Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2879(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0134/2019

Συζήτηση :

PV 24/10/2019 - 3.1
CRE 24/10/2019 - 3.1

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2019 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0042

Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο

8.1. Κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 και B9-0142/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0134/2019

(αντικαθιστά τις B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 και B9-0142/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák και Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Elsi Katainen, Ondřej Knotek, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans και Marie Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann και Gina Dowding, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Marisa Matias, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop και Özlem Demirel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Assita Kanko και Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0042)

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου