Zoznam 
Zápisnica
XML 186kPDF 301kWORD 84k
Streda, 23. októbra 2019 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)
 5.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 6.Predložené dokumenty
 7.Turecké vojenské operácie v severovýchodnej Sýrii a ich dôsledky (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Voľba európskeho ombudsmana – predložené kandidatúry
 10.Oficiálne privítanie
 11.Hlasovanie
  
11.1.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely (návrhy zmien) (hlasovanie)
  
11.2.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely (hlasovanie)
  
11.3.Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)
  
11.4.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (hlasovanie)
  
11.5.Námietka podľa článku 112: posudzovanie vplyvu prípravkov na ochranu rastlín na včely medonosné (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Pokračovanie rokovania
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Naliehavá klimaticko-ekologická situácia (tematická rozprava)
 17.Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov – 2018 (rozprava)
 18.Pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori (rozprava)
 19.Začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom (rozprava)
 20.Oficiálne privítanie
 21.Začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom (pokračovanie rozpravy)
 22.Situácia v Iraku, najmä násilné potlačenie mládežníckych a študentských protestov (rozprava)
 23.Politické vyhlásenie OSN na vysokej úrovni o všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti (rozprava)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.01 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa článku 144 rokovacieho poriadku požiadali títo poslanci alebo politické skupiny o konanie rozpravy o uvedených návrhoch uznesení:

I.   Situácia LGBTI osôb v Ugande (2019/2879(RSP))

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann, Alice Kuhnke, Henrike Hahn, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Marie Toussaint, Gwendoline Delbos Corfield, Grace O'Sullivan, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Sergey Lagodinsky, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, David Cormand, Gina Dowding, Yannick Jadot, Michèle Rivasi a Ciarán Cuffe, v mene skupiny Verts/ALE, a Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Laura Ferrara a Ignazio Corrao, o Ugande, najmä o návrhu zákona o zavedení trestu smrti za homosexuálne skutky (B9-0134/2019);

—   Marisa Matias, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena Arza, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Mick Wallace, Clare Daly, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Anne Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry, Konstantinos Arvanitis a Petros Kokkalis, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii LGBTI osôb v Ugande (B9-0135/2019);

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Liesje Schreinemacher, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans a Marie Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew, o situácii LGBTI osôb v Ugande (B9-0137/2019);

—   Kati Piri a Julie Ward, v mene skupiny S&D, o situácii LGBTI osôb v Ugande (B9-0140/2019);

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Roberta Metsola a Sandra Kalniete, v mene skupiny PPE, o situácii LGBTI osôb v Ugande (B9-0142/2019).

II.   Egypt (2019/2880(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski a Raffaele Fitto, v mene skupiny ECR, o Egypte (B9-0136/2019);

—   Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Grace O'Sullivan, Heidi Hautala, Michael Bloss, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon Taubadel, François Alfonsi, Damien Carême, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Karima Delli, Tineke Strik, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Gina Dowding, Catherine Rowett, David Cormand a Michèle Rivasi, v mene skupiny Verts/ALE, o Egypte (B9-0138/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi a Manuel Bompard, v mene skupiny GUE/NGL, o Egypte (B9-0139/2019);

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans a Marie Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew, o Egypte (B9-0141/2019);

—   Kati Piri a Maria Arena, v mene skupiny S&D, o Egypte (B9-0143/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Andrius Kubilius, David Lega, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Sandra Kalniete, Inese Vaidere a Antonio López Istúriz White, v mene skupiny PPE, o Egypte (B9-0144/2019).

III.   Navrhovaný nový indonézsky trestný zákon (2019/2881(RSP))

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Michael Bloss, Alice Kuhnke, Yannick Jadot, Catherine Rowett, David Cormand, Michèle Rivasi a Ciarán Cuffe, v mene skupiny Verts/ALE, a Fabio Massimo Castaldo, o navrhovanom novom indonézskom trestnom zákone (B9-0145/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Charlie Weimers, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Bert Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová a Raffaele Fitto, v mene skupiny ECR, o navrhovanom novom indonézskom trestnom zákone (B9-0146/2019);

—   Lars Patrick Berg a Jörg Meuthen, v mene skupiny ID, o navrhovanom novom indonézskom trestnom zákone (B9-0147/2019);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Inma Rodríguez Piñero, Alexis Georgoulis, Stelios Kouloglou, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Petros Kokkalis a Konstantinos Arvanitis, v mene skupiny GUE/NGL, o navrhovanom novom indonézskom trestnom zákone (B9-0148/2019);

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans a Marie Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew, o navrhovanom novom indonézskom trestnom zákone (B9-0150/2019);

—   Kati Piri a Marianne Vind, v mene skupiny S&D, o navrhovanom novom indonézskom trestnom zákone (B9-0152/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Sandra Kalniete, Inese Vaidere a Antonio López Istúriz White, v mene skupiny PPE, o navrhovanom novom indonézskom trestnom zákone (B9-0153/2019).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 171 rokovacieho poriadku.


3. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá pre úradné kontroly zásielok zvierat a tovaru v tranzite, zásielok určených na prekládku alebo na ďalšiu prepravu cez Úniu a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EÚ) č. 206/2010, (EÚ) č. 605/2010, (EÚ) č. 142/2011, (EÚ) č. 28/2012, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/759 a rozhodnutie Komisie 2007/777/ES (C(2019)07003 - 2019/2867(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sa môžu vykonávať identifikačné a fyzické kontroly určitého tovaru na kontrolných miestach, ako aj dokladové kontroly vo vzdialenosti od hraničnej kontrolnej stanice (C(2019)07004 - 2019/2864(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o určité kategórie zvierat a tovaru oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, špecifické kontroly osobnej batožiny cestujúcich a malých zásielok tovaru, ktorý nie je určený na uvedenie na trh, poslaných fyzickým osobám, aktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011 (C(2019)07006 - 2019/2863(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2017/625 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o pravidlá pre špecifické úradné kontroly v prípade určitých kategórií zvierat a tovaru, opatrenia, ktoré sa majú prijať po vykonaní takýchto kontrol, a o určité kategórie zvierat a tovaru oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach (C(2019)07007 - 2019/2868(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá na vykonávanie špecifických úradných kontrol dreveného obalového materiálu, oznamovanie určitých zásielok a opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade nedodržania pravidiel (C(2019)07251 - 2019/2865(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1076 scieľom zahrnúť Komorský zväz do prílohy I (C(2019)07276 - 2019/2871(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/833, ktorým sa ustanovujú ochranné a vynucovacie opatrenia uplatni teľné v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (C(2019)07290 - 2019/2872(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2019/1197, pokiaľ ide o lehoty, v ktorých by Spojené kráľovstvo muselo splniť podmienky oprávnenosti na financovanie z prostriedkov Únie po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie (C(2019)07296 - 2019/2866(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 10. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: BUDG

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o dátum uplatňovania určitých ustanovení smerníc 91/496/EHS, 97/78/ES a 2000/29/ES (C(2019)07297 - 2019/2869(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek sdvojakým použitím (C(2019)07313 - 2019/2890(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 17. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc avíz (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú informácie a údaje o sekuritizácii, ktoré má sprístupňovať originátor, sponzor a účelový subjekt zaoberajúci sa sekuritizáciou (C(2019)07334 - 2019/2889(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov venušiek rodu Venus (Venus spp.) v talianskych pobrežných vodách (C(2019)06197 – 2019/2798(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 28. augusta 2019

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/86, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Stredozemnom mori (C(2019)06204 – 2019/2799(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. augusta 2019

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace

predložené gestorskému výboru: PECH


4. Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokiaľ ide o percentuálny podiel dokumentácií k registrácii, ktorý sa má vybrať na kontrolu súladu (D063677/02 - 2019/2862(RPS) - lehota: 25. december 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)


5. Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 31 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol o schválení presunov rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 16/2019, DEC 17/2019, DEC 19/2019 – oddiel III – Komisia.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 29 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov V/AB-13/C/19, V/AB-14/C/19, V/AB-15/C/19, V/AB-16/C/19 – oddiel V – Dvor audítorov.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 29 odsekmi 1a a 1b nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov INF 1/2019 – Európska služba pre vonkajšiu činnosť.


6. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 19/2019 - Oddiel III - Komisia (N9-0035/2019 - C9-0137/2019 - 2019/2123(GBD))
predložené gestorskému výboru: BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 20/2019 - Oddiel III - Komisia (N9-0036/2019 - C9-0145/2019 - 2019/2138(GBD))
predložené gestorskému výboru: BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 21/2019 - Oddiel III - Komisia (N9-0037/2019 - C9-0146/2019 - 2019/2139(GBD))
predložené gestorskému výboru: BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 22/2019 - Oddiel III - Komisia (N9-0038/2019 - C9-0147/2019 - 2019/2140(GBD))
predložené gestorskému výboru: BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-17/C/19 – Európsky dvor audítorov (N9-0039/2019 - C9-0150/2019 - 2019/2141(GBD))
predložené gestorskému výboru: BUDG


7. Turecké vojenské operácie v severovýchodnej Sýrii a ich dôsledky (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Turecké vojenské operácie v severovýchodnej Sýrii a ich dôsledky (2019/2886(RSP))

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) a Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Malik Azmani v mene skupiny Renew, Tineke Strik v mene skupiny Verts/ALE, Lars Patrick Berg v mene skupiny ID, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Özlem Demirel v mene skupiny GUE/NGL, Miroslav Radačovský – nezaradený poslanec, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Sergey Lagodinsky, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen a Athanasios Konstantinou.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: David McAllister, Nacho Sánchez Amor, Irina Von Wiese, Saskia Bricmont, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Isabel Santos, Nathalie Loiseau, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Konstantinos Arvanitis, John David Edward Tennant, Francisco José Millán Mon, Evin Incir, Petras Auštrevičius, François Alfonsi, Jaak Madison, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Martin Sonneborn, Jeroen Lenaers, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Angelo Ciocca (predsedajúca označila správanie Angela Cioccu za neprimerané), Andrey Slabakov, Emmanuel Maurel, Laura Ferrara, Željana Zovko, Dietmar Köster, Dragoş Tudorache, Margrete Auken, Jérôme Rivière, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Andrey Kovatchev, Andreas Schieder, Phil Bennion, Susanna Ceccardi, Helmut Geuking, Márton Gyöngyösi, François-Xavier Bellamy, Demetris Papadakis, Frédérique Ries, Peter Kofod, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Alexandra Lesley Phillips, Paulo Rangel, Giuliano Pisapia, Antony Hook, Elena Lizzi, Lefteris Christoforou, Tanja Fajon, Maite Pagazaurtundúa, Alexander Alexandrov Yordanov, Eero Heinäluoma, Christophe Grudler, David Lega, Attila Ara-Kovács, Klemen Grošelj, Lukas Mandl, Nikos Androulakis, Peter van Dalen, Katarina Barley, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javi López, Vladimír Bilčík, Pierfrancesco Majorino, Manolis Kefalogiannis, Margarida Marques, Seán Kelly, Kris Peeters, Loucas Fourlas a Hildegard Bentele.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Beata Kempa, Dimitrios Papadimoulis, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Irena Joveva, Sandra Pereira, Caterina Chinnici, Mick Wallace a Maria Grapini.

V rozprave vystúpila Tytti Tuppurainen.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Tineke Strik, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Hannah Neumann, Markéta Gregorová, Gina Dowding, Alice Kuhnke, Bronis Ropė, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Heidi Hautala, Michael Bloss, Anna Cavazzini, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Sergey Lagodinsky, Karima Delli, Viola Von Cramon Taubadel, Damien Carême, Gwendoline Delbos Corfield, François Alfonsi, Saskia Bricmont, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Catherine Rowett a David Cormand, v mene skupiny Verts/ALE, a Fabio Massimo Castaldo, o tureckých vojenských operáciách v severovýchodnej Sýrii a ich dôsledkoch (2019/2886(RSP)) (B9-0123/2019);

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez a Marie Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew, o tureckých vojenských operáciách v severovýchodnej Sýrii a ich dôsledkoch (2019/2886(RSP)) (B9-0125/2019);

—   Lars Patrick Berg, Jörg Meuthen a Bernhard Zimniok, v mene skupiny ID, o tureckých vojenských operáciách v severovýchodnej Sýrii a ich dôsledkoch (2019/2886(RSP)) (B9-0126/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Vangelis Meimarakis, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Manolis Kefalogiannis, Paulo Rangel, Michal Wiezik, Peter Pollák a Ivan Štefanec, v mene skupiny PPE, o tureckých vojenských operáciách v severovýchodnej Sýrii a ich dôsledkoch (2019/2886(RSP)) (B9-0127/2019);

—   Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Petros Kokkalis a Giorgos Georgiou, v mene skupiny GUE/NGL, o tureckých vojenských operáciách v severovýchodnej Sýrii a ich dôsledkoch (2019/2886(RSP)) (B9-0128/2019);

—   Kati Piri a Nacho Sánchez Amor, v mene skupiny S&D, o tureckých vojenských operáciách v severovýchodnej Sýrii a ich dôsledkoch (2019/2886(RSP)) (B9-0129/2019);

—   Anna Fotyga, Adam Bielan, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR, o tureckých vojenských operáciách v severovýchodnej Sýrii a ich dôsledkoch (2019/2886(RSP)) (B9-0133/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 24.10.2019.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním prerušené o 11.50 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

8. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.00 h.


9. Voľba európskeho ombudsmana – predložené kandidatúry

Predseda v nadväznosti na svoje oznámenie zo 16. septembra 2019 (bod 11 zápisnice zo dňa 16.9.2019) informoval o tom, že v lehote 30. septembra 2019 mu boli doručené tieto kandidatúry na pozíciu ombudsmana:

- Giuseppe Fortunato,

- Julia Laffranque,

- Nils Muižnieks,

- Emily O’Reilly,

- Cecilia Wikström.

Všetkých päť kandidatúr bolo vyhlásených za prípustné a sú spolu s ostatnými súvisiacimi dokumentmi k dispozícii na internetovej stránke Parlamentu.

Predseda oznámil, že kandidatúry sa predložia Výboru pre petície, ktorý 3. decembra 2019 usporiada vypočutia kandidátov otvorené pre všetkých poslancov.

°
° ° °

Vystúpil Jérôme Rivière k priebehu včerajšieho hlasovania (predseda uviedol spresnenia).


10. Oficiálne privítanie

Predseda v mene Parlamentu privítal Georgea Tsereteliho, predsedu Parlamentného zhromaždenia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorý bol usadený na čestnej galérii.


11. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


11.1. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely (návrhy zmien) (hlasovanie)

— Návrhy na zmenu rozpočtových prostriedkov v oddiele III všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020, pokiaľ ide o Komisiu;

— Návrhy na zmenu rozpočtových prostriedkov v oddieloch I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX a X všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020, pokiaľ ide o Európsky parlament, Radu, Súdny dvor, Dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, ombudsmana, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť.

Podľa ustanovení zmlúv musí návrhy na zmenu podporiť väčšina poslancov, ktorí tvoria Európsky parlament, aby boli tieto návrhy prijaté.

(Prijaté návrhy na zmenu sú uvedené v prílohe ako „Prijaté texty“.)

(Väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Vystúpenia:

Kimmo Tiilikainen (úradujúci predseda Rady) vzal na vedomie rozdiely medzi pozíciou Parlamentu a pozíciou Rady a vyjadril súhlas so zvolaním Zmierovacieho výboru podľa článku 314 ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


11.2. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyne: Monika Hohlmeier a Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0038)

Vystúpenia

Nikolaj Villumsen predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 40rev. Parlament nesúhlasil s tým, aby sa o ústnom pozmeňujúcom návrhu hlasovalo, pričom proti bolo viac než 40 poslancov.


11.3. Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)

Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P9_TA(2019)0039)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P9_TA(2019)0039)

Absolutórium bolo zamietnuté (pozri prílohu V článok 5 ods. 2 písm. b) rokovacieho poriadku).


11.4. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (hlasovanie)

Druhá správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel II – Rada a Európska rada [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P9_TA(2019)0040)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P9_TA(2019)0040)

Absolutórium bolo zamietnuté (pozri prílohu V článok 5 ods. 2 písm. b) rokovacieho poriadku).


11.5. Námietka podľa článku 112: posudzovanie vplyvu prípravkov na ochranu rastlín na včely medonosné (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 112 odsekmi 2 a 3 a ods. 4 písm. c) rokovacieho poriadku, k nariadeniu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 546/2011, pokiaľ ide o posudzovanie vplyvu prípravkov na ochranu rastlín na včely medonosné (D045385/06 - 2019/2776(RPS)) (B9-0149/2019) - Zodpovední poslanci: Bas Eickhout, Eric Andrieu, Martin Hojsík a Anja Hazekamp

(Väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0041)

Vystúpenia:

Christos Stylianides (člen Komisie), po hlasovaní.


12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Monika Hohlmeier a Eider Gardiazabal Rubial - A9-0017/2019
Peter Lundgren, Billy Kelleher, Charlie Weimers, Jiří Pospíšil, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton, Clara Aguilera, Tatjana Ždanoka, Rory Palmer a Seán Kelly

Správa: Petri Sarvamaa - A9-0011/2019
Robert Roos, Stanislav Polčák a Seán Kelly

Správa: Isabel García Muñoz - A9-0010/2019
Stanislav Polčák, Bill Newton Dunn a Seán Kelly.


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sa nachádzajú na stránke Parlamentu „Plenárne zasadnutie“, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.13 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsedníčka

14. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.01 h.


15. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


16. Naliehavá klimaticko-ekologická situácia (tematická rozprava)

Naliehavá klimaticko-ekologická situácia (2019/2887(RSP))

V rozprave vystúpila Miriam Dalli, aby začala rozpravu navrhovanú skupinou S&D.

Vystúpili: Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) a Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Esther de Lange v mene skupiny PPE, Heléne Fritzon v mene skupiny S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v mene skupiny Renew, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Silvia Sardone v mene skupiny ID, Alexandr Vondra v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi – nezaradená poslankyňa, Pernille Weiss, Jytte Guteland, Catherine Chabaud, Yannick Jadot, Catherine Griset, Anna Zalewska, Anja Hazekamp, Robert Rowland, Mairead McGuinness, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Michael Bloss, Sylvia Limmer, Hermann Tertsch, Petros Kokkalis, Ignazio Corrao, Edina Tóth, Udo Bullmann, Frédérique Ries, Pär Holmgren, Aurelia Beigneux, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace, Norbert Lins, Theresa Griffin, Martin Hojsík, Karima Delli, Danilo Oscar Lancini, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Javi López, Caroline Voaden, Jutta Paulus, Robert Roos a Dubravka Šuica.

PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Kathleen Van Brempt, Katalin Cseh, Damien Carême, Johan Van Overtveldt, Maria Spyraki, Marek Belka, Valter Flego, Ciarán Cuffe, Agnès Evren, Aurore Lalucq, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Markus Pieper, Mohammed Chahim, Karin Karlsbro, Scott Ainslie, András Gyürk, Delara Burkhardt, Urmas Paet, Anna Deparnay-Grunenberg, Hildegard Bentele, Lídia Pereira, Tom Berendsen, Daniel Buda, Isabel Benjumea Benjumea, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly a João Ferreira.

Vystúpili: Günther Oettinger a Tytti Tuppurainen.

Rozprava sa skončila.


17. Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov – 2018 (rozprava)

Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov – 2018 (2019/2802(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (predseda Dvora audítorov) uviedol správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Tsvetelina Penkova v mene skupiny S&D, Olivier Chastel v mene skupiny Renew, Viola Von Cramon-Taubadel v mene skupiny Verts/ALE, Joachim Kuhs v mene skupiny ID, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Michael Heaver – nezaradený poslanec, Tomáš Zdechovský, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Robert Rowland, Isabel García Muñoz, Gilles Boyer, Gilles Lebreton, Mazaly Aguilar, Sabrina Pignedoli, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Eugen Jurzyca, Brian Monteith, Tamás Deutsch, Lara Wolters, Markus Pieper, Maria Grapini a David Lega.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák a Tudor Ciuhodaru.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger.

PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Klaus-Heiner Lehne.

Rozprava sa skončila.


18. Pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000024/2019, ktorú položil Juan Fernando López Aguilar, v mene výboru LIBE, pre Radu: Pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori (B9-0052/2019)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000025/2019, ktorú položil Juan Fernando López Aguilar, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori (B9-0053/2019)

Juan Fernando López Aguilar rozvinul otázky.

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Lena Düpont v mene skupiny PPE, Claude Moraes v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny Renew, Erik Marquardt v mene skupiny Verts/ALE, Annalisa Tardino v mene skupiny ID, Nicola Procaccini v mene skupiny ECR, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, Karoline Edtstadler, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Balázs Hidvéghi, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Jadwiga Wiśniewska a Miriam Dalli.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Antony Hook, Ernest Urtasun, Nicolaus Fest, Robert Roos, Sylvie Guillaume, Hilde Vautmans, Laura Huhtasaari, Evin Incir, Mara Bizzotto a Hynek Blaško.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Monika Hohlmeier, Alex Agius Saliba, Irena Joveva, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Stanislav Polčák a Pierfrancesco Majorino.

Vystúpili: Johannes Hahn a Tytti Tuppurainen.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Nicola Procaccini, v mene skupiny ECR, o pátracích a záchranných operáciách v Stredozemnom mori (2019/2755(RSP)) (B9-0130/2019);

—   Annalisa Tardino a Tom Vandendriessche, v mene skupiny ID, o pátracích a záchranných operáciách v Stredozemnom mori (2019/2755(RSP)) (B9-0131/2019);

—   Lena Düpont, v mene skupiny PPE, o pátracích a záchranných operáciách v Stredozemnom mori (2019/2755(RSP)) (B9-0132/2019);

—   Juan Fernando López Aguilar, v mene výboru LIBE, o pátracích a záchranných operáciách v Stredozemnom mori (2019/2755(RSP)) (B9-0154/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 24.10.2019.


19. Začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom (2019/2883(RSP))

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Andrey Kovatchev v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny Renew, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Anna Bonfrisco v mene skupiny ID, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL, Željana Zovko, Tonino Picula, Stéphane Séjourné, Tineke Strik a Dominique Bilde.

(Pokračovanie rozpravy: bod 21 zápisnice zo dňa 23.10.2019)


20. Oficiálne privítanie

Predsedajúca v mene Parlamentu privítala predsedu parlamentu Severného Macedónska Talata Xhaferiho, ktorý bol usadený na čestnej galérii.


21. Začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom (2019/2883(RSP))

(začiatok rozpravy: pozri bod 19 zápisnice zo dňa 23.10.2019)

Vystúpili títo poslanci: Fabio Massimo Castaldo a Vladimír Bilčík.

PREDSEDNÍCTVO: Marcel KOLAJA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Isabel Santos, Klemen Grošelj, Lars Patrick Berg, Bogdan Rzońca, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrius Kubilius, Andreas Schieder, Urmas Paet, Laura Huhtasaari, Ioannis Lagos, Maria Spyraki, Sergei Stanishev, Michal Šimečka, Jordan Bardella, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Valter Flego, Miroslav Radačovský, Karlo Ressler, Tanja Fajon, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Karlo Ressler,Paolo Borchia, Alexander Alexandrov Yordanov, Brando Benifei, Andor Deli, Sven Mikser a Arba Kokalari.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Julie Ward, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Gilles Lebreton a Dimitrios Papadimoulis.

Vystúpili: Johannes Hahn a Tytti Tuppurainen.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Jörg Meuthen, Lars Patrick Berg a Guido Reil, v mene skupiny ID, o začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom (2019/2883(RSP)) (B9-0155/2019);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski a Angel Dzhambazki, v mene skupiny ECR, o začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom (2019/2883(RSP)) (B9-0156/2019);

—   Tineke Strik, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel, David Cormand, Philippe Lamberts, Yannick Jadot, Romeo Franz, Ciarán Cuffe, Monika Vana, Jutta Paulus, Michael Bloss a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, o začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom (2019/2883(RSP)) (B9-0157/2019);

—   Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Elena Kountoura a Martina Michels, v mene skupiny GUE/NGL, o začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom (2019/2883(RSP)) (B9-0158/2019);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder a Tanja Fajon, v mene skupiny S&D, o začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom (2019/2883(RSP)) (B9-0159/2019);

—   Hilde Vautmans a Ilhan Kyuchyuk, v mene skupiny Renew, o začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom (2019/2883(RSP)) (B9-0160/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, Andor Deli a László Trócsányi, v mene skupiny PPE, o začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom (2019/2883(RSP)) (B9-0161/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 24.10.2019.


22. Situácia v Iraku, najmä násilné potlačenie mládežníckych a študentských protestov (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Iraku, najmä násilné potlačenie mládežníckych a študentských protestov (2019/2884(RSP))

Tytti Tuppurainen (predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Georgios Kyrtsos v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Abir Al-Sahlani v mene skupiny Renew, Hannah Neumann v mene skupiny Verts/ALE, Thierry Mariani v mene skupiny ID, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Clare Daly v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, Domènec Ruiz Devesa, José Ramón Bauzá Díaz, Isabella Tovaglieri, Pernando Barrena Arza a Pietro Bartolo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tudor Ciuhodaru, Kateřina Konečná, Julie Ward a Mick Wallace.

V rozprave vystúpila Tytti Tuppurainen.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Rozprava sa skončila.


23. Politické vyhlásenie OSN na vysokej úrovni o všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Politické vyhlásenie OSN na vysokej úrovni o všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti (2019/2861(RSP))

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) a Neven Mimica (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Dolors Montserrat v mene skupiny PPE, Heléne Fritzon v mene skupiny S&D, Véronique Trillet-Lenoir v mene skupiny Renew, Petra De Sutter v mene skupiny Verts/ALE, Simona Baldassarre v mene skupiny ID, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Cindy Franssen, Sara Cerdas, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomislav Sokol, Katalin Cseh, Kateřina Konečná, Tomislav Sokol, Tudor Ciuhodaru, Pierfrancesco Majorino, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomislav Sokol, a Nicolás González Casares, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Dolors Montserrat.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Julie Ward.

Vystúpili: Neven Mimica a Tytti Tuppurainen.

Rozprava sa skončila.


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 642.179/OJJE).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.50 h.

Klaus Welle

Dita Charanzová

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Ospravedlnení:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Fox Claire, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Posledná úprava: 20. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia