Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 24 października 2019 r. - Strasburg

8. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


8.1. Sytuacja osób LGBTI w Ugandzie (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 i B9-0142/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0134/2019

(zastępujący B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 i B9-0142/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák i Jiří Pospíšil, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri i Julie Ward, w imieniu grupy S&D;

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Elsi Katainen, Ondřej Knotek, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans i Marie Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew;

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann i Gina Dowding, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Marisa Matias, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop i Özlem Demirel, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Assita Kanko i Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P9_TA(2019)0042)


8.2. Egipt (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 i B9-0144/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0138/2019

(zastępujący B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019 i B9-0143/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Kati Piri i Maria Arena, w imieniu grupy S&D;

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew;

—   Hannah Neumann, Monika Vana, Gina Dowding, Katrin Langensiepen, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Mounir Satouri i Ellie Chowns, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier i Manuel Bompard, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli i Piernicola Pedicini.

Przyjęto (P9_TA(2019)0043)

(Projekty rezolucji B9-0136/2019 i B9-0144/2019 stały się bezprzedmiotowe.)


8.3. Projekt nowego kodeksu karnego w Indonezji (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 i B9-0153/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0145/2019

(zastępujący B9-0145/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 i B9-0153/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri, w imieniu grupy S&D;

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans i Marie Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann i Ernest Urtasun, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P9_TA(2019)0044)

(Projekty rezolucji B9-0146/2019, B9-0147/2019 i B9-0148/2019 stały się bezprzedmiotowe.)


8.4. Zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy [COM(2019)0399 – C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2019)0045)

Głos zabrał Younous Omarjee (sprawozdawca) z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


8.5. Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: udzielenie częściowego zezwolenia na stosowanie tritlenku chromu (Cromomed S.A. i inni) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji udzielającej częściowego zezwolenia na zastosowanie tritlenku chromu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Cromomed S.A. i inni) (D063690/01 - 2019/2844(RSP)) (B9-0151/2019) – Posłowie odpowiedzialni: Bas Eickhout, Maria Arena i Martin Hojsík

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0046)


8.6. Skutki upadłości Grupy Thomas Cook (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019 i B9-0124/2019

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia24 października 2019 r. (pkt 2 protokołu z dnia 24.10.2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0118/2019

(zastępujący B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0122/2019 i B9-0124/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Rosa Estaràs Ferragut, w imieniu grupy PPE;

—   Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Christel Schaldemose, Manuel Pizarro, Sara Cerdas, Nicola Danti, Adriana Maldonado López, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Isabel García Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, István Ujhelyi, Maria Grapini i Vilija Blinkevičiūtė, w imieniu grupy S&D;

—   José Ramón Bauzá Díaz i Dinesh Dhamija, w imieniu grupy Renew;

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba i Angel Dzhambazki, w imieniu grupy ECR;

—   Elena Kountoura, w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P9_TA(2019)0047)

(Projekt rezolucji B9-0121/2019 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Rosa Estaràs Ferragut.


8.7. Obecna sytuacja w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 22 października 2019 r. (pkt 19 protokołu z dnia 22.10.2019).

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen i Jiří Pospíšil, w imieniu grupy PPE, Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner i Ibán García Del Blanco, w imieniu grupy S&D, Luis Garicano, Karen Melchior i Stéphane Séjourné, w imieniu grupy Renew, Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême i Bronis Ropė, w imieniu grupy Verts/ALE, Angel Dzhambazki i Raffaele Stancanelli, w imieniu grupy ECR, José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Emmanuel Maurel, Alexis Georgoulis, Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard i Younous Omarjee, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie stanu prac nad wnioskiem dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (2016/0107(COD)) – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje (2019/2882(RSP)) (B9-0117/2019).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0048)


8.8. Tureckie operacje wojskowe w północno-wschodniej Syrii i ich następstwa (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019 i B9-0133/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0123/2019

(zastępujący B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019 i B9-0129/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Peter Pollák i Ivan Štefanec, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri, Nacho Sánchez Amor i Andreas Schieder, w imieniu grupy S&D;

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Martin Hojsík, Antony Hook, Karin Karlsbro, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu i Marie Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew;

—   Tineke Strik, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Yannick Jadot, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Molly Scott Cato, Ellie Chowns, Damien Carême, Benoît Biteau, Petra De Sutter, Michael Bloss, Pär Holmgren, Markéta Gregorová, Caroline Roose, Erik Marquardt, François Alfonsi, David Cormand, Michèle Rivasi, Alexandra Geese, Catherine Rowett, Mounir Satouri, Jutta Paulus, Marcel Kolaja, Gwendoline Delbos Corfield, Niklas Nienaß, Ville Niinistö i Sergey Lagodinsky, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Nikolaj Villumsen i Özlem Demirel, w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P9_TA(2019)0049)

(Projekty rezolucji B9-0126/2019 i B9-0133/2019 stały się bezprzedmiotowe.)


8.9. Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI B9-0130/2019

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI B9-0131/2019

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI B9-0132/2019

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI B9-0154/2019

Odrzucono

Wystąpienia

Juan Fernando López Aguilar (przewodniczący komisji LIBE), po głosowaniu.


8.10. Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0155/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 i B9-0161/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0156/2019

(zastępujący B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 i B9-0161/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, David Lega, László Trócsányi, Andor Deli, Edina Tóth i Ivan Štefanec, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder i Tanja Fajon, w imieniu grupy S&D;

—   Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Radka Maxová, Michal Šimečka i Ramona Strugariu, w imieniu grupy Renew;

—   Reinhard Bütikofer, Catherine Rowett, Caroline Roose, David Cormand, Monika Vana, Tineke Strik, Michael Bloss, Niklas Nienaß, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun i Viola Von Cramon Taubadel, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Adam Bielan iWitold Jan Waszczykowski, w imieniu grupy ECR;

—   Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis i Alexis Georgoulis, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P9_TA(2019)0050)

(Projekt rezolucji B9-0155/2019 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Tomáš Zdechovský zgłosił poprawkę ustną polegającą na dodaniu nowego ustępu po ust. 1. Parlament nie zgodził się na poddanie poprawki pod głosowanie, ponieważ sprzeciwiło się temu ponad 40 posłów.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na wyjaśnienia dotyczące głosowania.)

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności