Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 290kWORD 82k
Kolmapäev, 23. oktoober 2019 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 6.Esitatud dokumendid
 7.Türgi sõjalised operatsioonid Kirde-Süürias ja nende tagajärjed (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Euroopa Ombudsmani valimine – esitatud kandidaadid
 10.Tervitus
 11.Hääletused
  11.1.Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod (muudatusettepanekute projektid) (hääletus)
  11.2.Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)
  11.3.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)
  11.4.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (hääletus)
  11.5.Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: taimekaitsevahendite mesilastele avalduva mõju hindamine (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Istungi jätkamine
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Kliima- ja keskkonnaalane hädaolukord (temaatiline arutelu)
 17.Euroopa Kontrollikoja 2018. aasta aruande tutvustamine (arutelu)
 18.Otsingu- ja päästetööd Vahemerel (arutelu)
 19.Ühinemisläbirääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga (arutelu)
 20.Tervitus
 21.Ühinemisläbirääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga (arutelu jätkamine)
 22.Olukord Iraagis, eelkõige seoses noorte ja tudengite protestide vägivaldse mahasurumisega (arutelu)
 23.ÜRO kõrgetasemeline poliitiline deklaratsioon üldise tervisekindlustuse kohta (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.01.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Vastavalt kodukorra artiklile 144 on parlamendiliikmed või fraktsioon(id) taotlenud arutelu korraldamist ja resolutsiooni ettepanekute esitamist järgmisel teemal:

I.   LGBTI-inimeste olukord Ugandas (2019/2879(RSP))

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann, Alice Kuhnke, Henrike Hahn, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Marie Toussaint, Gwendoline Delbos Corfield, Grace O'Sullivan, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Sergey Lagodinsky, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, David Cormand, Gina Dowding, Yannick Jadot, Michèle Rivasi ja Ciarán Cuffe fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Laura Ferrara ja Ignazio Corrao Uganda kohta, eriti seoses seaduseelnõuga, mille kohaselt karistataks homoseksuaalsust surmanuhtlusega (B9-0134/2019);

—   Marisa Matias, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena Arza, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Mick Wallace, Clare Daly, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Anne Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry, Konstantinos Arvanitis ja Petros Kokkalis fraktsiooni GUE/NGL nimel LGBTI-inimeste olukorra kohta Ugandas (B9-0135/2019);

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Liesje Schreinemacher, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel LGBTI-inimeste olukorra kohta Ugandas (B9-0137/2019);

—   Kati Piri ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel LGBTI-inimeste olukorra kohta Ugandas (B9-0140/2019);

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Roberta Metsola ja Sandra Kalniete fraktsiooni PPE nimel LGBTI-inimeste olukorra kohta Ugandas (B9-0142/2019).

II.   Egiptus (2019/2880(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel Egiptuse kohta (B9-0136/2019);

—   Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Grace O'Sullivan, Heidi Hautala, Michael Bloss, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon Taubadel, François Alfonsi, Damien Carême, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Karima Delli, Tineke Strik, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Gina Dowding, Catherine Rowett, David Cormand ja Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel Egiptuse kohta (B9-0138/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi ja Manuel Bompard fraktsiooni GUE/NGL nimel Egiptuse kohta (B9-0139/2019);

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel Egiptuse kohta (B9-0141/2019);

—   Kati Piri ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel Egiptuse kohta (B9-0143/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Andrius Kubilius, David Lega, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Sandra Kalniete, Inese Vaidere ja Antonio López Istúriz White fraktsiooni PPE nimel Egiptuse kohta (B9-0144/2019).

III.   Kavandatav uus Indoneesia kriminaalseadustik (2019/2881(RSP))

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Michael Bloss, Alice Kuhnke, Yannick Jadot, Catherine Rowett, David Cormand, Michèle Rivasi ja Ciarán Cuffe fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Fabio Massimo Castaldo kavandatava uue Indoneesia kriminaalseadustiku kohta (B9-0145/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Charlie Weimers, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Bert Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel kavandatava uue Indoneesia kriminaalseadustiku kohta (B9-0146/2019);

—   Lars Patrick Berg ja Jörg Meuthen fraktsiooni ID nimel kavandatava uue Indoneesia kriminaalseadustiku kohta (B9-0147/2019);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Inma Rodríguez Piñero, Alexis Georgoulis, Stelios Kouloglou, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Petros Kokkalis ja Konstantinos Arvanitis fraktsiooni GUE/NGL nimel kavandatava uue Indoneesia kriminaalseadustiku kohta (B9-0148/2019);

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel kavandatava uue Indoneesia kriminaalseadustiku kohta (B9-0150/2019);

—   Kati Piri ja Marianne Vind fraktsiooni S&D nimel kavandatava uue Indoneesia kriminaalseadustiku kohta (B9-0152/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Sandra Kalniete, Inese Vaidere ja Antonio López Istúriz White fraktsiooni PPE nimel kavandatava uue Indoneesia kriminaalseadustiku kohta (B9-0153/2019).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 171.


3. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 looma- ja kaubasaadetiste ametliku kontrolli eeskirjadega, mida kohaldatakse läbi liidu toimuva transiidi, ümberlaadimise ja edasiveo korral, ning millega muudetakse komisjoni määruseid (EÜ) nr 798/2008, (EÜ) nr 1251/2008, (EÜ) nr 119/2009, (EL) nr 206/2010, (EL) nr 605/2010, (EL) nr 142/2011, (EL) nr 28/2012, komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/759 ja komisjoni otsust 2007/777/EÜ (C(2019)07003 - 2019/2867(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 10. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 selles osas, millistel juhtudel ja tingimustel võib teatavate kaupade identsus- ja füüsilist kontrolli teha kontrollipunktis ning dokumentide kontrolli mujal kui piiripunktis (C(2019)07004 - 2019/2864(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 10. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses piiripunktides ametlikust kontrollist vabastatud teatavate looma- ja kaubakategooriatega, reisijate isikliku pagasi ja selliste kaupade erikontrolliga, mis saadetakse väikeste saadetistena füüsilistele isikutele ja mis ei ole ette nähtud turule laskmiseks, ning millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 (C(2019)07006 - 2019/2863(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 10. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses eeskirjadega, mis käsitlevad teatavate looma- ja kaubakategooriate ametlikku erikontrolli ja sellise kontrolli järel võetavaid meetmeid ning teatavate looma- ja kaubakategooriate vabastamist ametlikust kontrollist piiripunktides (C(2019)07007 - 2019/2868(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 10. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 puidust pakkematerjalile ametliku erikontrolli tegemise eeskirjade, teatavatest saadetistest teatamise ning nõuete rikkumise korral võetavate meetmete osas (C(2019)07251 - 2019/2865(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 10. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1076, et lisada I lisasse Komoori Liit (C(2019)07276 - 2019/2871(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/833, millega kehtestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja rakendusmeetmed (C(2019)07290 - 2019/2872(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 15. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EL, Euratom) 2019/1197 seoses tähtaegadega, mille jooksul Ühendkuningriik peab täitma tingimused, mille kohaselt säilib Ühendkuningriigil pärast liidust väljaastumist õigus saada vahendeid liidu eelarvest (C(2019)07296 - 2019/2866(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 10. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses direktiivide 91/496/EMÜ, 97/78/EÜ ja 2000/29/EÜ teatavate sätete kohaldamiskuupäevaga (C(2019)07297 - 2019/2869(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 10. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (C(2019)07313 - 2019/2890(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 515/2014 (millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja viisade rahastamisvahend) II lisa (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 15. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 516/2014 (millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond) II lisa (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 15. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave ja väärtpaberistamise üksikasjad, mille väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor ja väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad esitama (C(2019)07334 - 2019/2889(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. oktoober 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava perekonda Venus spp. kuuluvate karpide kohta teatavates Itaalia territoriaalvetes (C(2019)06197 - 2019/2798(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 28. august 2019

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/86, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate põhjalähedaste liikide püügiga Vahemeres (C(2019)06204 – 2019/2799(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29. august 2019

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH


4. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006 seoses nõuetele vastavuse kontrollimiseks välja valitavate registreerimistoimikute protsendiga (D063677/02 - 2019/2862(RPS) - tähtaeg: 25. detsember 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
Nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 57), IMCO (kodukorra artikkel 57)


5. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Eelarvekomisjon kiitis kooskõlas finantsmääruse artikli 31 lõikega 4 heaks Euroopa Komisjoni järgmised assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekud: DEC 16/2019, DEC 17/2019, DEC 19/2019 – III jagu – Komisjon.

Eelarvekomisjon otsustas kooskõlas finantsmääruse artikli 29 lõikega 1 mitte esitada vastuväiteid järgmistele assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekutele: V/AB-13/C/19, V/AB-14/C/19, V/AB-15/C/19, V/AB-16/C/19 – V jagu – Kontrollikoda.

Eelarvekomisjon otsustas kooskõlas finantsmääruse artikli 29 lõike 1 punktidega a ja b mitte esitada vastuväiteid järgmisele assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekule: INF 1/2019 – Euroopa välisteenistus.


6. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 19/2019 - III jagu - Komisjon (N9-0035/2019 - C9-0137/2019 - 2019/2123(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 20/2019 - III jagu - Komisjon (N9-0036/2019 - C9-0145/2019 - 2019/2138(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 21/2019 - III jagu - Komisjon (N9-0037/2019 - C9-0146/2019 - 2019/2139(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 22/2019 - III jagu - Komisjon (N9-0038/2019 - C9-0147/2019 - 2019/2140(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-17/C/19 – Euroopa Kontrollikoda (N9-0039/2019 - C9-0150/2019 - 2019/2141(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG


7. Türgi sõjalised operatsioonid Kirde-Süürias ja nende tagajärjed (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Türgi sõjalised operatsioonid Kirde-Süürias ja nende tagajärjed (2019/2886(RSP))

Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja) ja Christos Stylianides (komisjoni liige) esinesid avaldustega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Malik Azmani fraktsiooni Renew nimel, Tineke Strik fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lars Patrick Berg fraktsiooni ID nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Özlem Demirel fraktsiooni GUE/NGL nimel, Miroslav Radačovský (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andrzej Halicki, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Sergey Lagodinsky, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen ja Athanasios Konstantinou.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid David McAllister, Nacho Sánchez Amor, Irina Von Wiese, Saskia Bricmont, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Isabel Santos, Nathalie Loiseau, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Konstantinos Arvanitis, John David Edward Tennant, Francisco José Millán Mon, Evin Incir, Petras Auštrevičius, François Alfonsi, Jaak Madison, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Martin Sonneborn, Jeroen Lenaers, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Angelo Ciocca (juhataja märkis, et Angelo Ciocca käitumine ei ole sobilik), Andrey Slabakov, Emmanuel Maurel, Laura Ferrara, Željana Zovko, Dietmar Köster, Dragoş Tudorache, Margrete Auken, Jérôme Rivière, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Andrey Kovatchev, Andreas Schieder, Phil Bennion, Susanna Ceccardi, Helmut Geuking, Márton Gyöngyösi, François-Xavier Bellamy, Demetris Papadakis, Frédérique Ries, Peter Kofod, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Alexandra Lesley Phillips, Paulo Rangel, Giuliano Pisapia, Antony Hook, Elena Lizzi, Lefteris Christoforou, Tanja Fajon, Maite Pagazaurtundúa, Alexander Alexandrov Yordanov, Eero Heinäluoma, Christophe Grudler, David Lega, Attila Ara-Kovács, Klemen Grošelj, Lukas Mandl, Nikos Androulakis, Peter van Dalen, Katarina Barley, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javi López, Vladimír Bilčík, Pierfrancesco Majorino, Manolis Kefalogiannis, Margarida Marques, Seán Kelly, Kris Peeters, Loucas Fourlas ja Hildegard Bentele.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Beata Kempa, Dimitrios Papadimoulis, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Irena Joveva, Sandra Pereira, Caterina Chinnici, Mick Wallace ja Maria Grapini.

Sõna võttis Tytti Tuppurainen.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Tineke Strik, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Hannah Neumann, Markéta Gregorová, Gina Dowding, Alice Kuhnke, Bronis Ropė, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Heidi Hautala, Michael Bloss, Anna Cavazzini, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Sergey Lagodinsky, Karima Delli, Viola Von Cramon Taubadel, Damien Carême, Gwendoline Delbos Corfield, François Alfonsi, Saskia Bricmont, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Catherine Rowett ja David Cormand fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Fabio Massimo Castaldo Türgi sõjalise operatsiooni kohta Süüria kirdeosas ja selle tagajärgede kohta (2019/2886(RSP)) (B9-0123/2019);

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez ja Marie Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel Türgi sõjalist operatsiooni Süüria kirdeosas ja selle tagajärgi (2019/2886(RSP)) (B9-0125/2019);

—   Lars Patrick Berg, Jörg Meuthen ja Bernhard Zimniok fraktsiooni ID nimel Türgi sõjalise operatsiooni kohta Süüria kirdeosas ja selle tagajärgede kohta (2019/2886(RSP)) (B9-0126/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Vangelis Meimarakis, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Manolis Kefalogiannis, Paulo Rangel, Michal Wiezik, Peter Pollák ja Ivan Štefanec fraktsiooni PPE nimel Türgi sõjalise operatsiooni kohta Süüria kirdeosas ja selle tagajärgede kohta (2019/2886(RSP)) (B9-0127/2019);

—   Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Petros Kokkalis ja Giorgos Georgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel Türgi sõjalise operatsiooni kohta Süüria kirdeosas ja selle tagajärgede kohta (2019/2886(RSP)) (B9-0128/2019);

—   Kati Piri ja Nacho Sánchez Amor fraktsiooni S&D nimel Türgi sõjalise operatsiooni kohta Süüria kirdeosas ja selle tagajärgede kohta (2019/2886(RSP)) (B9-0129/2019);

—   Anna Fotyga, Adam Bielan, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel Türgi sõjalise operatsiooni kohta Süüria kirdeosas ja selle tagajärgede kohta (2019/2886(RSP)) (B9-0133/2019).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2019 protokollipunkt 8.8.

(Istung katkestati kell 11.50 kuni hääletuseni.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

8. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.00.


9. Euroopa Ombudsmani valimine – esitatud kandidaadid

Pärast ombudsmani ametikoha väljakuulutamist 16. septembril 2019 (16.9.2019 protokollipunkt 11) esitati presidendile 30. septembriks 2019 järgmised kandidaadid:

– Giuseppe Fortunato

– Julia Laffranque

– Nils Muižnieks

– Emily O’Reilly

– Cecilia Wikström.

Kõik viis kandidatuuri on kuulutatud vastuvõetavaks ning kandideerimis- ja muud seotud dokumendid on kättesaadavad Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Juhataja andis teada, et kandidaatide nimed edastatakse petitsioonikomisjonile, kes korraldab 3. detsembril 2019 kõikide kandidaatide kuulamise (avatud kõikidele parlamendiliikmetele).

°
° ° °

Sõna võttis Jérôme Rivière, eelmise päeva hääletuse läbiviimise teemal (juhataja vastas talle).


10. Tervitus

Juhataja tervitas parlamendi nimel Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) parlamentaarse assamblee presidenti Georgi Tseretelit, kes viibis ametlike külaliste rõdul.


11. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


11.1. Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod (muudatusettepanekute projektid) (hääletus)

— Muudatusettepanekute projektid Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve III jao assigneeringute kohta (komisjon);

— Muudatusettepanekute projektid Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X jao assigneeringute kohta, mis puudutavad Euroopa Parlamenti, nõukogu, Euroopa Kohut, Kontrollikoda, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed, Regioonide Komiteed, ombudsmani, Euroopa Andmekaitseinspektorit ja Euroopa välisteenistust.

Aluslepingute kohaselt on muudatusettepanekute projektide vastuvõtmiseks vajalik Euroopa Parlamendi koosseisu liikmete häälteenamus.

(Vastuvõetud muudatusettepanekute projektid on toodud lisas „Vastuvõetud tekstid“.)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

Sõnavõtud

Kimmo Tiilikainen (nõukogu eesistuja), kes märkis, et parlamendi ja nõukogu seisukohad lahknevad, ning andis nõusoleku lepituskomitee kokkukutsumiseks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõike 4 punktile c.


11.2. Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Monika Hohlmeier ja Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2019)0038)

Sõnavõtud

Nikolaj Villumsen esitas muudatusettepaneku 40rev kohta suulise muudatusettepaneku. Parlament ei pannud seda hääletusele, kuna sellele oli vastu rohkem kui 40 parlamendiliiget.


11.3. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)

Teine raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2019)0039)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2019)0039)

Parlament keeldus eelarve täitmisele heakskiidu andmisest (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 2 punkti b).


11.4. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (hääletus)

Teine raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2019)0040)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2019)0040)

Parlament keeldus eelarve täitmisele heakskiidu andmisest (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 2 punkti b).


11.5. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: taimekaitsevahendite mesilastele avalduva mõju hindamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille ENVI-komisjon esitas kooskõlas kodukorra artikli 112 lõigetega 2 ja 3 ning lõike 4 punktiga c komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 546/2011 taimekaitsevahendite mesilastele avalduva mõju hindamise osas (D045385/06 - 2019/2776(RPS)) (B9-0149/2019) - Vastutavad parlamendiliikmed: Bas Eickhout, Eric Andrieu, Martin Hojsík ja Anja Hazekamp

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2019)0041)

Sõnavõtud

Christos Stylianides (komisjoni liige), pärast hääletust.


12. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised hääletuse selgitused:

Raport: Monika Hohlmeier ja Eider Gardiazabal Rubial - A9-0017/2019
Peter Lundgren, Billy Kelleher, Charlie Weimers, Jiří Pospíšil, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton, Clara Aguilera, Tatjana Ždanoka, Rory Palmer ja Seán Kelly

Raport: Petri Sarvamaa - A9-0011/2019
Robert Roos, Stanislav Polčák ja Seán Kelly

Raport: Isabel García Muñoz - A9-0010/2019
Stanislav Polčák, Bill Newton Dunn ja Seán Kelly.


13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Euroopa Parlamendi veebisaidil (Täiskogu – Täiskogu istungid – Hääletused – Hääletustulemused (Nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.13.)


ISTUNGI JUHATAJA: Dita CHARANZOVÁ
asepresident

14. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.01.


15. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


16. Kliima- ja keskkonnaalane hädaolukord (temaatiline arutelu)

Kliima- ja keskkonnaalane hädaolukord (2019/2887(RSP))

Sõna võttis Miriam Dalli, et juhatada sisse fraktsiooni S&D pakutud arutelu.

Sõna võtsid Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja) ja Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Esther de Lange fraktsiooni PPE nimel, Heléne Fritzon fraktsiooni S&D nimel, María Soraya Rodríguez Ramos fraktsiooni Renew nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Silvia Sardone fraktsiooni ID nimel, Alexandr Vondra fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eleonora Evi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pernille Weiss, Jytte Guteland, Catherine Chabaud, Yannick Jadot, Catherine Griset, Anna Zalewska, Anja Hazekamp, Robert Rowland, Mairead McGuinness, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Michael Bloss, Sylvia Limmer, Hermann Tertsch, Petros Kokkalis, Ignazio Corrao, Edina Tóth, Udo Bullmann, Frédérique Ries, Pär Holmgren, Aurelia Beigneux, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace, Norbert Lins, Theresa Griffin, Martin Hojsík, Karima Delli, Danilo Oscar Lancini, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Javi López, Caroline Voaden, Jutta Paulus, Robert Roos ja Dubravka Šuica.

ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

Sõna võtsid Kathleen Van Brempt, Katalin Cseh, Damien Carême, Johan Van Overtveldt, Maria Spyraki, Marek Belka, Valter Flego, Ciarán Cuffe, Agnès Evren, Aurore Lalucq, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Markus Pieper, Mohammed Chahim, Karin Karlsbro, Scott Ainslie, András Gyürk, Delara Burkhardt, Urmas Paet, Anna Deparnay-Grunenberg, Hildegard Bentele, Lídia Pereira, Tom Berendsen, Daniel Buda, Isabel Benjumea Benjumea, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly ja João Ferreira.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Tytti Tuppurainen.

Arutelu lõpetati.


17. Euroopa Kontrollikoja 2018. aasta aruande tutvustamine (arutelu)

Euroopa Kontrollikoja 2018. aasta aruande tutvustamine (2019/2802(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (kontrollikoja president) esines ettekandega.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Tsvetelina Penkova fraktsiooni S&D nimel, Olivier Chastel fraktsiooni Renew nimel, Viola Von Cramon-Taubadel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joachim Kuhs fraktsiooni ID nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Michael Heaver (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tomáš Zdechovský, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Robert Rowland, Isabel García Muñoz, Gilles Boyer, Gilles Lebreton, Mazaly Aguilar, Sabrina Pignedoli, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Eugen Jurzyca, Brian Monteith, Tamás Deutsch, Lara Wolters, Markus Pieper, Maria Grapini ja David Lega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák ja Tudor Ciuhodaru.

Sõna võttis Günther Oettinger.

ISTUNGI JUHATAJA: Ewa KOPACZ
asepresident

Sõna võttis Klaus-Heiner Lehne.

Arutelu lõpetati.


18. Otsingu- ja päästetööd Vahemerel (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus O-000024/2019, mille esitas Juan Fernando López Aguilar LIBE-komisjoni nimel nõukogule: Otsingu- ja päästetegevus Vahemerel (B9-0052/2019)

Suuliselt vastatav küsimus O-000025/2019, mille esitas Juan Fernando López Aguilar LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Otsingu- ja päästetegevus Vahemerel (B9-0053/2019)

Juan Fernando López Aguilar esitas küsimused.

Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Lena Düpont fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni Renew nimel, Erik Marquardt fraktsiooni Verts/ALE nimel, Annalisa Tardino fraktsiooni ID nimel, Nicola Procaccini fraktsiooni ECR nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kostas Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Karoline Edtstadler, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Balázs Hidvéghi, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Jadwiga Wiśniewska ja Miriam Dalli.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Antony Hook, Ernest Urtasun, Nicolaus Fest, Robert Roos, Sylvie Guillaume, Hilde Vautmans, Laura Huhtasaari, Evin Incir, Mara Bizzotto ja Hynek Blaško.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Monika Hohlmeier, Alex Agius Saliba, Irena Joveva, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Stanislav Polčák ja Pierfrancesco Majorino.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Tytti Tuppurainen.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Nicola Procaccini fraktsiooni ECR nimel otsingu- ja päästetegevuse kohta Vahemerel (2019/2755(RSP)) (B9-0130/2019);

—   Annalisa Tardino ja Tom Vandendriessche fraktsiooni ID nimel otsingu- ja päästetegevuse kohta Vahemerel (2019/2755(RSP)) (B9-0131/2019);

—   Lena Düpont fraktsiooni PPE nimel otsingu- ja päästetegevuse kohta Vahemerel (2019/2755(RSP)) (B9-0132/2019);

—   Juan Fernando López Aguilar LIBE-komisjoni nimel otsingu- ja päästetegevuse kohta Vahemerel (2019/2755(RSP)) (B9-0154/2019).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2019 protokollipunkt 8.9.


19. Ühinemisläbirääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ühinemisläbirääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga (2019/2883(RSP))

Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Andrey Kovatchev fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni Renew nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Bonfrisco fraktsiooni ID nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Željana Zovko, Tonino Picula, Stéphane Séjourné, Tineke Strik ja Dominique Bilde.

(Arutelu jätk: 23.10.2019 protokollipunkt 21)


20. Tervitus

Juhataja tervitas Euroopa Parlamendi nimel Põhja-Makedoonia parlamendi spiikrit Talat Xhaferit, kes viibis ametlike külastajate rõdul.


21. Ühinemisläbirääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga (arutelu jätkamine)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ühinemisläbirääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga (2019/2883(RSP))

(Arutelu algus: 23.10.2019 protokollipunkt 19)

Sõna võtsid Fabio Massimo Castaldo ja Vladimír Bilčík.

ISTUNGI JUHATAJA: Marcel KOLAJA
asepresident

Sõna võtsid Isabel Santos, Klemen Grošelj, Lars Patrick Berg, Bogdan Rzońca, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrius Kubilius, Andreas Schieder, Urmas Paet, Laura Huhtasaari, Ioannis Lagos, Maria Spyraki, Sergei Stanishev, Michal Šimečka, Jordan Bardella, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Valter Flego, Miroslav Radačovský, Karlo Ressler, Tanja Fajon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Karlo Ressler, Paolo Borchia, Alexander Alexandrov Yordanov, Brando Benifei, Andor Deli, Sven Mikser ja Arba Kokalari.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Julie Ward, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Gilles Lebreton ja Dimitrios Papadimoulis.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Tytti Tuppurainen.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Jörg Meuthen, Lars Patrick Berg ja Guido Reil fraktsiooni ID nimel Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta (2019/2883(RSP)) (B9-0155/2019);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta (2019/2883(RSP)) (B9-0156/2019);

—   Tineke Strik, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel, David Cormand, Philippe Lamberts, Yannick Jadot, Romeo Franz, Ciarán Cuffe, Monika Vana, Jutta Paulus, Michael Bloss ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta (2019/2883(RSP)) (B9-0157/2019);

—   Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Elena Kountoura ja Martina Michels fraktsiooni GUE/NGL nimel Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta (2019/2883(RSP)) (B9-0158/2019);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder ja Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta (2019/2883(RSP)) (B9-0159/2019);

—   Hilde Vautmans ja Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni Renew nimel Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta (2019/2883(RSP)) (B9-0160/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, Andor Deli ja László Trócsányi fraktsiooni PPE nimel Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta (2019/2883(RSP)) (B9-0161/2019).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2019 protokollipunkt 8.10.


22. Olukord Iraagis, eelkõige seoses noorte ja tudengite protestide vägivaldse mahasurumisega (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Iraagis, eelkõige seoses noorte ja tudengite protestide vägivaldse mahasurumisega (2019/2884(RSP))

Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Georgios Kyrtsos fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Abir Al-Sahlani fraktsiooni Renew nimel, Hannah Neumann fraktsiooni Verts/ALE nimel, Thierry Mariani fraktsiooni ID nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Clare Daly fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo (fraktsioonilise kuuluvuseta), Domènec Ruiz Devesa, José Ramón Bauzá Díaz, Isabella Tovaglieri, Pernando Barrena Arza ja Pietro Bartolo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tudor Ciuhodaru, Kateřina Konečná, Julie Ward ja Mick Wallace.

Sõna võttis Tytti Tuppurainen.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Arutelu lõpetati.


23. ÜRO kõrgetasemeline poliitiline deklaratsioon üldise tervisekindlustuse kohta (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ÜRO kõrgetasemeline poliitiline deklaratsioon üldise tervisekindlustuse kohta (2019/2861(RSP))

Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja) ja Neven Mimica (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Dolors Montserrat fraktsiooni PPE nimel, Heléne Fritzon fraktsiooni S&D nimel, Véronique Trillet-Lenoir fraktsiooni Renew nimel, Petra De Sutter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Simona Baldassarre fraktsiooni ID nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Cindy Franssen, Sara Cerdas, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomislav Sokol, Katalin Cseh, Kateřina Konečná, Tomislav Sokol, Tudor Ciuhodaru, Pierfrancesco Majorino, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomislav Sokol, ja Nicolás González Casares, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dolors Montserrat.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Julie Ward.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Tytti Tuppurainen.

Arutelu lõpetati.


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 642.179/OJJE).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.50.

Klaus Welle

Dita Charanzová

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Vabandataval põhjusel puudujad:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Fox Claire, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Viimane päevakajastamine: 24. veebruar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika