Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2880(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0138/2019

Συζήτηση :

PV 24/10/2019 - 3.2
CRE 24/10/2019 - 3.2

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2019 - 8.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0043

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο

8.2. Αίγυπτος (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 και B9-0144/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0138/2019

(αντικαθιστά τις B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019 και B9-0143/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Kati Piri και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Hannah Neumann, Monika Vana, Gina Dowding, Katrin Langensiepen, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Mounir Satouri και Ellie Chowns, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier και Manuel Bompard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli και Piernicola Pedicini.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0043)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0136/2019 και B9-0144/2019 καταπίπτουν.)

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου