Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 24 oktober 2019 - Straatsburg

8. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


8.1. De situatie van LGBTI's in Uganda (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 en B9-0142/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0134/2019

(ter vervanging van B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 en B9-0142/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák en Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie;

—   Kati Piri en Julie Ward, namens de S&D-Fractie;

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Elsi Katainen, Ondřej Knotek, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans en Marie Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie;

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann en Gina Dowding, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Marisa Matias, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop en Özlem Demirel, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Assita Kanko en Fabio Massimo Castaldo.

Aangenomen (P9_TA(2019)0042)


8.2. Egypte (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 en B9-0144/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0138/2019

(ter vervanging van B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019 en B9-0143/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Kati Piri en Maria Arena, namens de S&D-Fractie;

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie;

—   Hannah Neumann, Monika Vana, Gina Dowding, Katrin Langensiepen, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Mounir Satouri en Ellie Chowns, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier en Manuel Bompard, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli en Piernicola Pedicini.

Aangenomen (P9_TA(2019)0043)

(Ontwerpresoluties B9-0136/2019 en B9-0144/2019 komen te vervallen.)


8.3. Het voorgestelde nieuwe strafwetboek van Indonesië (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 en B9-0153/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0145/2019

(ter vervanging van B9-0145/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 en B9-0153/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Kati Piri, namens de S&D-Fractie;

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans en Marie Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann en Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Aangenomen (P9_TA(2019)0044)

(Ontwerpresoluties B9-0146/2019, B9-0147/2019 en B9-0148/2019 komen te vervallen.)


8.4. Financiële steun aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking van het VK uit de Unie zonder akkoord***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad om financiële steun te verlenen aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord [COM(2019)0399 - C9-0111/2019- 2019/0183(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2019)0045)

Het woord wordt gevoerd door Younous Omarjee (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


8.5. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor een vorm van gebruik van chroomtrioxide (Cromomed S.A. en andere) (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor een vorm van gebruik van chroomtrioxide overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (Cromomed S.A. en andere) (D063690/01 - 2019/2844(RSP)) (B9-0151/2019) - Verantwoordelijke leden: Bas Eickhout, Maria Arena en Martin Hojsík

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2019)0046)


8.6. De gevolgen van het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019 en B9-0124/2019

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 24 oktober 2019 (punt 2 van de notulen van 24.10.2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0118/2019

(ter vervanging van B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0122/2019 en B9-0124/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Rosa Estaràs Ferragut, namens de PPE-Fractie;

—   Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Christel Schaldemose, Manuel Pizarro, Sara Cerdas, Nicola Danti, Adriana Maldonado López, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Isabel García Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, István Ujhelyi, Maria Grapini en Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie;

—   José Ramón Bauzá Díaz en Dinesh Dhamija, namens de Renew-Fractie;

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie;

—   Elena Kountoura, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P9_TA(2019)0047)

(Ontwerpresolutie B9-0121/2019 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Rosa Estaràs Ferragut.


8.7. Stand van zaken in verband met de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren - openbare verslaglegging per land (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2019 (punt 19 van de notulen van 22.10.2019).

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen en Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner en Ibán García Del Blanco, namens de S&D-Fractie, Luis Garicano, Karen Melchior en Stéphane Séjourné, namens de Renew-Fractie, Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Angel Dzhambazki en Raffaele Stancanelli, namens de ECR-Fractie, José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Emmanuel Maurel, Alexis Georgoulis, Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over de stand van zaken betreffende het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (2016/0107(COD)), de zogeheten openbare verslaglegging per land (2019/2882(RSP)) (B9-0117/2019).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2019)0048)


8.8. De Turkse militaire operatie in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019 en B9-0133/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0123/2019

(ter vervanging van B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019 en B9-0129/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Peter Pollák en Ivan Štefanec, namens de PPE-Fractie;

—   Kati Piri, Nacho Sánchez Amor en Andreas Schieder, namens de S&D-Fractie;

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Martin Hojsík, Antony Hook, Karin Karlsbro, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu en Marie Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie;

—   Tineke Strik, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Yannick Jadot, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Molly Scott Cato, Ellie Chowns, Damien Carême, Benoît Biteau, Petra De Sutter, Michael Bloss, Pär Holmgren, Markéta Gregorová, Caroline Roose, Erik Marquardt, François Alfonsi, David Cormand, Michèle Rivasi, Alexandra Geese, Catherine Rowett, Mounir Satouri, Jutta Paulus, Marcel Kolaja, Gwendoline Delbos Corfield, Niklas Nienaß, Ville Niinistö en Sergey Lagodinsky, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Nikolaj Villumsen en Özlem Demirel, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P9_TA(2019)0049)

(Ontwerpresoluties B9-0126/2019 en B9-0133/2019 komen te vervallen.)


8.9. Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE B9-0130/2019

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B9-0131/2019

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B9-0132/2019

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B9-0154/2019

Verworpen

Het woord werd gevoerd door:

Juan Fernando López Aguilar (voorzitter van de Commissie LIBE), na de stemming.


8.10. Opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0155/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 en B9-0161/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0156/2019

(ter vervanging van B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 en B9-0161/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, David Lega, László Trócsányi, Andor Deli, Edina Tóth en Ivan Štefanec, namens de PPE-Fractie;

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder en Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie;

—   Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Radka Maxová, Michal Šimečka en Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie;

—   Reinhard Bütikofer, Catherine Rowett, Caroline Roose, David Cormand, Monika Vana, Tineke Strik, Michael Bloss, Niklas Nienaß, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun en Viola Von Cramon Taubadel, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Adam Bielan en Witold Jan Waszczykowski, namens de ECR-Fractie;

—   Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis en Alexis Georgoulis, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Aangenomen (P9_TA(2019)0050)

(Ontwerpresolutie B9-0155/2019 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Tomáš Zdechovský, die een mondeling amendement indiende om een nieuw lid toe te voegen na lid 1. Het Parlement weigerde dit mondelinge amendement in stemming te brengen aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst in afwachting van de stemverklaringen.)

Laatst bijgewerkt op: 25 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid