Indekss 
Protokols
XML 188kPDF 307kWORD 83k
Trešdiena, 2019. gada 23. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants)
 5.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 6.Dokumentu iesniegšana
 7.Turcijas militārās operācijas Sīrijas ziemeļaustrumos un to sekas (debates)
 8.Sēdes atsākšana
 9.Eiropas ombuda ievēlēšana – saņemtie kandidatūru pieteikumi
 10.Oficiāla sveikšana
 11.Balsošanas laiks
  
11.1.Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (grozījumu projekti) (balsošana)
  
11.2.Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (balsošana)
  
11.3.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (balsošana)
  
11.4.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (balsošana)
  
11.5.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: novērtējums par augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz medus bitēm (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 14.Sēdes atsākšana
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 16.Ārkārtas situācija klimata un ekoloģijas jomā (debates par aktuāliem jautājumiem)
 17.Revīzijas palātas 2018. gada pārskata izklāsts (debates)
 18.Meklēšanas un glābšanas pasākumi Vidusjūrā (debates)
 19.Pievienošanās sarunu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju sākšana (debates)
 20.Oficiāla sveikšana
 21.Pievienošanās sarunu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju sākšana (debašu turpinājums)
 22.Stāvoklis Irākā, jo īpaši jauniešu un studentu protestu vardarbīga apspiešana (debates)
 23.ANO augsta līmeņa politiskā deklarācija par vispārēju veselības aprūpi (debates)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.01.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   LGBTI personu stāvoklis Ugandā (2019/2879(RSP))

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann, Alice Kuhnke, Henrike Hahn, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Marie Toussaint, Gwendoline Delbos Corfield, Grace O'Sullivan, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Sergey Lagodinsky, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, David Cormand, Gina Dowding, Yannick Jadot, Michèle Rivasi un Ciarán Cuffe Verts/ALE grupas vārdā un Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Laura Ferrara un Ignazio Corrao – par Ugandu, jo īpaši likumprojektu, kura mērķis ir piemērot nāvessodu par homoseksuālām darbībām (B9-0134/2019);

—   Marisa Matias, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena Arza, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Mick Wallace, Clare Daly, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Anne Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry, Konstantinos Arvanitis un Petros Kokkalis GUE/NGL grupas vārdā – par LGBTI personu stāvokli Ugandā (B9-0135/2019);

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Liesje Schreinemacher, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans un Marie Pierre Vedrenne grupas "Renew" vārdā – par LGBTI personu stāvokli Ugandā (B9-0137/2019);

—   Kati Piri un Julie Ward S&D grupas vārdā – par LGBTI personu stāvokli Ugandā (B9-0140/2019);

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Roberta Metsola un Sandra Kalniete PPE grupas vārdā – par LGBTI personu stāvokli Ugandā (B9-0142/2019).

II.   Ēģipte (2019/2880(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā – par Ēģipti (B9-0136/2019);

—   Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Grace O'Sullivan, Heidi Hautala, Michael Bloss, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon Taubadel, François Alfonsi, Damien Carême, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Karima Delli, Tineke Strik, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Gina Dowding, Catherine Rowett, David Cormand un Michèle Rivasi, Verts/ALE grupas vārdā – par Ēģipti (B9-0138/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi un Manuel Bompard GUE/NGL grupas vārdā – par Ēģipti (B9-0139/2019);

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans un Marie Pierre Vedrenne grupas "Renew" vārdā – par Ēģipti (B9-0141/2019);

—   Kati Piri un Maria Arena S&D grupas vārdā – par Ēģipti (B9-0143/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Andrius Kubilius, David Lega, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Sandra Kalniete, Inese Vaidere un Antonio López Istúriz White PPE grupas vārdā – par Ēģipti (B9-0144/2019).

III.   Ierosinātais jaunais Indonēzijas kriminālkodekss (2019/2881(RSP))

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Michael Bloss, Alice Kuhnke, Yannick Jadot, Catherine Rowett, David Cormand, Michèle Rivasi un Ciarán Cuffe Verts/ALE grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo – par Indonēzijā ierosināto jauno kriminālkodeksu (B9-0145/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Charlie Weimers, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Bert Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā – par ierosināto jauno Indonēzijas kriminālkodeksu (B9-0146/2019);

—   Lars Patrick Berg un Jörg Meuthen ID grupas vārdā – par ierosināto jauno Indonēzijas kriminālkodeksu (B9-0147/2019);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Inma Rodríguez Piñero, Alexis Georgoulis, Stelios Kouloglou, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Petros Kokkalis un Konstantinos Arvanitis GUE/NGL grupas vārdā – par ierosināto jauno Indonēzijas kriminālkodeksu (B9-0148/2019);

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans un Marie Pierre Vedrenne grupas "Renew" vārdā – par ierosināto jauno Indonēzijas kriminālkodeksu (B9-0150/2019);

—   Kati Piri un Marianne Vind S&D grupas vārdā – par Indonēzijā ierosināto jauno kriminālkodeksu (B9-0152/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Sandra Kalniete, Inese Vaidere un Antonio López Istúriz White PPE grupas vārdā – par ierosināto jauno Indonēzijas kriminālkodeksu (B9-0153/2019).

Uzstāšanās laiks tiks sadalīts saskaņā ar Reglamenta 171. pantu.


3. Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz noteikumiem par tādu dzīvnieku un preču sūtījumu oficiālajām kontrolēm, kas ir tranzītā, pārkrauti un tālākā transportēšanā caur Savienību, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 798/2008, (EK) Nr. 1251/2008, (EK) Nr. 119/2009, (ES) Nr. 206/2010, (ES) Nr. 605/2010, (ES) Nr. 142/2011, (ES) Nr. 28/2012, Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/759 un Komisijas Lēmumu 2007/777/EK (C(2019)07003 - 2019/2867(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 10. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz noteikumiem par to, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem identitātes un fiziskās kontrolpārbaudes noteiktām precēm var veikt kontrolpunktos un dokumentu kontrolpārbaudes — attālināti no robežkontroles punktiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (C(2019)07004 - 2019/2864(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 10. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz atbrīvojumu no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos noteiktu kategoriju dzīvniekiem un precēm, konkrētām kontrolēm pasažieru personīgajai bagāžai un nelieliem tādu preču sūtījumiem fiziskām personām, kurus nav paredzēts laist tirgū, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625, kā arī groza Regulu (ES) Nr. 142/2011 (C(2019)07006 - 2019/2863(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 10. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina attiecībā uz noteikumiem par konkrētām oficiālajām kontrolēm, ko veic noteiktu kategoriju dzīvniekiem un precēm, par pasākumiem, kas jāveic pēc šādām kontrolēm, un par noteiktu kategoriju dzīvniekiem un precēm, ko atbrīvo no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos (C(2019)07007 - 2019/2868(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 10. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz noteikumiem, kas reglamentē konkrētu oficiālo kontroļu veikšanu koksnes iepakojamam materiālam, konkrētu sūtījumu paziņošanu un pasākumiem, kas jāveic neatbilstību gadījumā, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (C(2019)07251 - 2019/2865(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 10. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1076, lai Ipielikumā iekļautu Komoru Salu Savienību (C(2019)07276 - 2019/2871(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 14. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/833, ar kuru nosaka saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumus, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā (C(2019)07290 - 2019/2872(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 15. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz termiņiem, kādos Apvienotajai Karalistei būtu jāizpilda atbilstības nosacījumi Savienības finansējuma saņemšanai pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības, groza Padomes Regulu (ES, Euratom) 2019/1197 (C(2019)07296 - 2019/2866(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 10. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz konkrētu Direktīvas 91/496/EEK, Direktīvas 97/78/EK un Direktīvas 2000/29/EK noteikumu piemērošanas datumu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (C(2019)07297 - 2019/2869(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 10. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (C(2019)07313 - 2019/2890(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 17. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 515/2014, ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 15. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 516/2014, ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 15. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija un dati, kas iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kura veic vērtspapīrošanu, ir jādara pieejami par vērtspapīrošanas darījumu (C(2019)07334 - 2019/2889(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 16. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

Deleģēto aktu projekti, kuriem ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula, ar ko izveido izmetumu plānu gliemeņu Venus spp. zvejniecībām konkrētos Itālijas teritoriālajos ūdeņos (C(2019)06197 – 2019/2798(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 28. augustu.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2017/86, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūrā (C(2019)06204 – 2019/2799(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 29. augustu.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH


4. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006 izdara grozījumus, kas attiecas uz atbilstības pārbaudei atlasāmās reģistrācijas dokumentācijas procentuālo daļu (D063677/02 - 2019/2862(RPS) - termiņš: 2019. gada 25. decembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE (Reglamenta 57. pants), IMCO (Reglamenta 57. pants)


5. Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. panta 4. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 16/2019, DEC 17/2019 un DEC 19/2019, III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 29. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumiem V/AB-13/C/19, V/AB-14/C/19, V/AB-15/C/19 un V/AB-16/C/19, V iedaļa – Revīzijas palāta.

Saskaņā ar Finanšu regulas 29. panta 1.a un 1.b punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu INF 1/2019 – Eiropas Ārējās darbības dienests.


6. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 19/2019, III iedaļa — Komisija (N9-0035/2019 - C9-0137/2019 - 2019/2123(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 20/2019, III iedaļa — Komisija (N9-0036/2019 - C9-0145/2019 - 2019/2138(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 21/2019, III iedaļa — Komisija (N9-0037/2019 - C9-0146/2019 - 2019/2139(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 22/2019, III iedaļa — Komisija (N9-0038/2019 - C9-0147/2019 - 2019/2140(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-17/C/19 — Eiropas Revīzijas palāta (N9-0039/2019 - C9-0150/2019 - 2019/2141(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG


7. Turcijas militārās operācijas Sīrijas ziemeļaustrumos un to sekas (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Turcijas militārās operācijas Sīrijas ziemeļaustrumos un to sekas (2019/2886(RSP)).

Tytti Tuppurainen (Padomes priekšsēdētāja) un Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, Malik Azmani Renew grupas vārdā, Tineke Strik Verts/ALE grupas vārdā, Lars Patrick Berg ID grupas vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Özlem Demirel GUE/NGL grupas vārdā, Miroslav Radačovský, pie grupām nepiederošs deputāts, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Sergey Lagodinsky, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen un Athanasios Konstantinou.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās David McAllister, Nacho Sánchez Amor, Irina Von Wiese, Saskia Bricmont, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Isabel Santos, Nathalie Loiseau, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Konstantinos Arvanitis, John David Edward Tennant, Francisco José Millán Mon, Evin Incir, Petras Auštrevičius, François Alfonsi, Jaak Madison, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Martin Sonneborn, Jeroen Lenaers, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Angelo Ciocca (sēdes vadītāja norādīja, ka Angelo Ciocca izturēšanās ir nepiedienīga), Andrey Slabakov, Emmanuel Maurel, Laura Ferrara, Željana Zovko, Dietmar Köster, Dragoş Tudorache, Margrete Auken, Jérôme Rivière, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Andrey Kovatchev, Andreas Schieder, Phil Bennion, Susanna Ceccardi, Helmut Geuking, Márton Gyöngyösi, François-Xavier Bellamy, Demetris Papadakis, Frédérique Ries, Peter Kofod, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Alexandra Lesley Phillips, Paulo Rangel, Giuliano Pisapia, Antony Hook, Elena Lizzi, Lefteris Christoforou, Tanja Fajon, Maite Pagazaurtundúa, Alexander Alexandrov Yordanov, Eero Heinäluoma, Christophe Grudler, David Lega, Attila Ara-Kovács, Klemen Grošelj, Lukas Mandl, Nikos Androulakis, Peter van Dalen, Katarina Barley, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javi López, Vladimír Bilčík, Pierfrancesco Majorino, Manolis Kefalogiannis, Margarida Marques, Seán Kelly, Kris Peeters, Loucas Fourlas un Hildegard Bentele.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Beata Kempa, Dimitrios Papadimoulis, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Irena Joveva, Sandra Pereira, Caterina Chinnici, Mick Wallace un Maria Grapini.

Uzstājās Tytti Tuppurainen.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Tineke Strik, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Hannah Neumann, Markéta Gregorová, Gina Dowding, Alice Kuhnke, Bronis Ropė, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Heidi Hautala, Michael Bloss, Anna Cavazzini, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Sergey Lagodinsky, Karima Delli, Viola Von Cramon Taubadel, Damien Carême, Gwendoline Delbos Corfield, François Alfonsi, Saskia Bricmont, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Catherine Rowett un David Cormand Verts/ALE grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo – par Turcijas militārajām operācijām Sīrijas ziemeļaustrumos un to sekām (2019/2886(RSP)) (B9-0123/2019);

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez un Marie Pierre Vedrenne grupas "Renew" vārdā – par Turcijas militārajām operācijām Sīrijas ziemeļaustrumos un to sekām (2019/2886(RSP)) (B9-0125/2019);

—   Lars Patrick Berg, Jörg Meuthen un Bernhard Zimniok ID grupas vārdā – par Turcijas militārajām operācijām Sīrijas ziemeļaustrumos un to sekām (2019/2886(RSP)) (B9-0126/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Vangelis Meimarakis, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Manolis Kefalogiannis, Paulo Rangel, Michal Wiezik, Peter Pollák un Ivan Štefanec PPE grupas vārdā – par Turcijas militārajām operācijām Sīrijas ziemeļaustrumos un to sekām (2019/2886(RSP)) (B9-0127/2019);

—   Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Petros Kokkalis un Giorgos Georgiou GUE/NGL grupas vārdā – par Turcijas militārajām operācijām Sīrijas ziemeļaustrumos un to sekām (2019/2886(RSP)) (B9-0128/2019);

—   Kati Piri un Nacho Sánchez Amor S&D grupas vārdāpar Turcijas militārajām operācijām Sīrijas ziemeļaustrumos un to sekām (2019/2886(RSP)) (B9-0129/2019);

—   Anna Fotyga, Adam Bielan, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska un Ruža Tomašić ECR grupas vārdāpar Turcijas militārajām operācijām Sīrijas ziemeļaustrumos un to sekām (2019/2886(RSP)) (B9-0133/2019).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.10.2019. protokola 8.8. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.50 pirms balsošanas laika.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.00.


9. Eiropas ombuda ievēlēšana – saņemtie kandidatūru pieteikumi

Ņemot vērā savu 2019. gada 16. septembra paziņojumu (16.9.2019. protokola 11. punkts), priekšsēdētājs informēja, ka līdz noteiktajam termiņam, proti, 2019. gada 30. septembrim, ir saņēmis pieteikumus, kuros izvirzītas šādas kandidatūras Eiropas ombuda amatam:

- Giuseppe Fortunato,

- Julia Laffranque,

- Nils Muižnieks,

- Emily O’Reilly,

- Cecilia Wikström.

Visi pieci kandidatūru pieteikumi ir atzīti par pieņemamiem, un šie pieteikumi, kā arī citi attiecīgie dokumenti ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka kandidatūru pieteikumi tiks nodoti Lūgumrakstu komitejai, kas 2019. gada 3. decembrī rīkos kandidātu uzklausīšanas, kurās varēs piedalīties visi deputāti.

°
° ° °

Uzstājās Jérôme Rivière – par iepriekšējās dienas balsošanas laika norisi (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).


10. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas priekšsēdētāju George Tsereteli, kas bija ieņēmis vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


11. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


11.1. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (grozījumu projekti) (balsošana)

— Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta III iedaļas apropriāciju grozījumu projekti attiecībā uz Komisiju;

— Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX un X iedaļas apropriāciju grozījumu projekti attiecībā uz Eiropas Parlamentu, Padomi, Tiesu, Eiropas Revīzijas palātu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Reģionu komiteju, Eiropas ombudu, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un Eiropas Ārējās darbības dienestu.

Saskaņā ar Līgumu noteikumiem, lai grozījumu projektus pieņemtu, tiem ir jāsaņem Eiropas Parlamenta deputātu balsu vairākums.

(Pieņemto grozījumu projekti atrodami pielikumā “Pieņemtie teksti”.)

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

Uzstāšanās

Kimmo Tiilikainen (Padomes priekšsēdētājs) atzīmēja, ka Parlamentam un Padomei ir atšķirīgas nostājas, un piekrita tam, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 4. punkta c) apakšpunktu tiek sasaukta Samierināšanas komitejas sēde.


11.2. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Budžeta komiteja. Referentes: Monika Hohlmeier un Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0038).

Uzstāšanās

Nikolaj Villumsen ir ierosinājis mutisku grozījumu grozījumā Nr. 40/rev. Parlaments nolēma par šo mutisko grozījumu nebalsot, jo pret to iebilda vairāk nekā 40 deputātu.


11.3. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (balsošana)

Otrais ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2019)0039).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2019)0039).

Budžeta izpilde netika apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu).


11.4. ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (balsošana)

Otrais ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2019)0040).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2019)0040).

Budžeta izpilde netika apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu).


11.5. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: novērtējums par augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz medus bitēm (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu, kā arī 4. punkta c) apakšpunktu iesniegusi ENVI komiteja, par projektu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz novērtējumu par augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz medus bitēm groza Regulu (ES) Nr. 546/2011 (D045385/06 - 2019/2776(RPS)) (B9-0149/2019) - Atbildīgie deputāti: Bas Eickhout, Eric Andrieu, Martin Hojsík un Anja Hazekamp.

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0041).

Uzstāšanās

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) – pēc balsošanas.


12. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Monika Hohlmeier un Eider Gardiazabal Rubial ziņojums - A9-0017/2019
Peter Lundgren, Billy Kelleher, Charlie Weimers, Jiří Pospíšil, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton, Clara Aguilera, Tatjana Ždanoka, Rory Palmer un Seán Kelly

Petri Sarvamaa ziņojums - A9-0011/2019
Robert Roos, Stanislav Polčák un Seán Kelly

Isabel García Muñoz ziņojums - A9-0010/2019
Stanislav Polčák, Bill Newton Dunn un Seán Kelly


13. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Plenārsēde”\ “Plenārsēdes”\ Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.13.)


SĒDI VADA: Dita CHARANZOVÁ
Priekšsēdētāja vietniece

14. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.01.


15. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


16. Ārkārtas situācija klimata un ekoloģijas jomā (debates par aktuāliem jautājumiem)

Ārkārtas situācija klimata un ekoloģijas jomā (2019/2887(RSP)).

Uzstājās Miriam Dalli, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi S&D grupa.

Uzstājās Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Esther de Lange PPE grupas vārdā, Heléne Fritzon S&D grupas vārdā, María Soraya Rodríguez Ramos grupas “Renew” vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Silvia Sardone ID grupas vārdā, Alexandr Vondra ECR grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi, pie grupām nepiederoša deputāte, Pernille Weiss, Jytte Guteland, Catherine Chabaud, Yannick Jadot, Catherine Griset, Anna Zalewska, Anja Hazekamp, Robert Rowland, Mairead McGuinness, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Michael Bloss, Sylvia Limmer, Hermann Tertsch, Petros Kokkalis, Ignazio Corrao, Edina Tóth, Udo Bullmann, Frédérique Ries, Pär Holmgren, Aurelia Beigneux, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace, Norbert Lins, Theresa Griffin, Martin Hojsík, Karima Delli, Danilo Oscar Lancini, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Javi López, Caroline Voaden, Jutta Paulus, Robert Roos un Dubravka Šuica.

SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Kathleen Van Brempt, Katalin Cseh, Damien Carême, Johan Van Overtveldt, Maria Spyraki, Marek Belka, Valter Flego, Ciarán Cuffe, Agnès Evren, Aurore Lalucq, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Markus Pieper, Mohammed Chahim, Karin Karlsbro, Scott Ainslie, András Gyürk, Delara Burkhardt, Urmas Paet, Anna Deparnay-Grunenberg, Hildegard Bentele, Lídia Pereira, Tom Berendsen, Daniel Buda, Isabel Benjumea Benjumea, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly un João Ferreira.

Uzstājās Günther Oettinger un Tytti Tuppurainen.

Debates tika slēgtas.


17. Revīzijas palātas 2018. gada pārskata izklāsts (debates)

Revīzijas palātas 2018. gada pārskata izklāsts (2019/2802(RSP)).

Klaus-Heiner Lehne (Revīzijas palātas priekšsēdētājs) iepazīstināja ar pārskatu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Tsvetelina Penkova S&D grupas vārdā, Olivier Chastel grupas “Renew” vārdā, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE grupas vārdā, Joachim Kuhs ID grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Michael Heaver, pie grupām nepiederošs deputāts, Tomáš Zdechovský, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Robert Rowland, Isabel García Muñoz, Gilles Boyer, Gilles Lebreton, Mazaly Aguilar, Sabrina Pignedoli, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Eugen Jurzyca, Brian Monteith, Tamás Deutsch, Lara Wolters, Markus Pieper, Maria Grapini un David Lega.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák un Tudor Ciuhodaru.

Uzstājas: Günther Oettinger.

SĒDI VADA: Ewa KOPACZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājas: Klaus-Heiner Lehne.

Debates tika slēgtas.


18. Meklēšanas un glābšanas pasākumi Vidusjūrā (debates)

Jautājums O-000024/2019, uz kuru jāatbild mutiski un kuru uzdeva Juan Fernando López Aguilar LIBE komitejas vārdā Padomei: meklēšana un glābšana Vidusjūrā (B9-0052/2019).

Jautājums O-000025/2019, uz kuru jāatbild mutiski un kuru uzdeva Juan Fernando López Aguilar LIBE komitejas vārdā Komisijai: meklēšana un glābšana Vidusjūrā (B9-0053/2019).

Juan Fernando López Aguilar izvērsa jautājumus.

Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Johannes Hahn (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Lena Düpont PPE grupas vārdā, Claude Moraes S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld grupas “Renew” vārdā, Erik Marquardt Verts/ALE grupas vārdā, Annalisa Tardino ID grupas vārdā, Nicola Procaccini ECR grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Kostas Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Karoline Edtstadler, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Balázs Hidvéghi, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Reinhard Bütikofer, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Jadwiga Wiśniewska un Miriam Dalli.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Antony Hook, Ernest Urtasun, Nicolaus Fest, Robert Roos, Sylvie Guillaume, Hilde Vautmans, Laura Huhtasaari, Evin Incir, Mara Bizzotto un Hynek Blaško.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Monika Hohlmeier, Alex Agius Saliba, Irena Joveva, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Stanislav Polčák un Pierfrancesco Majorino.

Uzstājās Johannes Hahn un Tytti Tuppurainen.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Nicola Procaccini ECR grupas vārdā par meklēšanas un glābšanas pasākumiem Vidusjūrā (2019/2755(RSP)) (B9-0130/2019);

—   Annalisa Tardino un Tom Vandendriessche ID grupas vārdā par meklēšanas un glābšanas pasākumiem Vidusjūrā (2019/2755(RSP)) (B9-0131/2019);

—   Lena Düpont PPE grupas vārdā par meklēšanas un glābšanas pasākumiem Vidusjūrā (2019/2755(RSP)) (B9-0132/2019);

—   Juan Fernando López Aguilar LIBE komitejas vārdā par meklēšanas un glābšanas pasākumiem Vidusjūrā (2019/2755(RSP)) (B9-0154/2019).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.10.2019. protokola 8.9. punkts.


19. Pievienošanās sarunu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju sākšana (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Pievienošanās sarunu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju sākšana (2019/2883(RSP)).

Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Andrey Kovatchev PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, Ilhan Kyuchyuk Renew grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Anna Bonfrisco ID grupas vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā, Željana Zovko, Tonino Picula, Stéphane Séjourné, Tineke Strik un Dominique Bilde.

(Debašu turpinājums: 23.10.2019. protokola 21. punkts)


20. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītāja Parlamenta vārdā sveica Ziemeļmaķedonijas asamblejas priekšsēdētāju Talat Xhaferi, kas bija ieņēmis vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


21. Pievienošanās sarunu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju sākšana (debašu turpinājums)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Pievienošanās sarunu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju sākšana (2019/2883(RSP)).

(Debašu sākums: 23.10.2019. protokola 19. punkts)

Uzstājās Fabio Massimo Castaldo un Vladimír Bilčík.

SĒDI VADA: Marcel KOLAJA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Isabel Santos, Klemen Grošelj, Lars Patrick Berg, Bogdan Rzońca, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrius Kubilius, Andreas Schieder, Urmas Paet, Laura Huhtasaari, Ioannis Lagos, Maria Spyraki, Sergei Stanishev, Michal Šimečka, Jordan Bardella, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Valter Flego, Miroslav Radačovský, Karlo Ressler Tanja Fajon kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Karlo Ressler,Paolo Borchia, Alexander Alexandrov Yordanov, Brando Benifei, Andor Deli, Sven Mikser un Arba Kokalari.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Julie Ward, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Gilles Lebreton un Dimitrios Papadimoulis.

Uzstājās Johannes Hahn un Tytti Tuppurainen.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Jörg Meuthen, Lars Patrick Berg un Guido Reil ID grupas vārdā par pievienošanās sarunu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju sākšanu (2019/2883(RSP)) (B9-0155/2019);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā – par pievienošanās sarunu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju sākšanu (2019/2883(RSP)) (B9-0156/2019);

—   Tineke Strik, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel, David Cormand, Philippe Lamberts, Yannick Jadot, Romeo Franz, Ciarán Cuffe, Monika Vana, Jutta Paulus, Michael Bloss un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā – par pievienošanās sarunu sākšanu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju (2019/2883(RSP)) (B9-0157/2019);

—   Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Elena Kountoura un Martina Michels GUE/NGL grupas vārdāpar pievienošanās sarunu sākšanu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju (2019/2883(RSP)) (B9-0158/2019);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder un Tanja Fajon S&D grupas vārdā – par pievienošanās sarunu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju sākšanu (2019/2883(RSP)) (B9-0159/2019);

—   Hilde Vautmans un Ilhan Kyuchyuk grupas "Renew" vārdā – par pievienošanās sarunu sākšanu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju (2019/2883(RSP)) (B9-0160/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, Andor Deli un László Trócsányi PPE grupas vārdāpar pievienošanās sarunu sākšanu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju (2019/2883(RSP)) (B9-0161/2019).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.10.2019. protokola 8.10. punkts.


22. Stāvoklis Irākā, jo īpaši jauniešu un studentu protestu vardarbīga apspiešana (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Irākā, jo īpaši jauniešu un studentu protestu vardarbīga apspiešana (2019/2884(RSP)).

Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Georgios Kyrtsos PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, Abir Al-Sahlani grupas “Renew” vārdā, Hannah Neumann Verts/ALE grupas vārdā, Thierry Mariani ID grupas vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Clare Daly GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo, pie grupām nepiederošs deputāts, Domènec Ruiz Devesa, José Ramón Bauzá Díaz, Isabella Tovaglieri, Pernando Barrena Arza un Pietro Bartolo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tudor Ciuhodaru, Kateřina Konečná, Julie Ward un Mick Wallace.

Uzstājās Tytti Tuppurainen.

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.


23. ANO augsta līmeņa politiskā deklarācija par vispārēju veselības aprūpi (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ANO augsta līmeņa politiskā deklarācija par vispārēju veselības aprūpi (2019/2861(RSP)).

Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Neven Mimica (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Dolors Montserrat PPE grupas vārdā, Heléne Fritzon S&D grupas vārdā, Véronique Trillet-Lenoir grupas “Renew” vārdā, Petra De Sutter Verts/ALE grupas vārdā, Simona Baldassarre ID grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Cindy Franssen, Sara Cerdas, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomislav Sokol, Katalin Cseh, Kateřina Konečná, Tomislav Sokol, Tudor Ciuhodaru, Pierfrancesco Majorino, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomislav Sokol, un Nicolás González Casares, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dolors Montserrat.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Julie Ward.

Uzstājās Neven Mimica un Tytti Tuppurainen.

Debates tika slēgtas.


24. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 642.179/OJJE).


25. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.50.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Attaisnoti nepiedalās:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Fox Claire, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 11. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika