Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2886(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0123/2019

Συζήτηση :

PV 23/10/2019 - 7
CRE 23/10/2019 - 7

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2019 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0049

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο

8.8. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και οι επιπτώσεις τους (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019 και B9-0133/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0123/2019

(αντικαθιστά τις B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019 και B9-0129/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Peter Pollák και Ivan Štefanec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri, Nacho Sánchez Amor και Andreas Schieder, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Martin Hojsík, Antony Hook, Karin Karlsbro, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu και Marie Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Tineke Strik, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Yannick Jadot, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Molly Scott Cato, Ellie Chowns, Damien Carême, Benoît Biteau, Petra De Sutter, Michael Bloss, Pär Holmgren, Markéta Gregorová, Caroline Roose, Erik Marquardt, François Alfonsi, David Cormand, Michèle Rivasi, Alexandra Geese, Catherine Rowett, Mounir Satouri, Jutta Paulus, Marcel Kolaja, Gwendoline Delbos Corfield, Niklas Nienaß, Ville Niinistö και Sergey Lagodinsky, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Nikolaj Villumsen και Özlem Demirel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0049)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0126/2019 και B9-0133/2019 καταπίπτουν.)

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου