Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 24. oktober 2019 - Strasbourg

8. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


8.1. Situationen for LGBTI-personer i Uganda (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 og B9-0142/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0134/2019

(erstatter B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 og B9-0142/2019):

stillet af:

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák og Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen;

—   Kati Piri og Julie Ward for S&D-Gruppen;

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Elsi Katainen, Ondřej Knotek, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans og Marie Pierre Vedrenne for Gruppen Renew;

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann og Gina Dowding for Verts/ALE-Gruppen;

—   Marisa Matias, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop og Özlem Demirel for GUE/NGL-Gruppen;

—   Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Assita Kanko og Fabio Massimo Castaldo.

Vedtaget (P9_TA(2019)0042)


8.2. Egypten (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 og B9-0144/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0138/2019

(erstatter B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019 og B9-0143/2019):

stillet af:

—   Kati Piri og Maria Arena for S&D-Gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich og Hilde Vautmans for Gruppen Renew;

—   Hannah Neumann, Monika Vana, Gina Dowding, Katrin Langensiepen, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Mounir Satouri og Ellie Chowns for Verts/ALE-Gruppen;

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier og Manuel Bompard for GUE/NGL-Gruppen;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli og Piernicola Pedicini.

Vedtaget (P9_TA(2019)0043)

(Forslag til beslutning B9-0136/2019 og B9-0144/2019 bortfaldt).


8.3. Den foreslåede nye straffelov i Indonesien (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 og B9-0153/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0145/2019

(erstatter B9-0145/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 og B9-0153/2019):

stillet af:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil og Inese Vaidere for PPE-Gruppen;

—   Kati Piri for S&D-Gruppen;

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans og Marie Pierre Vedrenne for Gruppen Renew;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann og Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Vedtaget (P9_TA(2019)0044)

(Forslag til beslutning B9-0146/2019, B9-0147/2019 og B9-0148/2019 bortfaldt).


8.4. Finansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 med henblik på at yde finansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale [COM(2019)0399 - C9-0111/2019- 2019/0183(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2019)0045)

Indlæg af Younous Omarjee (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


8.5. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: delvis godkendelse af anvendelsen af chromtrioxid (Cromomed S.A. m.fl.) (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om delvis godkendelse af anvendelse af chromtrioxid i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (Cromomed S.A. m.fl.) (D063690/01 - 2019/2844(RSP)) (B9-0151/2019) - Ansvarlige medlemmer: Bas Eickhout, Maria Arena og Martin Hojsík

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2019)0046)


8.6. Konsekvenserne af Thomas Cook-gruppens konkurs (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019 og B9-0124/2019

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 24. oktober 2019 (punkt 2 i protokollen af 24.10.2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0118/2019

(erstatter B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0122/2019 og B9-0124/2019):

stillet af:

—   Rosa Estaràs Ferragut for PPE-Gruppen;

—   Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Christel Schaldemose, Manuel Pizarro, Sara Cerdas, Nicola Danti, Adriana Maldonado López, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Isabel García Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, István Ujhelyi, Maria Grapini og Vilija Blinkevičiūtė for S&D-Gruppen;

—   José Ramón Bauzá Díaz og Dinesh Dhamija for Gruppen Renew;

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba og Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen;

—   Elena Kountoura for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P9_TA(2019)0047)

(Forslag til beslutning B9-0121/2019 bortfaldt).

Indlæg

Rosa Estaràs Ferragut.


8.7. Status for offentliggørelsen af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer - offentlig landeopdelt rapportering (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 22. oktober 2019 (punkt 19 i protokollen af 22.10.2019).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen og Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen, Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner og Ibán García Del Blanco for S&D-Gruppen, Luis Garicano, Karen Melchior og Stéphane Séjourné for Gruppen Renew, Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême og Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Angel Dzhambazki og Raffaele Stancanelli for ECR-Gruppen, José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Emmanuel Maurel, Alexis Georgoulis, Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard og Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen om status for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (2016/0107(COD)), kendt som offentlig landeopdelt rapportering (2019/2882(RSP)) (B9-0117/2019).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2019)0048)


8.8. Den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019 og B9-0133/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0123/2019

(erstatter B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019 og B9-0129/2019):

stillet af:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Peter Pollák og Ivan Štefanec for PPE-Gruppen;

—   Kati Piri, Nacho Sánchez Amor og Andreas Schieder for S&D-Gruppen;

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Martin Hojsík, Antony Hook, Karin Karlsbro, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu og Marie Pierre Vedrenne for Gruppen Renew;

—   Tineke Strik, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Yannick Jadot, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Molly Scott Cato, Ellie Chowns, Damien Carême, Benoît Biteau, Petra De Sutter, Michael Bloss, Pär Holmgren, Markéta Gregorová, Caroline Roose, Erik Marquardt, François Alfonsi, David Cormand, Michèle Rivasi, Alexandra Geese, Catherine Rowett, Mounir Satouri, Jutta Paulus, Marcel Kolaja, Gwendoline Delbos Corfield, Niklas Nienaß, Ville Niinistö og Sergey Lagodinsky for Verts/ALE-Gruppen;

—   Nikolaj Villumsen og Özlem Demirel for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P9_TA(2019)0049)

(Forslag til beslutning B9-0126/2019 og B9-0133/2019 bortfaldt).


8.9. Eftersøgning og redning i Middelhavet (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING B9-0130/2019

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B9-0131/2019

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B9-0132/2019

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B9-0154/2019

Forkastet

Indlæg

Juan Fernando López Aguilar (formand for LIBE), umiddelbart efter afstemningen.


8.10. Indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0155/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 og B9-0161/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0156/2019

(erstatter B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 og B9-0161/2019):

stillet af:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, David Lega, László Trócsányi, Andor Deli, Edina Tóth og Ivan Štefanec for PPE-Gruppen;

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder og Tanja Fajon for S&D-Gruppen;

—   Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Radka Maxová, Michal Šimečka og Ramona Strugariu for Gruppen Renew;

—   Reinhard Bütikofer, Catherine Rowett, Caroline Roose, David Cormand, Monika Vana, Tineke Strik, Michael Bloss, Niklas Nienaß, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun og Viola Von Cramon Taubadel for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Adam Bielan ogWitold Jan Waszczykowski for ECR-Gruppen;

—   Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis og Alexis Georgoulis for GUE/NGL-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Vedtaget (P9_TA(2019)0050)

(Forslag til beslutning B9-0155/2019 bortfaldt).

Indlæg

Tomáš Zdechovský stillede et mundtligt ændringsforslag om tilføjelse af et nyt stykke efter stk. 1. Parlamentet kunne ikke godtage at sætte det mundtlige ændringsforslag til afstemning, da mere end 40 medlemmer modsatte sig dette.

(Mødet udsat i nogle minutter i afventning af stemmeforklaringerne.)

Seneste opdatering: 25. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik