Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2881(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0145/2019

Συζήτηση :

PV 24/10/2019 - 3.3
CRE 24/10/2019 - 3.3

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2019 - 8.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0044

Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο

8.3. Ο προτεινόμενος νέος ποινικός κώδικας της Ινδονησίας (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 και B9-0153/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0145/2019

(αντικαθιστά τις B9-0145/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 και B9-0153/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φουρλάς, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans και Marie Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0044)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0146/2019, B9-0147/2019 και B9-0148/2019 καταπίπτουν.)

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου