Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2882(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0117/2019

Ingediende teksten :

B9-0117/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 24/10/2019 - 8.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0048

Notulen
XML 5k
Donderdag 24 oktober 2019 - Straatsburg

8.7. Stand van zaken in verband met de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren - openbare verslaglegging per land (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2019 (punt 19 van de notulen van 22.10.2019).

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen en Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner en Ibán García Del Blanco, namens de S&D-Fractie, Luis Garicano, Karen Melchior en Stéphane Séjourné, namens de Renew-Fractie, Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Angel Dzhambazki en Raffaele Stancanelli, namens de ECR-Fractie, José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Emmanuel Maurel, Alexis Georgoulis, Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over de stand van zaken betreffende het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (2016/0107(COD)), de zogeheten openbare verslaglegging per land (2019/2882(RSP)) (B9-0117/2019).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2019)0048)

Laatst bijgewerkt op: 25 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid