Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2882(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0117/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0117/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2019 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0048

Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο

8.7. Κατάσταση προόδου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα - δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 22 Οκτωβρίου 2019 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2019).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen και Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner και Ibán García Del Blanco, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Luis Garicano, Karen Melchior και Stéphane Séjourné, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Angel Dzhambazki και Raffaele Stancanelli, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Δημήτριος Παπαδημούλης, Emmanuel Maurel, Αλέξης Γεωργούλης, Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση προόδου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (2016/0107(COD)), γνωστή ως δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (2019/2882(RSP)) (B9-0117/2019).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0048)

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου