Indeks 
Protokół
XML 190kPDF 303kWORD 83k
Środa, 23 października 2019 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)
 3.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 4.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 5.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 6.Składanie dokumentów
 7.Tureckie operacje wojskowe w północno-wschodniej Syrii i ich następstwa (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – otrzymane kandydatury
 10.Oficjalne powitanie
 11.Głosowanie
  
11.1.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje (projekty poprawek) (głosowanie)
  
11.2.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje (głosowanie)
  
11.3.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)
  
11.4.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (głosowanie)
  
11.5.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Ocena wpływu środków ochrony roślin na pszczoły miodne (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 13.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Stan zagrożenia klimatycznego i ekologicznego (debata na aktualny temat)
 17.Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2018 r. (debata)
 18.Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym (debata)
 19.Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią (debata)
 20.Oficjalne powitanie
 21.Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią (ciąg dalszy debaty)
 22.Sytuacja w Iraku, w szczególności brutalne tłumienie protestów młodzieży i studentów (debata)
 23.Deklaracja polityczna ONZ na wysokim szczeblu w sprawie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (debata)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.01.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)

Następujący posłowie lub następujące grupy polityczne złożyli zgodnie z art. 144 Regulaminu wnioski o przeprowadzenie debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Sytuacja osób LGBTI w Ugandzie (2019/2879(RSP))

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann, Alice Kuhnke, Henrike Hahn, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Marie Toussaint, Gwendoline Delbos Corfield, Grace O'Sullivan, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Sergey Lagodinsky, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, David Cormand, Gina Dowding, Yannick Jadot, Michèle Rivasi i Ciarán Cuffe, w imieniu grupy Verts/ALE, i Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Laura Ferrara i Ignazio Corrao, w sprawie Ugandy, a w szczególności projektu ustawy nakładającej karę śmierci za homoseksualizm (B9-0134/2019);

—   Marisa Matias, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena Arza, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Mick Wallace, Clare Daly, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Anne Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry, Konstantinos Arvanitis i Petros Kokkalis, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji osób LGBTI w Ugandzie (B9-0135/2019);

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Liesje Schreinemacher, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans i Marie Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji osób LGBTI w Ugandzie (B9-0137/2019);

—   Kati Piri i Julie Ward, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji osób LGBTI w Ugandzie (B9-0140/2019);

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Roberta Metsola i Sandra Kalniete, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji osób LGBTI w Ugandzie (B9-0142/2019).

II.   Egipt (2019/2880(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR, w sprawie Egiptu (B9-0136/2019);

—   Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Grace O'Sullivan, Heidi Hautala, Michael Bloss, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon Taubadel, François Alfonsi, Damien Carême, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Karima Delli, Tineke Strik, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Gina Dowding, Catherine Rowett, David Cormand i Michèle Rivasi, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Egiptu (B9-0138/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi i Manuel Bompard, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Egiptu (B9-0139/2019);

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans i Marie Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew, w sprawie Egiptu (B9-0141/2019);

—   Kati Piri i Maria Arena, w imieniu grupy S&D, w sprawie Egiptu (B9-0143/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Andrius Kubilius, David Lega, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Sandra Kalniete, Inese Vaidere i Antonio López Istúriz White, w imieniu grupy PPE, w sprawie Egiptu (B9-0144/2019).

III.   Projekt nowego kodeksu karnego w Indonezji (2019/2881(RSP))

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Michael Bloss, Alice Kuhnke, Yannick Jadot, Catherine Rowett, David Cormand, Michèle Rivasi i Ciarán Cuffe, w imieniu grupy Verts/ALE, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie projektu nowego kodeksu karnego w Indonezji (B9-0145/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Charlie Weimers, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Bert Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR, w sprawie projektu nowego kodeksu karnego w Indonezji (B9-0146/2019);

—   Lars Patrick Berg i Jörg Meuthen, w imieniu grupy ID, w sprawie projektu nowego kodeksu karnego w Indonezji (B9-0147/2019);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Inma Rodríguez Piñero, Alexis Georgoulis, Stelios Kouloglou, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Petros Kokkalis i Konstantinos Arvanitis, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie projektu nowego kodeksu karnego w Indonezji (B9-0148/2019);

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans i Marie Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew, w sprawie projektu nowego kodeksu karnego w Indonezji (B9-0150/2019);

—   Kati Piri i Marianne Vind, w imieniu grupy S&D, w sprawie projektu nowego kodeksu karnego w Indonezji (B9-0152/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Sandra Kalniete, Inese Vaidere i Antonio López Istúriz White, w imieniu grupy PPE, w sprawie projektu nowego kodeksu karnego w Indonezji (B9-0153/2019).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 171 Regulaminu.


3. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących kontroli urzędowych przesyłek zwierząt i towarów w tranzycie, przeładunku i w trakcie dalszego transportu przez terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008, (WE) nr 1251/2008, (WE) nr 119/2009, (UE) nr 206/2010, (UE) nr 605/2010, (UE) nr 142/2011, (UE) nr 28/2012, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 i decyzję Komisji 2007/777/WE (C(2019)07003 - 2019/2867(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 10 października 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, AGRI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących przypadków, w których kontrole identyfikacyjne i kontrole bezpośrednie niektórych towarów mogą być przeprowadzane w punktach kontroli, a kontrole dokumentacji mogą być przeprowadzane w pewnej odległości od punktów kontroli granicznej, oraz warunków, na jakich może się to odbywać (C(2019)07004 - 2019/2864(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 10 października 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, AGRI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i w odniesieniu do określonych kontroli bagażu osobistego pasażerów i małych przesyłek towarów wysyłanych do osób fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 (C(2019)07006 - 2019/2863(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 10 października 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, AGRI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących określonych kontroli urzędowych odnoszących się do niektórych kategorii zwierząt i towarów, środków stosowanych po przeprowadzeniu tych kontroli oraz niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej (C(2019)07007 - 2019/2868(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 10 października 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, AGRI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących przeprowadzania określonych kontroli urzędowych drewnianych materiałów opakowaniowych, powiadamiania o niektórych przesyłkach oraz środków stosowanych w przypadkach niezgodności (C(2019)07251 - 2019/2865(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 10 października 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, AGRI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1076 w celu dodania Związku Komorów do załącznika I (C(2019)07276 - 2019/2871(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 14 października 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/833 ustanawiające środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (C(2019)07290 - 2019/2872(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 15 października 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2019/1197 w odniesieniu do terminów, w których Zjednoczone Królestwo musi spełnić warunki kwalifikowalności do finansowania unijnego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (C(2019)07296 - 2019/2866(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 10 października 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do okresu stosowania niektórych przepisów dyrektyw 91/496/EWG, 97/78/WE i2000/29/WE (C(2019)07297 - 2019/2869(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 10 października 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, AGRI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (C(2019)07313 - 2019/2890(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 października 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 515/2014 ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 15 października 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 ustanawiającego Fundusz Azylu, Migracji iIntegracji (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 15 października 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje oraz szczegółowe informacje na temat sekurytyzacji, które mają być udostępniane przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą oraz SSPE (C(2019)07334 - 2019/2889(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 16 października 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekty aktów delegowanych, w przypadku których przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do małży Venus spp. na niektórych włoskich wodach terytorialnych (C(2019)06197 – 2019/2798(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 28 sierpnia 2019 r.

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/86 ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów małych gatunków dennych w Morzu Śródziemnym (C(2019)06204 – 2019/2799(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 29 sierpnia 2019 r.

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH


4. Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do odsetka dokumentacji rejestracyjnych wybranych w celu kontroli ich zgodności z przepisami (D063677/02 - 2019/2862(RPS) - termin: 25 grudnia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE (art. 57 Regulaminu), IMCO (art. 57 Regulaminu)


5. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 31 ust. 4 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcia środków Komisji Europejskiej DEC 16/2019, DEC 17/2019, DEC 19/2019 - Sekcja III – Komisja.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciom środków V/AB-13/C/19, V/AB-14/C/19, V/AB-15/C/19, V/AB-16/C/19 – Sekcja V – Trybunał Obrachunkowy.

Zgodnie z art. 29 ust. 1a i 1b rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciu środków INF 1/2019 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych.


6. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 19/2019 - Sekcja III - Komisja (N9-0035/2019 - C9-0137/2019 - 2019/2123(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 20/2019 - Sekcja III - Komisja (N9-0036/2019 - C9-0145/2019 - 2019/2138(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 21/2019 - Sekcja III - Komisja (N9-0037/2019 - C9-0146/2019 - 2019/2139(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 22/2019 - Sekcja III - Komisja (N9-0038/2019 - C9-0147/2019 - 2019/2140(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-17/C/19 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N9-0039/2019 - C9-0150/2019 - 2019/2141(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG


7. Tureckie operacje wojskowe w północno-wschodniej Syrii i ich następstwa (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Tureckie operacje wojskowe w północno-wschodniej Syrii i ich następstwa (2019/2886(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosili oświadczenia w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Malik Azmani w imieniu grupy Renew, Tineke Strik w imieniu grupy Verts/ALE, Lars Patrick Berg w imieniu grupy ID, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Özlem Demirel w imieniu grupy GUE/NGL, Miroslav Radačovský niezrzeszony, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Sergey Lagodinsky, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen i Athanasios Konstantinou.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: David McAllister, Nacho Sánchez Amor, Irina Von Wiese, Saskia Bricmont, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Isabel Santos, Nathalie Loiseau, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Konstantinos Arvanitis, John David Edward Tennant, Francisco José Millán Mon, Evin Incir, Petras Auštrevičius, François Alfonsi, Jaak Madison, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Martin Sonneborn, Jeroen Lenaers, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Angelo Ciocca (którego zachowanie przewodnicząca uznała za niestosowne), Andrey Slabakov, Emmanuel Maurel, Laura Ferrara, Željana Zovko, Dietmar Köster, Dragoş Tudorache, Margrete Auken, Jérôme Rivière, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Andrey Kovatchev, Andreas Schieder, Phil Bennion, Susanna Ceccardi, Helmut Geuking, Márton Gyöngyösi, François-Xavier Bellamy, Demetris Papadakis, Frédérique Ries, Peter Kofod, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Alexandra Lesley Phillips, Paulo Rangel, Giuliano Pisapia, Antony Hook, Elena Lizzi, Lefteris Christoforou, Tanja Fajon, Maite Pagazaurtundúa, Alexander Alexandrov Yordanov, Eero Heinäluoma, Christophe Grudler, David Lega, Attila Ara-Kovács, Klemen Grošelj, Lukas Mandl, Nikos Androulakis, Peter van Dalen, Katarina Barley, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javi López, Vladimír Bilčík, Pierfrancesco Majorino, Manolis Kefalogiannis, Margarida Marques, Seán Kelly, Kris Peeters, Loucas Fourlas i Hildegard Bentele.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Beata Kempa, Dimitrios Papadimoulis, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Irena Joveva, Sandra Pereira, Caterina Chinnici, Mick Wallace i Maria Grapini.

Głos zabrała Tytti Tuppurainen.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Tineke Strik, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Hannah Neumann, Markéta Gregorová, Gina Dowding, Alice Kuhnke, Bronis Ropė, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Heidi Hautala, Michael Bloss, Anna Cavazzini, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Sergey Lagodinsky, Karima Delli, Viola Von Cramon Taubadel, Damien Carême, Gwendoline Delbos Corfield, François Alfonsi, Saskia Bricmont, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Catherine Rowett i David Cormand, w imieniu grupy Verts/ALE, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie tureckiej interwencji wojskowej w północno-wschodniej Syrii i jej skutków (2019/2886(RSP)) (B9-0123/2019);

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez i Marie Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew, w sprawie tureckiej interwencji wojskowej w północno-wschodniej Syrii i jej skutków (2019/2886(RSP)) (B9-0125/2019);

—   Lars Patrick Berg, Jörg Meuthen i Bernhard Zimniok, w imieniu grupy ID, w sprawie tureckiej operacji wojskowej w północno-wschodniej Syrii i jej skutków (2019/2886(RSP)) (B9-0126/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Vangelis Meimarakis, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Manolis Kefalogiannis, Paulo Rangel, Michal Wiezik, Peter Pollák i Ivan Štefanec, w imieniu grupy PPE, w sprawie tureckiej interwencji wojskowej w północno-wschodniej Syrii i jej skutków (2019/2886(RSP)) (B9-0127/2019);

—   Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Petros Kokkalis i Giorgos Georgiou, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie tureckiej interwencji wojskowej w północno-wschodniej Syrii i jej skutków (2019/2886(RSP)) (B9-0128/2019);

—   Kati Piri i Nacho Sánchez Amor, w imieniu grupy S&D, w sprawie tureckiej interwencji wojskowej w północno-wschodniej Syrii i jej skutków (2019/2886(RSP)) (B9-0129/2019);

—   Anna Fotyga, Adam Bielan, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR, w sprawie tureckiej interwencji wojskowej w północno-wschodniej Syrii i jej skutków (2019/2886(RSP)) (B9-0133/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 24.10.2019.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.50 w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

8. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.00.


9. Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – otrzymane kandydatury

W następstwie ogłoszenia z dnia 16 września 2019 r. (pkt 11 protokołu z dnia 16.9.2019) Przewodniczący poinformował, że przed upływem terminu 30 września 2019 r. otrzymał następujące kandydatury na stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich:

- Giuseppe Fortunato,

- Julia Laffranque,

- Nils Muižnieks,

- Emily O’Reilly,

- Cecilia Wikström.

Wszystkie kandydatury uznano za dopuszczalne i są one dostępne, wraz z innymi odnośnymi dokumentami, na stronie internetowej Parlamentu.

Przewodniczący poinformował, że kandydatury zostaną przekazane Komisji Petycji, która zorganizuje dnia 3 grudnia 2019 r. wysłuchania kandydatów otwarte dla wszystkich posłów.

°
° ° °

Głos zabrał Jérôme Rivière w sprawie czasu przewidzianego na głosowanie w dniu poprzednim (Przewodniczący przedstawił wyjaśnienia).


10. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu przewodniczący przywitał George Tsereteliego, przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, który zajął miejsce na trybunie honorowej.


11. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


11.1. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje (projekty poprawek) (głosowanie)

— Projekty poprawek dotyczących środków w sekcji III budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 w odniesieniu do Komisji;

— Projekty poprawek dotyczących środków w sekcjach I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego, Rady, Rady Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Zgodnie z postanowieniami traktatów projekty poprawek zostaną przyjęte, gdy opowie się za nimi większość posłów do Parlamentu Europejskiego.

(Przyjęte projekty poprawek figurują w załączniku do „Tekstów przyjętych”).

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Wystąpienia

Kimmo Tiilikainen (urzędujący przewodniczący Rady) odnotował różnice między stanowiskiem Parlamentu a stanowiskiem Rady i zgodził się na zwołanie komitetu pojednawczego zgodnie z art. 314 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


11.2. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje (głosowanie)

Drugie sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawczynie: Monika Hohlmeier i Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0038)

Wystąpienia

Nikolaj Villumsen przedstawił poprawkę ustną do poprawki 40rev. Parlament nie zgodził się na poddanie poprawki ustnej pod głosowanie, ponieważ sprzeciwiło się temu ponad 40 posłów.


11.3. Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)

Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2019)0039)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2019)0039)

Odmówiono udzielenia absolutorium (zob. Załącznik V art. 5 ust. 2 lit. b) Regulaminu).


11.4. Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2019)0040)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2019)0040)

Odmówiono udzielenia absolutorium (zob. Załącznik V art. 5 ust. 2 lit. b) Regulaminu).


11.5. Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Ocena wpływu środków ochrony roślin na pszczoły miodne (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI, zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 i ust. 4 lit. c) Regulaminu, w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 546/2011 w odniesieniu do oceny wpływu środków ochrony roślin na pszczoły miodne (D045385/06 - 2019/2776(RPS)) (B9-0149/2019) - Posłowie odpowiedzialni: Bas Eickhout, Eric Andrieu, Martin Hojsík i Anja Hazekamp

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0041)

Wystąpienia

Christos Stylianides (członek Komisji), po głosowaniu.


12. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Sprawozdanie Monika Hohlmeier i Eider Gardiazabal Rubial - A9-0017/2019
Peter Lundgren, Billy Kelleher, Charlie Weimers, Jiří Pospíšil, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton, Clara Aguilera, Tatjana Ždanoka, Rory Palmer i Seán Kelly

Sprawozdanie Petri Sarvamaa - A9-0011/2019
Robert Roos, Stanislav Polčák i Seán Kelly

Sprawozdanie Isabel García Muñoz - A9-0010/2019
Stanislav Polčák, Bill Newton Dunn i Seán Kelly.


13. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Parlamentu – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie internetowej Parlamentu będzie regularnie aktualizowana przez maksimum dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.13.)


PRZEWODNICTWO: Dita CHARANZOVÁ
Wiceprzewodnicząca

14. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.01.


15. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


16. Stan zagrożenia klimatycznego i ekologicznego (debata na aktualny temat)

Stan zagrożenia klimatycznego i ekologicznego (2019/2887(RSP))

Głos zabrała Miriam Dalli, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę S&D.

Głos zabrali: Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Esther de Lange w imieniu grupy PPE, Heléne Fritzon w imieniu grupy S&D, María Soraya Rodríguez Ramos w imieniu grupy Renew, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Silvia Sardone w imieniu grupy ID, Alexandr Vondra w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi niezrzeszona, Pernille Weiss, Jytte Guteland, Catherine Chabaud, Yannick Jadot, Catherine Griset, Anna Zalewska, Anja Hazekamp, Robert Rowland, Mairead McGuinness, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Michael Bloss, Sylvia Limmer, Hermann Tertsch, Petros Kokkalis, Ignazio Corrao, Edina Tóth, Udo Bullmann, Frédérique Ries, Pär Holmgren, Aurelia Beigneux, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace, Norbert Lins, Theresa Griffin, Martin Hojsík, Karima Delli, Danilo Oscar Lancini, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Javi López, Caroline Voaden, Jutta Paulus, Robert Roos i Dubravka Šuica.

PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Kathleen Van Brempt, Katalin Cseh, Damien Carême, Johan Van Overtveldt, Maria Spyraki, Marek Belka, Valter Flego, Ciarán Cuffe, Agnès Evren, Aurore Lalucq, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Markus Pieper, Mohammed Chahim, Karin Karlsbro, Scott Ainslie, András Gyürk, Delara Burkhardt, Urmas Paet, Anna Deparnay-Grunenberg, Hildegard Bentele, Lídia Pereira, Tom Berendsen, Daniel Buda, Isabel Benjumea Benjumea, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly i João Ferreira.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Tytti Tuppurainen.

Debata została zamknięta.


17. Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2018 r. (debata)

Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2018 r. (2019/2802(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) dokonał prezentacji.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Tsvetelina Penkova w imieniu grupy S&D, Olivier Chastel w imieniu grupy Renew, Viola Von Cramon-Taubadel w imieniu grupy Verts/ALE, Joachim Kuhs w imieniu grupy ID, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Michael Heaver niezrzeszony, Tomáš Zdechovský, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Roberta Rowlanda, Isabel García Muñoz, Gilles Boyer, Gilles Lebreton, Mazaly Aguilar, Sabrina Pignedoli, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Eugen Jurzyca, Brian Monteith, Tamás Deutsch, Lara Wolters, Markus Pieper, Maria Grapini i David Lega.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák i Tudor Ciuhodaru.

Głos zabrał Günther Oettinger.

PRZEWODNICTWO: Ewa KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Klaus-Heiner Lehne.

Debata została zamknięta.


18. Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000024/2019, które skierował Juan Fernando López Aguilar, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym (B9-0052/2019)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000025/2019, które skierował Juan Fernando López Aguilar, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym (B9-0053/2019)

Juan Fernando López Aguilar rozwinął pytania.

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Lena Düpont w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy Renew, Erik Marquardt w imieniu grupy Verts/ALE, Annalisa Tardino w imieniu grupy ID, Nicola Procaccini w imieniu grupy ECR, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Kostas Papadakis niezrzeszony, Karoline Edtstadler, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Balázs Hidvéghi, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Jadwiga Wiśniewska i Miriam Dalli.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Antony Hook, Ernest Urtasun, Nicolaus Fest, Robert Roos, Sylvie Guillaume, Hilde Vautmans, Laura Huhtasaari, Evin Incir, Mara Bizzotto i Hynek Blaško.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Monika Hohlmeier, Alex Agius Saliba, Irena Joveva, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Stanislav Polčák i Pierfrancesco Majorino.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Tytti Tuppurainen.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Nicola Procaccini, w imieniu grupy ECR, w sprawie poszukiwania i ratownictwa na Morzu Śródziemnym (2019/2755(RSP)) (B9-0130/2019);

—   Annalisa Tardino i Tom Vandendriessche, w imieniu grupy ID, w sprawie poszukiwania i ratownictwa na Morzu Śródziemnym (2019/2755(RSP)) (B9-0131/2019);

—   Lena Düpont, w imieniu grupy PPE, w sprawie poszukiwania i ratownictwa na Morzu Śródziemnym (2019/2755(RSP)) (B9-0132/2019);

—   Juan Fernando López Aguilar, w imieniu komisji LIBE, w sprawie poszukiwania i ratownictwa na Morzu Śródziemnym (2019/2755(RSP)) (B9-0154/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 24.10.2019.


19. Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią (2019/2883(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Andrey Kovatchev w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy Renew, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Bonfrisco w imieniu grupy ID, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Stelios Kouloglou w imieniu grupy GUE/NGL, Željana Zovko, Tonino Picula, Stéphane Séjourné, Tineke Strik i Dominique Bilde.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 21 protokołu z dnia 23.10.2019)


20. Oficjalne powitanie

Przewodnicząca powitała w imieniu Parlamentu przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Macedonii Północnej Talata Xhaferiego, który zajął miejsce na trybunie honorowej.


21. Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenia Rady i Komisji: Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią (2019/2883(RSP))

(początek debaty: zob. pkt 19 protokołu z dnia 23.10.2019)

Głos zabrali: Fabio Massimo Castaldo i Vladimír Bilčík.

PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Isabel Santos, Klemen Grošelj, Lars Patrick Berg, Bogdan Rzońca, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrius Kubilius, Andreas Schieder, Urmas Paet, Laura Huhtasaari, Ioannis Lagos, Maria Spyraki, Sergei Stanishev, Michal Šimečka, Jordan Bardella, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Valtera Flego, Miroslav Radačovský, Karlo Ressler, Tanja Fajon, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Karla Resslera, Paolo Borchia, Alexander Alexandrov Yordanov, Brando Benifei, Andor Deli, Sven Mikser i Arba Kokalari.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Gilles Lebreton i Dimitrios Papadimoulis.

Głos zabrali Johannes Hahn i Tytti Tuppurainen.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Jörg Meuthen, Lars Patrick Berg i Guido Reil, w imieniu grupy ID, w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią (2019/2883(RSP)) (B9-0155/2019);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski i Angel Dzhambazki, w imieniu grupy ECR, w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią (2019/2883(RSP)) (B9-0156/2019);

—   Tineke Strik, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel, David Cormand, Philippe Lamberts, Yannick Jadot, Romeo Franz, Ciarán Cuffe, Monika Vana, Jutta Paulus, Michael Bloss i Ernest Urtasun, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią (2019/2883(RSP)) (B9-0157/2019);

—   Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Elena Kountoura i Martina Michels, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią (2019/2883(RSP)) (B9-0158/2019);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder i Tanja Fajon, w imieniu grupy S&D w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią (2019/2883(RSP)) (B9-0159/2019);

—   Hilde Vautmans i Ilhan Kyuchyuk, w imieniu grupy Renew, w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią (2019/2883(RSP)) (B9-0160/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, Andor Deli i László Trócsányi, w imieniu grupy PPE, w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią (2019/2883(RSP)) (B9-0161/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 24.10.2019.


22. Sytuacja w Iraku, w szczególności brutalne tłumienie protestów młodzieży i studentów (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Iraku, w szczególności brutalne tłumienie protestów młodzieży i studentów (2019/2884(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Georgios Kyrtsos w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Abir Al-Sahlani w imieniu grupy Renew, Hannah Neumann w imieniu grupy Verts/ALE, Thierry Mariani w imieniu grupy ID, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Clare Daly w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, Domènec Ruiz Devesa, José Ramón Bauzá Díaz, Isabella Tovaglieri, Pernando Barrena Arza i Pietro Bartolo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Tudor Ciuhodaru, Kateřina Konečná, Julie Ward i Mick Wallace.

Głos zabrała Tytti Tuppurainen.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.


23. Deklaracja polityczna ONZ na wysokim szczeblu w sprawie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Deklaracja polityczna ONZ na wysokim szczeblu w sprawie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (2019/2861(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Neven Mimica (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Dolors Montserrat w imieniu grupy PPE, Heléne Fritzon w imieniu grupy S&D, Véronique Trillet-Lenoir w imieniu grupy Renew, Petra De Sutter w imieniu grupy Verts/ALE, Simona Baldassarre w imieniu grupy ID, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Cindy Franssen, Sara Cerdas, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomislava Sokola, Katalin Cseh, Kateřina Konečná, Tomislav Sokol, Tudor Ciuhodaru, Pierfrancesco Majorino, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomislava Sokola, i Nicolás González Casares, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dolors Montserrat.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Julie Ward.

Głos zabrali: Neven Mimica i Tytti Tuppurainen.

Debata została zamknięta.


24. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 642.179/OJJE).


25. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.50.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Nieobecność usprawiedliwiona:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Fox Claire, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności