (B9-0129/2019)·

—   Anna Fotyga, Adam Bielan, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και τις επιπτώσεις τους (2019/2886(RSP)) (B9-0133/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.50 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

8. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.00.


9. Εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή – υποψηφιότητες που ελήφθησαν

Εν συνεχεία της από 16ης Σεπτεμβρίου 2019 ανακοίνωσής του, (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2019) ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε, εντός της προθεσμίας που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, τις εξής υποψηφιότητες για τη θέση του Διαμεσολαβητή:

- Giuseppe Fortunato,

- Julia Laffranque,

- Nils Muižnieks,

- Emily O’Reilly,

- Cecilia Wikström.

Οι πέντε υποψηφιότητες έχουν κριθεί παραδεκτές και οι σχετικοί φάκελοι, μαζί με άλλα συναφή έγγραφα, βρίσκονται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι οι υποψηφιότητες θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή Αναφορών που θα διοργανώσει, στις 3 Δεκεμβρίου 2019, ακροάσεις των υποιψηφίων ανοικτές σε όλους τους βουλευτές.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Jérôme Rivière επί της διεξαγωγής της χθεσινής ώρας των ψηφοφοριών (Ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).


10. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, τον George Tsereteli, Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


11. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


11.1. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα (σχέδια τροπολογιών) (ψηφοφορία)

— Σχέδια τροπολογιών επί των πιστώσεων του Τμήματος III του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 όσον αφορά την Επιτροπή·

— Σχέδια τροπολογιών επί των πιστώσεων των Τμημάτων I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX και X του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών, τα σχέδια τροπολογιών, προκειμένου να εγκριθούν, πρέπει να ψηφισθούν από την πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(Τα σχέδια τροπολογιών που εγκρίθηκαν παρατίθενται στο Παράρτημα στα "Κείμενα που Εγκρίθηκαν".)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

Παρεμβάσεις

Ο Kimmo Tiilikainen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) διαπιστώνει τις διαφορές μεταξύ της θέσης του Κοινοβουλίου και εκείνης του Συμβουλίου και δηλώνει σύμφωνος να συγκληθεί η επιτροπή συνδιαλλαγής βάσει του άρθρου 314, παράγραφος 4, στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


11.2. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγήτριες: Monika Hohlmeier και Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0038)

Παρεμβάσεις

Ο Nikolaj Villumsen παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 40αναθ. Το Σώμα δεν δέχεται να τεθεί αυτή σε ψηφοφορία διότι περισσότεροι από 40 βουλευτές εκδήλωσαν την αντίθεσή τους.


11.3. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (ψηφοφορία)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2019)0039)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2019)0039)

Δεν χορηγείται απαλλαγή (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β), του Κανονισμού).


11.4. Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (ψηφοφορία)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2019)0040)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2019)0040)

Δεν χορηγείται απαλλαγή (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β, του Κανονισμού).


11.5. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: εκτίμηση των επιπτώσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις μελιφόρους μέλισσες (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 112, παράγραφοι 2 και 3, και παράγραφος 4, στοιχείο γ), του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 546/2011 όσον αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις μελιφόρους μέλισσες (D045385/06 - 2019/2776(RPS)) (B9-0149/2019) - Αρμόδιοι βουλευτές: Bas Eickhout, Eric Andrieu, Martin Hojsík και Anja Hazekamp

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0041)

Παρεμβάσεις

Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής), μετά την ψηφοφορία.


12. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Monika Hohlmeier και Eider Gardiazabal Rubial - A9-0017/2019
Peter Lundgren, Billy Kelleher, Charlie Weimers, Jiří Pospíšil, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton, Clara Aguilera, Tatjana Ždanoka, Rory Palmer και Seán Kelly

Έκθεση Petri Sarvamaa - A9-0011/2019
Robert Roos, Stanislav Polčák και Seán Kelly

Έκθεση Isabel García Muñoz - A9-0010/2019
Stanislav Polčák, Bill Newton Dunn και Seán Kelly.


13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, «Ολομέλεια», «Ψηφοφορίες», «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.13.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dita CHARANZOVÁ
Αντιπρόεδρος

14. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.01.


15. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


16. Κλιματική και οικολογική έκτακτη ανάγκη (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)

Κλιματική και οικολογική έκτακτη ανάγκη (2019/2887(RSP))

Παρεμβαίνει η Miriam Dalli η οποία ανοίγει τη συζήτηση κατόπιν προτάσεως της Ομάδας S&D.

Παρεμβαίνουν οι Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Heléne Fritzon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Silvia Sardone, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Alexandr Vondra, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, μη εγγεγραμμένη, Pernille Weiss, Jytte Guteland, Catherine Chabaud, Yannick Jadot, Catherine Griset, Anna Zalewska, Anja Hazekamp, Robert Rowland, Mairead McGuinness, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Michael Bloss, Sylvia Limmer, Hermann Tertsch, Πέτρος Κόκκαλης, Ignazio Corrao, Edina Tóth, Udo Bullmann, Frédérique Ries, Pär Holmgren, Aurelia Beigneux, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace, Norbert Lins, Theresa Griffin, Martin Hojsík, Karima Delli, Danilo Oscar Lancini, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Javi López, Caroline Voaden, Jutta Paulus, Robert Roos και Dubravka Šuica.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Kathleen Van Brempt, Katalin Cseh, Damien Carême, Johan Van Overtveldt, Μαρία Σπυράκη, Marek Belka, Valter Flego, Ciarán Cuffe, Agnès Evren, Aurore Lalucq, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Markus Pieper, Mohammed Chahim, Karin Karlsbro, Scott Ainslie, András Gyürk, Delara Burkhardt, Urmas Paet, Anna Deparnay-Grunenberg, Hildegard Bentele, Lídia Pereira, Tom Berendsen, Daniel Buda, Isabel Benjumea Benjumea, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Tytti Tuppurainen.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2018 (συζήτηση)

Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2018 (2019/2802(RSP))

Ο Klaus-Heiner Lehne (Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου) προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tsvetelina Penkova, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Olivier Chastel, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joachim Kuhs, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Michael Heaver, μη εγγεγραμμένος, Tomáš Zdechovský, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Robert Rowland, Isabel García Muñoz, Gilles Boyer, Gilles Lebreton, Mazaly Aguilar, Sabrina Pignedoli, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Eugen Jurzyca, Brian Monteith, Tamás Deutsch, Lara Wolters, Markus Pieper, Maria Grapini και David Lega.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák και Tudor Ciuhodaru.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ewa KOPACZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Klaus-Heiner Lehne.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000024/2019 που κατέθεσε ο Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο (B9-0052/2019)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000025/2019 που κατέθεσε ο Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο (B9-0053/2019)

Ο Juan Fernando López Aguilar αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Lena Düpont, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Erik Marquardt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Annalisa Tardino, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Nicola Procaccini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Κώστας Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Karoline Edtstadler, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Balázs Hidvéghi, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Jadwiga Wiśniewska και Miriam Dalli.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Antony Hook, Ernest Urtasun, Nicolaus Fest, Robert Roos, Sylvie Guillaume, Hilde Vautmans, Laura Huhtasaari, Evin Incir, Mara Bizzotto και Hynek Blaško.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Monika Hohlmeier, Alex Agius Saliba, Irena Joveva, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Stanislav Polčák και Pierfrancesco Majorino.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Tytti Tuppurainen.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Nicola Procaccini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο (2019/2755(RSP)) (B9-0130/2019)·

—   Annalisa Tardino και Tom Vandendriessche, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο (2019/2755(RSP)) (B9-0131/2019

—   Lena Düpont, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο (2019/2755(RSP)) (B9-0132/2019

—   Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με την έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο (2019/2755(RSP)) (B9-0154/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2019.


19. Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (2019/2883(RSP))

Οι Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Bonfrisco, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Željana Zovko, Tonino Picula, Stéphane Séjourné, Tineke Strik και Dominique Bilde.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2019)


20. Υποδοχή

Η Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Βόρειας Μακεδονίας, Talat Xhaferi, ο οποίος λαμβάνει θέση στα θεωρεία των επισήμων.


21. Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (συνέχεια της συζήτησης)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (2019/2883(RSP))

(αρχή της συζήτησης: βλ. σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2019)

Παρεμβαίνουν οι Fabio Massimo Castaldo και Vladimír Bilčík.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marcel KOLAJA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Isabel Santos, Klemen Grošelj, Lars Patrick Berg, Bogdan Rzońca, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Andrius Kubilius, Andreas Schieder, Urmas Paet, Laura Huhtasaari, Ιωάννης Λαγός, Μαρία Σπυράκη, Sergei Stanishev, Michal Šimečka, Jordan Bardella, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Valter Flego, Miroslav Radačovský, Karlo Ressler, Tanja Fajon, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Karlo Ressler,Paolo Borchia, Alexander Alexandrov Yordanov, Brando Benifei, Andor Deli, Sven Mikser και Arba Kokalari.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Julie Ward, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Gilles Lebreton και Δημήτριος Παπαδημούλης.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Tytti Tuppurainen.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Jörg Meuthen, Lars Patrick Berg και Guido Reil, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (2019/2883(RSP)) (B9-0155/2019

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (2019/2883(RSP)) (B9-0156/2019

—   Tineke Strik, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel, David Cormand, Philippe Lamberts, Yannick Jadot, Romeo Franz, Ciarán Cuffe, Monika Vana, Jutta Paulus, Michael Bloss και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (2019/2883(RSP)) (B9-0157/2019

—   Stelios Kouloglou, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Δημήτριος Παπαδημούλης, Πέτρος Κόκκαλης, Έλενα Κουντουρά και Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (2019/2883(RSP)) (B9-0158/2019)·

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder και Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (2019/2883(RSP)) (B9-0159/2019

—   Hilde Vautmans και Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (2019/2883(RSP)) (B9-0160/2019

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, Andor Deli και László Trócsányi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (2019/2883(RSP)) (B9-0161/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2019.


22. Η κατάσταση στο Ιράκ και συγκεκριμένα η βίαιη καταστολή των διαμαρτυριών των νέων και των φοιτητών (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στο Ιράκ και συγκεκριμένα η βίαιη καταστολή των διαμαρτυριών των νέων και των φοιτητών (2019/2884(RSP))

Η Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Γεώργιος Κύρτσος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Abir Al-Sahlani, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Thierry Mariani, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Clare Daly, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Domènec Ruiz Devesa, José Ramón Bauzá Díaz, Isabella Tovaglieri, Pernando Barrena Arza και Pietro Bartolo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Tudor Ciuhodaru, Kateřina Konečná, Julie Ward και Mick Wallace.

Παρεμβαίνει η Tytti Tuppurainen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.


23. Πολιτική δήλωση υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την καθολική υγειονομική κάλυψη (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πολιτική δήλωση υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την καθολική υγειονομική κάλυψη (2019/2861(RSP))

Η Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Neven Mimica (μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Dolors Montserrat, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Heléne Fritzon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Véronique Trillet-Lenoir, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Petra De Sutter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Simona Baldassarre, εξ ονόματος της Ομάδας ID, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Cindy Franssen, Sara Cerdas, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomislav Sokol, Katalin Cseh, Kateřina Konečná, Tomislav Sokol, Tudor Ciuhodaru, Pierfrancesco Majorino, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomislav Sokol, και Nicolás González Casares, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Dolors Montserrat.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» η Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Tytti Tuppurainen.

Η συζήτηση περατώνεται.


24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 642.179/OJJE).


25. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.50.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Ανδρουλάκης Νίκος, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Αρβανίτης Κωνσταντίνος, Ασημακοπούλου Άννα-Μισέλ, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Φουρλάς Λουκάς, Φράγκος Εμμανουήλ, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Γεωργίου Γιώργος, Γεωργούλης Αλέξης, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Καϊλή Εύα, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Κόκκαλης Πέτρος, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Κούλογλου Στέλιος, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Κυμπουρόπουλος Στέλιος, Κύρτσος Γεώργιος, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Μαυρίδης Κώστας, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Μεϊμαράκης Βαγγέλης, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Νικολάου-Αλαβάνος Λευτέρης, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κώστας, Παπαδημούλης Δημήτριος, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη Ελισσάβετ, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Δικαιολογημένα απόντες:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Fox Claire, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Ζαγοράκης Θεόδωρος

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου