Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 24 oktober 2019 - Strasbourg

7. Meddelande från talmannen
CRE

Talmannen meddelade att han i enlighet med artikel 176.1 i arbetsordningen beslutat att ålägga Angelo Ciocca en påföljd på grund av hans aggressiva och respektlösa uppförande gentemot kollegerna och institutionen, en allvarlig överträdelse av artikel 10.3 i arbetsordningen, under debatten om Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien (punkt 7 i protokollet av den 23.10.2019).

Påföljden bestod för det första i indragning av dagstraktamentet under tio dagar och för det andra tidsbegränsad avstängning från deltagande i samtliga eller vissa av parlamentets eller något av dess organs, utskotts eller delegationers verksamhet under fem på varandra följande dagar, dock utan att det inverkar på rätten att rösta i kammaren, och under förutsättning att ordningsreglerna följs strikt. Påföljden skulle få verkan från och med den 4 november 2019.

Den berörda ledamoten hade underrättats om beslutet och hade rätt att lämna in ett internt överklagande till presidiet i enlighet med artikel 177 i arbetsordningen.

Talmannen angav att han, mot bakgrund av vissa uppföranden och yttranden som förekommit i kammaren sedan valperiodens början, tillsammans med ordförandena för de politiska grupperna beslutat att inte tolerera uppföranden eller yttranden som kränker parlamentets värdighet.

°
° ° °

Talare: Javier Moreno Sánchez.

Senaste uppdatering: 25 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy