Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο

2. Επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook (2019/2854(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 21 Οκτωβρίου 2019 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   José Ramón Bauzá Díaz, Dinesh Dhamija, Bill Newton Dunn, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Dominique Riquet, Valter Flego, Ilhan Kyuchyuk, Vlad Marius Botoş, Iskra Mihaylova και Atidzhe Alieva Veli, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook (2019/2854(RSP)) (B9-0118/2019

—   Johan Danielsson, Christel Schaldemose, Agnes Jongerius, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Estrella Durá Ferrandis, Jude Kirton Darling, István Ujhelyi και Isabel García Muñoz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της χρεοκοπίας της εταιρείας Thomas Cook στον ευρωπαϊκό τουρισμό (2019/2854(RSP)) (B9-0119/2019

—   José Manuel García Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ Βρυωνίδη, Cláudia Monteiro de Aguiar, Radan Kanev και Μανώλης Κεφαλογιάννης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της χρεοκοπίας της εταιρείας Thomas Cook στον ευρωπαϊκό τουρισμό (2019/2854(RSP)) (B9-0120/2019

—   Markus Buchheit, Christine Anderson και Jörg Meuthen, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook (2019/2854(RSP)) (B9-0121/2019

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της χρεοκοπίας της εταιρείας Thomas Cook στον ευρωπαϊκό τουρισμό (2019/2854(RSP)) (B9-0122/2019

—   Έλενα Κουντουρά, Nikolaj Villumsen, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Στέλιος Κούλογλου, Helmut Scholz, João Ferreira, Sandra Pereira, Δημήτριος Παπαδημούλης, Αλέξης Γεωργούλης, Emmanuel Maurel, Mick Wallace, Clare Daly, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Πέτρος Κόκκαλης, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook (2019/2854(RSP)) (B9-0124/2019).

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου