Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 192kPDF 301kWORD 83k
Keskiviikko 23. lokakuuta 2019 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
 5.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 6.Vastaanotetut asiakirjat
 7.Turkin sotilasoperaatio Koillis-Syyriassa ja sen seuraukset (keskustelu)
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Euroopan oikeusasiamiehen valinta – vastaanotetut nimitysehdotukset
 10.Tervetulotoivotukset
 11.Äänestykset
  
11.1.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat (tarkistusluonnokset) (äänestys)
  
11.2.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat (äänestys)
  
11.3.Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (äänestys)
  
11.4.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)
  
11.5.Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: kasvinsuojeluaineiden vaikutusta tarhamehiläisiin koskeva arviointi (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Istunnon jatkaminen
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 16.Ilmasto- ja ympäristöhätätila (ajankohtainen keskustelu)
 17.Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2018 esittely (keskustelu)
 18.Etsintä ja pelastus Välimerellä (keskustelu)
 19.Liittymisneuvottelujen aloittaminen Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa (keskustelu)
 20.Tervetulotoivotukset
 21.Liittymisneuvottelujen aloittaminen Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa (jatkoa keskustelulle)
 22.Irakin tilanne ja erityisesti nuorten ja opiskelijoiden mielenilmausten väkivaltainen tukahduttaminen (keskustelu)
 23.YK:n korkean tason poliittinen julistus yleiskattavasta terveydenhuollosta (keskustelu)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.01.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 144 artiklan mukaisesti pyynnön järjestää tällainen keskustelu seuraavista päätöslauselmaesityksistä:

I.   Hlbti-henkilöiden tilanne Ugandassa (2019/2879(RSP))

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann, Alice Kuhnke, Henrike Hahn, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Marie Toussaint, Gwendoline Delbos Corfield, Grace O'Sullivan, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Sergey Lagodinsky, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, David Cormand, Gina Dowding, Yannick Jadot, Michèle Rivasi ja Ciarán Cuffe Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Laura Ferrara ja Ignazio Corrao Ugandasta ja erityisesti lakiehdotuksesta kuolemanrangaistuksen langettamisesta homoseksuaalisista teoista (B9-0134/2019)

—   Marisa Matias, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena Arza, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Mick Wallace, Clare Daly, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Anne Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry, Konstantinos Arvanitis ja Petros Kokkalis GUE/NGL-ryhmän puolesta hlbti-henkilöiden tilanteesta Ugandassa (B9-0135/2019)

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Liesje Schreinemacher, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta hlbti-henkilöiden tilanteesta Ugandassa (B9-0137/2019)

—   Kati Piri ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta hlbti-henkilöiden tilanteesta Ugandassa (B9-0140/2019)

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Roberta Metsola ja Sandra Kalniete PPE-ryhmän puolesta hlbti-henkilöiden tilanteesta Ugandassa (B9-0142/2019).

II.   Egypti (2019/2880(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta Egyptistä (B9-0136/2019)

—   Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Grace O'Sullivan, Heidi Hautala, Michael Bloss, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon Taubadel, François Alfonsi, Damien Carême, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Karima Delli, Tineke Strik, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Gina Dowding, Catherine Rowett, David Cormand ja Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta Egyptistä (B9-0138/2019)

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi ja Manuel Bompard GUE/NGL-ryhmän puolesta Egyptistä (B9-0139/2019)

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta Egyptistä (B9-0141/2019)

—   Kati Piri ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta Egyptistä (B9-0143/2019)

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Andrius Kubilius, David Lega, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Sandra Kalniete, Inese Vaidere ja Antonio López Istúriz White PPE-ryhmän puolesta Egyptistä (B9-0144/2019).

III.   Ehdotus Indonesian uudeksi rikoslaiksi (2019/2881(RSP))

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Michael Bloss, Alice Kuhnke, Yannick Jadot, Catherine Rowett, David Cormand, Michèle Rivasi ja Ciarán Cuffe, Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo ehdotuksesta Indonesian uudeksi rikoslaiksi (B9-0145/2019)

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Charlie Weimers, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Bert Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta ehdotuksesta Indonesian uudeksi rikoslaiksi (B9-0146/2019)

—   Lars Patrick Berg ja Jörg Meuthen ID-ryhmän puolesta ehdotuksesta Indonesian uudeksi rikoslaiksi (B9-0147/2019)

—   Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Inma Rodríguez Piñero, Alexis Georgoulis, Stelios Kouloglou, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Petros Kokkalis ja Konstantinos Arvanitis GUE/NGL-ryhmän puolesta ehdotuksesta Indonesian uudeksi rikoslaiksi (B9-0148/2019)

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta ehdotuksesta Indonesian uudeksi rikoslaiksi (B9-0150/2019)

—   Kati Piri ja Marianne Vind S&D-ryhmän puolesta ehdotuksesta Indonesian uudeksi rikoslaiksi (B9-0152/2019)

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Sandra Kalniete, Inese Vaidere ja Antonio López Istúriz White PPE-ryhmän puolesta ehdotuksesta Indonesian uudeksi rikoslaiksi (B9-0153/2019).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 171 artiklan mukaisesti.


3. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä kauttakuljetettavien, uudelleenlastattavien ja määräpaikkaan unionin kautta jatkokuljetettavien eläinten ja tavaroiden lähetysten virallista valvontaa koskevien sääntöjen osalta sekä komission asetusten (EY) N:o 798/2008, (EY) N:o 1251/2008, (EY) N:o 119/2009, (EU) N:o 206/2010, (EU) N:o 605/2010, (EU) N:o 142/2011 ja (EU) N:o 28/2012, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 ja komission päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta (C(2019)07003 - 2019/2867(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse säännöistä, jotka koskevat sitä, missä tapauksissa ja millä edellytyksin tiettyjä tavaroita koskevia tunnistustarkastuksia ja fyysisiä tarkastuksia voidaan suorittaa valvontapisteissä ja asiakirjatarkastuksia voidaan suorittaa etäällä rajatarkastusasemista (C(2019)07004 - 2019/2864(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse rajatarkastusasemilla tehtävästä virallisesta valvonnasta vapautetuista tietyistä eläinten ja tavaroiden luokista, matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin kohdistuvasta erityisestä valvonnasta ja luonnollisille henkilöille osoitetuista pienistä tavaralähetyksistä, joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille, sekä asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta (C(2019)07006 - 2019/2863(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyihin eläinten ja tavaroiden luokkiin kohdistuvaa erityistä virallista valvontaa koskevista säännöistä, tällaisen valvonnan suorittamisen seurauksena toteutettavista toimenpiteistä ja rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautetuista tietyistä eläinten ja tavaroiden luokista (C(2019)07007 - 2019/2868(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä puista pakkausmateriaalia koskevan erityisen virallisen valvonnan suorittamista, tietyistä lähetyksistä annettavia ilmoituksia ja vaatimustenvastaisuustapauksissa toteutettavia toimenpiteitä koskevien sääntöjen osalta (C(2019)07251 - 2019/2865(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1076 muuttamisesta Komorien liiton sisällyttämiseksi liitteeseen I (C(2019)07276 - 2019/2871(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/833 täydentämisestä (C(2019)07290 - 2019/2872(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2019/1197 muuttamisesta niiden määräaikojen suhteen, joihin mennessä Yhdistyneen kuningaskunnan on täytettävä unionin rahoituksen tukikelpoisuutta koskevat edellytykset Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen jälkeen (C(2019)07296 - 2019/2866(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 10. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta direktiivien 91/496/ETY, 97/78/EY ja 2000/29/EY tiettyjen säännösten soveltamispäivän osalta (C(2019)07297 - 2019/2869(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta (C(2019)07313 - 2019/2890(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 515/2014 liitteen II muuttamisesta (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu asetus turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 liitteen II muuttamisesta (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään, mitä arvopaperistamista koskevia tietoja alullepanijan, järjestäjän tai erillisyhtiön on asetettava saataville (C(2019)07334 - 2019/2889(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus venussimpukoiden (Venus spp) pyyntiä tietyillä Italian aluevesillä koskevasta poisheittämissuunnitelmasta (C(2019)06197 – 2019/2798(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. elokuuta 2019

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus tiettyjä pohjakalojen kalastuksia Välimerellä koskevasta poisheittämissuunnitelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/86 muuttamisesta (C(2019)06204 – 2019/2799(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. elokuuta 2019

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH


4. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse vaatimustenmukaisuuden tarkastamista varten valittavien rekisteröintiasiakirja-aineistojen prosenttimäärästä (D063677/02 - 2019/2862(RPS) - määräaika: 25. joulukuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)


5. Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 4 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirrot DEC 16/2019, DEC 17/2019 ja DEC 19/2019 – Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoja V/AB-13/C/19, V/AB-14/C/19, V/AB-15/C/19 ja V/AB-16/C/19 - Pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin.

Varainhoitoasetuksen 29 artiklan 1a ja 1b kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoa INF 1/2019 – Euroopan ulkosuhdehallinto.


6. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

- Määrärahasiirtoesitys DEC 19/2019 - Pääluokka III – Komissio (N9-0035/2019 - C9-0137/2019 - 2019/2123(GBD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 20/2019 - Pääluokka III – Komissio (N9-0036/2019 - C9-0145/2019 - 2019/2138(GBD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 21/2019 - Pääluokka III – Komissio (N9-0037/2019 - C9-0146/2019 - 2019/2139(GBD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 22/2019 - Pääluokka III – Komissio (N9-0038/2019 - C9-0147/2019 - 2019/2140(GBD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-17/C/19 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N9-0039/2019 - C9-0150/2019 - 2019/2141(GBD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG


7. Turkin sotilasoperaatio Koillis-Syyriassa ja sen seuraukset (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Turkin sotilasoperaatio Koillis-Syyriassa ja sen seuraukset (2019/2886(RSP))

Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) ja Christos Stylianides (komission jäsen) antoivat julkilausumat komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Malik Azmani Renew-ryhmän puolesta, Tineke Strik Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lars Patrick Berg ID-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Özlem Demirel GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Miroslav Radačovský, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Sergey Lagodinsky, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen ja Athanasios Konstantinou.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: David McAllister, Nacho Sánchez Amor, Irina Von Wiese, Saskia Bricmont, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Isabel Santos, Nathalie Loiseau, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Konstantinos Arvanitis, John David Edward Tennant, Francisco José Millán Mon, Evin Incir, Petras Auštrevičius, François Alfonsi, Jaak Madison, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Martin Sonneborn, Jeroen Lenaers, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Angelo Ciocca (puhemies totesi Angelo Cioccan käyttäytyneen sopimattomasti), Andrey Slabakov, Emmanuel Maurel, Laura Ferrara, Željana Zovko, Dietmar Köster, Dragoş Tudorache, Margrete Auken, Jérôme Rivière, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Andrey Kovatchev, Andreas Schieder, Phil Bennion, Susanna Ceccardi, Helmut Geuking, Márton Gyöngyösi, François-Xavier Bellamy, Demetris Papadakis, Frédérique Ries, Peter Kofod, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Alexandra Lesley Phillips, Paulo Rangel, Giuliano Pisapia, Antony Hook, Elena Lizzi, Lefteris Christoforou, Tanja Fajon, Maite Pagazaurtundúa, Alexander Alexandrov Yordanov, Eero Heinäluoma, Christophe Grudler, David Lega, Attila Ara-Kovács, Klemen Grošelj, Lukas Mandl, Nikos Androulakis, Peter van Dalen, Katarina Barley, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javi López, Vladimír Bilčík, Pierfrancesco Majorino, Manolis Kefalogiannis, Margarida Marques, Seán Kelly, Kris Peeters, Loucas Fourlas ja Hildegard Bentele.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Beata Kempa, Dimitrios Papadimoulis, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Irena Joveva, Sandra Pereira, Caterina Chinnici, Mick Wallace ja Maria Grapini.

Tytti Tuppurainen käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Tineke Strik, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Hannah Neumann, Markéta Gregorová, Gina Dowding, Alice Kuhnke, Bronis Ropė, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Heidi Hautala, Michael Bloss, Anna Cavazzini, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Sergey Lagodinsky, Karima Delli, Viola Von Cramon Taubadel, Damien Carême, Gwendoline Delbos Corfield, François Alfonsi, Saskia Bricmont, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Catherine Rowett ja David Cormand Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista (2019/2886(RSP)) (B9-0123/2019)

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez ja Marie Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista (2019/2886(RSP)) (B9-0125/2019)

—   Lars Patrick Berg, Jörg Meuthen ja Bernhard Zimniok ID-ryhmän puolesta Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista (2019/2886(RSP)) (B9-0126/2019)

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Vangelis Meimarakis, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Manolis Kefalogiannis, Paulo Rangel, Michal Wiezik, Peter Pollák ja Ivan Štefanec PPE-ryhmän puolesta Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista (2019/2886(RSP)) (B9-0127/2019)

—   Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Petros Kokkalis ja Giorgos Georgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista (2019/2886(RSP)) (B9-0128/2019)

—   Kati Piri ja Nacho Sánchez Amor S&D-ryhmän puolesta Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista (2019/2886(RSP)) (B9-0129/2019)

—   Anna Fotyga, Adam Bielan, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista (2019/2886(RSP)) (B9-0133/2019).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2019, kohta 8.8.

(Istunto keskeytettiin klo 11.50 äänestysten alkua odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

8. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.00.


9. Euroopan oikeusasiamiehen valinta – vastaanotetut nimitysehdotukset

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa 16. syyskuuta 2019 antamansa ilmoituksen (istunnon pöytäkirja 16.9.2019, kohta 11) johdosta ennen määräaikaa 30. syyskuuta 2019 seuraavat nimitysehdotukset oikeusasiamiehen tehtävään:

- Giuseppe Fortunato

- Julia Laffranque

- Nils Muižnieks

- Emily O’Reilly

- Cecilia Wikström.

Kaikki viisi nimitysehdotusta on otettu käsiteltäviksi, ja ne sekä niihin liittyvät asiakirjat ovat saatavilla Euroopan parlamentin internetsivustolla.

Puhemies ilmoitti, että nimitysehdotukset toimitetaan vetoomusvaliokunnalle, joka järjestää 3. joulukuuta 2019 kaikille jäsenille avoimet ehdokkaiden kuulemiset.

°
° ° °

Jérôme Rivière käytti puheenvuoron eilisten äänestysten kulusta (puhemies selvensi asiaa).


10. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajan George Tseretelin.


11. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin verkkosivustolla.


11.1. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat (tarkistusluonnokset) (äänestys)

— tarkistusluonnokset esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020, pääluokka III — komissio

— tarkistusluonnokset esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020, pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X — Euroopan parlamentti, neuvosto, unionin tuomioistuin, Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, Euroopan oikeusasiamies, Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Euroopan ulkosuhdehallinto.

Perussopimusten määräysten mukaisesti tarkistusluonnosten hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö.

(Hyväksytyt tarkistusluonnokset ovat Hyväksyttyjen tekstien liitteenä.)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

Puheenvuorot:

Kimmo Tiilikainen (neuvoston puheenjohtaja) totesi parlamentin ja neuvoston kannan eroavan toisistaan ja ilmoitti hyväksyvänsä sovittelukomitean koolle kutsumisen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti.


11.2. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Monika Hohlmeier ja Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0038)

Puheenvuorot:

Nikolaj Villumsen esitti tarkistukseen 40rev suullisen tarkistuksen. Parlamentti ei hyväksynyt, että suullisesta tarkistuksesta äänestetään, sillä yli 40 jäsentä vastusti sitä.


11.3. Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (äänestys)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0039)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0039)

Vastuuvapaus evättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 2 kohdan b alakohta).


11.4. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0040)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0040)

Vastuuvapaus evättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 2 kohdan b alakohta).


11.5. Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: kasvinsuojeluaineiden vaikutusta tarhamehiläisiin koskeva arviointi (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission asetukseksi asetuksen (EU) N:o 546/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kasvinsuojeluaineiden vaikutusta tarhamehiläisiin koskevasta arvioinnista (D045385/06 - 2019/2776(RPS)) (B9-0149/2019) - Asiasta vastaavat jäsenet: Bas Eickhout, Eric Andrieu, Martin Hojsík ja Anja Hazekamp

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0041)

Puheenvuorot:

äänestyksen jälkeen Christos Stylianides (komission jäsen).


12. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Monika Hohlmeier ja Eider Gardiazabal Rubial - A9-0017/2019
Peter Lundgren, Billy Kelleher, Charlie Weimers, Jiří Pospíšil, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton, Clara Aguilera, Tatjana Ždanoka, Rory Palmer ja Seán Kelly

Mietintö Petri Sarvamaa - A9-0011/2019
Robert Roos, Stanislav Polčák ja Seán Kelly

Mietintö Isabel García Muñoz - A9-0010/2019
Stanislav Polčák, Bill Newton Dunn ja Seán Kelly.


13. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä parlamentin ”Täysistunto”-verkkosivustolla kohdassa ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset” (Saatavilla olevat nimenhuutoäänestysten tulokset).

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.13.)


Puhetta johti
varapuhemies Dita CHARANZOVÁ

14. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.01.


15. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


16. Ilmasto- ja ympäristöhätätila (ajankohtainen keskustelu)

Ilmasto- ja ympäristöhätätila (2019/2887(RSP))

Miriam Dalli käytti puheenvuoron alustaakseen S&D-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen).

Puheenvuorot: Esther de Lange PPE-ryhmän puolesta, Heléne Fritzon S&D-ryhmän puolesta, María Soraya Rodríguez Ramos Renew-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Silvia Sardone ID-ryhmän puolesta, Alexandr Vondra ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleonora Evi, Pernille Weiss, Jytte Guteland, Catherine Chabaud, Yannick Jadot, Catherine Griset, Anna Zalewska, Anja Hazekamp, Robert Rowland, Mairead McGuinness, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Michael Bloss, Sylvia Limmer, Hermann Tertsch, Petros Kokkalis, Ignazio Corrao, Edina Tóth, Udo Bullmann, Frédérique Ries, Pär Holmgren, Aurelia Beigneux, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace, Norbert Lins, Theresa Griffin, Martin Hojsík, Karima Delli, Danilo Oscar Lancini, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Javi López, Caroline Voaden, Jutta Paulus, Robert Roos ja Dubravka Šuica.

Puhetta johti
varapuhemies Katarina BARLEY

Puheenvuorot: Kathleen Van Brempt, Katalin Cseh, Damien Carême, Johan Van Overtveldt, Maria Spyraki, Marek Belka, Valter Flego, Ciarán Cuffe, Agnès Evren, Aurore Lalucq, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Markus Pieper, Mohammed Chahim, Karin Karlsbro, Scott Ainslie, András Gyürk, Delara Burkhardt, Urmas Paet, Anna Deparnay-Grunenberg, Hildegard Bentele, Lídia Pereira, Tom Berendsen, Daniel Buda, Isabel Benjumea Benjumea, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Tytti Tuppurainen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2018 esittely (keskustelu)

Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2018 esittely (2019/2802(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (tilintarkastustuomioistuimen presidentti) esitteli asian.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Tsvetelina Penkova S&D-ryhmän puolesta, Olivier Chastel Renew-ryhmän puolesta, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joachim Kuhs ID-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Michael Heaver, Tomáš Zdechovský, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Robert Rowland, Isabel García Muñoz, Gilles Boyer, Gilles Lebreton, Mazaly Aguilar, Sabrina Pignedoli, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Eugen Jurzyca, Brian Monteith, Tamás Deutsch, Lara Wolters, Markus Pieper, Maria Grapini ja David Lega.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Stanislav Polčák ja Tudor Ciuhodaru.

Günther Oettinger käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ewa KOPACZ

Klaus-Heiner Lehne käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Etsintä ja pelastus Välimerellä (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys O-000024/2019 – Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Välimerellä tapahtuvat etsintä- ja pelastusoperaatiot (B9-0052/2019)

Suullisesti vastattava kysymys O-000025/2019 – Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Välimerellä tapahtuvat etsintä- ja pelastusoperaatiot (B9-0053/2019)

Juan Fernando López Aguilar esitteli kysymykset.

Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) ja Johannes Hahn (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Lena Düpont PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld Renew-ryhmän puolesta, Erik Marquardt Verts/ALE-ryhmän puolesta, Annalisa Tardino ID-ryhmän puolesta, Nicola Procaccini ECR-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Kostas Papadakis, Karoline Edtstadler, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Balázs Hidvéghi, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Jadwiga Wiśniewska ja Miriam Dalli.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Antony Hook, Ernest Urtasun, Nicolaus Fest, Robert Roos, Sylvie Guillaume, Hilde Vautmans, Laura Huhtasaari, Evin Incir, Mara Bizzotto ja Hynek Blaško.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Monika Hohlmeier, Alex Agius Saliba, Irena Joveva, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Stanislav Polčák ja Pierfrancesco Majorino.

Puheenvuorot: Johannes Hahn ja Tytti Tuppurainen.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Nicola Procaccini ECR-ryhmän puolesta Välimerellä tapahtuvista etsintä- ja pelastusoperaatioista (2019/2755(RSP)) (B9-0130/2019)

—   Annalisa Tardino ja Tom Vandendriessche ID-ryhmän puolesta Välimerellä tapahtuvista etsintä- ja pelastusoperaatioista (2019/2755(RSP)) (B9-0131/2019)

—   Lena Düpont PPE-ryhmän puolesta Välimerellä tapahtuvista etsintä- ja pelastusoperaatioista (2019/2755(RSP)) (B9-0132/2019)

—   Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta Välimerellä tapahtuvista etsintä- ja pelastusoperaatioista (2019/2755(RSP)) (B9-0154/2019).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2019, kohta 8.9.


19. Liittymisneuvottelujen aloittaminen Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Liittymisneuvottelujen aloittaminen Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa (2019/2883(RSP))

Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) ja Johannes Hahn (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Andrey Kovatchev PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Ilhan Kyuchyuk Renew-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Bonfrisco ID-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Željana Zovko, Tonino Picula, Stéphane Séjourné, Tineke Strik ja Dominique Bilde.

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 23.10.2019, kohta 21)


20. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Pohjois-Makedonian parlamentin puhemiehen Talat Xhaferin.


21. Liittymisneuvottelujen aloittaminen Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa (jatkoa keskustelulle)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Liittymisneuvottelujen aloittaminen Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa (2019/2883(RSP))

(keskustelun alku: ks. istunnon pöytäkirja 23.10.2019, kohta 19)

Puheenvuorot: Fabio Massimo Castaldo ja Vladimír Bilčík.

Puhetta johti
varapuhemies Marcel KOLAJA

Puheenvuorot: Isabel Santos, Klemen Grošelj, Lars Patrick Berg, Bogdan Rzońca, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrius Kubilius, Andreas Schieder, Urmas Paet, Laura Huhtasaari, Ioannis Lagos, Maria Spyraki, Sergei Stanishev, Michal Šimečka, Jordan Bardella, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Valter Flego, Miroslav Radačovský, Karlo Ressler, Tanja Fajon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Karlo Ressler,Paolo Borchia, Alexander Alexandrov Yordanov, Brando Benifei, Andor Deli, Sven Mikser ja Arba Kokalari.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Gilles Lebreton ja Dimitrios Papadimoulis.

Puheenvuorot: Johannes Hahn ja Tytti Tuppurainen.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Jörg Meuthen, Lars Patrick Berg ja Guido Reil ID-ryhmän puolesta liittymisneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa (2019/2883(RSP)) (B9-0155/2019)

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta liittymisneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa (2019/2883(RSP)) (B9-0156/2019)

—   Tineke Strik, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel, David Cormand, Philippe Lamberts, Yannick Jadot, Romeo Franz, Ciarán Cuffe, Monika Vana, Jutta Paulus, Michael Bloss ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta liittymisneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa (2019/2883(RSP)) (B9-0157/2019)

—   Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Elena Kountoura ja Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta liittymisneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa (2019/2883(RSP)) (B9-0158/2019)

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder ja Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta liittymisneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa (2019/2883(RSP)) (B9-0159/2019)

—   Hilde Vautmans ja Ilhan Kyuchyuk Renew-ryhmän puolesta liittymisneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa (2019/2883(RSP)) (B9-0160/2019)

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, Andor Deli ja László Trócsányi PPE-ryhmän puolesta liittymisneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa (2019/2883(RSP)) (B9-0161/2019).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2019, kohta 8.10.


22. Irakin tilanne ja erityisesti nuorten ja opiskelijoiden mielenilmausten väkivaltainen tukahduttaminen (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Irakin tilanne ja erityisesti nuorten ja opiskelijoiden mielenilmausten väkivaltainen tukahduttaminen (2019/2884(RSP))

Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Georgios Kyrtsos PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Abir Al-Sahlani Renew-ryhmän puolesta, Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta, Thierry Mariani ID-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Clare Daly GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo, Domènec Ruiz Devesa, José Ramón Bauzá Díaz, Isabella Tovaglieri, Pernando Barrena Arza ja Pietro Bartolo.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Tudor Ciuhodaru, Kateřina Konečná, Julie Ward ja Mick Wallace.

Tytti Tuppurainen käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


23. YK:n korkean tason poliittinen julistus yleiskattavasta terveydenhuollosta (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: YK:n korkean tason poliittinen julistus yleiskattavasta terveydenhuollosta (2019/2861(RSP))

Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) ja Neven Mimica (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Dolors Montserrat PPE-ryhmän puolesta, Heléne Fritzon S&D-ryhmän puolesta, Véronique Trillet-Lenoir Renew-ryhmän puolesta, Petra De Sutter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Simona Baldassarre ID-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Cindy Franssen, Sara Cerdas, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomislav Sokol, Katalin Cseh, Kateřina Konečná, Tomislav Sokol, Tudor Ciuhodaru, Pierfrancesco Majorino, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomislav Sokol, ja Nicolás González Casares, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dolors Montserrat.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Julie Ward.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Tytti Tuppurainen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


24. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 642.179/OJJE).


25. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.50.

Klaus Welle

Dita Charanzová

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Estyneet:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Fox Claire, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö