Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 24. lokakuuta 2019 - Strasbourg

8. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin verkkosivustolla.


8.1. Hlbti-henkilöiden tilanne Ugandassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 ja B9-0142/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0134/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 ja B9-0142/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák ja Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Elsi Katainen, Ondřej Knotek, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann ja Gina Dowding Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Marisa Matias, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop ja Özlem Demirel GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Assita Kanko ja Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0042)


8.2. Egypti (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 ja B9-0144/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0138/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019 ja B9-0143/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Kati Piri ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta

—   Hannah Neumann, Monika Vana, Gina Dowding, Katrin Langensiepen, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Mounir Satouri ja Ellie Chowns Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier ja Manuel Bompard GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli ja Piernicola Pedicini.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0043)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0136/2019 ja B9-0144/2019 raukesivat.)


8.3. Ehdotus Indonesian uudeksi rikoslaiksi (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 ja B9-0153/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0145/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0145/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 ja B9-0153/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri S&D-ryhmän puolesta

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0044)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0146/2019, B9-0147/2019 ja B9-0148/2019 raukesivat.)


8.4. Taloudellisen tuen antaminen jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta [COM(2019)0399 - C9-0111/2019- 2019/0183(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0045)

Younous Omarjee (esittelijä) käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


8.5. Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: osittaisen luvan myöntäminen kromitrioksidin käytölle (Cromomed S.A. ja muut) (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi osittaisen luvan myöntämiseksi kromitrioksidin käytölle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (Cromomed S.A. ja muut) (D063690/01 - 2019/2844(RSP)) (B9-0151/2019) - Asiasta vastaavat jäsenet: Bas Eickhout, Maria Arena ja Martin Hojsík

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0046)


8.6. Thomas Cook -konsernin konkurssin vaikutukset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019 ja B9-0124/2019

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 24. lokakuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 24.10.2019, kohta 2)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0118/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0122/2019 ja B9-0124/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Rosa Estaràs Ferragut PPE-ryhmän puolesta

—   Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Christel Schaldemose, Manuel Pizarro, Sara Cerdas, Nicola Danti, Adriana Maldonado López, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Isabel García Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, István Ujhelyi, Maria Grapini ja Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta

—   José Ramón Bauzá Díaz ja Dinesh Dhamija Renew-ryhmän puolesta

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta

—   Elena Kountoura, GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0047)

(Päätöslauselmaesitys B9-0121/2019 raukesi.)

Puheenvuorot:

Rosa Estaràs Ferragut.


8.7. Tilannekatsaus tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamiseen ja julkiseen maakohtaiseen raportointiin (äänestys)

Keskustelu käytiin 22. lokakuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 22.10.2019, kohta 19).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen ja Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner ja Ibán García Del Blanco S&D-ryhmän puolesta, Luis Garicano, Karen Melchior ja Stéphane Séjourné Renew-ryhmän puolesta, Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ja Raffaele Stancanelli ECR-ryhmän puolesta, José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Emmanuel Maurel, Alexis Georgoulis, Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta tilannekatsauksesta ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta (2016/0107(COD)) eli niin sanotusta julkisesta maakohtaisesta raportoinnista (2019/2882(RSP)) (B9-0117/2019).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0048)


8.8. Turkin sotilasoperaatio Koillis-Syyriassa ja sen seuraukset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019 ja B9-0133/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0123/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019 ja B9-0129/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Peter Pollák ja Ivan Štefanec PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri, Nacho Sánchez Amor ja Andreas Schieder S&D-ryhmän puolesta

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Martin Hojsík, Antony Hook, Karin Karlsbro, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu ja Marie Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta

—   Tineke Strik, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Yannick Jadot, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Molly Scott Cato, Ellie Chowns, Damien Carême, Benoît Biteau, Petra De Sutter, Michael Bloss, Pär Holmgren, Markéta Gregorová, Caroline Roose, Erik Marquardt, François Alfonsi, David Cormand, Michèle Rivasi, Alexandra Geese, Catherine Rowett, Mounir Satouri, Jutta Paulus, Marcel Kolaja, Gwendoline Delbos Corfield, Niklas Nienaß, Ville Niinistö ja Sergey Lagodinsky Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Nikolaj Villumsen ja Özlem Demirel GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0049)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0126/2019 ja B9-0133/2019 raukesivat.)


8.9. Etsintä ja pelastus Välimerellä (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0130/2019

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0131/2019

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0132/2019

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0154/2019

Hylättiin

Puheenvuorot:

Juan Fernando López Aguilar (LIBE-valiokunnan puheenjohtaja) äänestyksen jälkeen.


8.10. Liittymisneuvottelujen aloittaminen Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0155/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 ja B9-0161/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0156/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 ja B9-0161/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, David Lega, László Trócsányi, Andor Deli, Edina Tóth ja Ivan Štefanec PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder ja Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta

—   Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Radka Maxová, Michal Šimečka ja Ramona Strugariu Renew-ryhmän puolesta

—   Reinhard Bütikofer, Catherine Rowett, Caroline Roose, David Cormand, Monika Vana, Tineke Strik, Michael Bloss, Niklas Nienaß, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun ja Viola Von Cramon Taubadel Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Adam Bielan ja Witold Jan Waszczykowski ECR-ryhmän puolesta

—   Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis ja Alexis Georgoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0050)

(Päätöslauselmaesitys B9-0155/2019 raukesi.)

Puheenvuorot:

Tomáš Zdechovský esitti suullisen tarkistuksen, jolla lisätään uusi kohta lisäämiseksi 1 kohdan jälkeen. Parlamentti ei hyväksynyt, että suullisesta tarkistuksesta äänestetään, sillä yli 40 jäsentä vastusti sitä.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestysselityksiä odotettaessa.)

Päivitetty viimeksi: 25. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö